Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne jest rozstrzygnięciem administracyjnym zezwalającym na korzystanie z wód. Warunki wykonywania uprawnienia i obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki nakłada się na stronę pozwolenia wodnoprawnego w drodze decyzji administracyjnej. Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest również m.in. w celu wykonywania robót budowlanych na obszarach zagrożonych powodzią. Szczegółowe warunki wydawania wskazanego zezwolenia na korzystanie z wód określają art. 122–145 pr. wod.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pr. wod. pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: szczególne korzystanie z wód; regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających dowód, mającą wpływ na warunki przepływu wody; wykonanie urządzeń wodnych; rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakres...

Pozwolenie wodnoprawne jest rozstrzygnięciem administracyjnym zezwalającym na korzystanie z wód. Warunki wykonywania uprawnienia i obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki nakłada się na stronę pozwolenia wodnoprawnego w drodze decyzji administracyjnej. Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest również m.in. w celu wykonywania robót budowlanych na obszarach zagrożonych powodzią. Szczegółowe warunki wydawania wskazanego zezwolenia na korzystanie z wód określają art. 122–145 pr. wod.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pr. wod. pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: szczególne korzystanie z wód; regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających dowód, mającą wpływ na warunki przepływu wody; wykonanie urządzeń wodnych; rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód; długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej; piętrzenie wody podziemnej; gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych; odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych; wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów; wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również nagromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów, wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót, wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, z zastrzeżeniem pasa technicznego utworzonego dla morza terytorialnego lub morskich wód wewnętrznych, z wyłączeniem ujściowych odcinków rzek. Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków dowód lub do ziemi albo do urządzeń kanalizacyjnych są wydawane z uwzględnieniem przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Jeżeli o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega się kilka zakładów, których działalność wzajemnie się wyklucza z powodu stanu zasobów wodnych, pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego mają zakłady, które będą pobierać wodę w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, następnie – zakłady, których korzystanie zwód przyczyni się do zwiększenia naturalnej lub sztucznej retencji wód lub poprawy stosunków biologicznych w środowisku wodnym, a w dalszej kolejności właściciele oraz posiadacze samoistni i zależni innych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej.

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Zgoda wodnoprawna
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zgoda wodnoprawna

Piotr Korzeniowski
Wolters Kluwer Polska
W monografii poddano anlizie instytucję zgody wodnoprawnej, uregulowaną w dziale IX ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne i będącą jednym z instrumentów systemu zarządzania gospodarką wodną.
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Nowe Prawo wodne

Nowe Prawo wodne

Piotr Ćwiek, Agnieszka Cybulska, Lucyna Osuch-Chacińska, Ewa Piętowska, Marta Stachowska,...
Wolters Kluwer Polska
Nowa ustawa z 20.07.2017 r. - Prawo wodne zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 2011 r. o tym samym tytule. Ustawa dokonuje zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, przewidując zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej jednym podmiotem, jakim ma być Państwowe....
99,00 zł
Więcej
Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym

Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym

Wojciech Federczyk, Anna Fogel, Agata Kosieradzka-Federczyk
Wolters Kluwer Polska
W publikacji zostały omówione m.in. takie zagadnienia, jak: informacje o środowisku, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska oraz planowanie przestrzenne.
76,49 zł
85,00 zł
Więcej
Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne

Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne

Henryk Palarz
Wolters Kluwer Polska
W książce szczególny nacisk został położony na problemy budzące duże wątpliwości w praktyce inwestorów zwracających się do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
59,00 zł
Więcej