Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

(10/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 10/2014

Jedyny na polskim rynku urzędowy zbiór orzeczeń Izby Pracy Sądu Najwyższego, tłoczony z polecenia Prezesa Sądu Najwyższego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
53,10 53,10
Cena regularna: 59,00
59,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Oficjalny zbiór orzeczeń, wydawany na podstawie zarządzenia Prezesa Sądu Najwyższego, który ułatwi pracę osobom zajmującym się na co dzień prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. W czasopiśmie publikowane są najnowsze orzeczenia, postanowienia wraz z uzasadnieniami oraz zdania odrębne członków składów orzekających.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Spis treści OSNP nr 10-2014
SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY
Wyrok z dnia 14 listopada 2013 r., II PK 188/12
Wyrok z dnia 15 listopada 2013 r., III PK 4/13
Wyrok z dnia 15 listopada 2013 r., III PK 20/13
Wyrok z dnia 20 listopada 2013
...

Spis treści OSNP nr 10-2014
SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY
Wyrok z dnia 14 listopada 2013 r., II PK 188/12
Wyrok z dnia 15 listopada 2013 r., III PK 4/13
Wyrok z dnia 15 listopada 2013 r., III PK 20/13
Wyrok z dnia 20 listopada 2013 r., II PK 54/13
Wyrok z dnia 26 listopada 2013 r., II PK 65/13
Postanowienia z dnia 5 listopada 2013 r., II PZ 28/13
SPRAWY Z ZAKRESU UBEZPIECZE?? SPO??ECZNYCH
Uchwała Składu Siedmiu Sędziów z dnia 16 kwietnia 2014 r., I UZP 2/13
Wyrok z dnia 7 listopada 2013 r., II UK 143/13
Wyrok z dnia 13 listopada 2013 r., I UK 131/13
Wyrok z dnia 13 listopada 2013 r., I UK 154/13
Wyrok z dnia 15 listopada 2013 r., III UK 165/12
SPRAWY PUBLICZNE
Wyrok z dnia 24 września 2013 r., III PO 7/13
Wyrok z dnia 22 listopada 2013 r., III KRS 214/13
SKOROWIDZ PRZEDMIOTOWY
Bezpodstawne wzbogacenie:
, patrz: Zwrot spełnionego świadczenia (art. 415 k.p.c.) &ensp,poz. 145
Czas pracy , dyżur:
, patrz: Zasada równego traktowania w zatrudnieniu &ensp,poz. 143
Czas pracy , w ruchu ciągłym:
, patrz: Zasada równego traktowania w zatrudnieniu &ensp,poz. 143
Dyscyplinarne postępowanie:
, patrz: Odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy &ensp,poz. 145
Emerytura:
, obowiązek organu rentowego obliczenia emerytury ubezpieczonemu, urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1949 r., spełniającemu warunki z art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.), który kontynuował ubezpieczenia emerytalne i rentowe po osiągnięciu przewidzianego w tym przepisie wieku emerytalnego oraz z wnioskiem o przyznanie emerytury wystąpił po dniu 31 grudnia 2008 r., zarówno według dotychczasowych zasad (art. 27 w związku z art. 53 tej ustawy), jak i według nowych zasad (art. 26 w związku z art. 55 tej ustawy), a następnie
przyznania emerytury w wyższej wysokości (art. 55 w związku z art. 100 ust. 1 tej ustawy) &ensp,poz. 148
Krajowa Rada Sądownictwa:
, patrz: Prokurator , stan spoczynku &ensp,poz. 152
Nauczyciel akademicki:
, patrz: Odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy &ensp,poz. 145
Odpowiedzialność materialna za mienie niepowierzone:
, skazanie za przestępstwo z art. 296 §, 1 k.k. jako wiążące sąd w postępowaniu cywilnym co do wyrządzenia umyślnie szkody znacznej wartości (art. 11 k.p.c.), możliwość ustalenia przez sąd w postępowaniu cywilnym, że
szkoda wynikła z przestępstwa z art. 231 §, 1 k.k., została wyrządzona umyślnie &ensp,poz. 144
Odrzucenie pozwu:
, patrz: Zwrot spełnionego świadczenia (art. 415 k.p.c.) &ensp,poz. 145
Odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy:
, roszczenie o odszkodowanie z art. 45 §, 1 k.p. jako roszczenie o zapłatę z góry określonej, zryczałtowanej sumy pieniężnej, co przemawia za dopuszczalnością jego waloryzacji na podstawie art. 3581 §, 3 k.c., niewyłączenie możliwości waloryzacji (art. 3581 §, 3 k.c.) wynagrodzenia zatrzymanego przez pracodawcę w związku z postępowaniem dyscyplinarnym na podstawie art. 134 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) &ensp,poz. 145
Okresy składkowe i nieskładkowe:
, niestosowanie sposobu liczenia okresu zatrudnienia na kolei określonego w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1440
ze zm.) do ustalania wartości kapitału początkowego &ensp,poz. 150
Postępowanie przed organem rentowym:
, patrz: Emerytura &ensp,poz. 148
, patrz: Składki na ubezpieczenia społeczne , odpowiedzialność za zaległości &ensp,poz. 147
, patrz: Świadczenie emerytalno-rentowe &ensp,poz. 149
Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy:
, patrz: Odpowiedzialność materialna za mienie niepowierzone &ensp,poz. 144
, patrz: Związanie prawomocnym orzeczeniem sądu cywilnego &ensp,poz. 141
Powaga rzeczy osądzonej:
, patrz: Zwrot spełnionego świadczenia (art. 415 k.p.c.) &ensp,poz. 145
Prokurator , stan spoczynku:
, stosowanie do postępowania przed Krajową Radą Prokuratury w przedmiocie wniosku o przeniesienie prokuratora w stan spoczynku przez analogię art. 38 ust. 1,3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 126, poz. 714 ze zm.) w związku z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (jednolity tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) &ensp,poz. 152
Przedawnienie roszczeń:
, patrz: Odpowiedzialność materialna za mienie niepowierzone &ensp,poz. 144
Radca prawny , wynagrodzenie za pracę:
, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego przewidziane w art. 224 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) jako premia, umowa między radcą prawnym a pracodawcą będącym państwową jednostką sfery budżetowej określająca wysokość i termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia jako umowa prawa pracy, a nie umowa cywilnoprawna (art. 224 ust. 2 zdanie drugie ustawy o radcach prawnych), uchylenie prawomocnego wyroku i zwrot przez pracodawcę przeciwnikowi procesowemu zasądzonych w nim kosztów zastępstwa procesowego , w odniesieniu do dodatkowego wynagrodzenia wypłaconego uprzednio radcy prawnemu z tego tytułu , jako oznaczające odpadnięcie podstawy świadczenia w rozumieniu art. 410 §, 2 k.c. &ensp,poz. 142
Sędzia:
, nieprzysługiwanie odwołania do Sądu Najwyższego od decyzji Ministra Sprawiedliwości o odmowie przeniesienia sędziego na jego wniosek na inne miejsce służbowe w trybie art. 75 §, 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
, Prawo o ustroju sądów powszechnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) &ensp,poz. 153
Składki na ubezpieczenia społeczne , odpowiedzialność za zaległości:
, niekonieczność, by decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalająca odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości składkowe spółki zawierała wskazania, że odpowiedzialność ta jest solidarna z innymi członkami zarządu, co do których zostały wydane odrębne decyzje (art. 116 §, 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. , Ordynacja podatkowa, jednolity tekst: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. w związku z art. 31 i 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity
tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.) &ensp,poz. 147
Szkolnictwo wyższe:
, patrz: Odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy &ensp,poz. 145
Świadczenie emerytalno-rentowe:
, wygaśnięcie roszczenia o wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.), po upływie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uznaniu za zmarłego osoby, której świadczenia przysługiwały (art. 136 ust. 3 tej ustawy) &ensp,poz. 149
Świadczenie emerytalno-rentowe , podstawa wymiaru:
, patrz: Okresy składkowe i nieskładkowe &ensp,poz. 150
Świadczenie emerytalno-rentowe , ponowne ustalenie:
, patrz: Emerytura &ensp,poz. 148
Świadczenie emerytalno-rentowe , zbieg:
, patrz: Emerytura &ensp,poz. 148
Ubezpieczenie społeczne pracowników kolejowych:
, patrz: Okresy składkowe i nieskładkowe &ensp,poz. 150
Umowa o pracę , treść:
, patrz: Radca prawny , wynagrodzenie za pracę &ensp,poz. 142
Waloryzacja emerytur i rent:
, patrz: Zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych &ensp,poz. 151
Waloryzacja świadczenia pieniężnego:
, patrz: Odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy &ensp,poz. 145
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy:
, patrz: Odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy &ensp,poz. 145
Wynagrodzenie za pracę , premia:
, patrz: Radca prawny , wynagrodzenie za pracę &ensp,poz. 142
Wynagrodzenie za pracę , zwrot nienależnego wynagrodzenia:
, patrz: Radca prawny , wynagrodzenie za pracę &ensp,poz. 142
, patrz: Związanie prawomocnym orzeczeniem sądu cywilnego &ensp,poz. 141
Wyrok , rozstrzygnięcie co do istoty sprawy:
, ograniczenie kontroli dokonywanej przez Sąd Najwyższy w ramach zażalenia na wyrok kasatoryjny sądu drugiej instancji do prawidłowości zakwalifikowania określonej sytuacji procesowej jako podstawy wprost wskazanej
przez ten sąd (art. 3941 §, 11 k.p.c.) &ensp,poz. 146
Zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych:
, odnoszenie się art. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (obecnie jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 666 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., do wszystkich zasad waloryzacji określonych w art. 88,94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (obecnie jednolity tekst:
Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.) &ensp,poz. 151
Zasada równego traktowania w zatrudnieniu:
, możliwość porównania sytuacji prawnej pracowników w ramach art. 112 k.p. tylko w obrębie tego samego pracodawcy, niemożność uznania za podobną do wielobrygadowej organizacji pracy, w której na każdej ze zmian występuje nie tylko znacząca różnica w liczbie zespołów pracowników, ale przede wszystkim ma miejsce istotne zróżnicowanie wykonywanych przez nich obowiązków i ich natężenia, z ograniczeniem tych obowiązków na trzeciej zmianie do pełnienia dyżuru w siedzibie pracodawcy &ensp,poz. 143
Zażalenie:
, patrz: Wyrok , rozstrzygnięcie co do istoty sprawy &ensp,poz. 146
Związanie prawomocnym orzeczeniem sądu cywilnego:
, prawomocny wyrok zasądzający na rzecz pracownika wynagrodzenie za pracę jako wiążący sąd rozpoznający roszczenie pracodawcy o zwrot nienależnie pobranego przez tego pracownika wynagrodzenia w zakresie odnoszącym się do jego wysokości w okresie objętym sporem (art. 365 §, 1 k.p.c.) &ensp,poz. 141
Związanie sądu cywilnego wyrokiem karnym:
, patrz: Odpowiedzialność materialna za mienie niepowierzone &ensp,poz. 144
Zwrot spełnionego świadczenia (art. 415 k.p.c.):
, uwzględnienie przez sąd wniosku restytucyjnego z art. 415 k.p.c. jako tworzące stan osądzenia sprawy o zwrot
nienależnego świadczenia w rozumieniu art. 410 k.c. &ensp,poz. 145

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-sadu-najwyzszego-izba-pracy

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 9/2021

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 8/2021

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 7/2021

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 6/2021

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 5/2021

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 4/2021

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 3/2021

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 2/2021

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 1/2021

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 13/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 12/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 11/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 10/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 9/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 8/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 7/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 6/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 5/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 4/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 3/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 2/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 1/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 13/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 12/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 11/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 10/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 9/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 8/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 7/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 6/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 5/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 4/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 3/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 2/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 1/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 13/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 12/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 11/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 10/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 9/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 8/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 7/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 6/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 5/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 4/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 3/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 2/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 1/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 13/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 12/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 11/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 10/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 9/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 8/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 6/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 5/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 4/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 3/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 2/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 1/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 13/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 12/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 11/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 10/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 9/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 8/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 7/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 6/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 5/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 4/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 3/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 2/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 1/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 13/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 12/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 11/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 10/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 9/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 8/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 7/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 6/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 5/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 4/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 3/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 2/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 1/2015

(2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 2014

(12/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 12/2014

(11/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 11/2014

(10/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 10/2014

(9/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 9/2014

(8/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 8/2014

(7/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 7/2014

(6/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 6/2014

(5/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 5/2014

(4/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 4/2014

(3/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 3/2014

(2/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 2/2014

(1/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 1/2014

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty