Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 marca 2023 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 864
Więcej informacji

Podręcznik w przystępny sposób prezentuje całość problematyki z zakresu prawa handlowego.

Stan prawny: 1 marca 2023 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 864
Więcej informacji

Opis publikacji

Podręcznik w przystępny sposób prezentuje całość problematyki z zakresu prawa handlowego. Poza przedstawieniem fundamentalnej tematyki, takiej jak: zagadnienia ogólne prawa handlowego, ustrój prawny przedsiębiorców, prawo spółek, prawo umów handlowych oraz prawo papierów wartościowych i instrumentów finansowych, autorzy omawiają zagadnienia specjalistyczne: prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, prawo własności przemysłowej i prawo spółdzielcze. Na początku każdego rozdziału wskazano rozbudowaną literaturę przedmiotu, a w treści – liczne odesłania do poglądów doktryny i orzecznictwa. 

W podręczniku omówiono również pozasądowe metody rozwiązywania sporów gospodarczych, zagadnienia z zakresu prawa handlowego państw obcych oraz spółek specjalnych wskazanych w art. 611 k.s.h.

Książka jest opracowaniem zbiorowym kilkunastu autorów: profesorów i adiunktów...

Podręcznik w przystępny sposób prezentuje całość problematyki z zakresu prawa handlowego. Poza przedstawieniem fundamentalnej tematyki, takiej jak: zagadnienia ogólne prawa handlowego, ustrój prawny przedsiębiorców, prawo spółek, prawo umów handlowych oraz prawo papierów wartościowych i instrumentów finansowych, autorzy omawiają zagadnienia specjalistyczne: prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, prawo własności przemysłowej i prawo spółdzielcze. Na początku każdego rozdziału wskazano rozbudowaną literaturę przedmiotu, a w treści – liczne odesłania do poglądów doktryny i orzecznictwa. 

W podręczniku omówiono również pozasądowe metody rozwiązywania sporów gospodarczych, zagadnienia z zakresu prawa handlowego państw obcych oraz spółek specjalnych wskazanych w art. 611 k.s.h.

Książka jest opracowaniem zbiorowym kilkunastu autorów: profesorów i adiunktów wielu polskich uczelni prawniczych oraz uznanych praktyków wykonujących zawody adwokata, notariusza, radcy prawnego i sędziego.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów jednolitych studiów prawniczych, którzy przygotowują się do zaliczeń i egzaminów z przedmiotu prawo handlowe oraz przedmiotów specjalizacyjnych z zakresu prawa handlowego. Może być z powodzeniem wykorzystywana także przez studentów innych kierunków z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Zaprezentowane analizy będą ponadto przydatne dla praktyków wykonujących zawody prawnicze oraz inne zawody związane z funkcjonowaniem obrotu gospodarczego.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2023-04-18
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 1
Liczba stron: 864
Okładka:
Format: B5
Towar w kategorii: Prawo handlowe i gospodarcze
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8328-121-6, pdf 978-83-8328-753-9, epub 978-83-8328-839-0, mobi 978-83-8328-840-6
Kod towaru: KAM-3609 W01P01, EBO-3782 W01P01, EBO-3782 W01E01, EBO-3782 W01M01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Barbara Bajor – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor w Katedrze Prawa Prywatnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie; członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; autorka publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, bankowego i problematyki usług płatniczych.

Dominik Bierecki – doktor nauk prawnych; współpracuje ze Spółdzielczym Instytutem Naukowym w Sopocie; zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Prawo i Więź”; adwokat, komplementariusz Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Jedliński Bierecki i Wspólnicy sp.k. w Gdyni.

Joanna Bocianowska – doktor nauk prawnych, notariusz prowadząca kancelarię notarialną w Sopocie, specjalizuje się w prawie cywilnym oraz w zakresie komparatystyki prawniczej ze szczególnym uwzględnieniem prawa francuskiego; autorka wielu publikacji naukowych, głównie w zakresie tematyki związanej z rynkiem deweloperskim; członek Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie; współpracownik Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (Centrum Polsko-Francuskiej Myśli Prawniczej), Polskiego Instytutu Notarialnego Polinot oraz międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego notariuszy Lexunion.

Barbara Bajor – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor w Katedrze Prawa Prywatnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie; członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; autorka publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, bankowego i problematyki usług płatniczych.

Dominik Bierecki – doktor nauk prawnych; współpracuje ze Spółdzielczym Instytutem Naukowym w Sopocie; zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Prawo i Więź”; adwokat, komplementariusz Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Jedliński Bierecki i Wspólnicy sp.k. w Gdyni.

Joanna Bocianowska – doktor nauk prawnych, notariusz prowadząca kancelarię notarialną w Sopocie, specjalizuje się w prawie cywilnym oraz w zakresie komparatystyki prawniczej ze szczególnym uwzględnieniem prawa francuskiego; autorka wielu publikacji naukowych, głównie w zakresie tematyki związanej z rynkiem deweloperskim; członek Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie; współpracownik Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (Centrum Polsko-Francuskiej Myśli Prawniczej), Polskiego Instytutu Notarialnego Polinot oraz międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego notariuszy Lexunion.

Jerzy Ciszewski (1946–2018) – doktor habilitowany nauk prawnych, był profesorem i kierownikiem Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; wykonywał zawody sędziego, adwokata, radcy prawnego i notariusza.

Magdalena Dziedzic – doktor nauk prawnych, adiunkt w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, specjalizuje się w tematyce ochrony konsumenta, w szczególności ochrony konsumenta nabywającego usługi finansowe, autorka wielu publikacji z zakresu ochrony konsumenta.

Anna Hrycaj – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikacji radcowskiej, adwokackiej i komorniczej; autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących postępowania cywilnego i egzekucyjnego oraz prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Jakub Janeta – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; radca prawny; inicjator i organizator corocznych konferencji naukowych – Forum Prawa Spółek. Autor artykułów naukowych z zakresu prawa prywatnego, w szczególności z zakresu prawa handlowego. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz e-commerce.

Marcin Mazgaj [ORCID: 0000-0001-7544-8414] – doktor nauk prawnych; adiunkt w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; radca prawny.

Piotr Nazaruk – doktor nauk prawnych, profesor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie i kierownik Zakładu Prawa Handlowego w Katedrze Prawa Prywatnego tej uczelni; radca prawny, arbiter; w praktyce prawniczej i działalności naukowo-dydaktycznej specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym; autor wielu publikacji z zakresu prawa handlowego dotyczących m.in. zagadnień ogólnych, spółek kapitałowych, umów handlowych, papierów wartościowych i arbitrażu handlowego.

Piotr Pinior – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych, Prodziekan ds. badań naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Zespołu Badawczego Prawa Gospodarczego i Handlowego.

Marek Salamonowicz – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Radca prawny. W 2010 r. otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa własności przemysłowej. Absolwent Programu TOP 500 Innovators: Science – Management – Commercialization (Stanford University 2012). W 2020 r. za pracę habilitacyjną pt. Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe, Warszawa 2018, otrzymał nagrodę przyznaną przez Kapitułę konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych, który został zorganizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. ORCID: 0000-0001-6934-2154

Anna Stępień - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła aplikacje sądową, Kurs Prawa Niemieckiego i Europejskiego w ramach Szkoły Prawa Niemieckiego zorganizowany przez Wydział Nauk Prawnych Uniwersytetu w Kolonii oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także Course on American Legal System zorganizowany przez Chicago-Kent College of Law i Uniwersytet Gdański.
Marcin Trzebiatowski - doktor i adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego KUL. Obszarem specjalizacji Autora jest szeroko pojęte prawo gospodarcze i handlowe (krajowe, międzynarodowe i wspólnotowe). Świadczą o tym odpowiednie opracowania monograficzne i artykuły w czasopismach fachowych. Autor jest stypendystą Max - Planck - Institiut fur Geistiges Eigentum, Wettbewerbs - und Steuerrecht w Monachium.

Dr hab. Jakub Jan Zięty – profesor uczelni, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; radca prawny prowadzący własną praktykę, obsługuje jednostki samorządu terytorialnego, spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, podmioty zarządzające infrastrukturą krytyczną; autor publikacji z zakresu prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa budowlanego, prawa samorządu terytorialnego, prawa nieruchomości i biogospodarki.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Tematyka, tagi

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Zobacz produkt w pakiecie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę