Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (139)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej (ZNUJ PPWI) są kontynuacją serii Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (ZNUJ PWiOWI), wydawanej od 1973 r.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
103,50 103,50
Cena regularna: 115,00
115,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Czasopismo jest kwartalnikiem. Od połowy 2008 r. jest wydawane przez Wolters Kluwer Polska SA i ukazuje się regularnie pod koniec ostatniego miesiąca danego kwartału. Na jego łamach są publikowane artykuły poświęcone problematyce prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa ochrony konkurencji oraz prawa informacyjnego – w aspekcie krajowym, a także międzynarodowym. Czasopismo jest dedykowane specjalistom z zakresu prawa własności intelektualnej, zarówno praktykom, jak i pracownikom naukowym.

Za publikację na łamach „Zeszytów Naukowych UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” Autor otrzymuje 40 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)...

Czasopismo jest kwartalnikiem. Od połowy 2008 r. jest wydawane przez Wolters Kluwer Polska SA i ukazuje się regularnie pod koniec ostatniego miesiąca danego kwartału. Na jego łamach są publikowane artykuły poświęcone problematyce prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa ochrony konkurencji oraz prawa informacyjnego – w aspekcie krajowym, a także międzynarodowym. Czasopismo jest dedykowane specjalistom z zakresu prawa własności intelektualnej, zarówno praktykom, jak i pracownikom naukowym.

Za publikację na łamach „Zeszytów Naukowych UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” Autor otrzymuje 40 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińJakub Kępiński

str. 5

Łukasz Syrek-Gerstenkorn

str. 21

Péter Mezei

str. 56

Katarzyna Jasińska

str. 68


Klaudia Ostrowska

str. 88

Magdalena Marczewska

str. 111

Mariusz Załucki

str. 138
Jakub Kępiński
Cumulative protection in the case of works of applied art/industrial design. Should a cemetery candle be protected by Polish copyright?
The presented gloss is intended to explain the position adopted by the Polish Supreme Court (Sąd Najwyższy – hereinafter “SC”) in its Judgment of 6 March 2014 in case V CSK 202/13 regarding the granting of copyright in the case of a cemetery (grave) candle. The ruling of the SC and its justifi cation were wrong and give rise to many doubts. Because the SC accorded copyright protection to a cemetery candle with a negligible level of creativity and individuality, it would be diffi cult to imagine an industrial design that would be denied copyright protection under Polish legislation as a work of applied art. This interpretation cannot be accepted.
The system of full cumulative protection is not a perfect system and gives rise to various problems. It seems that in the case of industrial designs, protection given for a maximum of 25 years is suffi cient for the return of expenditure made by the eligible entity. It is not appropriate to grant them such a long-lasting copyright protection. Thus, nowadays Polish Courts have a special role to play. They should apply a more restrictive interpretation of the conditions of creativity and individuality with reference to all manifestations of human creative activity.

Początek strony


Łukasz Syrek-Gerstenkorn
Nawiązanie stosunku licencji Creative Commons w prawie polskim
Prezentowany artykuł przedstawia podstawowe informacje dotyczące wykorzystywania licencji stworzonych przez organizację Creative Commons jako alternatywy dla tradycyjnego „własnościowego” modelu ochrony prawnoautorskiej różnych kategorii utworów. W pierwszej kolejności analizie poddana została geneza i struktura poszczególnych wariantów licencji CC, przy uwzględnieniu zmian poczynionych w ich najnowszej (piątej) wersji, opatrzonej numerem 4.0. Intencją tej części opracowania jest usystematyzowanie najważniejszych informacji dotyczących licencji Creative Commons i ukazanie, w sposób zrozumiały również dla osób niezaznajomionych z omawianą tematyką, coraz bardziej popularnego zjawiska „wolnego i otwartego dostępu” (ang. Free and Open Source Software − FOSS) oraz podstawowych założeń ruchów open source i open content, stanowiących podstawę dla systemu Creative Commons. Następnie szczegółowo omówiony został sposób nawiązania indywidualnej umowy, przy uwzględnieniu adhezyjnego charakteru licencji CC. Celem tego fragmentu artykułu jest ukazanie, jak wiele problemów, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, wiąże się z wykorzystywaniem omawianych licencji na gruncie polskiego porządku prawnego oraz zaprezentowanie własnego stanowiska, jak również poglądów wybranych przedstawicieli doktryny wyrażonych w odniesieniu do analizowanych treści.

Początek strony


Péter Mezei
De Minimis and Artistic Freedom: Sampling on the Right Track?
For many years, U.S. and European case law has offered a negative and restrictive interpretation on the sampling of sound recordings. Courts have traditionally deemed sampling as an infringement on the copyrighted material (and in Europe the related rights), even if the sample lasted for less than 2 seconds. Several notable precedents have been published in the wake of the fi rst ruling on sampling, published in 1989 in the U.S., all of which have confi rmed this interpretation. However, more recently, four decisions have been published, two in the United States and two in Germany, which deviate from this line of jurisprudence. It is these decisions which will form the crux of the analysis within the present article. To outline them briefl y, the TufAmerica and the VMG Salsoul rulings highlighted that the de minimis test applies to the sampling of trivial portions and thus liability is excluded in such situations. The German Goldrapper ruling of the Federal Supreme Court (BGH) and the Metall auf Metall III decision of the German Federal Constitutional Court (BVerfG) have also opened the doors for sampling in Continental European legal systems. The Goldrapper ruling focused on the length of the sample, whilst the BVerfG in Metall auf Metall III introduced a novel discourse based on fundamental rights, concluding that sampling functions as a practical example of artistic freedom. Nevertheless, it remains unclear whether the ECJ will accept such an interpretation. However, this may become clearer in the not too distant future with a preliminary ruling being initiated by the BGH in June 2017. This article will analyze these four cases, as well as offer a view on the possible outcome of the preliminary ruling.

Początek strony


Katarzyna Jasińska
Zawieszenie postępowania przed sądem ds. unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych
Przepisy dotyczące zawieszenia rozpoznawczego postępowania cywilnego zawarte zostały nie tylko w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, lecz także w aktach pozakodeksowych, w tym w aktach prawa Unii. Do aktów tych należą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej i rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych. Te niezwykle istotne w praktyce, a jednocześnie bardzo trudne w interpretacji i powodujące rozbieżności w judykaturze regulacje są przedmiotem niniejszego artykułu.

Początek strony


Klaudia Ostrowska
Czy znak towarowy może być uznany za dobro osobiste?
W obrocie gospodarczym dość powszechnie występuje zjawisko braku rejestracji przez przedsiębiorców znaku towarowego, którym oznaczają swoje produkty, bądź zgłaszania do rejestracji jedynie czarno-białej (szarej) wersji znaku, bez ubiegania się o prawo ochronne dla jego kolorowej wersji, którą faktycznie się posługują, ze względu na błędne założenie, że szara wersja znaku kryje wszelkie jego wersje kolorystyczne. Problem pojawia się w momencie, gdy okazuje się, iż inny przedsiębiorca posługuje się oznaczeniem identycznym z niezarejestrowanym znakiem towarowym lub podobnym do niego, bądź ubiega się o jego rejestrację. Autorka, dostrzegając trudność wspierania powództwa na podstawie przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokonuje analizy orzecznictwa i doktryny pod kątem uznania znaku towarowego za dobro osobiste, co ułatwiłoby dochodzenie ochrony znaku oraz umożliwiłoby wniesienie sprzeciwu od rejestracji oznaczenia identycznego z niezarejestrowanym znakiem towarowym bądź podobnego do niego na podstawie przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej. Tym samym niniejszy artykuł stanowi polemikę z powszechnym postrzeganiem znaku towarowego wyłącznie jako dobra o charakterze majątkowym.

Początek strony


Magdalena Marczewska
Charakter prawny i koncepcja treści umowy know-how
Własność intelektualna i przemysłowa stanową jedne z najważniejszych dóbr gwarantujących przedsiębiorstwom osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. W związku z powyższym przedsiębiorcy stoją w obliczu wyzwań związanych z pozyskiwaniem wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach nauki i techniki oraz przekuwaniem ich w sukces rynkowy, a także z zapewnieniem odpowiedniej ochrony know-how oraz tajemnicy przedsiębiorstwa. Obecnie stosowane rozwiązania w zakresie ochrony praw wyłącznych nie zawsze korespondują ze stale rosnącymi potrzebami innowacyjnych przedsiębiorstw. Problematyka umów know-how wydaje się być tak samo istotna zarówno dla przedsiębiorców, jak i prawodawców. Chociaż o umowach know-how w polskim porządku prawnym mówi się od czasu wprowadzenia nieobowiązującego już art. 48 ustawy z 19.10.1972 r. o wynalazczości – dalej u.o.w. – współcześnie, w dobie dużego zainteresowania innowacyjnością i transferem technologii, wydają się one nabierać jeszcze większego znaczenia. Obecnie podstawą uregulowania stosowania umów know-how jest art. 79 ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej – dalej p.w.p. Niemniej jednak, regulacje dotyczące umów know-how wynikające z ustawy – Prawo własności przemysłowej nie zawierają kompleksowych, wyczerpujących wytycznych dotyczących przygotowywania oraz stosowania tego typu umów. Ze względu na brak kompleksowej regulacji, w licznych dyskusyjnych sprawach sięga się do dorobku doktryny.

Początek strony


Mariusz Załucki
Własność przemysłowa w europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Wokół granic monopolu eksploatacyjnego i nowych standardów ochrony
Własność przemysłowa to obszar, w którym konieczne wydaje się poszukiwanie kolejnych standardów ochrony prawnej. Dziś to koncepcja konkretnego ustawodawcy przesądza, czy dane dobro podlega takiej ochronie i w jakim zakresie. Na obecnym etapie rozwoju tej dziedziny prawa jako interesująca i kusząca jawi się zaś koncepcja ponadnarodowej ochrony prawnej. Możliwą podstawą dalszych poszukiwań w tym zakresie może być europejska konwencja praw człowieka. Standardy ochrony własności wyznaczone przez tę konwencję wydają się przydatne dla dalszego rozwoju ochrony prawnej własności przemysłowej, choćby w kontekście wyznaczania jej granic.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińJakub Kępiński

p. 5

Łukasz Syrek-Gerstenkorn

p. 21

Péter Mezei

p. 56

Katarzyna Jasińska

p. 68


Klaudia Ostrowska

p. 88

Magdalena Marczewska

p. 111

Mariusz Załucki

p. 138
Jakub Kępiński
Cumulative protection in the case of works of applied art/industrial designs. Should a cemetery candle be protected by the Polish copyright law?
This commentary concerns a judgment issued by the Supreme Court on 6 March 2014 in case V CKS 202/15, in which copyright protection was granted to a cemetery candle with a very simple construction. Granting such protection has serious consequences, because currently, in the light of the judgment in point, one can hardly imagine any industrial design that could be refused protection under copyright law. The system of full cumulative protection is not ideal and gives rise to many practical problems. One of them is attempts to seek or extend protection under copyright law for goods with negligible manifestations of creativity or individual character. This author believes that an attempt should be made to defi ne in a more restrictive way the notion of ‘manifestation of creative activity of individual character’ with regard to any products of human intellectual activity.

Back to top


Łukasz Syrek-Gerstenkorn
Establishing a relationship of Creative Commons licence under Polish law
This article presents the basic information about the use of licences developed by Creative Commons organisation as alternatives to the traditional ‘ownership’ model of copyright law protection for various categories of works. The fi rst part is an attempt to systematise the most important information about Creative Commons licences; it gives an outline, in terms comprehensible also for those unfamiliar with the subject, of the increasingly popular phenomenon of free and open source software (FOSS) and the basic tenets of open source and open content movements, which underpin the Creative Commons system. To this end, in the introduction, the author analyses the origins of CC licences and the ideas on which they are founded, being a response to the phenomenon, which has for some time been observed in the area of intellectual property, of progressing expansion of conceptions based on ownership, which are the opposite of conceptions based on freedom. Then the author focuses on the structure of Creative Commons licences. Due to the particular method of construction of licence contents, the building blocks of individual variants of CC licences are presented. The author also presents the amendments introduced in the latest (fi fth) version of CC licences, marked as version 4.0; this is the fi rst one that has not been aligned with the legal order of any state. There is also an analysis of the notions of copyleft and share-alike, characteristic of Creative Commons licences, as well as the purpose of executing CC licence agreements and examples of their use in the legal transactions, especially on the Internet. The second part of this article discusses in detail how an individual Creative Commons licence agreement is entered into. The leading theme of this part is the intention to show how many problems, both theoretical and practical, arise if these licences are used in the Polish legal order. To this end, the procedure of establishing a relationship of Creative Commons licence is described step by step, both on the Internet and outside. There is also a presentation of the offer and acceptance as one of the possible ways of entering into the relationship of CC licence – and their nature of such licences as adhesion agreements. Furthermore, special attention should be drawn to reflections about the licence agreement as a relationship based on a unilateral legal transaction of granting authorisation to use a certain work, that is, the so-called licence authorisation in a pure form, as an alternative to the dominant view according to which it is a contract, as a legal transaction, that is the basis of a relationship of licence. The conducted analysis, which is just a contribution to in-depth refl ection on the establishment and legal character of Creative Commons licences, eventually leads to the thesis that despite the constantly growing popularity of CC licences and nearly fi fteen years after their fi rst version appeared on the Internet, the Polish legal system still lacks regulations directly concerning this way of distributing works within the meaning of copyright law. Due to the above, as well as due to the multi-plane and complex character of Creative Commons licence agreements, it seems reasonable to ask whether it is necessary to introduce in the Polish legal order comprehensive regulations on establishing and using licence relationships in the area of free and open source software.

Back to top


Péter Mezei
De Minimis and Artistic Freedom: Sampling on the Right Track?
The article focuses on the most recent American and European/German developments related to sampling of sound recordings. The latest case law on both sides of the Atlantic shows some departure from the earlier precedents, and allows for a more fl exible interpretation of samplers’ activities, which would free them from licensing preexisting protected subject matter. Nevertheless, the issue is still not fully settled in the European Union, as the German Federal Supreme Court has requested a preliminary ruling of the CJEU in the famous (or notorious) Metall auf Metall case. The article tries to predict the outcome of the preliminary ruling, which will most probably be published in 2018 or 2019.

Back to top


Katarzyna Jasińska
ZStaying the proceedings before an EU trade mark and Community design court
Provisions on staying the fact-fi nding civil proceedings are contained not only in the Code of Civil Procedure, but also in other legislative instruments, including instruments of EU law. These instruments include Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2017/1001 of 14 June 2017 on the European Union trade mark and Council Regulation (EC) 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. These regulations - which are extremely important in practice, while notoriously diffi cult to interpret, and which cause discrepancies in case law – are discussed in this article.
The main topics the article touches upon include the question of staying proceedings pending before an EU trade mark and Community design court in case of the so-called related actions, that is, parallel proceedings pending before different EU trade mark and Community design courts or before such a court and the EUIPO, and in the case of the so-called counterclaim fi led in the course of proceedings before such a court, that is, in a situation when the right whose protection the claimant seeks to assert in court is challenged by the respondent by means of a counterclaim demanding that the right be pronounced extinct or invalidated. Among the above special attention should be drawn to a detailed interpretation, based on an analysis of case law, of the most controversial and problematic negative criterion for staying proceedings, that is, lack of special grounds for continuing the hearing. Refl ections on this matter are also referred to a situation – which is extremely hard to evaluate – when in the proceedings there is a cumulation f claimants and when there is a cumulation of grounds, that is, when the claim is based not only on EU provisions on exclusive rights, but also, for instance, on the provisions of the Act on Counteracting Unfair Competition (which should be seen as an equivalent of the passing off claim). The arguments presented in this article show how important all facts of a specifi c case are for interpretation of the provisions in question and how much the ratio legis of the analysed regulation matters in their interpretation.
Furthermore, the article concerns also staying proceedings in case of parallel civil actions one of which concerns protection of an EU trade mark (Community design), while the other an identical or similar trade mark (industrial design).
Finally, the article discusses an issue of great practical importance: that of the possibility of interlocutory injunctions to secure claims pursued before an EU trade mark and Community design court for the period when the proceedings are stayed.

Back to top


Klaudia Ostrowska
Can a trade mark be considered a personal interest?
In the course of trade it is a common practice that entrepreneurs do not register trade marks they use to mark their products or they register only a black-and-white version of the trade mark without applying for registration of its colour version, which they actually use, mainly because they wrongly assume that the registration of a black-and-white version of a trade mark is enough to cover all its colour versions. A problem arises when it turns out that another entrepreneur uses a sign which is identical with, or similar to, an unregistered trade mark or applies for registration of such a sign. Recognising the diffi culty of proceeding with an action based on the provisions of the Act of Combating Unfair Competition, the author analyses the case law and the literature in order to examine if a trade mark may be considered a personal interest which would facilitate the protection of trade marks and enable raising objections against the registration of a sign which is identical with, or similar to, an unregistered trade mark, based on the provisions of the Act – Industrial Property Law. This article is also intended as a polemic with the popular perception of the trade mark seen only as a property right.

Back to top


Magdalena Marczewska
Characteristics and contents of know-how agreements
The purpose of this article is to determine the legal nature of know-how agreements and present their contents. In this article the author tries to characterise know-how agreements in the Polish legal system. The article defi nes the concept of know-how, describes the particularities of know-how agreements, and their usefulness in business practice. It is based on the Polish industrial property law, supplemented with the views of representatives of the doctrine and confronted with the Polish jurisprudence.

Back to top


Mariusz Załucki
Industrial property in the European Convention on Human Rights. About the boundaries of monopoly of use and new protection standards
Industrial property is an area where the search for new standards of legal protection seems indispensable. It is the concept of a particular legislature that determines whether a given good is protected in this way and to what extent. At the present stage of development of law in this fi eld, the concept of transnational legal protection is interesting and tempting. The European Convention on Human Rights seems to be a possible basis for further exploring this option. The standards for the protection of property rights established by the Convention may appear to be useful for further development of industrial property rights.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny: Prof. Andrzej Matlak
sekretarz redakcji - Beata Olędzka
tel.: +48 696 490 919
e-mail: beata.oledzka@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zeszyty-naukowe-uniwersytetu-jagiellonskiego

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Łukasz
02-11-2017
Ocena: 5/5
Czasopismo prenumeruję od roku. Jest to kwartalnik, w którym przeczytać można o wszystkich aspektach prawa autorskiego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa do informacji. Zawiera aktualne i ciekawe wątki oraz różne ciekawostki.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 2 (152)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (151)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 4 (150)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 3 (149)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 2 (148)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (147)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 4 (146)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 3 (145)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 2 (144)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (143)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 4 (142)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 3 (141)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 2 (140)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (139)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 4 (138)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 3 (137)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 2 (136)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (135)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 4 (134)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 3 (133)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 2 (132)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (131)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 4 (130)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 3 (129)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 2 (128)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (127)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Nr 126

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Nr 125

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Nr 124

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Nr 123

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 1 (115) 2012

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty