Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Nr 123

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej (ZNUJ PPWI) są kontynuacją serii Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (ZNUJ PWiOWI), wydawanej od 1973 r.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
80,10 80,10
Cena regularna: 89,00
89,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Czasopismo jest kwartalnikiem. Od połowy 2008 r. jest wydawane przez Wolters Kluwer Polska SA i ukazuje się regularnie pod koniec ostatniego miesiąca danego kwartału. Na jego łamach są publikowane artykuły poświęcone problematyce prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa ochrony konkurencji oraz prawa informacyjnego – w aspekcie krajowym, a także międzynarodowym. Czasopismo jest dedykowane specjalistom z zakresu prawa własności intelektualnej, zarówno praktykom, jak i pracownikom naukowym.

Za publikację na łamach „Zeszytów Naukowych UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” Autor otrzymuje 40 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)...

Czasopismo jest kwartalnikiem. Od połowy 2008 r. jest wydawane przez Wolters Kluwer Polska SA i ukazuje się regularnie pod koniec ostatniego miesiąca danego kwartału. Na jego łamach są publikowane artykuły poświęcone problematyce prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa ochrony konkurencji oraz prawa informacyjnego – w aspekcie krajowym, a także międzynarodowym. Czasopismo jest dedykowane specjalistom z zakresu prawa własności intelektualnej, zarówno praktykom, jak i pracownikom naukowym.

Za publikację na łamach „Zeszytów Naukowych UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” Autor otrzymuje 40 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińEwa Nowińska

str. 5

Piotr Wasilewski

str. 17

Agnieszka Sztoldman

str. 71

Marcin Ożóg

str. 88

Magdalena Danek

str. 109
Ewa Nowińska
Przepisy określające zasady tworzenia "reklamy dziecięcej"
Przedsiębiorcy planujący kampanie reklamowe z oczywistych względów uwzględniają okoliczność, że dzieci stanowią znaczącą grupę nabywców różnego rodzaju produktów, wywierają także wpływ na wybory rynkowe dorosłych. Wiedzę o rynku i jego ofercie czerpią przede wszystkim z reklam. Docierają one do dzieci z wielu źródeł, do niedawna głównie z przekazów telewizyjnych, obecnie także z ekranów komputerów. Jeżeli zważyć, że reklama stanowi ważny instrument kreowania potrzeb, wskazuje sposoby ich zaspokajania, wyznacza styl życia, buduje wzorce osobowościowe, to trudno nie dostrzec jej znaczenia dla kształtowania osobowości młodego człowieka. Z tego względu tak ważne są odpowiednie ograniczenia i zakazy, kształtujące prawne warunki prowadzenia "reklamy dziecięcej".

Początek strony


Piotr Wasilewski
Dopuszczalność posługiwania się cudzymi utworami w twórczości satyrycznej
Twórcy szeroko rozumianych utworów satyrycznych bardzo często posługują się cudzym dorobkiem. Niekiedy sam w sobie jest on obiektem satyry, niekiedy jest jedynie środkiem do krytyki związanych z nim wartości, w innych zaś przypadkach wyłącznie "tworzywem", mającym na celu zwrócenie uwagi i przyciągnięcie odbiorców. W każdej z tych sytuacji konieczne będzie dokonanie prawnej kwalifikacji możliwości posłużenia się cudzym utworem w satyrze. Czy zawsze stanowi ona naruszenie majątkowych lub osobistych praw autorskich? Czy satyra, co do zasady, jest opracowaniem, czy może "jedynie" utworem inspirowanym? Jakie są granice dopuszczalnego posługiwania się cudzymi utworami w twórczości satyrycznej? Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na powyższe pytania, z uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w innych państwach Unii Europejskiej, a także w wybranych krajach systemu common law.

Początek strony


Agnieszka Sztoldman
Wspólność patentowa a udzielenie licencji
Prawa wyłączne mogą przysługiwać wspólnie kilku podmiotom. Wspólność patentowa coraz częściej stanowi wynik współpracy naukowo-finansowej pomiędzy uniwersytetami, instytutami badawczo-rozwojowymi oraz niezależnymi spółkami. Rosnące znaczenie współpracy, w szczególności w innowacyjnych sektorach gospodarki, uzasadnia odniesienie się do zagadnień teoretycznych związanych z wykonywaniem wspólnego patentu, w tym zasad kreacji prawa na rzecz osób trzecich. Wycinkiem tej problematyki jest udzielenie licencji na korzystanie z wynalazku. Powstaje pytanie, czy i w jakim zakresie udzielenie licencji wymaga współdziałania wszystkich współuprawnionych. Zagadnienie to, pozostające w literaturze na uboczu głównych dociekań związanych ze wspólnością patentową, obecnie zyskuje coraz większą doniosłość praktyczną. Rozważania zawarte w artykule zmierzają do ustalenia reguł udzielania licencji oraz pozycji prawnej podmiotów działających we wspólności.

Początek strony


Marcin Ożóg
Sprawozdanie o stanie techniki z art. 47 p.w.p. - charakter i funkcja
Na podstawie obecnie obowiązującej ustawy z 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej powinnością Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako UP RP) jest sporządzenie i doręczenie osobie zgłaszającej do ochrony wynalazek lub wzór użytkowy dokumentu określanego w ustawie jako "sprawozdanie o stanie techniki". Dokument ten, opatrywany w różnych wypowiedziach epitetami umniejszającymi jego znaczenie ("wstępny", "orientacyjny"), jest - wbrew temu, co można by na tej podstawie sądzić - dokumentem o dużym znaczeniu praktycznym, a w ostatnim okresie jego znaczenie zdaje się wzrastać. Niniejszy artykuł stanowi krytyczne spojrzenie na charakter i funkcję tego dokumentu, a przy okazji na pewne ogólniejszej natury zagadnienia związane z postępowaniami patentowymi toczącymi się przed UP RP.

Początek strony


Magdalena Danek
The general framework for analysis of exclusionary conduct of a dominant undertaking in the Commission's 2009 Guidance - the economic thinking behind the revisited approach and its legal rules
The Commission's 2009 Guidance on enforcement priorities in applying Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) has been widely perceived as an instrument of reform of the approach to exclusionary abuses in EU competition law. It is vital to assess the developments within the set-out modernised framework of assessment with a view to determine the underlying economic thinking and the legal method of embracement of the economic assumptions the Commission would rely on. This article has been devised to hint at the essential problems associated with the framework for analysis in the 2009 Guidance.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Ewa Nowińska
 • Provisions determining the rules of creating 'children's advertising'
 • p. 5

  Piotr Wasilewski
 • Permissibility of using other authors' works in satirical creation
 • p. 17

  Agnieszka Sztoldman
 • Joint ownership of patents and granting licenses
 • p. 71

  Marcin Ożóg
 • Report on the state of the art under Art. 47 of the Industrial Property Law - character and function
 • p. 88

  Magdalena Danek
 • The general framework for analysis of exclusionary conduct of a dominant undertaking in the Commission's 2009 Guidance - the economic thinking behind the revisited approach and its legal rules
 • p. 109
  Ewa Nowińska
  Provisions determining the rules of creating 'children's advertising'
  The advertising of products targeting children has been giving rise to many controversies for years. While noticing the danger inherent in such messages, leading mainly to strengthening the pro-consumerist attitude of the youngest market participants, which is conducive to building social differences, the division into those who have the advertised product and those who have not, which division destroys children's psyche, the legislator, both at national and EU level tries to prevent these undesirable results. In this area there is no single conception, so the relevant prohibitions and restrictions are built and included both in legal instruments of general importance for the market (e.g. in the provisions combating the manifestations of unfair competition) and in more detailed regulations (e.g. in the field of pharmaceutical law). As it seems, regardless of the assessment of efficiency of the existing solutions, one of the fundamental problems is a clear determination of the adequate age brackets for 'children'. It does not seem appropriate that the same principles be applied to persons aged e.g. 3-7 and 14-17. The issue of children participating in advertising addressed both to peers and to adults is completely neglected, even though the relevant prohibitions and restrictions would be of key importance. As it seems, the numerous solutions referred to in this text may sufficiently protect children, but provided that they are adequately observed.

  Back to top


  Piotr Wasilewski
  Permissibility of using other authors' works in satirical creation
  Satirical creation eludes the categories of copyright law. Despite broadly from other authors' work in whole or in fragments drawing - with changes or in an unchanged form - it does not usually infringe authors' economic rights. Depending on the level of the satirist's creative input and the degree of creative interference with the borrowed elements, satire will either be an inspired work (Art. 2(4) of the Polish Copyright Law), or a work with quotes (Art. 29(1) of the Copyright Law) - in both cases being a different work than the original one.
  Also on the plane of author's moral rights, there can hardly be any mention of the 'tort of satire', because neither the right of authorship nor the right to reliable use of the work will be impaired. Infringement of the former right will involve mainly a seeming satirical creation (simple reproduction) or at most one will be able to refer to unlawful use of someone's name or pseudonym (Art. 23 of the Civil Code) to designate one's own satirical work. In turn, recognisability of the critique of the used original work is a sign that the work is not used unreliably.
  The permissibility of using other authors' works in satirical creation was also approved in the majority of European Union Member States, where - mainly under the influence of the Information Society Directive - the issues related to parody are gaining popularity. The majority of legal systems of European states introduce indirectly or directly the principle of limited freedom of satirical creation, identifying it - according to Art. 5(3)(k) of the Information Society Directive - with parody, caricature and pastiche as the typical methods of humorous critique. Considering the particularities of creations of this kind, where references to other persons' works are frequent, or even the works are borrowed in fragments or in full, specific conditions are set for such creations. The most popular conditions for the so-called exception for parody include: firstly, its creative, independent and autonomous character, manifested mainly in the added value compared to the original work; secondly, a critical purpose, which limits the scope of parody exclusively to the work being used (with the related limitation of freedom of satirical creation in principle to the three aforementioned forms); thirdly, the humorous overtone of a parody; fourthly, narrowing down the possibility of borrowing other persons' works only to the fragments which are necessary for achieving the purpose of a parody.
  Likewise, satirists' ability to use other authors' works was recognized in the US. The courts, while accepting the standard of 'commenting on the original', upheld the 'technical' differentiation between parody and satire introduced by Federal Supreme Court judgment in the Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. case, accepting only the former as lawful, due to the fact that it targets precisely the work being used. What is significant is that US court refuse to accord protection to satirical works in the strict sense, assuming that the author is more willing to grant authorization (license) for his/her work being used in satire, because as such it does not target his/her work and thus there is no need to guarantee its legal 'facilitations'.
  Regardless of the legal system, the lawfulness of satire is far from meeting the requirement of the postulate of legal certainty. As there is no express statutory regulation in the Polish law, it is based mainly on interpretation which on many occasions verges on - whatever name we might use - custom, tradition or common sense. Bearing in mind the considerable practical importance of these issues, as well as their potential for generating conflicts, it seems reasonable to return to the idea of expressly adding the exception for satire to the Copyright Law.

  Back to top


  Agnieszka Sztoldman
  Joint ownership of patents and granting licenses
  The topic of this article is the issue of granting licenses by patent co-owners to use an invention. In the article, the writer poses the following theses concerning the statutory rules of granting licenses in case of joint ownership of patents. Firstly, the patent co-owners are entitled to exercise the rights in full.
  What restricts the independence of co-holders of patent rights within the internal relationship is the essence of a patent as an exclusive right and the interests of the remaining co-owners. Secondly, granting a license requires consent of all the co-holders of patent rights, regardless of the kind of licence. Due to the fact that granting both an exclusive license and a non-exclusive one may affect the actual possibility to use the invention and derive benefits from the patent, any proposals for differentiation of rules of granting exclusive and non-exclusive licenses do not merit recognition. Thirdly, we should distinguish between granting licenses for third parties to use an invention and authorizing third parties only to manufacture specific products. The latter should be covered by the scope of using the invention for one's own purposes. Thus it should not require cooperation of patent co-owners, which means that each of the co-holders of rights can do so independently. Fourthly, in case of granting a license in contravention of the duty to cooperate, the legal sanction is the relative invalidity of an act in law. Granting a license without the consent of all co-holders of rights is a defective act in law. Fifthly, the duty of all co-holders of patent rights to cooperate in the grant of a license to use an invention is not absolute in nature. If one co-holder of rights or a minority of them raise an objection, the remaining co-holders of patent rights might request a court to settle the dispute. The court's analysis is based on an objective criterion, which is used to assess the expediency of expressing consent for the grant of a license from the point of view of the construction of joint ownership of patent: formal equality in deriving benefits from a jointly owned patent.

  Back to top


  Marcin Ożóg
  Report on the state of the art under Art. 47 of the Industrial Property Law - character and function
  Under the currently effective Act of 30 June 2000 - Industrial Property Law, the duty of the Patent Office of the Republic of Poland (Polish abbreviation: UPRP) is to prepare and deliver to the person applying for protection of an invention or utility design a document referred to in the Act as report on the state of the art. The document, provided in various statements with adjectives reducing its importance ('preliminary', 'indicative'), is - contrary to what one might conclude on this basis - a document of high practical importance. The contents of the report help the person who applies for protection of an invention to assess from the right point of view the chances of the invention being accorded patent protection and decide on the further course of the application proceedings, which, on the one hand, serves the interests of said person and, on the other, improves the functioning of the patent protection system as a whole. Recently, an increase in the document's importance could be observed, which to some extent is a sign of crisis of the patent protection system: due to the length of application proceedings measured in years, such a preliminary, non-final UPRP declaration as to the likelihood of granting a patent will for a long time shape the image of the invention for the applicant and persons having to do with the invention, thus creating better or worse prospects of market success for the invention - as is subsequently revealed rightly or not. This article is a critical look at the character and function of this document and at the same time at certain more general issues relating to patent proceedings pending before UP RP.

  Back to top


  Magdalena Danek
  The general framework for analysis of exclusionary conduct of a dominant undertaking in the Commission's 2009 Guidance - the economic thinking behind the revisited approach and its legal rules
  The European Commission 2009 Guidance on the priorities which the Commission will use in applying Art. 102 TFEU to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings are perceived as a document introducing a more economic approach and one more oriented on the effects of market practices to assessing abuses of dominant position. It is the first instrument of the European Commission related exclusively to the application of Art. 102 TFEU. The 2009 Guidance brought many changes and explanations important for modifying the existing approach to exclusionary practices. The essence of the more economic orientation is examining the influence of market practices on competition and consumers' well-being on the basis of an economic analysis of individual cases instead of using inference on the basis of formalistic legal rules in order to ascertain abuse. The paper discussed in detail the changes that the 2009 Guidance makes in the overall approach to assessment of the potentially abusive exclusionary practices. It presents the overall revisited approach to determining the existence of dominant position, taking into account the additions in the definition of dominant position. There is a detailed presentation of the general legal framework and economic grounds for ascertaining abuse of dominant position, including in particular a discussion of the two-tier test of anti-competitive exclusion from the market and the (newly introduced) 'equally efficient competitor' test, relating to price-related exclusionary practices. The writer discusses the issue of defence against the charge of abuse on the basis of 'objective need' and efficiency. At every level of the analysis, the paper points out to the economic conditions behind the reasoning and the scope of introduced changes compared to the classical model of overall approach to assessing exclusionary practices of dominant undertakings. There is an indication of inconsistencies or those elements of economic and legal model of assessment of one-sided exclusionary practices presented in the Guidance which are difficult to interpret or apply. The paper presents broad-ranging reflections and conclusions concerning the extent to which the revisited approach takes into account the principles of more economic analysis, oriented on effects and consumer well-being. Then it discusses and defines in detail to what extent the new approach requires departure from a formalistic analysis of cases, based on legal assumptions, to detailed analysis of cases taking into account the economic conditions of influence on competitors and economic well-being.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny: Prof. Andrzej Matlak
  sekretarz redakcji - Beata Olędzka
  tel.: +48 696 490 919
  e-mail: beata.oledzka@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zeszyty-naukowe-uniwersytetu-jagiellonskiego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Łukasz
  02-11-2017
  Ocena: 5/5
  Czasopismo prenumeruję od roku. Jest to kwartalnik, w którym przeczytać można o wszystkich aspektach prawa autorskiego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa do informacji. Zawiera aktualne i ciekawe wątki oraz różne ciekawostki.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 2 (152)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (151)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 4 (150)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 3 (149)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 2 (148)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (147)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 4 (146)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 3 (145)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 2 (144)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (143)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 4 (142)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 3 (141)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 2 (140)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (139)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 4 (138)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 3 (137)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 2 (136)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (135)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 4 (134)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 3 (133)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 2 (132)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (131)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 4 (130)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 3 (129)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 2 (128)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (127)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Nr 126

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Nr 125

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Nr 124

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Nr 123

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (115) 2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty