Facebook

Grafika_polski_lad_2022_1920x60_v1.jpg [36.05 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Publicznego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2016 (112-113)

Miesięcznik niezbędny w pracy wszystkich osób zajmujących się na co dzień funkcjonowaniem administracji publicznej i orzekaniem w sprawach z zakresu prawa publicznego. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
109,44 109,44
Cena regularna: 121,60
121,60
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik niezbędny w pracy wszystkich osób zajmujących się na co dzień funkcjonowaniem administracji publicznej i orzekaniem w sprawach z zakresu prawa publicznego, pod redakcją prof. dra hab. Pawła Chmielnickiego.

Czytelnicy „Przeglądu Prawa Publicznego” mają dostęp do:

  • artykułów, które w sposób reprezentatywny odzwierciedlają cały przekrój problematyki prawa publicznego,
  • orzecznictwa sądowego w sprawach administracyjnych,
  • glos do najważniejszych orzeczeń sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego,
  • recenzji najciekawszych publikacji.


Liczba numerów w prenumeracie: 12

Za publikację na łamach „Przeglądu Prawa Publicznego” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodow...

Miesięcznik niezbędny w pracy wszystkich osób zajmujących się na co dzień funkcjonowaniem administracji publicznej i orzekaniem w sprawach z zakresu prawa publicznego, pod redakcją prof. dra hab. Pawła Chmielnickiego.

Czytelnicy „Przeglądu Prawa Publicznego” mają dostęp do:

  • artykułów, które w sposób reprezentatywny odzwierciedlają cały przekrój problematyki prawa publicznego,
  • orzecznictwa sądowego w sprawach administracyjnych,
  • glos do najważniejszych orzeczeń sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego,
  • recenzji najciekawszych publikacji.


Liczba numerów w prenumeracie: 12

Za publikację na łamach „Przeglądu Prawa Publicznego” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
SŁOWO WSTĘPNE

Dr Piotr Feczko
"Fontes" z Critical Legal Studies na Uniwersytecie Wrocławskim | str. 9

ARTYKUŁY

INSTRUMENTY WYWIERANIA PRESJI NA DYSPONENTÓW PROCESU PRAWOTWÓRCZEGO / INSTRUMENTS TO PUT PRESSURE ON THE ADMINISTRATORS OF THE LEGISLATIVE PROCESS

Dr Anna Kociołek-Pęksa, prof. dr hab. Jerzy Menkes
Z zagadnień legitymacji i legalności prawa w krajowym,międzynarodowym oraz europejskim porządkach prawnych
...
SŁOWO WSTĘPNE

Dr Piotr Feczko
"Fontes" z Critical Legal Studies na Uniwersytecie Wrocławskim | str. 9

ARTYKUŁY

INSTRUMENTY WYWIERANIA PRESJI NA DYSPONENTÓW PROCESU PRAWOTWÓRCZEGO / INSTRUMENTS TO PUT PRESSURE ON THE ADMINISTRATORS OF THE LEGISLATIVE PROCESS

Dr Anna Kociołek-Pęksa, prof. dr hab. Jerzy Menkes
Z zagadnień legitymacji i legalności prawa w krajowym, międzynarodowym oraz europejskim porządkach prawnych | str. 12

Dr hab. Marian Liwo, prof. WSIZ
Wpływ podmiotów właściwych w sprawach pracy na pracodawcę w zakresie realizacji interesów zbiorowych | str. 35

Prof. dr hab. Lidia Zacharko, mgr Adrian Zacharko
Organizacje pozarządowe jako instytucjonalne formy nacisku na decydentów politycznych | str. 44

Dr Maciej Borski
Inicjatywa ludowa instrumentem presji na prawodawcę? | str. 56

Jerzy Paśnik, Professor
On the impact of lobbyists on the law-making process [O oddziaływaniu lobbystów na tworzenie prawa] | str. 66

Katarzyna Grotkowska, MA
Laws like a prescription? [Prawo jak na receptę?] | str. 82

SILNI I SŁABI - JAK GODZIĆ SPRZECZNE INTERESY W RAMACH JEDNEGO PROCESU PRAWOTWÓRCZEGO? / THE STRONG ONES AND THE WEAK ONES - HOW TO RECONCILE CONFLICTING INTERESTS IN A SINGLE LEGISLATIVE PROCESS?

Dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK
Wolność w prawie administracyjnym | str. 92

Dr Grzegorz Maroń
Ochrona mniejszości seksualnych przed mową nienawiści a wolność słowa w państwach common law | str. 102

Dr Ewelina Żelasko-Makowska, mgr Patrycja Sołtysiak
Presja grup interesu na prawodawcę na przykładzie reformy oświaty - czyli kto posłał sześciolatki do szkół? | str. 113

Mgr Dobrochna Minich
Rewolucja a nowożytny konstytucjonalizm | str. 122

Magdalena Gurdek, PhD
Manipulating local government election law or in fact necessary changes? [Manipulacje samorządowym prawem wyborczym czy rzeczywiście konieczne zmiany?] | str. 129

Robert Frey, PhD
The origins of the amendments to the provisions of judicial enforcement proceedings [Źródła pochodzenia nowelizacji przepisów sądowego postępowania egzekucyjnego] | str. 137

PRAWO W OBRONIE INTERESU WSPÓLNEGO / THE LAW AS DEFENSE OF THE COMMON INTEREST

Dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK
Przekształcenie przez ZUS umowy o dzieło w umowę zlecenia w toku kontroli. Swoboda interpretacji w imię interesu zbiorowego przy milczeniu ustawodawcy. Studium przypadku(-ów) | str. 144

Dr Tomasz Moll
Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym jako jeden ze sposobów hamowania presji na władzę lokalną | str. 152

Dr Katarzyna Płonka-Bielenin
Czynniki decydujące o uregulowaniu prawnym instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce a interes społeczny | str. 163

Dr Paulina Bieś-Srokosz
Realizacja ustawowych zadań przez agencje rządowe a interes publiczny | str. 172

Dr Marek Stych
Czy istnieje zasadność funkcjonowania młodzieżowych rad gminy? | str. 180

Monika Augustyniak, PhD
Caractere illusoire des droits des citoyens dans l'espace public d'apres l'exemple du conseil municipal des seniors et du budget participatif [Pozorność praw obywatelskich w przestrzeni publicznej na przykładzie gminnej rady seniorów oraz budżetu partycypacyjnego] | str. 191

Jarosław Czerw, PhD
Citizens' initiative in the process of adopting resolutions by municipal councils [Inicjatywa obywatelska w procesie stanowienia uchwał przez rady gmin] | str. 200

PRAWO NA STRAŻY KORZYŚCI INDYWIDUALNYCH / THE LAW ON GUARD OF INDIVIDUAL BENEFITS

Mgr Sylwia Banaś
Bezpłatna pomoc prawna jako podstawa ścierania się interesów różnych grup społecznych | str. 213

Mgr Anna Szafrańska
Skutki prawne śmierci przedsiębiorcy jednoosobowego | str. 223

Dr Ewa Wójcicka
Postępowanie uproszczone w sprawie skarg i wniosków - uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 232

Joanna Niedojadło, MA
Legal and illegal methods of tax burden reduction. The negative effect of tax avoidance and tax evasion [Legalne i nielegalne metody redukcji obciążenia podatkowego] | str. 240

Anna Szyszka, PhD
The exclusion of the court referendary in administrative court proceedings [Wyłączenie referendarza sądowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym] | str. 248

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 255

Table of contents

Rozwiń Zwiń
FOREWORD

Piotr Feczko, PhD
"Fontes" and Critical Legal Studies at the University of Wroclaw | p. 9

ARTICLES

INSTRUMENTS TO PUT PRESSURE ON THE ADMINISTRATORS OF THE LEGISLATIVE PROCESS

Anna Kociołek-Pęksa, PhD, Jerzy Menkes, Professor
On the legal aspects of legitimacy and legality from the national (state law system), international (international law system) and EU (European law
...
FOREWORD

Piotr Feczko, PhD
"Fontes" and Critical Legal Studies at the University of Wroclaw | p. 9

ARTICLES

INSTRUMENTS TO PUT PRESSURE ON THE ADMINISTRATORS OF THE LEGISLATIVE PROCESS

Anna Kociołek-Pęksa, PhD, Jerzy Menkes, Professor
On the legal aspects of legitimacy and legality from the national (state law system), international (international law system) and EU (European law system) perspective | p. 12

Marian Liwo, Professor
The impact of relevant entities in work-related matters on the employer in the realisation of collective interests | p. 35

Lidia Zacharko, Professor, Adrian Zacharko, MA
Non-governmental organisations as an institutional form of pressure on policy-makers | p. 44

Maciej Borski, PhD
People's right to initiate legislation - an instrument of pressure for legislators? | p. 56

Jerzy Paśnik, Professor
On the impact of lobbyists on the law-making process | p. 66

Katarzyna Grotkowska, MA
Laws like a prescription? | p. 82

THE STRONG ONES AND THE WEAK ONES - HOW TO RECONCILE CONFLICTING INTERESTS IN A SINGLE LEGISLATIVE PROCESS?

Piotr Ruczkowski, Professor
Freedom in administrative law | p. 92

Grzegorz Maroń, PhD
The protection of sexual minorities against hate speech in the light of freedom of expression in common law countries | p. 102

Ewelina Żelasko-Makowska, PhD, Patrycja Sołtysiak, MA
Interest group pressure on the legislature as in the example of the education reform - in other words, who sent the six-year-olds to school? | p. 113

Dobrochna Minich, MA
Revolution and modern constitutionalism | p. 122

Magdalena Gurdek, PhD
Manipulating local government election law or in fact necessary changes? | p. 129

Robert Frey, PhD
The origins of the amendments to the provisions of judicial enforcement proceedings | p. 137

THE LAW AS DEFENSE OF THE COMMON INTEREST

Leszek Bielecki, Professor
The ZUS converting specific-task contracts into mandate contracts during inspections. Freedom of interpretation for the sake of collective interest with the legislator being silent. Case study | p. 144

Tomasz Moll, PhD
Restrictions on corruption in local governments as a way of limiting the pressure on local authorities | p. 152

Katarzyna Płonka-Bielenin, PhD
Factors influencing the regulation of the legal institution of public-private partnerships in Poland vs. public interest | p. 163

Paulina Bieś-Srokosz, PhD
The execution of statutory tasks by government agencies vs. public interest | p. 172

Marek Stych, PhD
Are youth municipal councils necessary? | p. 180

Monika Augustyniak, PhD
Caractere illusoire des droits des citoyens dans l'espace public d'apres l'exemple du conseil municipal des seniors et du budget participatif | p. 191

Jarosław Czerw, PhD
Citizens' initiative in the process of adopting resolutions by municipal councils | p. 200

THE LAW ON GUARD OF INDIVIDUAL BENEFITS

Sylwia Banaś, MA
Free legal aid as a basis for a conflict of interests of various social groups | p. 213

Anna Szafrańska, MA
The legal consequences of the death of a self-employed entrepreneur | p. 223

Ewa Wójcicka, PhD
The simplified procedure for complaints and claims - remarks de lege lata and de lege ferenda | p. 232

Joanna Niedojadło, MA
Legal and illegal methods of tax burden reduction. The negative effect of tax avoidance and tax evasion | p. 240

Anna Szyszka, PhD
The exclusion of the court referendary in administrative court proceedings | p. 248

IN THE NEXT ISSUE | p. 255

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. WSIZ
sekretarz redakcji - dr Andrzej Adamczyk
redaktor prowadzący - Katarzyna Bojarska
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-publicznego

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2017

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2017

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2017

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2017

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2017

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2017 (123)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2017 (122)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2017 (121)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2017 (120)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2017 (119)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2017 (118)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2016 (117)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2016 (116)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2016 (115)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2016 (114)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2016 (112-113)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2016 (111)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2016 (110)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2016 (109)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2016 (108)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2016 (107)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2016 (106)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2015 (105)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2015 (104)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2015 (103)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2015

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2015

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2015 (100)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2015 (99)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2015 (98)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2015 (97)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2015 (96)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2015 (95)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2014 (94)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2014 (93)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2014 (92)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2014 (91)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2014 (89-90)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2014 (88)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2014 (87)

Przegląd Prawa Publicznego (4/2014) - 4/2014

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2014 (85)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2014 (84)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2014 (83)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2013 (82)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2013 (81)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2013 (80)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2013 (79)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2013 (77-78)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2013 (76)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2013 (75)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2013 (73)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2013 (72)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2013 (71)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2012 (70)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2012 (69)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2012 (68)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2012 (67)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2012 (65-55)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2012 (64)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2012 (63)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2012 (62)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2012 (61)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2012 (60)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2012 (59)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2011 (58)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2011 (57)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2011 (56)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2011 (55)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2011 (53-54)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2011 (52)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2011 (51)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2011 (50)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2011 (49)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2011 (48)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2011 (47)

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty