Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

(9/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 9/2014

Jedyny na polskim rynku urzędowy zbiór orzeczeń Izby Pracy Sądu Najwyższego, tłoczony z polecenia Prezesa Sądu Najwyższego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
53,10 53,10
Cena regularna: 59,00
59,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Oficjalny zbiór orzeczeń, wydawany na podstawie zarządzenia Prezesa Sądu Najwyższego, który ułatwi pracę osobom zajmującym się na co dzień prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. W czasopiśmie publikowane są najnowsze orzeczenia, postanowienia wraz z uzasadnieniami oraz zdania odrębne członków składów orzekających.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Spis treści OSNP nr 9-2014
Sprawy z zakresu prawa pracy
Wyrok z dnia 10 października 2013 r., II PK 13/13
Wyrok z dnia 21 października 2013 r., II PK 19/13
Wyrok z dnia 24 października 2013 r., II PK 24/13
Wyrok z dnia 30 października 2013
...

Spis treści OSNP nr 9-2014
Sprawy z zakresu prawa pracy
Wyrok z dnia 10 października 2013 r., II PK 13/13
Wyrok z dnia 21 października 2013 r., II PK 19/13
Wyrok z dnia 24 października 2013 r., II PK 24/13
Wyrok z dnia 30 października 2013 r., II PK 32/13
Wyrok z dnia 5 listopada 2013 r., II PK 50/13
Wyrok z dnia 6 listopada 2013 r., III PK 116/12
Wyrok z dnia 6 listopada 2013 r., III PK 12/13
Postanowienia z dnia 9 października 2013 r., I PZ 13/13
Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
Wyrok z dnia 3 października 2013 r., II UK 96/13
Wyrok z dnia 3 października 2013 r., II UK 103/13
Wyrok z dnia 8 października 2013 r., III UK 126/12
Wyrok z dnia 14 października 2013 r., II UK 110/13
Wyrok z dnia 18 października 2013 r., I UK 125/13
Wyrok z dnia 22 października 2013 r., III UK 155/12
Postanowienia z dnia 9 października 2013 r., I UZ 32/13
Sprawy publiczne
Wyrok z dnia 5 września 2013 r., III KRS 212/13
SKOROWIDZ PRZEDMIOTOWY
Autorskie prawo:
, patrz: Ubezpieczenie społeczne agentów i osób świadczących pracę na podstawie zlecenia poz. 134
Braki pisma procesowego:
, możliwość ustalenia w drodze domniemania faktycznego (art. 231 k.p.c.) zawartości zaginionej przesyłki poleconej
nadanej przez stronę pod adresem sądu poz. 132
Celnik:
, patrz: Zasiłek chorobowy poz. 137
Dowodowe postępowanie , domniemanie faktyczne:
, patrz: Braki pisma procesowego poz. 132
Krajowa Rada Sądownictwa:
, złożenie odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego dotyczącego tylko niektórych wybranych przez Radę kandydatów jako powodujące, że uchwała staje się prawomocna w niezaskarżonej części (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie
Sądownictwa, Dz.U. Nr 126, poz. 714 ze zm.) poz. 140
Kwalifikacje zawodowe:
, patrz: Służba cywilna poz. 128
Nieważność postępowania cywilnego:
, patrz: Służba cywilna poz. 128
Opinia o pracy:
, patrz: Służba cywilna poz. 128
Pełnomocnik procesowy:
, patrz: Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy poz. 131
Porządkowa odpowiedzialność:
, patrz: Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika , termin poz. 125
Postępowanie przed organem rentowym:
, patrz: Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych poz. 139
Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy:
, brak obowiązku pełnomocnika procesowego reprezentującego wojskową komendę uzupełnień w sprawie z zakresu prawa pracy, dołączenia do pełnomocnictwa udzielonego przez jej komendanta, dokumentu potwierdzającego powo-
łanie komendanta na to stanowisko (art. 89 k.p.c.) poz. 131
, oddział regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako niemający zdolności sądowej i procesowej w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 460 k.p.c. w związku z art. 11 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dz.U. Nr 98, poz. 634 ze zm.) poz. 130
, patrz: Służba cywilna poz. 128
Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych:
, wniesienie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku, będącego w istocie skargą o wznowienie postępowania
sądowego jako nieoznaczające zachowania terminu z art. 407 §, 2 zdanie pierwsze k.p.c. poz. 139
Praca nakładcza:
, patrz: Ubezpieczenie społeczne , ogólnie poz. 135
Pracodawca , niewypłacalność:
, okresy referencyjne okreś¬,lone w art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz. 1121 ze zm.) jako zawsze poprzedzające datę wystąpienia
niewypłacalności poz. 126
Pracodawca , pojęcie:
, patrz: Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy poz. 130
, patrz: Umowa o pracę , zawarcie poz. 129
Prawo Unii Europejskiej:
, patrz: Pracodawca , niewypłacalność poz. 126
Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika , termin:
, dzień powzięcia przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej nałożenie kary porządkowej jako dzień uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 §, 2 k.p.), gdy przyczyna rozwiązania z pracownikiem umowy jest tożsama z przy-
czyną wcześniejszego nałożenia na niego kary porządkowej poz. 125
Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem , zasadność:
, podjęcie działalności związkowej przez kierownika komórki kadr jako niestanowiące samo w sobie obiektywnej podstawy utraty do niego zaufania przez pracodawcę, uzasadniającej wypowiedzenie warunków pracy (art. 45 §, 1 w związku z art. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 854 ze zm.) poz. 127
Sędzia:
, patrz: Krajowa Rada Sądownictwa poz. 140
Składki na ubezpieczenia społeczne:
, osoba wymieniona w art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.) jako uważana za pracownika w rozumieniu tej ustawy tylko wówczas, gdy łączy ją stosunek pracy z pracodawcą, z którym jedynie dodatkowo zawarła umowę cywilnoprawną lub na rzecz
którego pracę w ramach takiej umowy wykonuje poz. 138
Służba cywilna:
, rozpoznawanie sprzeciwu pracownika służby cywilnej od oceny okresowej przez sąd rejonowy,sąd pracy, ocena okresowa pracownika służby cywilnej jako dotycząca wykonywania obowiązków, a nie wykształcenia wymaganego
do wykonywania tych obowiązków poz. 128
Stosunek prawny , charakter:
, patrz: Ubezpieczenie społeczne , ogólnie poz. 135
, patrz: Umowa o pracę , zawarcie poz. 129
Trybunał Konstytucyjny:
, patrz: Zasiłek chorobowy poz. 133
Ubezpieczenie społeczne agentów i osób świadczących pracę na podstawie zlecenia:
, umowa o przeprowadzenie cyklu bliżej niesprecyzowanych wykładów z okreś¬,lonej dziedziny wiedzy, których tematy
pozostawiono do uznania wykładowcy jako niebędąca umową o dzieło (art. 627 k.c.) poz. 134
Ubezpieczenie społeczne , ogólnie:
, niemożność uznania umowy nazwanej przez strony umową o dzieło za umowę o pracę nakładczą, jeżeli w tym stosunku prawnym brak jest podstawowego elementu takiej umowy, jakim jest zamiar wykonywania działalności w sposób
zbliżony do zatrudnienia pracowniczego, które dostarcza stałego źródła utrzymania poz. 135
, patrz: Ubezpieczenie społeczne agentów i osób świadczących pracę na podstawie zlecenia poz. 134
Ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą:
, patrz: Zasiłek chorobowy poz. 133
Ubezpieczenie społeczne pracowników:
, patrz: Składki na ubezpieczenia społeczne poz. 138
, patrz: Ubezpieczenie społeczne , ogólnie poz. 135
Umowa o dzieło:
, patrz: Ubezpieczenie społeczne agentów i osób świadczących pracę na podstawie zlecenia poz. 134
, patrz: Ubezpieczenie społeczne , ogólnie poz. 135
Umowa o pracę , zawarcie:
, umowa zlecenia jako nierodząca stosunku obligacyjnego, gdy nie są realizowane ani obowiązki zleceniodawcy, ani na jego rzecz obowiązki zleceniobiorcy a praca, o której mowa w tej umowie, jest realizowana w ramach stosunku pracy
nawiązanego z innym podmiotem poz. 129
Umowa zlecenia:
, patrz: Ubezpieczenie społeczne agentów i osób świadczących pracę na podstawie zlecenia poz. 134
, patrz: Umowa o pracę , zawarcie poz. 129
Właściwość sądu:
, patrz: Służba cywilna poz. 128
Wypowiedzenie zmieniające (warunków pracy i płacy):
, patrz: Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem , zasadność poz. 127
Wznowienie postępowania cywilnego:
, patrz: Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych poz. 139
Zasada równego traktowania ubezpieczonych:
, patrz: Zasiłek chorobowy poz. 137
Zasiłek chorobowy:
, nieobjęcie zakresem art. 49 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) osób, których dobrowolne ubezpieczenie chorobowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, było poprzedzone , bezpośrednio lub z przerwą nie dłuższą niż okreś-lona w art. 4 ust. 2 tej ustawy , ubezpieczeniem chorobowym z innego
tytułu poz. 133
, powinność dokonania oceny przysługiwania funkcjonariuszowi Służby Celnej prawa do zasiłku chorobowego po zwolnieniu ze służby z uwzględnieniem zasady równego traktowania ubezpieczonych (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jednolity tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm. w związku z art. 2a, 11 i 13 pkt 12 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.) poz. 137
Zdolność sądowa i procesowa:
, patrz: Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy poz. 130
Związek zawodowy:
, patrz: Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem , zasadność poz. 127
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego:
, wykonanie przez sprawcę przestępstwa z art. 270 §, 1 i 286 §, 1 k.k. obowiązku naprawienia szkody nałożonego na podstawie art. 72 §, 2 k.k. jako niestanowiące zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, jeżeli szkoda obejmuje okres wcześniejszy od wskazanego w art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.) poz. 136
 ,

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-sadu-najwyzszego-izba-pracy

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 10/2021

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 9/2021

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 8/2021

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 7/2021

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 6/2021

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 5/2021

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 4/2021

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 3/2021

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 2/2021

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 1/2021

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 13/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 12/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 11/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 10/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 9/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 8/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 7/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 6/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 5/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 4/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 3/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 2/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 1/2020

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 13/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 12/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 11/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 10/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 9/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 8/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 7/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 6/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 5/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 4/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 3/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 2/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Nr 1/2019

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 13/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 12/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 11/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 10/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 9/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 8/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 7/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 6/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 5/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 4/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 3/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 2/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 1/2018

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 13/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 12/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 11/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 10/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 9/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 8/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 6/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 5/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 4/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 3/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 2/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 1/2017

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 13/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 12/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 11/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 10/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 9/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 8/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 7/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 6/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 5/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 4/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 3/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 2/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 1/2016

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 13/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 12/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 11/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 10/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 9/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 8/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 7/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 6/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 5/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 4/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 3/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 2/2015

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - Nr 1/2015

(2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 2014

(12/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 12/2014

(11/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 11/2014

(10/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 10/2014

(9/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 9/2014

(8/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 8/2014

(7/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 7/2014

(6/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 6/2014

(5/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 5/2014

(4/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 4/2014

(3/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 3/2014

(2/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 2/2014

(1/2014) Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 1/2014

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty