Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Publicznego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2018

Miesięcznik niezbędny w pracy wszystkich osób zajmujących się na co dzień funkcjonowaniem administracji publicznej i orzekaniem w sprawach z zakresu prawa publicznego. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
119,70 119,70
Cena regularna: 133,00
133,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik niezbędny w pracy wszystkich osób zajmujących się na co dzień funkcjonowaniem administracji publicznej i orzekaniem w sprawach z zakresu prawa publicznego, pod redakcją prof. dra hab. Pawła Chmielnickiego.

Czytelnicy „Przeglądu Prawa Publicznego” mają dostęp do:

  • artykułów, które w sposób reprezentatywny odzwierciedlają cały przekrój problematyki prawa publicznego,
  • orzecznictwa sądowego w sprawach administracyjnych,
  • glos do najważniejszych orzeczeń sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego,
  • recenzji najciekawszych publikacji.


Liczba numerów w prenumeracie: 12

Za publikację na łamach „Przeglądu Prawa Publicznego” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodow...

Miesięcznik niezbędny w pracy wszystkich osób zajmujących się na co dzień funkcjonowaniem administracji publicznej i orzekaniem w sprawach z zakresu prawa publicznego, pod redakcją prof. dra hab. Pawła Chmielnickiego.

Czytelnicy „Przeglądu Prawa Publicznego” mają dostęp do:

  • artykułów, które w sposób reprezentatywny odzwierciedlają cały przekrój problematyki prawa publicznego,
  • orzecznictwa sądowego w sprawach administracyjnych,
  • glos do najważniejszych orzeczeń sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego,
  • recenzji najciekawszych publikacji.


Liczba numerów w prenumeracie: 12

Za publikację na łamach „Przeglądu Prawa Publicznego” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

DO CZYTELNIKÓW (Paweł Chmielnicki) | str. 9

ANALIZA INSTYTUCJONALNA

Dawid Chaba
Koncepcja osiągnięcia efektywnego naboru pracowników samorządowych jako intencja zmian ustawowych | str. 12

NORMY PRAWNE – NORMY SPOŁECZNE I KULTUROWE. STUDIA PRZYPADKÓW

Leszek Bielecki
Prawo a nieformalne reguły rywalizacji o władzę na przykładzie próby przesilenia politycznego w dniu 16.12.2016 r. w Polsce | str. 28

Dobrochna
...

DO CZYTELNIKÓW (Paweł Chmielnicki) | str. 9

ANALIZA INSTYTUCJONALNA

Dawid Chaba
Koncepcja osiągnięcia efektywnego naboru pracowników samorządowych jako intencja zmian ustawowych | str. 12

NORMY PRAWNE – NORMY SPOŁECZNE I KULTUROWE. STUDIA PRZYPADKÓW

Leszek Bielecki
Prawo a nieformalne reguły rywalizacji o władzę na przykładzie próby przesilenia politycznego w dniu 16.12.2016 r. w Polsce | str. 28

Dobrochna Minich
Veto players jako koncepcja rywalizacji o władzę pomiędzy organami władzy państwowej | str. 43

Magdalena Gurdek
Informal rules of competition for power applied by self-government employees in local election [Nieformalne reguły rywalizacji o władzę stosowane w wyborach lokalnych przez pracowników samorządowych] | str. 54

Justyna Burek-Wawrzyniak
Śluby, rozwody, separacja i związki partnerskie, czyli studium przypadku o tym, jak prawo stara się nadążać za normami społecznymi i rzeczywistością | str. 63

Anna Szyszka, Jarosław Czerkawski
Wpływ obowiązku zachowania postu w Wielki Piątek i Środę Popielcową na sytuację prawną jednostki | str. 75

Katarzyna Grotkowska
Uzależnienia. Wokół pojęć „używanie” i „nadużywanie” | str. 84

Zofia Jachimowicz
Przedawnienie wierzytelności a społeczne przeświadczenie o konieczności ponoszenia konsekwencji swoich działań | str. 93

Rafał Chybiński
Społeczna rola banków komercyjnych – obowiązek czy dobra wola? | str. 103

Marian Andrzej Liwo
Reguła władczości podmiotów nawiązujących stosunki pracy i stosunki służbowe nad stronami tych stosunków oraz jej ograniczenie i konsekwencje | str. 111

Olgierd Kucharski
Dysfunkcjonalność rozwiązań prawnych dotyczących nabycia uprawnień do emerytury pomostowej przez pracownika. Wybrane zagadnienia | str. 122

Hanna Nowak
Wpływ czynników pozaprawnych na prawo zagospodarowania przestrzeni | str. 131

Piotr Ruczkowski
Działalność prawotwórcza starosty oraz zarządu województwa w systemie źródeł prawa – wybrane aspekty | str. 140

ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNE

Maciej Stawowy
Organizacja turnieju gry w pokera. Uwagi po nowelizacji przepisów ustawy o grach hazardowych | str. 151

PRAWO KONSTYTUCYJNE

Krzysztof Kozłowski
Uznanie za obywatela polskiego. Zarys instytucji i problem konstytucyjny | str. 159

Mariusz Śladkowski
Rzecz ugodzona (res transacta) w kontekście konstytucyjnych zasad prawa do sądu oraz dwuinstancyjności postępowania sądowego | str. 172

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PUBLICZNE

Michał Purgoł, Jacek Barcik
Ustawa legalizująca tzw. marihuanę dla celów medycznych w świetle standardów prawa międzynarodowego | str. 187

USTRÓJ ADMINISTRACJI

Michał Mółka
Prawne aspekty przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe | str. 198

Roman Marchaj
Statut Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | str. 210

Monika Augustyniak
Position juridique du corps constitutif et exécutif dans une commune en Pologne et dans la République française – directions des changements [Pozycja prawna organu stanowiącego i wykonawczego w gminie w Polsce i w Republice Francuskiej – kierunki zmian] | str. 224

W NASTĘPNYM NUMERZE  | str. 238

Table of contents

Rozwiń Zwiń

TO THE READERS (Paweł Chmielnicki) | p. 9

INSTITUTIONAL ANALYSIS

Dawid Chaba
Effective recruitment of local government officials as the goal of changed legislation | p. 12

LEGAL NORMS – SOCIAL AND CULTURAL NORMS. CASE STUDIES

Leszek Bielecki
The law and informal rules of competition for power based on the example of the
...

TO THE READERS (Paweł Chmielnicki) | p. 9

INSTITUTIONAL ANALYSIS

Dawid Chaba
Effective recruitment of local government officials as the goal of changed legislation | p. 12

LEGAL NORMS – SOCIAL AND CULTURAL NORMS. CASE STUDIES

Leszek Bielecki
The law and informal rules of competition for power based on the example of the attempt to create a political crisis on 16 December 2016 in Poland | p. 28

Dobrochna Minich
Veto players as a concept of competition for power among state power bodies | p. 43

Magdalena Gurdek
Informal rules of competition for power used by local government employees in local elections | p. 54

Justyna Burek-Wawrzyniak
Weddings, divorces, separation and partnerships – a case study on how the law seeks to keep up with social norms and reality | p. 63

Anna Szyszka, Jarosław Czerkawski
The impact of the obligation to observe a fast on Good Friday and Ash Wednesday on the legal position of an individual | p. 75

Katarzyna Grotkowska
Addictions. About the concept of usage and abusage | p. 84

Zofia Jachimowicz
Limitation of claims and the social conviction about the necessity to bear the consequences of personal actions | p. 93

Rafał Chybiński
The social role of commercial banks – an obligation or goodwill? | p. 103

Marian Andrzej Liwo
The rule of authority of entities establishing employment relations and business relations over the parties to these relations, and its limitation and consequences | p. 111

Olgierd Kucharski
The dysfunctionality of legal solutions concerning the acquisition of rights to bridging pensions by employees. Selected issues | p. 122

Hanna Nowak
The influence of non-legal factors on the law on spatial planning | p. 131

Piotr Ruczkowski
The normative activities of starostes and voivodship boards within the system of sources of law – selected aspects | p. 140

ADMINISTRATIVE SUBSTANTIVE LAW

Maciej Stawowy
The organisation of a poker tournament. Comments after the amendment of the provisions of the Gambling Act | p. 151

CONSTITUTIONAL LAW

Krzysztof Kozłowski
Recognition as a Polish citizen. Outline and constitutional problem | p. 159

Mariusz Śladkowski
Res transacta in the context of the constitutional principles of the right to court and two-instance court proceedings | p. 172

INTERNATIONAL PUBLIC LAW

Michał Purgoł, Jacek Barcik
Drug law reform, legalisation the use of marijuana in Poland for medical purposes in the light of international law standards | p. 187

ADMINISTRATION SYSTEM

Michał Mółka
The legal aspects of transforming an ordinary association into a registered association | p. 198

Roman Marchaj
The statute of the Upper Silesian-Zagłębie Metropolis | p. 210

Monika Augustyniak
The legal position of the legislative and executive body in municipalities in Poland and in the French Republic – directions of changes | p. 224

IN THE NEXT ISSUE  | p. 238

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. WSIZ
sekretarz redakcji - dr Andrzej Adamczyk
redaktor prowadzący - Katarzyna Bojarska
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-publicznego

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2021

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2020

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2019

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2018

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2017

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2017

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2017

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2017

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2017

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2017 (123)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2017 (122)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2017 (121)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2017 (120)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2017 (119)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2017 (118)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2016 (117)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2016 (116)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2016 (115)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2016 (114)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2016 (112-113)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2016 (111)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2016 (110)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2016 (109)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2016 (108)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2016 (107)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2016 (106)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2015 (105)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2015 (104)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2015 (103)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2015

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2015

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2015 (100)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2015 (99)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2015 (98)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2015 (97)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2015 (96)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2015 (95)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2014 (94)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2014 (93)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2014 (92)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2014 (91)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2014 (89-90)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2014 (88)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2014 (87)

Przegląd Prawa Publicznego (4/2014) - 4/2014

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2014 (85)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2014 (84)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2014 (83)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2013 (82)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2013 (81)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2013 (80)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2013 (79)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2013 (77-78)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2013 (76)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2013 (75)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2013 (73)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2013 (72)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2013 (71)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2012 (70)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2012 (69)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2012 (68)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2012 (67)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2012 (65-55)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2012 (64)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2012 (63)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2012 (62)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2012 (61)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2012 (60)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2012 (59)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2011 (58)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 11/2011 (57)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 10/2011 (56)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2011 (55)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 7-8/2011 (53-54)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2011 (52)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 5/2011 (51)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 4/2011 (50)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 3/2011 (49)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2011 (48)

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2011 (47)

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty