Facebook
Kategorie
Kategorie
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Dynamika procesu karnego. Podręcznik do konwersatoriów

Hanna Paluszkiewicz, Barbara Janusz-Pohl, Anna Gerecka-Żołyńska, Piotr Karlik, Martyna Kus...
Wolters Kluwer Polska
Chcesz mieć procedurę karną w małym palcu? W książce znajdziesz najważniejsze zagadnienia, 100 kazusów, blisko 50 schematów, ponad 120 definicji pojęć.
44,10 zł
49,00 zł

Wprowadzenie do logiki dla prawników

Oktawian Nawrot
Wolters Kluwer Polska
Nowoczesny podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki.
62,10 zł
69,00 zł

Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918)

Wojciech Witkowski, Artur Korobowicz
Wolters Kluwer Polska
Niniejszy podręcznik jest zarysem wykładu z historii ustroju społeczno-politycznego i prawa sądowego, obowiązujących na ziemiach polskich od pierwszego rozbioru do odzyskania niepodległości.
62,10 zł
69,00 zł

Postępowanie sądowoadministracyjne

Tadeusz Paweł Woś, Hanna Knysiak-Sudyka, Marta Romańska, Tadeusz Woś
Wolters Kluwer Polska
Pełny i pogłębiony wykład akademicki z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego.
62,10 zł
69,00 zł

Prawo administracyjne

Marek Wierzbowski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, uwzględnia najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa.
71,10 zł
79,00 zł

Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych. Podręcznik praktyczny

Martyna Kusak
Wolters Kluwer Polska
W pracy zamieszczono wiele przykładów i wykresów, które ułatwiają przyswajanie informacji, a także odniesienia do orzecznictwa krajowego i międzynarodowego. Każdy rozdział jest zakończony wykazami literatury i dokumentów oraz danymi statystycznymi ilustrującymi funkcjonowanie poszczególnych instrume....
44,10 zł
49,00 zł

Logika dla prawników

Sławomir Lewandowski, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel, Hanna Machińska
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych.
62,10 zł
69,00 zł

Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw

Hubert Izdebski
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik zawiera syntetyczne opracowanie z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, właściwych demokracji konstytucyjnej.
62,10 zł
69,00 zł

Rzymskie prawo prywatne. Kompendium

Antoni Dębiński
Wolters Kluwer Polska
Publikacja Rzymskie prawo prywatne. Kompendium przystępnie i zwięźle omawia podstawowe instytucje i zasady prawa rzymskiego.
62,10 zł
69,00 zł

Prawo karne wykonawcze

Beata Żórawska, Zbigniew Hołda, Joanna Hołda, Jerzy Migdał
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, uzupełnione o najnowsze dostępne dane statystyczne.
53,10 zł
59,00 zł

Prawo podatkowe. Minirepetytorium

Rafał Dowgier, Robert Sieńko
Wolters Kluwer Polska
W publikacji w sposób syntetyczny zaprezentowano skomplikowaną i rozległą problematykę prawa podatkowego. Formuła książki - pytanie i odpowiedź - pozwala szybko dotrzeć do nurtującego Czytelnika problemu.
26,91 zł
29,90 zł

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także osób zainteresowanych tą dziedziną prawa, m.in. polityków i dziennikarzy.
62,10 zł
69,00 zł

Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne

Zbigniew Kmiecik
Wolters Kluwer Polska
Wykład z zakresu postępowania administracyjnego, postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach skarg i wniosków, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.
53,10 zł
59,00 zł

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Inetta Jędrasik-Jankowska
Wolters Kluwer Polska
Kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego - z podziałem na ubezpieczenia: chorobowe, rentowe i emerytalne - niezbędnej każdemu prawnikowi.
62,10 zł
69,00 zł

Prawo spadkowe

Paweł Księżak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja prezentuje kompletny wykład współczesnego polskiego prawa spadkowego.
62,10 zł
69,00 zł

Zobowiązania. Część szczegółowa [PRZEDSPRZEDAŻ]

Wojciech Kocot, Adam Brzozowski, Jacek Jastrzębski, Maciej Kaliński, Elżbieta Skowrońska-B...
Wolters Kluwer Polska
W publikacji w usystematyzowany i pogłębiony sposób przedstawiono zagadnienia związane z treścią i wykonywaniem zobowiązaniowych umów nazwanych, w tym zawieranych z udziałem konsumentów, a także między przedsiębiorcami.
62,10 zł
69,00 zł

Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Michał Błoński
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie jest zbiorem przeszło 200 kazusów uwzględniających zarówno przepisy kodeksu karnego, jak i innych ustaw karnych penalizujących określone zachowania.
80,10 zł
89,00 zł

Wykładnia prawa. Zasady - reguły - wskazówki

Maciej Zieliński
Wolters Kluwer Polska
Siódme wydanie pierwszego w polskiej literaturze podręcznikowego opracowania wykładni prawa łączy podbudowę teoretyczną z dyrektywami praktycznej interpretacji tekstów prawnych.
62,10 zł
69,00 zł

Nauka administracji

Bartosz Majchrzak, Wojciech Federczyk, Zbigniew Cieślak, Michał Klimaszewski, Joanna Bukow...
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono następujące zagadnienia: istotę administracji publicznej i jej status, formy działania, funkcje oraz kontrolę administracji publicznej, modele układów administracyjnych i ich usprawnianie, teorię zmian w administracji publicznej.
53,10 zł
59,00 zł

Prawo bankowe

Zbigniew Ofiarski
Wolters Kluwer Polska
Systemowe ujęcie prawa bankowego. Autor omawia m.in. zasady organizacji i funkcjonowania banków oraz ich otoczenia w postaci innych instytucji finansowych uprawnionych do wykonywania niektórych czynności bankowych.
62,10 zł
69,00 zł

Postępowanie karne [PRZEDSPRZEDAŻ]

Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz
Wolters Kluwer Polska
W trzecim wydaniu podręcznika przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2017. 
62,10 zł
69,00 zł

Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne

Cezary Banasiński, Marek Wierzbowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Remigiusz Kaszubski, Krzysz...
Wolters Kluwer Polska
Omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze.
67,50 zł
75,00 zł

Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu

Michał Kania, Mirosław Pawełczyk, Ewa Przeszło, Anna Lichosik, Rafał Krzysztof Blicharz, A...
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe, a zarazem przystępne omówienie rozległych i skomplikowanych regulacji prawnych składających się na publiczne prawo gospodarcze.
67,50 zł
75,00 zł

Postępowanie administracyjne

Hanna Knysiak-Sudyka, Anna Golęba, Tadeusz Woś, Marcin Kamiński, Tadeusz Kiełkowski
Pełny wykład akademicki z zakresu nauki postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego oraz postępowań administracyjnych pomocniczych.
71,10 zł
79,00 zł

Prawo karne wykonawcze wraz z elementami polityki karnej i penitencjarnej

Teodor Szymanowski
Wolters Kluwer Polska
W publikacji w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających.
58,65 zł
69,00 zł

Postępowanie cywilne w zarysie

Andrzej Marciniak, Ireneusz Kunicki, Witold Broniewicz
Wolters Kluwer Polska
Publikacja obejmuje usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego, z uwzględnieniem zmian ustawodawczych, które zaszły w ostatnich latach.
67,15 zł
79,00 zł

Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny

Stanisław Kaźmierczyk, Andrzej Franciszek Bator, Zbigniew Pulka, Włodzimierz Gromski, Artu...
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik akademicki przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków prawniczych i administracyjnych, pomyślany jako pomoc dydaktyczna uzupełniająca wykład ze wstępu do prawoznawstwa oraz teorii i filozofii prawa.
53,55 zł
63,00 zł

Postępowanie cywilne. Diagramy

Joanna Mucha
Wolters Kluwer Polska
W publikacji za pomocą diagramów przedstawiono całość zagadnień objętych wykładem z postępowania cywilnego, a także podstawowe wiadomości z zakresu postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, międzynarodowego i europejskiego.
41,65 zł
49,00 zł

Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy

Olaf Włodkowski
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe omówienie problematyki prawa karnego skarbowego. Umożliwia skuteczne poznanie dziedziny prawa karnego skarbowego oraz przygotowanie się do egzaminu.
50,15 zł
59,00 zł

Prawo handlowe dla ekonomistów

–Jolanta Loranc-Borkowska, Aneta Kaźmierczyk, Monika Szaraniec, Ryszard Szostak, Bogusława...
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przedstawiono całościowo problematykę prawa handlowego. Jest ona przeznaczona przede wszystkim dla studentów studiów ekonomicznych, a także dla studentów innych kierunków przygotowujących się do egzaminów z prawa handlowego.
58,65 zł
69,00 zł

Wstęp do prawoznawstwa

Sławomir Tkacz, Agnieszka Bielska-Brodziak, Aleksandra Wentkowska, Sławomir Tkacz, Zygmun...
Wolters Kluwer Polska
W publikacji scharakteryzowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny.
50,15 zł
59,00 zł

Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu

Marek Kuryłowicz, Adam Wiliński
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów podejmujących naukę prawa rzymskiego, a także dla wszystkich osób zainteresowanych wprowadzeniem w antyczną historię prawa prywatnego i rzymskie podstawy europejskiej kultury prawnej.
46,75 zł
55,00 zł

Prawo rzeczowe. Zarys wykładu

Wiesław Opalski, Wojciech Kocot, Adam Brzozowski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja w sposób usystematyzowany i pogłębiony przedstawia główne instytucje prawa rzeczowego - własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, problematykę ksiąg wieczystych, ochrony własności i posiadania.
58,65 zł
69,00 zł
Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce
Bestseller
Bestseller

Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce

Aneta Nowak-Piechota, Aleksandra Krajewska, Adam Mariański, Michał Wilk
Wolters Kluwer Polska
Syntetyczne omówienie najważniejszych zagadnień podatkowych odnoszących się do działalności gospodarczej, zarówno poszczególnych podatków, jak i kontroli podatkowej czy też pojęcia działalności gospodarczej.
50,15 zł
59,00 zł

Prawo turystyczne

Mirosław Nesterowicz
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera omówienie najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa turystycznego.
67,15 zł
79,00 zł

System podatkowy w Polsce

Robert Wolański
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przedstawiono aktualnie obowiązujący system podatkowy w Polsce. Jest ona przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania.
50,15 zł
59,00 zł

Postępowanie cywilne. Kazusy

Małgorzata Manowska
Wolters Kluwer Polska
Zbiór 59 kazusów z zakresu procedury cywilnej wraz z odpowiedziami i komentarzami pomocnymi aplikantom radcowskim i adwokackim w dokładnym przygotowaniu się do egzaminów końcowych.
75,65 zł
89,00 zł

Prawo pracy. Diagramy

Justyna Czerniak-Swędzioł , Wojciech Baran Krzysztof, Dominika Dörre-Kolasa, A.Marcin Miel...
Wolters Kluwer Polska
Graficzne przedstawienie instytucji i regulacji prawnych z zakresu prawa pracy oraz powiązań między nimi. Uwzględnia ważne zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich i umów terminowych.
41,65 zł
49,00 zł

Instytucje prawa rzeczowego. Repetytorium

M.Jakub Łukasiewicz, Rafał Łukasiewicz, Jacek Widło, Marek Antas
Wolters Kluwer Polska
Syntetyczna i zwięzła prezentacja wybranych instytucji prawa rzeczowego, wzbogacona o wzory dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń, a także pism procesowych.
58,65 zł
69,00 zł

Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników

Andrzej Malinowski, Radosław Brzeski, Michał Pełka
Wolters Kluwer Polska
Przewodnik zawiera kompendium podstawowej wiedzy, niezbędnej do rozwiązywania ćwiczeń z logiki, podaje również wiele praktycznych wskazówek w tym zakresie.
41,65 zł
49,00 zł