Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 3 (129)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej (ZNUJ PPWI) są kontynuacją serii Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (ZNUJ PWiOWI), wydawanej od 1973 r.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
89,96 89,96
Cena regularna: 99,96
99,96
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Czasopismo jest kwartalnikiem. Od połowy 2008 r. jest wydawane przez Wolters Kluwer Polska SA i ukazuje się regularnie pod koniec ostatniego miesiąca danego kwartału. Na jego łamach są publikowane artykuły poświęcone problematyce prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa ochrony konkurencji oraz prawa informacyjnego – w aspekcie krajowym, a także międzynarodowym. Czasopismo jest dedykowane specjalistom z zakresu prawa własności intelektualnej, zarówno praktykom, jak i pracownikom naukowym.

Za publikację na łamach „Zeszytów Naukowych UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” Autor otrzymuje 40 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)...

Czasopismo jest kwartalnikiem. Od połowy 2008 r. jest wydawane przez Wolters Kluwer Polska SA i ukazuje się regularnie pod koniec ostatniego miesiąca danego kwartału. Na jego łamach są publikowane artykuły poświęcone problematyce prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa ochrony konkurencji oraz prawa informacyjnego – w aspekcie krajowym, a także międzynarodowym. Czasopismo jest dedykowane specjalistom z zakresu prawa własności intelektualnej, zarówno praktykom, jak i pracownikom naukowym.

Za publikację na łamach „Zeszytów Naukowych UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” Autor otrzymuje 40 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińAgnieszka Damasiewicz

str. 5

Krzysztof Żok

str. 18

Marcin Jan Stępień

str. 33

Michał Bohaczewski

str. 50

Katarzyna Jasińska

str. 84

Joanna Uchańska

str. 106
Agnieszka Damasiewicz
Czy film fabularny jest sposobem rozpowszechnienia scenariusza filmowego (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)?
Artykuł dotyczy kwestii autorskoprawnych związanych z rozpowszechnianiem scenariuszy filmowych. Zasadnicze pytanie sprowadza się do tego, czy film jest, czy nie jest, sposobem rozpowszechnienia scenariusza, na podstawie którego został zrealizowany, i jakie są konsekwencje prawne rozstrzygnięcia tej kwestii. Do analizy przyjęłam metodę dogmatyczną, odwołując się do brzmienia przepisów, jednak zastosowałam także metodę porównawczą. Nie chodzi tu o porównywanie rozwiązań prawnych funkcjonujących w różnych systemach prawnych, lecz o skonfrontowanie spojrzenia prawnika ze spojrzeniem profesjonalisty - filmowca. Te dwie perspektywy - z jednej strony prawna, z drugiej strony - oparta na rozumieniu sztuki filmowej i na odpowiednim ujęciu relacji między scenariuszem i filmem – pozwalają na zrekonstruowanie norm prawnych w pełnym zakresie.

Początek strony


Krzysztof Żok
Kwalifikacja umowy o korzystanie z programu komputerowego jako usługi (Software as a Service, SaaS) - uwagi na tle prawa polskiego i wybranych zagranicznych systemów prawnych
Oprogramowanie jako usługa (Software as a Service, dalej jako SaaS) to obecnie jeden z najdynamiczniej rozwijających się modeli eksploatacji wspomnianego dobra niematerialnego. Rosnąca popularność tego rozwiązania wynika przede wszystkim z obniżenia kosztów korzystania z programu komputerowego, co z kolei przekłada się również na poszerzenie dostępu do zaawansowanych technologii informatycznych. Ponadto, równoczesne eksploatowanie oprogramowania przez wielu użytkownikom i powiązanie uiszczanej przez nich opłaty z rozmiarem rzeczywistego używania programu komputerowego pozwala oprzeć prowadzoną w tej mierze działalność gospodarczą na ekonomii skali. Zamysł leżący u podstaw rozważanego modelu nie jest wprawdzie nowy, jednak do tej pory nie udało się wypracować - także na tle innych systemów prawnych - jednolitej koncepcji kwalifikacji umowy o korzystanie z komputerowego oprogramowania jako usługi.

Początek strony


Marcin Jan Stępień
Umowy licencyjne rosyjskiego prawa autorskiego - wybrane aspekty prawnoporównawcze
W Rosji umowy licencyjne należą do najbardziej rozpowszechnionych rodzajów umów prawa autorskiego. Podobnie jak w prawie polskim, w prawie rosyjskim zdecydowano się na wprowadzenie regulacji, która polega na ustanowieniu dwóch sposobów dysponowania autorskimi prawami majątkowymi: przenoszenia autorskich praw majątkowych do utworu w ramach umów zbycia prawa wyłącznego do utworu oraz udzielenia prawa do korzystania z utworu w ramach umów licencyjnych. Wśród umów licencyjnych zdecydowano się na uregulowanie dwóch szczególnych typów umów licencyjnych, tj. licencyjnej umowy wydawniczej i umowy licencyjnej otwartej. Dane typy umow licencyjnych zostaną omówione szczegółowo na końcu niniejszego artykułu.

Początek strony


Michał Bohaczewski
Zakres prawa ochronnego na znak towarowy a uprawnienia osób trzecich związane z używaniem nazwiska i nazw handlowych
Prawo ochronne na znak towarowy przyznaje uprawnionemu monopol na używanie oznaczenia w obrocie, w którym funkcjonują także inne oznaczenia indywidualizujące, w szczególności nazwisko oraz oznaczenia handlowe jak firma i nazwa przedsiębiorstwa. Nieunikniona jest kolizja interesów uprawnionych do znaków oraz innych oznaczeń w razie ich identyczności lub podobieństwa. Z tego względu ustawodawca przewiduje ograniczenia prawa do znaku towarowego na rzecz osób trzecich. Niniejszy artykuł ma na celu ocenę, pod jakimi warunkami używanie innych oznaczeń może prowadzić do naruszenia prawa ochronnego oraz kiedy jest uzasadnione ograniczenie sfery wyłączności płynącej z rejestracji znaku towarowego ze względu na uprawnienia osób trzecich.

Początek strony


Katarzyna Jasińska
Suma przymusowa w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach z zakresu własności intelektualnej
Ustawą z 16.09.2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, dodano do kodeksu postępowania cywilnego art. 756.2, umożliwiający już na etapie postępowania zabezpieczającego zagrożenie obowiązanemu zapłatą tzw. sumy przymusowej na wypadek niezastosowania się przez niego do treści postanowienia o zabezpieczeniu. Nowelizacja weszła w życie 3.05.2012 r. Jak wynika z analizy orzeczeń zapadających na podstawie tej dość kontrowersyjnej regulacji, stosowanie art. 756.2 k.p.c. rodzi liczne trudności przejawiające się już na etapie samego podejmowania decyzji o zastosowaniu sumy przymusowej czy na etapie decydowania o jej wysokości. Niniejszy artykuł stanowi próbę wyjaśnienia niektórych wątpliwości dotyczących interpretacji tego nowego przepisu i zastosowania specyficznej instytucji, jaką jest tzw. suma przymusowa, na etapie postępowania zabezpieczającego w sprawach z zakresu szeroko pojętej własności intelektualnej.

Początek strony


Joanna Uchańska
The application of the refined paradigm of patentability used as a justification of the patentability of 'hard case'’ inventions
Nowadays so-called "hard cases" innovation are a matter of great controversy. Courts in US and Europe try to strike a balance between many court cases, rules and its interpretations, needs of the market and the society. The real problem is how to build legal argumentation considering all the requirements stated by the patent law. The aim is to solve the tremendously complicated matter of patenting inventions in the light of new patent paradigm taking into account the 10 aspects of the patentability recognized by the US Highest Court in case KSR/Bilski/Mayo/Myriad/Alice/Biosig. Application of refined claim construction to a claimed invention by meeting 10 patenting aspects, implied by 10-FSTP-Tests. The problem is not in the necessity of formulating new rules but refining them, but in proper interpretation as provided by Highest Courts. The patent may be granted with measuring inventive concept(s) and in a precise way and how the reliable legal argument chains can be derived with the assistance of the software at every stage of patents decisions, because the goal is to omit the risk of patenting non-patentability and non-patent-eligibility creations.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Agnieszka Damasiewicz
 • Is a feature film a manner of screenplay dissemination (According to the Act on Copyright and Neighbouring Rights)?
 • p. 5

  Krzysztof Żok
 • Qualification of the Software as a Service contract - remarks against the background of the Polish law and selected foreign law systems
 • p. 18

  Marcin Jan Stępień
 • Licence agreements in Russian copyright law - selected comparative law aspects
 • p. 33

  Michał Bohaczewski
 • Scope of protective rights to trade marks and third-party rights connected with using surnames and business names
 • p. 50

  Katarzyna Jasińska
 • The so-called mandatory sum in proceedings to secure claims from the field of intellectual property
 • p. 84

  Joanna Uchańska
 • The application of the refined paradigm of patentability used as a justification of the patentability of 'hard cases' inventions
 • p. 106
  Agnieszka Damasiewicz
  Is a feature film a manner of screenplay dissemination (According to the Act on Copyright and Neighbouring Rights)?
  In this article, the writer undertakes an examination of two competing hypotheses, the first one being that 'A film is a manner of screenplay dissemination', while according to the other 'A film is not a manner of screenplay dissemination.'
  The writer starts by analysing the issue of dissemination of a work 'within' an audio-visual work, as specified by the Act on Copyright and Neighbouring Rights. The answer to the question whether a screenplay is such a work disseminated 'within' an audio-visual work moves the author closer to resolving the issue of correctness of either of the hypotheses. Closer, but without allowing the issue to be finally resolved, which is why later on the author discusses the meaning of notions of 'dissemination in whatever manner' and 'fixing in whatever form' in the context of a screenplay. These reflections allow her to reject one of the theses, which does not, however, mean that the alternative hypothesis is automatically confirmed as correct.
  This is why the next issue is whether the screenplay is an autonomous work vis-a-vis the film or an 'non-autonomous' work related to the film and what the consequences of the adopted solution are. From this detailed issue the author proceeds to analyse the overall approach to the relationship between the film and the screenplay. The analysis leads to rejecting the other, alternative, hypothesis and accepting the thesis resulting from the reflections. The thesis is as follows: 'A film is a manner of screenplay dissemination, exclusively in the form of a creative contribution to the given film.' While justifying the thesis on the basis of the earlier analyses, the writer ends her article by describing the copyright law consequences of its adoption.

  Back to top


  Krzysztof Żok
  Qualification of the Software as a Service contract - remarks against the background of the Polish law and selected foreign law systems
  Software as a Service contract is usually a civil law contract, because the user of software in the SaaS model does not enter into the area of exclusive rights. This contract may be qualified as a licence in so far as the user reproduces protected interfaces. Moreover, the contract in question can be accompanied by a licence for auxiliary software and for small computer programs sent via the Internet and graphic elements of user interfaces if they have the status of copyrighted work. In case of absence of express permission, a reproduction of the small computer programs is possible by the virtue of Art. 75(1) of the Polish Act on Copyright and Neighbouring Rights.
  Depending on the configuration of performances, the contract is a service contract, including a specific work contract or a similar contract, or a contract similar to rental.

  Back to top


  Marcin Jan Stępień
  Licence agreements in Russian copyright law - selected comparative law aspects
  Under the Russian law, licence agreements are widely regulated. The regulation covers provisions governing the form of these juridical acts, the scope of the licence, i.e. the ways in which the works can be used and the time or territorial restrictions, and provisions relating to remuneration. These rules allow to resolve many doubtful situations regarding the nature of the rights to use, as well as to distinguish licence agreements from agreements transferring author’s economic rights. At the end of 2014 these provisions underwent extensive amendments, which resulted in new and interesting solutions. Consequently, the Russian copyright law in the area of licence agreements is interesting material for comparative law analysis.

  Back to top


  Michał Bohaczewski
  Scope of protective rights to trade marks and third-party rights connected with using surnames and business names
  Protective rights to trade mark confer on its proprietor exclusive right to use of the sign in the course of trade. Nevertheless, on the market there are also other commercial signs, such as trade name and company name, the use of which may result in infringements. Moreover, the rights of natural persons to their names are considered to be limited by trade mark registrations. Wishing to protect third-party rights, the legislator provides for limitation of the scope of trade mark protection. In the light of the Polish legislation consistent with EU regulations, the trade mark proprietor cannot prohibit a third party from using his own name provided he uses it in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.
  Taking into account European jurisprudence, the use of a name, especially trade name or company name, by a third party usually indicates to the public, at least indirectly, a commercial origin of goods or services, therefore in principle it causes infringement.
  The question has been analysed several times by the Court of Justice of the European Union, which has arrived at different solutions. The judgments in which it took a stance on the question are, however, disputable as they require the third party to prove absence of infringement conditions, such as likelihood of confusion. The most acceptable solution consists in taking into account the conscience of the third party as to possible infringement, which should be examined by reference to objective criteria. The analysis leads to the conclusion that the possibility for a third party to invoke the right to the name as a defense in infringement proceedings, once an a priori infringement was proven by the trade mark proprietor, should be limited to exceptional cases.

  Back to top


  Katarzyna Jasińska
  The so-called mandatory sum in proceedings to secure claims from the field of intellectual property
  The Act of 16 September 2011 on amendments to the Act – Code of Civil Procedure (CCP) and certain other Acts (Polish official gazette Dz. U. 2011, No. 233, item 1381), which amendments entered into force on 3 May 2012, added to the Code Art. 7562, which enables - as soon as at th e stage of proceedings to secure claims - to threaten the obliged party with the payment of the so-called mandatory sum, should the obliged party fail to respect the contents of the decision to secure claim. As shown by an analysis of judgments issued on the basis of this, rather controversial, regulation, applying Art. 7562 CCP causes many difficulties. This article is an attempt at explaining some doubts about interpretation of the new provision and application of the particular mechanism of paying the so-called mandatory sum at the stage of provisions to secure claims in cases form the area of intellectual property in the broad sense, thus also in cases of claims based on the Act on Prohibition of Unfair Competition. Beyond any doubt, the reflections presented here are largely of general application (except for cases in which securing claims takes the form of regulating contacts with a child). The article discusses mainly the expediency of applying the so-called mandatory sum at the stage of proceedings to secure claims, the circumstances affecting its amount, procedural issues connected with applying Art. 7562 CCP and, last but not least, the very important issue of legal remedies available to the obliged party from whom a mandatory sum was enforced in case of cancellation of the security.

  Back to top


  Joanna Uchańska
  The application of the refined paradigm of patentability used as a justification of the patentability of 'hard cases' inventions
  Nowadays inventions cause many controversies. Courts try to strike a balance between case law, provisions of law and their interpretations, needs of the market and the society. The real problem is how to precisely define prior art or how to find the inventive concept and build legal argumentation considering all the requirements stated by 35 USC §§112/102/103/101 and the Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973 (later referred to as the 'EPC') §§52–56, 69, i.e. the ten aspects of patentability (applied in the FSTP Analysis), according to the new patent paradigm recognized by the US Supreme Court in case KSR/Bilski/Mayo/Myriad/Alice/Biosig. Application of the refined claim construction to a claimed invention from the perspective of the ten patentability aspects, implied by 10 FSTP tests, is a milestone of precise/clear/reliable verification of conditions of patentability. The problem does not lie in the need to formulate new rules, but in proper interpretation of existing provisions in order to ensure legal certainty. The aim of the 10 FSTP tests is to show whether a patent may be granted with measuring in-C and in a precise, clear and quick way and to demonstrate how reliable LAC can be derived in real time by the user with the assistance of the Innovative Expert System tool at every stage of examining patentability.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny: Prof. Andrzej Matlak
  sekretarz redakcji - Beata Olędzka
  tel.: +48 696 490 919
  e-mail: beata.oledzka@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zeszyty-naukowe-uniwersytetu-jagiellonskiego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Łukasz
  02-11-2017
  Ocena: 5/5
  Czasopismo prenumeruję od roku. Jest to kwartalnik, w którym przeczytać można o wszystkich aspektach prawa autorskiego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa do informacji. Zawiera aktualne i ciekawe wątki oraz różne ciekawostki.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 2 (152)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (151)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 4 (150)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 3 (149)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 2 (148)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (147)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 4 (146)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 3 (145)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 2 (144)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (143)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 4 (142)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 3 (141)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 2 (140)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (139)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 4 (138)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 3 (137)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 2 (136)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (135)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 4 (134)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 3 (133)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 2 (132)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (131)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 4 (130)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 3 (129)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 2 (128)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (127)

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Nr 126

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Nr 125

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Nr 124

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Nr 123

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (115) 2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty