Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie

PROFINFO_Bannery_Prawo_karne_850x370.jpg [92.64 KB]

Prawo karne 2017

Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym
Nowość
Bestseller

Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym

Dariusz Świecki

Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji.

179,10 zł
Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych
Nowość
Bestseller

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych

Aleksandra Cempura, Anna Kasolik

Publikacja zawiera omówienie najważniejszych pism procesowych: pozwów, apelacji, aktów oskarżenia sporządzanych w toku postępowań oraz propozycję czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. 

143,20 zł
Kodeks karny wykonawczy. Komentarz
Nowość

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

Kazimierz Postulski

W komentarzu szczegółowo omówiono poszczególne instytucje i zagadnienia wynikające z przepisów regulujących wykonanie orzeczeń karnych, zamieszczone w Kodeksie karnym wykonawczym, ale też w innych ustawach i przepisach wykonawczych.

263,20 zł
Kodeks karny. Komentarz
Nowość
Bestseller

Kodeks karny. Komentarz

Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik, Marek Mozgawa

W komentarzu czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego.

215,10 zł
Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I i II
Nowość
Bestseller

Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I i II

Krzysztof Eichstaedt, Dariusz Świecki, Barbara Augustyniak, Michał Kurowski

Trzecie wydanie popularnego Komentarza KPK ma na celu pomóc w interpretacji nowych i "starych" przepisów.

319,20 zł
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz
Nowość

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz

Krzysztof Dąbkiewicz

W publikacji dokonano interpretacji instytucji procesowego prawa wykroczeń, wykorzystując zarówno orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, jak i Trybunału Konstytucyjnego, a także bogaty dorobek literatury.

215,10 zł
Prawo o prokuraturze. Komentarz
Nowość

Prawo o prokuraturze. Komentarz

Wojciech Kotowski, Andrzej Kiełtyka, Andrzej Ważny

W komentarzu omówiono rewolucyjne zmiany w zasadach działania prokuratury wprowadzone przez nową ustawę - Prawo o prokuraturze.

215,10 zł
Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-166
Nowość
Bestseller

Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-166

Stanisław Zabłocki, Jacek Kosonoga, Jerzy Skorupka, Ryszard Stefański

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie naczelnych zasad procesu karnego, właściwości i składu sądu, statusu stron, obrońców i pełnomocników oraz czynności procesowych. 

296,10 zł
Kodeks karny skarbowy. Komentarz
Nowość

Kodeks karny skarbowy. Komentarz

Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski

Autorzy komentarza starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie.

242,10 zł

Kodeks karny Komentarz

A.Ryszard Stefański
314,10 zł

Kodeks karny Część szczególna Tom 1

Robert Zawłocki, Michał Królikowski
269,10 zł

Kodeks karny Część szczególna. Tom 2

Robert Zawłocki, Michał Królikowski
269,10 zł