Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego

To różnica między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po zmianie lub uchwaleniu nowego planu miejscowego, a jej wartością określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą planu albo faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem.

Wzrost wartości konkretnej nieruchomości może być spowodowany przez:

  1. przyjęcie w planie miejscowym bardziej korzystnych ustaleń, niż obowiązywały w dotychczasowym akcie planistycznym w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania oraz wskaźników zabudowy, bądź też zniesienie zakazu zabudowy na części czy też całości nieruchomości;
  2. przyjęcie w planie miejscowym dla nieruchomości sąsiadujących z naszą nieruchomością takich ustaleń, k...

To różnica między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po zmianie lub uchwaleniu nowego planu miejscowego, a jej wartością określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą planu albo faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem.

Wzrost wartości konkretnej nieruchomości może być spowodowany przez:

  1. przyjęcie w planie miejscowym bardziej korzystnych ustaleń, niż obowiązywały w dotychczasowym akcie planistycznym w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania oraz wskaźników zabudowy, bądź też zniesienie zakazu zabudowy na części czy też całości nieruchomości;
  2. przyjęcie w planie miejscowym dla nieruchomości sąsiadujących z naszą nieruchomością takich ustaleń, które będą korzystnie wpływały na naszą nieruchomość.

Chodzi tu przede wszystkim o takie przeznaczenie i takie zasady zagospodarowania, które w społecznym odczuciu są pozytywne, a skutkiem tego będzie np. większy popyt. Jako przykład można wskazać przeznaczenie gruntów sąsiednich pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w sytuacji, gdy nasza nieruchomość również objęta została takim przeznaczeniem.

W przypadku wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego, jeśli właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa nieruchomość, organ wykonawczy gminy obowiązany jest pobrać jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości lub jej części, tzw. opłatę planistyczną. Pobranie opłaty planistycznej możliwe jest tylko wówczas, gdy w planie miejscowym określono stawkę procentową służącą ustaleniu jej wysokości oraz ustalenie tej stawki na poziomie wyższym niż 0% (zob. wyrok NSA z dnia 3 października 2006 r., II OSK 1041/06, LEX nr 289039 oraz wyrok WSA w Białymstoku z dnia 30 marca 2006 r., II SA/Bk100/06, LEX nr 194598). Stawka tanie może przekraczać również 30% wzrostu wartości nieruchomości. Wzrost wartości całej nieruchomości lub jej części stanowi różnicę pomiędzy wartością nieruchomości po uchwaleniu planu miejscowego a wartością nieruchomości przed jego uchwaleniem. Określając wartość nieruchomości po uchwaleniu planu miejscowego, należy uwzględnić przeznaczenie terenu wynikające z nowego planu miejscowego. Określając natomiast wartość nieruchomości lub jej części przed uchwaleniem planu miejscowego, należy brać pod uwagę przeznaczenie terenu określone w zmienionym planie miejscowym, a w przypadku jego braku faktyczny sposób wykorzystania nieruchomości.

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego
Promocja!
Promocja!

Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego

Tomasz Brzezicki, Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski, Łukasz Maszewski, Henryk Nowi...
Wolters Kluwer Polska
Omówienie systemu planowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania lokalnego, kwestie związane z realizacją planu miejscowego, omówienie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z ustawy o odpadach...
47,20 zł
59,00 zł
Więcej