Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Odrolnienie i odlesienie gruntu (zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne)

Zwane też zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne to dopuszczenie, przez właściwy organ, do kompetencji którego należy ochrona danego rodzaju gruntu, do użytkowania go w sposób inny niż rolny lub leśny.

W praktyce oznacza to zmianę statusu prawnego gruntu z rolnego lub leśnego na grunt nierolny i nieleśny (działka budowlana, rekreacyjna, rekreacyjno-budowlana itp.), co umożliwia realizację zabudowy na tym gruncie, przy czym na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczyć jedynie grunty najsłabsze, tj. oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie braku takich gruntów – także inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.

Zmiana ta dotyczyć będzie zatem gruntów, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwó...

Zwane też zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne to dopuszczenie, przez właściwy organ, do kompetencji którego należy ochrona danego rodzaju gruntu, do użytkowania go w sposób inny niż rolny lub leśny.

W praktyce oznacza to zmianę statusu prawnego gruntu z rolnego lub leśnego na grunt nierolny i nieleśny (działka budowlana, rekreacyjna, rekreacyjno-budowlana itp.), co umożliwia realizację zabudowy na tym gruncie, przy czym na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczyć jedynie grunty najsłabsze, tj. oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie braku takich gruntów – także inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.

Zmiana ta dotyczyć będzie zatem gruntów, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczej, sadowniczej i rybnej, a także związanych z gospodarką leśną, tj.:

  1. określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne,
  2. pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi tylko do potrzeb rolnictwa,
  3. pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej i przetwórstwu rolno-spożywczemu,
  4. pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej zadział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych,
  5. parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi, pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych,
  6. pod urządzeniami melioracji widnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizację oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa, zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi,

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym

Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym

Wojciech Federczyk, Anna Fogel, Agata Kosieradzka-Federczyk
Wolters Kluwer Polska
W publikacji zostały omówione m.in. takie zagadnienia, jak: informacje o środowisku, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska oraz planowanie przestrzenne.
76,49 zł
85,00 zł
Więcej