Facebook

Ostatnie dni wyprzedaży do -90%

Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 31 lipca 2019 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1268
Więcej informacji

Obszerne i kompleksowe omówienie zaktualizowanych przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

-90%

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz

Obszerne i kompleksowe omówienie zaktualizowanych przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Stan prawny: 31 lipca 2019 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1268
Więcej informacji

Opis publikacji

Publikacja stanowi pierwsze tak obszerne i kompleksowe omówienie zaktualizowanych przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Odwołując się do innych aktów i wcześniejszego ustawodawstwa, autorzy przedstawiają propozycje interpretacji przepisów i proponują rozwiązania szeregu zidentyfikowanych w procesie stosowania ustawy problemów. Uwzględniają także dotychczasowe piśmiennictwo i orzecznictwo, które zachowało aktualność po zmianie przepisów.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W komentarzu czytelnicy odnajdą szczegółowe rozważania dotyczące m.in.:

  • różnic między dotychczasowymi regulacjami a obowiązującym obecnie stanem prawnym,
  • tworzenia dokumentów uczelni, w tym statutu, regulaminów, zarządzeń,
  • podejmowania decyzji zarządczych przez organy ucze...

Publikacja stanowi pierwsze tak obszerne i kompleksowe omówienie zaktualizowanych przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Odwołując się do innych aktów i wcześniejszego ustawodawstwa, autorzy przedstawiają propozycje interpretacji przepisów i proponują rozwiązania szeregu zidentyfikowanych w procesie stosowania ustawy problemów. Uwzględniają także dotychczasowe piśmiennictwo i orzecznictwo, które zachowało aktualność po zmianie przepisów.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W komentarzu czytelnicy odnajdą szczegółowe rozważania dotyczące m.in.:

  • różnic między dotychczasowymi regulacjami a obowiązującym obecnie stanem prawnym,
  • tworzenia dokumentów uczelni, w tym statutu, regulaminów, zarządzeń,
  • podejmowania decyzji zarządczych przez organy uczelni,
  • uwarunkowań prawnych realizacji zadań nałożonych na instytucje przedstawicielskie i podmioty działające na rzecz systemu szkolnictwa wyższego.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla organów uczelni i innych podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki lub działających na jego rzecz, pracowników administracji uczelni, organów samorządu studenckiego i samorządu doktorantów oraz ministerstw i innych urzędów, którym podlegają uczelnie.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2019-09-30
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2019
Wydanie: 1
Liczba stron: 1268
Seria: Komentarze
Rodzaj: Komentarz
Okładka: twarda
Format: B5
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8160-887-9
Kod towaru: KAM-3820 W01P01

Autorzy

Iryna Degtyarova – magister administracji publicznej na Ukrainie, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (SGH, 2019), adiunkt naukowo-badawczy Fundacji Rektorów Polskich. Od 2017 r. – sekretarz Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, członek jej Zespołu Redakcyjnego. W latach 2014–2017 doradca społeczny Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawach governance i współpracy z Ukrainą. Od 2015 r. wiceprzewodnicząca Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy. W latach 2003–2004, 2007–2009 pracowała w organach administracji publicznej na Ukrainie. W latach 2016–2017 członek Zarządu Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych naukowców EURODOC, od 2017 r. – członek Grupy Doradczej, Przewodnicząca Grupy roboczej nt. rzetelności badawczej. Od 2018 r. członek zespołu ekspertów Komisji Europejskiej ds. monitorowania losów absolwentów. Jest autorką i współautorką wielu opracowań i raportów z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki. Brała udział w pracach legislacyjnych ad projektem Ustawy 2.0 w składzie KSPSW KRASP oraz jako sekretarz Zespołu NKN „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym”. Posiada głęboką wiedzę teoretyczną i bogate doświadczenia praktyczne w sprawach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym w zakresie ram prawnych funkcjonowania sfery governance, zarządzania publicznego i polityki publicznej, a także działania instytucji przedstawicielskich oraz umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym i nauce. Specjalistka w zakresie analiz prawnoinstytucjonalnych oraz badań komparatywnych. Autorka wielu prac naukowych opublikowanych w językach angielskim, polskim i ukraińskim. W latach 2018–2021 jest przewodniczącą Zespołu badaczy systemu szkolnictwa wyższego w projekcie PW-MNiSW pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów na rzecz doskonalenia działania uczelni”, realizowanego na zlecenie MNiSW.

Marcin Dokowicz – doktor nauk chemicznych, związany zawodowo z Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako koordynator i ekspert w projektach z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ekspert ds. systemu szkolnictwa wyższego, specjalizujący się w prawnych aspektach kształcenia na 6–8 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Członek Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP. Doświadczenie w zakresie problematyki szkolnictwa wyższego zdobywał pełniąc m.in. funkcję: członka Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, eksperta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie pn. „Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach”, Rzecznika Praw Doktoranta, wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów, eksperta ds. doktoranckich (wcześniej również ds. studenckich) Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przewodniczącego Poznańskiego Porozumienia Doktorantów oraz pełniąc liczne funkcje w ramach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, np. jako członek Senatu, Rady ds. Jakości Kształcenia, Zespołu ds. Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz przewodniczącego Prezydium Sejmiku Doktorantów. Posiada doświadczenie w zakresie opracowywania oraz opiniowania wewnątrzuczelnianych aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem aktów regulujących funkcjonowanie studiów doktoranckich. W latach 2013–2014 aktywnie uczestniczył w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawą o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw, przygotowując wiele poprawek i opinii. Współautor kilku opracowań na temat problematyki studiów doktoranckich w Polsce oraz raportów nt. zmian w systemie szkolnictwa wyższego.

Maria Hulicka – doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Jagielloński), Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2004–2012 kwestor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2010–2013 członek Administrative and Finance Committee FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) w Darmstadt, wskazana do komitetu przez MNiSW. Od 2014 r. członek zespołu unijnych ekspertów ds. reform w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Brała udział w pracach Zespołu prof. M. Kwieka, opracowującego założenia do Ustawy 2.0 w 2016 r. (opracowywała założenia do modelu finansowania jednostek w systemie szkolnictwa wyższego oraz zasad gospodarki finansowej uczelni). Była współwykonawcą ekspertyz wykonanych na zlecenie MNiSW nt. modelów zarządzania uczelniami w Polsce, upadłości szkół wyższych, a także kierownikiem prac nad ekspertyzą pt. „Metodologia przeprowadzania etatyzacji w uczelniach publicznych w 2008 r.” Brała udział w opracowaniu projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. zasad gospodarki finansowej uczelni z 2006 r. jako członek Zespołu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i bogate doświadczenie w zarządzaniu finansami różnych podmiotów. Wieloletni dyrektor finansowy i członek zarządu w dużych korporacjach biznesowych. Członek rad nadzorczych spółek uniwersyteckich. Legitymuje się znacznym dorobkiem naukowym publikowanym w językach angielskim i polskim, obejmującym rozdziały w monografiach i artykuły naukowe poświęcone problematyce finansów (np.: Internal and external sources of financing for universities. The practice of Good Governance; Chapter 4 [w:] The Modernisation of European Universities, Peter Lang, 2012; Wybrane problemy zarządzania finansami uczelni; rozdział w książce Doskonalenie systemów organizacyjnych pod red. Prof. Łukasza Sułkowskiego i Krzysztofa Wacha, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, w druku). 

Iryna Degtyarova – magister administracji publicznej na Ukrainie, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (SGH, 2019), adiunkt naukowo-badawczy Fundacji Rektorów Polskich. Od 2017 r. – sekretarz Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, członek jej Zespołu Redakcyjnego. W latach 2014–2017 doradca społeczny Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawach governance i współpracy z Ukrainą. Od 2015 r. wiceprzewodnicząca Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy. W latach 2003–2004, 2007–2009 pracowała w organach administracji publicznej na Ukrainie. W latach 2016–2017 członek Zarządu Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych naukowców EURODOC, od 2017 r. – członek Grupy Doradczej, Przewodnicząca Grupy roboczej nt. rzetelności badawczej. Od 2018 r. członek zespołu ekspertów Komisji Europejskiej ds. monitorowania losów absolwentów. Jest autorką i współautorką wielu opracowań i raportów z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki. Brała udział w pracach legislacyjnych ad projektem Ustawy 2.0 w składzie KSPSW KRASP oraz jako sekretarz Zespołu NKN „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym”. Posiada głęboką wiedzę teoretyczną i bogate doświadczenia praktyczne w sprawach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym w zakresie ram prawnych funkcjonowania sfery governance, zarządzania publicznego i polityki publicznej, a także działania instytucji przedstawicielskich oraz umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym i nauce. Specjalistka w zakresie analiz prawnoinstytucjonalnych oraz badań komparatywnych. Autorka wielu prac naukowych opublikowanych w językach angielskim, polskim i ukraińskim. W latach 2018–2021 jest przewodniczącą Zespołu badaczy systemu szkolnictwa wyższego w projekcie PW-MNiSW pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów na rzecz doskonalenia działania uczelni”, realizowanego na zlecenie MNiSW.

Marcin Dokowicz – doktor nauk chemicznych, związany zawodowo z Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako koordynator i ekspert w projektach z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ekspert ds. systemu szkolnictwa wyższego, specjalizujący się w prawnych aspektach kształcenia na 6–8 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Członek Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP. Doświadczenie w zakresie problematyki szkolnictwa wyższego zdobywał pełniąc m.in. funkcję: członka Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, eksperta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie pn. „Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach”, Rzecznika Praw Doktoranta, wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów, eksperta ds. doktoranckich (wcześniej również ds. studenckich) Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przewodniczącego Poznańskiego Porozumienia Doktorantów oraz pełniąc liczne funkcje w ramach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, np. jako członek Senatu, Rady ds. Jakości Kształcenia, Zespołu ds. Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz przewodniczącego Prezydium Sejmiku Doktorantów. Posiada doświadczenie w zakresie opracowywania oraz opiniowania wewnątrzuczelnianych aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem aktów regulujących funkcjonowanie studiów doktoranckich. W latach 2013–2014 aktywnie uczestniczył w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawą o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw, przygotowując wiele poprawek i opinii. Współautor kilku opracowań na temat problematyki studiów doktoranckich w Polsce oraz raportów nt. zmian w systemie szkolnictwa wyższego.

Maria Hulicka – doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Jagielloński), Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2004–2012 kwestor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2010–2013 członek Administrative and Finance Committee FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) w Darmstadt, wskazana do komitetu przez MNiSW. Od 2014 r. członek zespołu unijnych ekspertów ds. reform w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Brała udział w pracach Zespołu prof. M. Kwieka, opracowującego założenia do Ustawy 2.0 w 2016 r. (opracowywała założenia do modelu finansowania jednostek w systemie szkolnictwa wyższego oraz zasad gospodarki finansowej uczelni). Była współwykonawcą ekspertyz wykonanych na zlecenie MNiSW nt. modelów zarządzania uczelniami w Polsce, upadłości szkół wyższych, a także kierownikiem prac nad ekspertyzą pt. „Metodologia przeprowadzania etatyzacji w uczelniach publicznych w 2008 r.” Brała udział w opracowaniu projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. zasad gospodarki finansowej uczelni z 2006 r. jako członek Zespołu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i bogate doświadczenie w zarządzaniu finansami różnych podmiotów. Wieloletni dyrektor finansowy i członek zarządu w dużych korporacjach biznesowych. Członek rad nadzorczych spółek uniwersyteckich. Legitymuje się znacznym dorobkiem naukowym publikowanym w językach angielskim i polskim, obejmującym rozdziały w monografiach i artykuły naukowe poświęcone problematyce finansów (np.: Internal and external sources of financing for universities. The practice of Good Governance; Chapter 4 [w:] The Modernisation of European Universities, Peter Lang, 2012; Wybrane problemy zarządzania finansami uczelni; rozdział w książce Doskonalenie systemów organizacyjnych pod red. Prof. Łukasza Sułkowskiego i Krzysztofa Wacha, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, w druku). 

Tomasz Jędrzejewski – doktor nauk prawnych, kanclerz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doradca prawny Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członek Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP; członek Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Wcześniej nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prodziekan do spraw studenckich, organizator i kierownik studiów podyplomowych z zakresu administracji publicznej, kierownik studiów niestacjonarnych. Także etatowy i pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu; członek zespołu UAM opracowującego założenia projektu Ustawy 2.0, wykładowca organizowanych przez Fundację Rektorów Polskich Szkół Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla Rektorów, Kanclerzy i Kwestorów. Autor i współautor kilkudziesięciu prac z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym w zakresie szkolnictwa wyższego, inicjator i współtwórca licznych wewnętrznych aktów normatywnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w szczególności statutów i ich nowelizacji.

Anna Mrozowska – prawnik i praktyk. Sekretarz zespołów oceniających oraz inspektor ochrony danych w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ekspert Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ekspert Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspert ds. przetwarzania i ochrony danych osobowych w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. Były członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ (2015–2019), członek Komisji ds. Strategicznych Szkolnictwa Wyższego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2016–2020). Członek Zarządu True Law Solutions sp. z o.o., Prezes Zarządu Fundacji „Poznańska Przystań Prawna”. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, historii oraz podyplomowych studiów „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” w WSB w Poznaniu. Wykonawca merytoryczny narzędzia NiezbędnikRODO.pl. Właścicielka marki SzkolenieRODO.pl. Autorka publikacji z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz szkolnictwa wyższego m.in. w wydawnictwie Wolters Kluwer, „Rzeczpospolitej”, „Forbesie”, „Dzienniku Gazeta Prawna”, Onecie oraz w „Newsweeku”. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001 i 9001.

Paweł Wojciechowski – doktor habilitowany nauk prawnych, od 2007 r. adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych. Od 2008 r. kierownik Podyplomowego Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego, Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na prawie żywnościowym, prawie rolnym oraz prawie gospodarki nieruchomościami, a od 2016 r. także na legislacyjnych uwarunkowaniach systemu szkolnictwa wyższego. Autor kilkudziesięciu opracowań dotyczących zagadnień związanych z prawem żywnościowym, prawem rolnym i gospodarką nieruchomościami, w tym dwóch monografii: Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym, Warszawa 2016 oraz Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności, Warszawa 2008. Współautor podręcznika Prawo rolne (red. P. Czechowski), wyd. 2010, 2013 i 2015, współautor komentarzy do ustaw: Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz (red. A. Szymecka-Wesołowska), Warszawa 2013 i Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz (red. P. Czechowski), Warszawa 2015. Wykładowca na Roma Tre University (2013, 2017), Universidad de Granada (2017) oraz Tuscia University, Intensive Programme Global Food Law and Quality (2014). Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów oraz Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Rolnego (C.E.D.R), Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym. Od 2017 r. członek i sekretarz Zespołu Redakcyjnego Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W 2019 r. uczestnik prac nad statutem Uniwersytetu Warszawskiego.

Jerzy Woźnicki – profesor zwyczajny na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014–2017), prezes Fundacji Rektorów Polskich (2002–), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003–), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999–2002) i członek Prezydium KRASP (1997–), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcji V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia” (2015–). Główny autor, przewodniczący zespołu oraz przedstawiciel Prezydenta RP jako wnioskodawcy w pracach parlamentarnych nad ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r.; autor objaśnień do ustawy zawartych w autorskiej książce Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego (FRP, Warszawa 2007, wydanej także w wersji anglojęzycznej przez UNESCO-CEPES). Członek Zespołu do Spraw Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki oraz Założeń Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego MNiSW (2008). Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Mobilności i Karier Naukowych działający przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006–2008). Członek Zespołu CK ds. nowych dyscyplin naukowych – wnioskodawca i ekspert odpowiedzialny za opis nowej dyscypliny pn. nauki o polityce publicznej (2011–2012). Członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN. Jest pomysłodawcą i współautorem Kodeksu „Dobre praktyki w szkołach wyższych” KRASP. Organizator prac i główny autor środowiskowych opracowań strategicznych: Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2010–2020, projektu środowiskowego (podstawy prac w MNiSW), ogłoszonej w 2009 r.; Programu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r., przyjętego i ogłoszonego przez KRASP w 2015 r. Lider Zespołu „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym” w 2017 r., w pracach Rady Narodowego Kongresu Nauki, autor raportu końcowego z prac Zespołu, ogłoszonego w 2018 r. Przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP i jej Zespołu Redakcyjnego w kadencji 2016–2020. Zespół ten jako jedyny, oprócz Zespołu MNiSW, opracował własny zredagowany projekt Ustawy 2.0. Rezultaty prac Komisji w latach 2017–2018 to 11 raportów o objętości łącznie ok. 500 stron tekstu w formie zredagowanych propozycji do projektu Ustawy 2.0. Lider programowy oraz wykładowca łącznie dwudziestu dwóch Szkół Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla Rektorów, Kanclerzy i Kwestorów organizowanych przez Fundację Rektorów Polskich w latach 2005–2019. Od 2019 r. członek Zespołu MNiSW do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Jest przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji nt. „Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989–2019” organizowanej przez KRASP na zlecenie MNiSW w 2019 r. Autor i współautor ponad 120 publikacji, w tym kilkudziesięciu monografii naukowych dotyczących zarządzania uczelnią oraz prawnych uwarunkowań działania szkolnictwa wyższego, a także ram legislacyjnych polityki edukacyjnej i naukowej państwa.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę