Facebook

LegalDesk

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka. Wzory pism, orzeczeń z komentarzami
Promocja!

Upadłość konsumencka. Wzory pism, orzeczeń z komentarzami

Cezary Zalewski
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera kilkadziesiąt wzorów pism i orzeczeń składanych i wydawanych w toku upadłości konsumenckiej. Każdy wzór został opatrzony wnikliwym i wyczerpującym komentarzem zawierającym praktyczne wskazówki i wyjaśnienia.

131,40 zł
146,00 zł
Więcej
Upadłość konsumencka Komentarz po nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego
Darmowa dostawa - 0 zł!

Upadłość konsumencka Komentarz po nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego

Rafał Adamus, Bartosz Groele
C.H. Beck

Upadłość konsumencka. Komentarz stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.), ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.) oraz ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 623). Prezentowana pozycja zawiera omówienie wszystkich zmian ustawodawczych dotyczących upadłości konsumenckiej od ostatniego wydania publikacji, a które dotyczą gównie m.in.: wprowadzenia przez ustawodawcę gotowego wzoru urzędowego formularza z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, który pozwala uniknąć błędów popełnianych dotąd przez wnioskodawców. Jest on dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w sądach; dopuszczenia możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela osoby fizycznej, pod warunkiem że był on przedsiębiorcą, a od dnia wykreślenia z rejestru nie minął jeszcze rok – dotyczy to również byłych wspólników spółek i właścicieli niezarejestrowanej działalności gospodarczej; umożliwienia wnioskowania przez byłych przedsiębiorców i wspólników spółek osobowych o bankructwo konsumenckie następnego dnia po zakończeniu działalności gospodarczych. Drugie wydanie Komentarza zostało wzbogacone o najnowsze orzecznictwo oraz dotychczasowy dorobek doktryny, co zapewnia Czytelnikowi najwyższy poziom merytoryczny. Publikacja skierowana do dłużników starających się o upadłość konsumencką, wierzycieli uczestniczących w upadłości konsumenckiej np. banków, sędziów, syndyków, komorników. Stanowi również nieodzowną pomoc dla praktyków prawa, w tym adwokatów, radców prawnych specjalizujących się w tej dziedzinie, a także jest cenną bazą wiedzy dla aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z obszaru upadłości konsumenckiej.

152,09 zł
Więcej
Przewodnik po upadłości konsumenckiej - praktyczny komentarz do przepisów - wzory wniosków o upadłość

Przewodnik po upadłości konsumenckiej - praktyczny komentarz do przepisów - wzory wniosków o upadłość

Michał Hajduk
ODDK

Upadłość konsumencka w języku prawniczym to procedura oddłużania osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Regulują ją przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.). Z powodu zbyt rygorystycznych uregulowań prawnych przez szereg lat upadłość konsumencka była praktycznie zbiorem martwych przepisów. Wprowadzono jednak zmiany, które zdjęły z dłużnika ciężar kosztów postępowania, a co ważniejsze – znacząco złagodziły przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Od dnia 1 stycznia 2016 r. możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej poza samym dłużnikiem ma również wierzyciel, niemniej nadal złożenie wniosku przez samego dłużnika należy do sfery jego praw, a nie obowiązków. W związku z tym dłużnik nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.Niniejsza książka została napisana z myślą o osobach noszących się z zamiarem skorzystania z upadłości konsumenckiej i stanowi praktyczny przewodnik po jej procedurze – od wszczęcia aż do zakończenia. W książce zostały zawarte m.in. informacje na temat tego: - kto może ogłosić upadłość konsumencką i jakie przesłanki muszą być spełnione, - co musi zawierać wniosek o upadłość konsumencką, - jakie są skutki ogłoszenia upadłości, - jak wygląda przebieg postępowania, - czym jest plan spłaty wierzycieli, - jak przebiega procedura zawarcia układu.Załącznikiem do publikacji jest przykładowo wypełniony wniosek o upadłość konsumencką.Autorem książki jest praktyk prawa upadłościowego, zajmujący się upadłością konsumencką od początku wprowadzenia tej instytucji do polskiego systemu prawnego. Publikacja zawiera praktyczną wiedzę zdobytą przez autora w toku prowadzonych dotychczas postępowań. Jest adresowana zarówno do osób bezpośrednio zainteresowanych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, jak i adwokatów oraz radców prawnych, którzy chcieliby zapoznać się z procedurą upadłości konsumenckiej.

75,60 zł
Więcej

Książki z zakresu upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe obejmujące osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Za niewypłacalność uznaje się stan, w którym dłużnik nie może wykonać swoich zobowiązań pieniężnych. Upadłość konsumencka ma na celu:

  • oddłużenie konsumenta, który jest niewypłacalny (umorzenie całości bądź części długu w stosunku do jego wierzycieli),
  • windykację należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.

Decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej podejmuje gospodarczy wydział upadłościowy właściwego sądu rejonowego. Postępowanie poprzedza wniosek dłużnika przedłożony w tymże sądzie.

Nowelizacja ustawy prawo upadłościowe i naprawcze zmieniająca przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej weszła w życie 31 grudnia 2014 r. Polecamy publikacje omawiające zagadnienie upadłości konsumenckiej w świetle nowych przepisów.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę