Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Publicznego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2017

Miesięcznik niezbędny w pracy wszystkich osób zajmujących się na co dzień funkcjonowaniem administracji publicznej i orzekaniem w sprawach z zakresu prawa publicznego. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
117,00 117,00
Cena regularna: 130,00
130,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik niezbędny w pracy wszystkich osób zajmujących się na co dzień funkcjonowaniem administracji publicznej i orzekaniem w sprawach z zakresu prawa publicznego, pod redakcją prof. dra hab. Pawła Chmielnickiego.

Czytelnicy „Przeglądu Prawa Publicznego” mają dostęp do:

  • artykułów, które w sposób reprezentatywny odzwierciedlają cały przekrój problematyki prawa publicznego,
  • orzecznictwa sądowego w sprawach administracyjnych,
  • glos do najważniejszych orzeczeń sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego,
  • recenzji najciekawszych publikacji.


Liczba numerów w prenumeracie: 12

Za publikację na łamach „Przeglądu Prawa Publicznego” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodow...

Miesięcznik niezbędny w pracy wszystkich osób zajmujących się na co dzień funkcjonowaniem administracji publicznej i orzekaniem w sprawach z zakresu prawa publicznego, pod redakcją prof. dra hab. Pawła Chmielnickiego.

Czytelnicy „Przeglądu Prawa Publicznego” mają dostęp do:

  • artykułów, które w sposób reprezentatywny odzwierciedlają cały przekrój problematyki prawa publicznego,
  • orzecznictwa sądowego w sprawach administracyjnych,
  • glos do najważniejszych orzeczeń sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego,
  • recenzji najciekawszych publikacji.


Liczba numerów w prenumeracie: 12

Za publikację na łamach „Przeglądu Prawa Publicznego” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
DO CZYTELNIKÓW

Paweł Chmielnicki | str. 9

PRAWO W POLITYCZNYM UWIKŁANIU

Dobrochna Minich
Polityczny kontekst orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego | str. 11

Grzegorz Krawiec
Family mainstreaming a gender mainstreaming - wybrane aspekty prawne | str. 22

Marek Woch
Polityka a służba zdrowia w Polsce | str. 33

Leszek Bielecki
Ustrojowe prawo administracyjne (podatkowe) dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej jako przykład wpływu ideologii politycznej
...
DO CZYTELNIKÓW

Paweł Chmielnicki | str. 9

PRAWO W POLITYCZNYM UWIKŁANIU

Dobrochna Minich
Polityczny kontekst orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego | str. 11

Grzegorz Krawiec
Family mainstreaming a gender mainstreaming - wybrane aspekty prawne | str. 22

Marek Woch
Polityka a służba zdrowia w Polsce | str. 33

Leszek Bielecki
Ustrojowe prawo administracyjne (podatkowe) dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej jako przykład wpływu ideologii politycznej na kształt prawa | str. 44

Jarosław Czerw
Wpływ presji politycznej na zmiany ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym w VII kadencji Sejmu RP na przykładzie ustawy wprowadzającej rady seniorów | str. 53

Katarzyna Grotkowska
Polityczne uwikłanie reklamy napojów alkoholowych | str. 67

WPŁYW IDEOLOGII NA TREŚĆ PRAWA

Aleksander Słysz
Moralność a kształtowanie przedmiotowego zakresu opodatkowania podatkami dochodowymi i podatkiem od towarów i usług | str. 74

Piotr Ruczkowski
Aksjologia tworzenia i stosowania administracyjnego prawa rzeczowego | str. 82

Grzegorz Maroń
The influence of religious ideology over the legislation practice of local self-government authorities on the example of the establishment of saint patrons in cities (communities), counties and voivodeships [Wpływ ideologii religijnej na praktykę uchwałodawczą organów samorządu terytorialnego na przykładzie ustanawiania świętych patronów miast (gmin), powiatów i województw] | str. 91

Piotr Feczko
The weakening position of the State vs. the roles of interest groups in socio-economic life according to modern governance and institutional economics [Osłabianie się pozycji państwa a role grup interesów wedle koncepcji governance i ekonomii instytucjonalnej] | str. 101

Aleksandra A. Kozioł
Wniosek (projekt) rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych rejestrowanych związków partnerskich | str. 109

MOTYWY ŹRÓDEŁ I DYSPONENTÓW PROCESU LEGISLACYJNEGO A REALNE ODDZIAŁYWANIE PRAWA

Michał Kasiński
Mit lokalnego przywództwa jako narzędzie presji politycznej na zmiany modelu prawnego władzy lokalnej | str. 116

Maciej Borski
Powszechne głosowanie korespondencyjne - remedium na niską frekwencję wyborczą? | str. 130

Magdalena Gurdek
The sword always cuts both ways - a few remarks on the side effects of regulations introduced under the influence of political pressure (within the context of Article 67 sec. 3 of the Local Referendum Act) [Kij zawsze ma dwa końce, czyli kilka uwag - w kontekście art. 67 ust. 3 ustawy o referendum lokalnym - o ubocznych skutkach regulacji wprowadzanych pod wpływem presji politycznej] | str. 139

Tomasz Moll
Ustawa o związkach metropolitalnych - rozwiązanie słuszne czy kompromisowe? | str. 149

Katarzyna Płonka-Bielenin
Instytucja zarządzania kryzysowego w Polsce - założenia i rzeczywistość | str. 152

Joanna Witkowska
Interpretation of tax law and tax avoidance. The limits of the general anti-avoidance rule within the context of the Commission Recommendation of 6.12.2012, C(2012) 8806 final, on aggressive tax planning, and its proposal for an Anti-Tax Avoidance Directive of 28 January 2016 [Wykładnia prawa podatkowego a unikanie opodatkowania. Granice ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w kontekście rekomendacji Komisji Europejskiej z 6.12.2012 r. C-(2012) 8806 oraz wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania z 28.01.2016 roku] | str. 161

Olgierd Kucharski
Nakazy płacowe inspektora pracy - geneza i skutki | str. 169

Anna Wójtowicz-Dawid
Podwykonawstwo w robotach budowlanych - potrzeba zmiany prawa zamówień publicznych czy zmiana potrzeb? | str. 176

Anna Szafrańska
Sądowa egzekucja z nieruchomości po 30.04.2016 roku | str. 186

Anna Kalisz
Mediacja jako instrument realizacji celów partykularnych i uzupełnienie wymiaru sprawiedliwości | str. 195

SPRAWOZDANIE

Dorota Fleszer, Anna Rogacka-Łukasik
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Prawo w konfrontacji z presją polityczną", Sosnowiec, 24-25 września 2016 roku | str. 205

W następnym numerze | str. 219

Table of contents

Rozwiń Zwiń
TO THE READERS

Paweł Chmielnicki | p. 9

LAW IN POLITICAL ENTANGLEMENT

Dobrochna Minich
The political context of the jurisprudence of the Constitutional Tribunal | p. 11

Grzegorz Krawiec
Family mainstreaming and gender mainstreaming - selected legal aspects | p. 22

Marek Woch
Health care and policy in Poland | p. 33

Leszek Bielecki
Constitutional administrative law (tax law) relating to
...
TO THE READERS

Paweł Chmielnicki | p. 9

LAW IN POLITICAL ENTANGLEMENT

Dobrochna Minich
The political context of the jurisprudence of the Constitutional Tribunal | p. 11

Grzegorz Krawiec
Family mainstreaming and gender mainstreaming - selected legal aspects | p. 22

Marek Woch
Health care and policy in Poland | p. 33

Leszek Bielecki
Constitutional administrative law (tax law) relating to the Polish National Tax Administration (KAS) as an example of the influence of political ideology on the law | p. 44

Jarosław Czerw
The influence of political pressure on changes to the Act of 8 March 1990 on Municipal Local Governments in the VII term of office of the Sejm of the Republic of Poland, with the Act introducing councils of seniors as an example | p. 53

Katarzyna Grotkowska
Political entanglement in alcohol advertising | p. 67

THE IMPACT OF IDEOLOGY ON THE CONTENT OF LAW

Aleksander Słysz
Morality and shaping the scope of taxation in income tax and value added tax | p. 74

Piotr Ruczkowski
The axiology of the creation and application of administrative property law | p. 82

Grzegorz Maroń
The influence of religious ideology on the legislative practice of the governing bodies of local governments based on the example of establishing patron saints of cities (municipalities), counties and voivodeships | p. 91

Piotr Feczko
The weakening position of the State vs. the roles of interest groups in socio-economic life according to modern governance and institutional economics | p. 101

Aleksandra A. Kozioł
Proposal for a Council Regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions regarding the property consequences of registered partnerships | p. 109

THE MOTIVES OF THE SOURCES AND OPERATORS OF THE LEGISLATIVE PROCESS AND THE REAL IMPACT OF THE LAW

Michał Kasiński
The myth of local leadership as a tool of political pressure to change the legal model of local authority | p. 116

Maciej Borski
Universal postal voting: a remedy for voter apathy? | p. 130

Magdalena Gurdek
The sword always cuts both ways - a few remarks on the side effects of regulations introduced under the influence of political pressure (within the context of Article 67 sec. 3 of the Local Referendum Act) | p. 139

Tomasz Moll
Act on Metropolitan Unions - the right solution or compromise? | p. 149

Katarzyna Płonka-Bielenin
The institution of crisis management in Poland - assumptions and reality | p. 152

Joanna Witkowska
Interpretation of tax law and tax avoidance. The limits of the general anti-avoidance rule within the context of the Commission Recommendation of 6.12.2012, C(2012) 8806 final, on aggressive tax planning, and its proposal for an Anti-Tax Avoidance Directive of 28 January 2016 | p. 161

Olgierd Kucharski
Labour inspector's wage orders - origin and effects | p. 169

Anna Wójtowicz-Dawid
Subcontracting in construction works - a need to change the public procurement law or changing needs? | p. 176

Anna Szafrańska
The legal consequences of the death of a self-employed entrepreneur | p. 186

Anna Kalisz
Mediation as an instrument for achieving specific objectives and for supporting justice | p. 195

REPORT

Dorota Fleszer, Anna Rogacka-Łukasik
Report from the scientific conference: "Law in confrontation with political pressure", Sosnowiec (Poland), 24-25 September 2016 | p. 205

IN THE NEXT ISSUE | p. 219

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. WSIZ
sekretarz redakcji - dr Andrzej Adamczyk
redaktor prowadzący - Katarzyna Bojarska
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-publicznego

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2017

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2017

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2017

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2017

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2017

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2017 (123)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2017 (122)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2017 (121)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2017 (120)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2017 (119)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2017 (118)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2016 (117)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2016 (116)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2016 (115)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2016 (114)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2016 (112-113)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2016 (111)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2016 (110)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2016 (109)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2016 (108)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2016 (107)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2016 (106)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2015 (105)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2015 (104)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2015 (103)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2015

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2015

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2015 (100)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2015 (99)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2015 (98)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2015 (97)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2015 (96)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2015 (95)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2014 (94)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2014 (93)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2014 (92)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2014 (91)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2014 (89-90)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2014 (88)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2014 (87)

Przegląd Prawa Publicznego (4/2014) - 4/2014

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2014 (85)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2014 (84)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2014 (83)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2013 (82)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2013 (81)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2013 (80)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2013 (79)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2013 (77-78)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2013 (76)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2013 (75)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2013 (73)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2013 (72)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2013 (71)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2012 (70)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2012 (69)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2012 (68)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2012 (67)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2012 (65-55)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2012 (64)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2012 (63)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2012 (62)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2012 (61)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2012 (60)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2012 (59)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2011 (58)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2011 (57)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2011 (56)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2011 (55)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2011 (53-54)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2011 (52)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2011 (51)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2011 (50)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2011 (49)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2011 (48)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2011 (47)

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty