Facebook

Grafika_polski_lad_2022_1920x60_v1.jpg [36.05 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Publicznego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2015

Miesięcznik niezbędny w pracy wszystkich osób zajmujących się na co dzień funkcjonowaniem administracji publicznej i orzekaniem w sprawach z zakresu prawa publicznego. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
106,20 106,20
Cena regularna: 118,00
118,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik niezbędny w pracy wszystkich osób zajmujących się na co dzień funkcjonowaniem administracji publicznej i orzekaniem w sprawach z zakresu prawa publicznego, pod redakcją prof. dra hab. Pawła Chmielnickiego.

Czytelnicy „Przeglądu Prawa Publicznego” mają dostęp do:

  • artykułów, które w sposób reprezentatywny odzwierciedlają cały przekrój problematyki prawa publicznego,
  • orzecznictwa sądowego w sprawach administracyjnych,
  • glos do najważniejszych orzeczeń sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego,
  • recenzji najciekawszych publikacji.


Liczba numerów w prenumeracie: 12

Za publikację na łamach „Przeglądu Prawa Publicznego” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodow...

Miesięcznik niezbędny w pracy wszystkich osób zajmujących się na co dzień funkcjonowaniem administracji publicznej i orzekaniem w sprawach z zakresu prawa publicznego, pod redakcją prof. dra hab. Pawła Chmielnickiego.

Czytelnicy „Przeglądu Prawa Publicznego” mają dostęp do:

  • artykułów, które w sposób reprezentatywny odzwierciedlają cały przekrój problematyki prawa publicznego,
  • orzecznictwa sądowego w sprawach administracyjnych,
  • glos do najważniejszych orzeczeń sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego,
  • recenzji najciekawszych publikacji.


Liczba numerów w prenumeracie: 12

Za publikację na łamach „Przeglądu Prawa Publicznego” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
Dr Zbigniew Piepiora
Naukowcy na Kopcu Kościuszki | str. 7

ARTYKUŁY

SANKCJE I GRATYFIKACJE: DLACZEGO PRAWNICY NIE BADAJĄ PRAWA JAKO SYSTEMU UTRWALANEGO ZA POMOCĄ NAGRÓD?

Prof. dr hab. Adam Sulikowski
Idee i metody współczesnych krytycznych studiów nad prawem | str. 9

Dr hab. Andrzej Korybski, prof. nadzw. UMCS
Antropologiczne badanie prawa - kilka uwag do dyskusji | str.
...
Dr Zbigniew Piepiora
Naukowcy na Kopcu Kościuszki | str. 7

ARTYKUŁY

SANKCJE I GRATYFIKACJE: DLACZEGO PRAWNICY NIE BADAJĄ PRAWA JAKO SYSTEMU UTRWALANEGO ZA POMOCĄ NAGRÓD?

Prof. dr hab. Adam Sulikowski
Idee i metody współczesnych krytycznych studiów nad prawem | str. 9

Dr hab. Andrzej Korybski, prof. nadzw. UMCS
Antropologiczne badanie prawa - kilka uwag do dyskusji | str. 22

Dr Marta Andruszkiewicz
Wpływ języka na adresatów norm prawnych | str. 35

"KIJ I MARCHEWKA": W JAKI SPOSÓB SPOŁECZEŃSTWO BUDUJE LOJALNOŚĆ JEDNOSTKI WOBEC SYSTEMU?

Dr Sławomir Peszkowski
Ustawowe mechanizmy gratyfikowania powszechnych towarzystw emerytalnych za wyniki inwestycyjne otwartych funduszy emerytalnych | str. 45

Dr hab. Marian Liwo, prof. WSIZ
Bezpieczeństwo i higiena pracy (służby) - zysk czy strata podmiotu zatrudniającego? | str. 62

Dr Ewelina Żelasko-Makowska
Wpływ sankcji prawnych bądź ich braku na przestrzeganie obowiązków ustawowych przez obywateli. Studium przypadku | str. 73

Mgr Beata Rozpędek
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy - wyzwania realizacji i perspektywy dla przedsiębiorców | str. 85

Dr hab. Filip Grzegorczyk, prof. UEK, dr Jerzy Hejnar
Dyrektywa 2006/43/WE i rozporządzenie UE/537/2014 jako instrumenty zapewniające skuteczność regulacji wybranych zachowań korporacyjnych na rynku kapitałowym | str. 97

Prof. nadzw. dr hab. Leszek Bielecki
Ulga mieszkaniowa w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych - jako element systemu prawa podatkowego utrwalony za pomocą korzyści? | str. 109

Dr hab. Piotr Ruczkowski
Nieodpłatne świadczenie usług publicznych - bodźce pozytywne czy negatywne dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu? | str. 119

Dr Tomasz Moll
Skuteczność prawa bez sankcji w świetle art. 20 ustawy o samorządzie gminnym | str. 130

JEDNOSTKA - WSPÓLNOTA. PRAWO JAKO SYSTEM BODŹCÓW NAKŁANIAJĄCYCH DO PRZYJĘCIA POSTAWY KOOPERACYJNEJ?

Dr Monika Augustyniak
Uczestnik partycypacji społecznej w gminie - bilans zysków i strat | str. 140

Dr Maciej Borski
Nadawanie biegu inicjatywom ustawodawczym - wybrane zagadnienia | str. 151

Dr Jarosław Czerw
Referendum w sprawie odwołania wójta - instrument nadzoru społeczności lokalnej nad wójtem | str. 160

Dr Magdalena Gurdek
Wybór radnego na wójta a zakaz łączenia funkcji wójta z członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego | str. 170

Dr Katarzyna Płonka-Bielenin
Znaczenie norm "jednoelementowych" w systemie prawa na przykładzie wybranych przepisów ustaw samorządowych | str. 180

ŹRÓDŁA BODŹCÓW OPISANYCH PRAWEM

Dr Aleksander Wolski
Tożsamość lokalna jako motyw przestrzegania prawa | str. 191

Mgr Łukasz Górski
Racjonalność technologiczna. Technologia jako system kontroli | str. 200

Dr Grzegorz Maroń
Responsywność porządku prawnego wobec tożsamości religijnej obywateli jako czynnik sprzyjający jego społecznej legitymizacji | str. 209

Dr Piotr Feczko
Uwarunkowania stosunku społeczeństwa i jednostki w Chinach a public governance | str. 221

Dr Aleksandra A. Kozioł
Problem właściwości sądu przy orzekaniu w sprawach o odpowiedzialności rodzicielskiej na tle rozwiązań prawa europejskiego | str. 228

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 237

Table of contents

Rozwiń Zwiń
Zbigniew Piepiora, PhD
Scientists on the Kosciuszko Mound | p. 7

ARTICLES

SANCTIONS AND GRATUITIES: WHY LAWYERS DO NOT STUDY LAW AS A SYSTEM PERPETUATED BY A PRIZE?

Adam Sulikowski, Professor
Ideas and methods of contemporary critical legal studies | p. 9

Andrzej Korybski, Professor
Anthropological study of law - some remarks and comments | p. 22

Marta Andruszkiewicz,
...
Zbigniew Piepiora, PhD
Scientists on the Kosciuszko Mound | p. 7

ARTICLES

SANCTIONS AND GRATUITIES: WHY LAWYERS DO NOT STUDY LAW AS A SYSTEM PERPETUATED BY A PRIZE?

Adam Sulikowski, Professor
Ideas and methods of contemporary critical legal studies | p. 9

Andrzej Korybski, Professor
Anthropological study of law - some remarks and comments | p. 22

Marta Andruszkiewicz, PhD
The influence of language on addressees of legal standards | p. 35

"STICK AND CARROT": HOW SOCIETY BUILDS THE LOYALTY OF THE INDIVIDUAL TO THE SYSTEM?

Sławomir Peszkowski, PhD
Statutory mechanisms of awarding a bonus to general pension societies for results of the pension funds' investing activity | p. 45

Marian Liwo, Professor
Safety and sanitation of work, increment or loss of subject employing? | p. 62

Ewelina Żelasko-Makowska, PhD
The Effects of Legal Sanctions, or Their Lack, on the Fulfillment of Obligations by the Citizen - A Case Study | p. 73

Beata Rozpędek, MA
The special solutions Act on how to protect places of employment - challenges and prospects for entrepreneurs | p. 85

Filip Grzegorczyk, Professor, Jerzy Hejnar, PhD
Directive 2006/43/EC and Regulation EU/537/2014 as instruments ensuring effective regulation of selected corporate behaviors on the capital market | p. 97

Leszek Bielecki, Professor
Housing relief in the personal income tax on account of paid selling the real estate and property rights - as system components of the fiscal law strengthened with the benefit? | p. 109

Piotr Ruczkowski, PhD
The Provision of Public Services Free Of Charge - Positive Or Negative Impact on the Social and Economic Development Of the Region? | p. 119

Tomasz Moll, PhD
The effectiveness of the law without sanctions, in the light of Art. 20 of the Law on Local Government | p. 130

UNIT - COMMUNITY. LAW AS A SYSTEM OF INCENTIVES ENCOURAGING THE ADOPTION OF COOPERATIVE ATTITUDE?

Monika Augustyniak, PhD
Participants in social involvement in the commune - profit and loss balance | p. 140

Maciej Borski, PhD
Initiate proceedings of legislation initiatives - selected issues | p. 151

Jarosław Czerw, PhD
Referendum on the dismissal of the village mayor - an instrument
of supervising the village mayor by the local community | p. 160

Magdalena Gurdek, PhD
Electing a councillor a borough leader as a prerequisite of mandate expiration in the context of the interdiction of combining the post of borough leader and the membership in the bodies of local government units | p. 170

Katarzyna Płonka-Bielenin, PhD
The importance of standards "one-piece" in the legal system, based on selected provisions of the acts of local government | p. 180

THE SOURCES OF INCENTIVES DESCRIBED BY THE LAW

Aleksander Wolski, PhD
Local identity as a observe of the law | p. 191

Łukasz Górski, MA
Technological rationality. Technology as a system of control | p. 200

Grzegorz Maroń, PhD
Legal order's responsiveness to citizens' religious identity as a factor for its social legitimacy | p. 209

Piotr Feczko, PhD
Considerations of relationship between individual and society in modern China and concepts of public governance | p. 221

Aleksandra A. Kozioł, PhD
The problem of jurisdiction of the Court in deciding on matters of parental responsibility to solutions of European law | p. 228

IN THE NEXT ISSUE | p. 237

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. WSIZ
sekretarz redakcji - dr Andrzej Adamczyk
redaktor prowadzący - Katarzyna Bojarska
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-publicznego

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2017

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2017

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2017

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2017

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2017

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2017 (123)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2017 (122)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2017 (121)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2017 (120)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2017 (119)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2017 (118)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2016 (117)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2016 (116)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2016 (115)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2016 (114)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2016 (112-113)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2016 (111)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2016 (110)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2016 (109)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2016 (108)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2016 (107)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2016 (106)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2015 (105)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2015 (104)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2015 (103)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2015

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2015

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2015 (100)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2015 (99)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2015 (98)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2015 (97)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2015 (96)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2015 (95)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2014 (94)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2014 (93)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2014 (92)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2014 (91)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2014 (89-90)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2014 (88)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2014 (87)

Przegląd Prawa Publicznego (4/2014) - 4/2014

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2014 (85)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2014 (84)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2014 (83)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2013 (82)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2013 (81)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2013 (80)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2013 (79)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2013 (77-78)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2013 (76)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2013 (75)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2013 (73)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2013 (72)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2013 (71)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2012 (70)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2012 (69)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2012 (68)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2012 (67)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2012 (65-55)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2012 (64)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2012 (63)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2012 (62)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2012 (61)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2012 (60)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2012 (59)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2011 (58)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2011 (57)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2011 (56)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2011 (55)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2011 (53-54)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2011 (52)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2011 (51)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2011 (50)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2011 (49)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2011 (48)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2011 (47)

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty