Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wydanie: 1
Liczba stron: 320
Więcej informacji

Publikacja dotyczy sytuacji kobiet w wymiarze prawa, polityki i filozofii. W szczególności analizuje współczesne uwarunkowania aktywności kobiet w nauce.

-52%

Kobiety wobec wyzwań współczesności

Kobiety wobec wyzwań współczesności

Publikacja dotyczy sytuacji kobiet w wymiarze prawa, polityki i filozofii. W szczególności analizuje współczesne uwarunkowania aktywności kobiet w nauce.

Planowana data dodruku: 01.07.2024

Opis publikacji

Inspiracją do analizy sytuacji kobiet w wymiarze prawa, polityki i filozofii były zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, odnoszące się do określenia wieku emerytalnego pracowników uczelni na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Skutkuje to zróżnicowaniem warunków kariery zawodowej kobiet i mężczyzn i przyczynia się do pogorszenia sytuacji kobiet w nauce i warto poddać to rozwiązanie szerszej dyskusji i debacie publicznej.


Ico_Gray_17.gif [486 B] Uzupełnieniem publikacji są teksty zawierające osobiste refleksje kobiet łączących pracę naukową z pełnieniem funkcji publicznych, stanowiąc w tym zakresie element mentorski dla młodych pokoleń. Autorki tekstów analizujących indywidualną ścieżkę zawodową to prof. Gertruda Uścińska,<...

Inspiracją do analizy sytuacji kobiet w wymiarze prawa, polityki i filozofii były zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, odnoszące się do określenia wieku emerytalnego pracowników uczelni na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Skutkuje to zróżnicowaniem warunków kariery zawodowej kobiet i mężczyzn i przyczynia się do pogorszenia sytuacji kobiet w nauce i warto poddać to rozwiązanie szerszej dyskusji i debacie publicznej.


Ico_Gray_17.gif [486 B] Uzupełnieniem publikacji są teksty zawierające osobiste refleksje kobiet łączących pracę naukową z pełnieniem funkcji publicznych, stanowiąc w tym zakresie element mentorski dla młodych pokoleń. Autorki tekstów analizujących indywidualną ścieżkę zawodową to prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Małgorzata Gersdorf, była Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, oraz prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezes Narodowego Banku Polskiego oraz Prezydent m. st. Warszawy.


Ico_Gray_6.gif [752 B] Książka jest publikacją zbiorową, zawiera teksty zarówno uznanych autorytetów naukowych z zakresu prawa, ubezpieczeń społecznych, filozofii politycznej, jak i naukowców znajdujących się na początku kariery naukowej.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2021-09-20
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2021
Wydanie: 1
Liczba stron: 320
Seria: Monografie
Rodzaj: Monografie
Okładka:
Format: A5
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8246-529-7, pdf 978-83-8246-892-2, epub 978-83-8246-909-7, mobi 978-83-8246-910-3
Kod towaru: KAM-4390 W01P01, EBO-3398 W01P01, EBO-3398 W01E01, EBO-3398 W01M01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Dobrochna Bach-Golecka – doktor habilitowana nauk prawnych, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk teologicznych; w latach 2016–2018 sędzia ad hoc Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka w  Strasburgu; w latach 2018–2020 prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej na Wydziale Pra­wa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; od 2019 r. kierownik Centrum Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autorka wielu publikacji.

Dominika Bek – doktor nauk prawnych; adiunkt badawczo- -dydaktyczny w  Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego  w  Katowicach; mediatorka Śląskiego Centrum Arbitrażu i  Mediacji; redaktor naczelna czasopisma naukowego „Forum Polityki Kryminalnej”; autorka licznych publikacji z  zakresu prawa karnego materialnego i  kryminologii; w  swoich pracach badawczych koncentruje się na sprawiedliwości naprawczej, przestępstwach motywowanych kulturowo oraz przeciwdziałaniu przemocy domowej.

dr Diana Dajnowicz-Piesiecka – adiunkt w Zakładzie Kryminologii w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; koordynator Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów ds. konferencji.

Dobrochna Bach-Golecka – doktor habilitowana nauk prawnych, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk teologicznych; w latach 2016–2018 sędzia ad hoc Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka w  Strasburgu; w latach 2018–2020 prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej na Wydziale Pra­wa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; od 2019 r. kierownik Centrum Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autorka wielu publikacji.

Dominika Bek – doktor nauk prawnych; adiunkt badawczo- -dydaktyczny w  Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego  w  Katowicach; mediatorka Śląskiego Centrum Arbitrażu i  Mediacji; redaktor naczelna czasopisma naukowego „Forum Polityki Kryminalnej”; autorka licznych publikacji z  zakresu prawa karnego materialnego i  kryminologii; w  swoich pracach badawczych koncentruje się na sprawiedliwości naprawczej, przestępstwach motywowanych kulturowo oraz przeciwdziałaniu przemocy domowej.

dr Diana Dajnowicz-Piesiecka – adiunkt w Zakładzie Kryminologii w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; koordynator Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów ds. konferencji.

Dorota Dzienisiuk – doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca, ekspert i autor publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, specjalizuje się w problematyce relacji między prawem pracy a prawem zabezpieczenia społecznego oraz w międzynarodowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Małgorzata Gersdorf – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w latach 2014–2020 Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego; redaktor naczelna miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”; autorka i współautorka ponad 300 publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, prawa handlowego i prawa spółdzielczego.

Hanna Gronkiewicz-Waltz – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, profesor i kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego, Gospodarczego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 1992–2000, wiceprezes Europejskiego
Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie w latach 2001–2005, w latach 2006–2018 Prezydent m.st. Warszawy; autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, samorządu lokalnego, prawa publicznego gospodarczego, prawa bankowego, prawa europejskiego. Od 2019 r. jest przewodniczącą misji
miast neutralnych klimatycznie i inteligentnych przy Komisji Europejskiej.

Anna Jaworska-Wieloch – doktor nauk prawnych; adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego; sędzia; były społeczny kurator sądowy dla osób dorosłych; koordynatorka bądź wykonawca międzynarodowych i krajowych grantów (NAWA, NCN); autorka około sześćdziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego i prawa karnego wykonawczego oraz praw człowieka.

Marcelina Koncewicz – studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz III roku (I  st.) polonistyki ze specjalnością antropologiczno-kulturową na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; angażuje się w działalność Duszpasterstwa Akademickiego Św. Anny w Krakowie.

Marta Luty-Michalak – doktor socjologii; adiunkt w Instytucie Nauk Socjologicznych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego; zainteresowania badawcze koncentruje wokół procesów demograficznych i  społecznych we współczesnym świecie, społecznych problemów rynku pracy, gerontologii społecznej, starości w  ujęciu demografi cznym i społecznym, work life balance.

Christoph-Eric Mecke – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego; w  latach 2008–2018 asystent naukowy i  docent na uniwersytetach w  Getyndze, Hildesheimie, Brunszwigu i  Hanowerze; w  latach 2010–2012 pracownik naukowy na Uniwersytecie im. Leibniza w Hanowerze w ramach projektu grantowego pt. „Family Law in Early Women’s Rights Debates. Western Europe and the United States in the 19 th and early 20 th centuries”; w latach 2020–2022 pracownik naukowy na Uniwersytecie im. Leibniza w  Hanowerze w  ramach interdyscyplinarnego projektu grantowego pt. „PAESE – Provenance Research in Non-European Collection and Ethnography in Lower Saxony” na temat postkolonializmu.

Małgorzata Mędrala – doktor habilitowany nauk prawnych ze specjalnością prawo pracy, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; radca prawny; doświadczony wykładowca i szkoleniowiec; autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz prawa urzędniczego; uczestniczka i prelegentka na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych; wykonawca grantów międzynarodowych; redaktor naukowy i współautorka publikacji pt. Praca zdalna w polskim systemie prawnym (2021) oraz autorka kilku publikacji praktycznych i naukowych z tematyki pracy zdalnej.

Agnieszka Nogal – doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; prawnik; członek Centrum Prawa Medycznego i  Biotechnologii WPiA UW; od 2017 kierownik Zakładu Filozofii Polityki; w  latach 2016–2020 kierownik studiów doktoranckich, obecnie członek Senatu UW; w  latach 1994–2013 pracownik w  Instytucie Studiów Politycznych PAN, w  latach 2002–2003 w  Robert Schuman Centre w  European University Institute we Florencji, Włochy; założycielka i  członek redakcji czasopisma „Civitas. Studia z  Filozofii Polityki”; w pracy naukowej koncentruje się na prawach człowieka, feminizmie oraz biopolityce.

Marlena Olszewska – absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i  Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2018) oraz italianistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (2018); doktorantka w  Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, gdzie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą feminizmu prawniczego na gruncie polskiej i  włoskiej teorii i filozofii prawa; pracę naukową łączy z aplikacją radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Olga Sitarz [ORCID: 0000-0002-2075-3507] – doktor habilitowana nauk prawnych, profesorka Uniwersytetu Śląskiego; specjalistka z zakresu prawa karnego materialnego i kryminologii; była sędzia w sprawach karnych, obecnie mediatorka w sprawach karnych; specjalistka z zakresu dogmatyki prawa karnego i prawa wykroczeń, prawa człowieka    perspektywy  prawa  karnego,  sprawiedliwości  naprawczej,  wiktymologii i kryminologii.

Anna Tarnowska – doktor habilitowana nauk prawnych; profesor na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu, w  Katedrze Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i  Prawa Niemieckiego; uczestniczyła w  międzynarodowych projektach prowadzonych przez Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie (w tym „Rechtskulturen des Osteuropas”, „Law and Diversity”); w  latach 2014–2018 wykonawca w  projekcie „Reconsidering Constitutional Formation. Constitutional Communication by Draft ing, Practice and Interpretation in 18th and 19th century Europe” realizowanym na Uniwersytecie w  Passau i  finansowanym przez European Research Council w  ramach tzw. Advanced Grants; przewodnicząca Wydziału IV – Prawnego Towarzystwa Naukowego w Toruniu; członek International Society of Public Law (ICON*S i  CEE ICON*S) oraz uczestnik Th e European Network of Legal Historians; autorka trzech książek i kilkudziesięciu opracowań poświęconych historii ustroju i administracji Polski oraz krajów niemieckich, w  szczególności Prus; do jej zainteresowań należy także historia równouprawnienia kobiet.

Gertruda Uścińska – profesor doktor habilitowana nauk prawnych; pracownik naukowy i  wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim; profesor w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych; w latach 2012–2016 prodziekan ds. studenckich Wydziału Dziennikarstwa i  Nauk Politycznych UW; przewodnicząca Komitetu Nauk o  Pracy i  Polityce Społecznej PAN oraz członek wielu ciał naukowych, opiniodawczych i  zespołów eksperckich, m.in. Biura Zarządzającego Międzynarodowym Stowarzyszeniem Zabezpieczenia Społecznego reprezentującym Europę; przewodnicząca Komitetu Sterującego Komisji Technicznej ISSA ds. ubezpieczeń na starość, inwalidztwa i  rent rodzinnych, a także Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP; od 2016  r. prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej i międzynarodowym prawie socjalnym; uznany autorytet w kraju i za granicą (m.in. Komisji Europejskiej) w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, koordynacji systemów zabezpieczenia i  swobody przepływu osób; ekspert europejski w  programach badawczych uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych państw członkowskich Unii Europejskiej w  związku z  realizacją programów unijnych (Consensus, Special, LAW, trESS, FreSsco, MoveS); uhonorowana odznaczeniami międzynarodowymi i krajowymi; laureatka wielu nagród i wyróżnień przyznawanych przez instytucje publiczne, uczelnie, gremia naukowe  i organizacje społeczne; autorka bardzo licznych publikacji z zakresu polityki społecznej, zabezpieczenia społecznego, prawa europejskiego, porównawczej polityki społecznej.

Maria Wiecka – studentka V roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; zainteresowania naukowe wiąże z postępowaniem cywilnym oraz prawem rodzinnym.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów
Recenzje

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę