Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Logika dla prawników

Sławomir Lewandowski, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel, Hanna Machińska
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych.
62,10 zł

Wprowadzenie do logiki dla prawników

Oktawian Nawrot
Wolters Kluwer Polska
Nowoczesny podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki.
62,10 zł

Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw

Hubert Izdebski
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik zawiera syntetyczne opracowanie z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, właściwych demokracji konstytucyjnej.
62,10 zł

Rzymskie prawo prywatne. Kompendium

Antoni Dębiński
Wolters Kluwer Polska
Publikacja Rzymskie prawo prywatne. Kompendium przystępnie i zwięźle omawia podstawowe instytucje i zasady prawa rzymskiego.
62,10 zł

Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918)

Wojciech Witkowski, Artur Korobowicz
Wolters Kluwer Polska
Niniejszy podręcznik jest zarysem wykładu z historii ustroju społeczno-politycznego i prawa sądowego, obowiązujących na ziemiach polskich od pierwszego rozbioru do odzyskania niepodległości.
62,10 zł

Prawo podatkowe. Minirepetytorium

Rafał Dowgier, Robert Sieńko
Wolters Kluwer Polska
W publikacji w sposób syntetyczny zaprezentowano skomplikowaną i rozległą problematykę prawa podatkowego. Formuła książki - pytanie i odpowiedź - pozwala szybko dotrzeć do nurtującego Czytelnika problemu.
26,91 zł

Postępowanie sądowoadministracyjne

Tadeusz Paweł Woś, Hanna Knysiak-Sudyka, Marta Romańska, Tadeusz Woś
Wolters Kluwer Polska
Pełny i pogłębiony wykład akademicki z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego.
62,10 zł

Dynamika procesu karnego. Podręcznik do konwersatoriów

Hanna Paluszkiewicz, Barbara Janusz-Pohl, Anna Gerecka-Żołyńska, Piotr Karlik, Martyna Kus...
Wolters Kluwer Polska
Chcesz mieć procedurę karną w małym palcu? W książce znajdziesz najważniejsze zagadnienia, 100 kazusów, blisko 50 schematów, ponad 120 definicji pojęć.
44,10 zł

Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych. Podręcznik praktyczny

Martyna Kusak
Wolters Kluwer Polska
W pracy zamieszczono wiele przykładów i wykresów, które ułatwiają przyswajanie informacji, a także odniesienia do orzecznictwa krajowego i międzynarodowego. Każdy rozdział jest zakończony wykazami literatury i dokumentów oraz danymi statystycznymi ilustrującymi funkcjonowanie poszczególnych instrume....
44,10 zł

Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne

Cezary Banasiński, Marek Wierzbowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Remigiusz Kaszubski, Krzysz...
Wolters Kluwer Polska
Omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze.
67,50 zł

Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu

Michał Kania, Mirosław Pawełczyk, Ewa Przeszło, Anna Lichosik, Rafał Krzysztof Blicharz, A...
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe, a zarazem przystępne omówienie rozległych i skomplikowanych regulacji prawnych składających się na publiczne prawo gospodarcze.
67,50 zł

Prawo administracyjne

Marek Wierzbowski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, uwzględnia najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa.
71,10 zł

Prawo karne wykonawcze

Beata Żórawska, Zbigniew Hołda, Joanna Hołda, Jerzy Migdał
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, uzupełnione o najnowsze dostępne dane statystyczne.
53,10 zł

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także osób zainteresowanych tą dziedziną prawa, m.in. polityków i dziennikarzy.
62,10 zł

Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Michał Błoński
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie jest zbiorem przeszło 200 kazusów uwzględniających zarówno przepisy kodeksu karnego, jak i innych ustaw karnych penalizujących określone zachowania.
80,10 zł

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Inetta Jędrasik-Jankowska
Wolters Kluwer Polska
Kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego - z podziałem na ubezpieczenia: chorobowe, rentowe i emerytalne - niezbędnej każdemu prawnikowi.
62,10 zł

Wykładnia prawa. Zasady - reguły - wskazówki

Maciej Zieliński
Wolters Kluwer Polska
Siódme wydanie pierwszego w polskiej literaturze podręcznikowego opracowania wykładni prawa łączy podbudowę teoretyczną z dyrektywami praktycznej interpretacji tekstów prawnych.
62,10 zł

Prawo bankowe

Zbigniew Ofiarski
Wolters Kluwer Polska
Systemowe ujęcie prawa bankowego. Autor omawia m.in. zasady organizacji i funkcjonowania banków oraz ich otoczenia w postaci innych instytucji finansowych uprawnionych do wykonywania niektórych czynności bankowych.
62,10 zł

Prawo spadkowe

Paweł Księżak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja prezentuje kompletny wykład współczesnego polskiego prawa spadkowego.
62,10 zł

Nauka administracji

Bartosz Majchrzak, Wojciech Federczyk, Zbigniew Cieślak, Michał Klimaszewski, Joanna Bukow...
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono następujące zagadnienia: istotę administracji publicznej i jej status, formy działania, funkcje oraz kontrolę administracji publicznej, modele układów administracyjnych i ich usprawnianie, teorię zmian w administracji publicznej.
53,10 zł

Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne

Zbigniew Kmiecik
Wolters Kluwer Polska
Wykład z zakresu postępowania administracyjnego, postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach skarg i wniosków, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.
53,10 zł

Kryminalistyka [PRZEDSPRZEDAŻ]

Brunon Hołyst
Wolters Kluwer Polska
Najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki.
197,10 zł

Postępowanie administracyjne

Hanna Knysiak-Sudyka, Anna Golęba, Tadeusz Woś, Marcin Kamiński, Tadeusz Kiełkowski
Pełny wykład akademicki z zakresu nauki postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego oraz postępowań administracyjnych pomocniczych.
71,10 zł

Zobowiązania - część szczegółowa

Zbigniew Radwański, Janina Panowicz-Lipska
C.H. Beck
Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W podręczniku omówiono m.in.: umowy regulujące przeniesienie praw, umowy regulujące używanie rzeczy i świadczenie usług, umowy dotyczące stosunków kredytowych i zabezpieczenia wierzytelności, umowy o funkcji alimen....
53,10 zł

Prawo karne wykonawcze wraz z elementami polityki karnej i penitencjarnej

Teodor Szymanowski
Wolters Kluwer Polska
W publikacji w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających.
62,10 zł

Prawo prywatne międzynarodowe

Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera zwięzły wykład z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce.
62,10 zł

Prawo cywilne i handlowe w zarysie

Wojciech Katner
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące obrotu prywatnoprawnego (cywilnego i handlowego).
53,10 zł

Kryminologia

Brunon Hołyst
Wolters Kluwer Polska
Jedenaste wydanie podręcznika akademickiego, który służy studentom i praktykom niemal 40 lat.
197,10 zł

Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce

Aneta Nowak-Piechota, Aleksandra Krajewska, Adam Mariański, Michał Wilk
Wolters Kluwer Polska
Syntetyczne omówienie najważniejszych zagadnień podatkowych odnoszących się do działalności gospodarczej, zarówno poszczególnych podatków, jak i kontroli podatkowej czy też pojęcia działalności gospodarczej.
53,10 zł

Prawo turystyczne

Mirosław Nesterowicz
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera omówienie najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa turystycznego.
71,10 zł

Prawo administracyjne materialne

Małgorzata Stahl, Zofia Duniewska, Ewa Olejniczak-Szałowska, Barbara Jaworska-Dębska
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie przedstawiające współczesne zagadnienia materialnego prawa administracyjnego.
71,10 zł

Proces karny

Jerzy Skorupka, Krzysztof Nowicki, Dagmara Gruszecka, Karolina Kremens
Wolters Kluwer Polska
Całościowe, gruntowne omówienie obszernej problematyki prawa karnego procesowego, obejmujące zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości oraz przebiegu postępowania karnego we wszystkich odmianach i trybach.
80,10 zł

Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego

Adam Tusiński Piotr, Monika Augustyniak, Agnieszka Żywicka, Paweł Woroniecki, Piotr Ruczko...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu teorii prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej i materialnego prawa administracyjnego.
71,10 zł

Przewodnik po prawie karnym. Tablice, orzecznictwo, kazusy

M.Ewa Guzik-Makaruk, Wojciech Filipkowski, Katarzyna Laskowska, Ewa Guzik-Makaruk, Elżbiet...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera materiał do części ogólnej prawa karnego materialnego, a nowoczesny sposób prezentacji wiedzy - w postaci m.in. tabel i schematów - ułatwia usystematyzowanie informacji i skuteczne przygotowanie się do egzaminu.
53,10 zł

Spółki handlowe. Pytania i odpowiedzi

Anna Koronkiewicz-Wiórek, Marta Piotrowska-Kłak, Bogusław Książek, Łukasz Świderek, Jerzy...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja w przystępny sposób przedstawia instytucje prawa gospodarczego i handlowego.
58,50 zł

Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie

Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Barbara Jaworska-Dębska, Małgorzata...
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówione zostały podstawowe pojęcia i instytucje prawa administracyjnego.
71,10 zł

Prawo karne. Prawo karne skarbowe. Kazusy z rozwiązaniami

Krzysztof Kurowski, Igor Zgoliński
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowy zbiór kazusów z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i prawa karnego skarbowego z obszernymi odpowiedziami.
89,10 zł

Postępowanie cywilne. Diagramy

Joanna Mucha
Wolters Kluwer Polska
W publikacji za pomocą diagramów przedstawiono całość zagadnień objętych wykładem z postępowania cywilnego, a także podstawowe wiadomości z zakresu postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, międzynarodowego i europejskiego.
44,10 zł

Prawo handlowe dla ekonomistów

–Jolanta Loranc-Borkowska, Aneta Kaźmierczyk, Monika Szaraniec, Ryszard Szostak, Bogusława...
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przedstawiono całościowo problematykę prawa handlowego. Jest ona przeznaczona przede wszystkim dla studentów studiów ekonomicznych, a także dla studentów innych kierunków przygotowujących się do egzaminów z prawa handlowego.
62,10 zł

Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy

Olaf Włodkowski
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe omówienie problematyki prawa karnego skarbowego. Umożliwia skuteczne poznanie dziedziny prawa karnego skarbowego oraz przygotowanie się do egzaminu.
53,10 zł