Facebook

LegalDesk

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Księgi Wieczyste

Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne

Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne

Magdalena Deneka
Wolters Kluwer Polska

Publikacja Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne przedstawia całokształt problematyki związanej ze skutkami wpisu do księgi wieczystej. Z uwzględnieniem bogatego dorobku doktryny i judykatury w książce scharakteryzowano ustrój ksiąg wieczystych, pojęcie i rodzaje wpisów do ksiąg wieczystych, zasadę domniemań związanych z wpisem do księgi wieczystej, instytucję rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, zasadę pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej oraz skutki wpisu do księgi wieczystej praw osobistych i roszczeń. W opracowaniu omówiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące instytucji rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, a także najważniejsze kwestie procesowe z zakresu postępowania wieczystoksiegowego oraz postępowania o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym.

W drugim wydaniu publikacji uwzględniono aktualny stan prawny, najnowsze orzecznictwo oraz piśmiennictwo.

Niniejsze opracowanie, skierowane przede wszystkim do praktyków prawa: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, może okazać się przydatne dla wszystkich osób zajmujących się prawem rzeczowym.

Magdalena Deneka - pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

89,00 zł
Więcej
Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!

Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz

Tomasz Czech
Wolters Kluwer Polska

W książce w sposób kompleksowy i pogłębiony omówiono wszystkie instytucje polskiego prawa hipotecznego, unormowane w przepisach ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, wraz z powiązanymi z nimi regulacjami prawa bankowego, podatkowego, procedury egzekucyjnej i upadłościowej. Obszerne rozważania odnoszą się zarówno do tradycyjnych konstrukcji prawnych, np. rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych czy podstawy wpisu do księgi wieczystej, jak i nowatorskich konstrukcji, które obowiązują od 20 lutego 2011 r., takich jak: administrator hipoteki, podstawienie zabezpieczonej wierzytelności, rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym.

W książce - oprócz pogłębionej analizy teoretycznej - zamieszczono liczne, obrazowe przykłady, jak również praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z ksiąg wieczystych i hipoteki w obrocie gospodarczym. Analiza szczegółowo uwzględnia aktualne regulacje rozporządzeń wykonawczych. W książce wykorzystano bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów niższych instancji, jak również dorobek nauki prawa.

Adresaci:

Publikacja adresowana jest przede wszystkich do sędziów, referendarzy sądowych, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników banków oraz innych osób zajmujących się obsługą obrotu nieruchomościami.

233,10 zł
Więcej
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz po nowelizacji prawa hipotecznego. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz po nowelizacji prawa hipotecznego. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej

Ewa Bałan-Gonciarz, Helena Ciepła
Wolters Kluwer Polska

Publikacja jest kompleksowym opracowaniem z zakresu tematyki wieczystoksięgowej. Zawiera:

 • komentarz uwzględniający zmiany ustawodawcze wprowadzone nowelizacją prawa hipotecznego, które obowiązują od 20 lutego 2011 r., a dotyczą m.in. administratora hipoteki i rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym;
 • wzory wniosków i wpisów do ksiąg wieczystych po zmianach w prawie hipotecznym, ze wskazaniem wyboru i sposobu wypełniania formularzy;
 • zbiór przepisów wykonawczych i związkowych do komentowanej ustawy.

 • Adresaci:
  Książka jest przeznaczona dla osób wykonujących zawody prawnicze: sędziów orzekających w sprawach wieczystoksięgowych, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, referendarzy sądowych, komorników. Korzystać z niej mogą strony postępowania wieczystoksięgowego składające wnioski o założenie księgi wieczystej i o dokonanie w niej wpisu.

152,09 zł
Więcej
Elektroniczna księga wieczysta
Archiwum

Elektroniczna księga wieczysta

Agnieszka Stefańska
Wolters Kluwer Polska

System Nowej Elektronicznej Księgi Wieczystej objął już wszystkie sądy rejonowe w Polsce prowadzące księgi wieczyste, wkrótce nastąpi zakończenie procesu migracji dotychczasowych ksiąg - czyli przenoszenia ksiąg prowadzonych w formie papierowej do postaci elektronicznej. Dotychczas w informatycznej Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych zostało zapisanych ponad czternaście milionów ksiąg. Ponad sto pięćdziesiąt sądów w Polsce prowadzi już tylko księgi elektroniczne. Uruchomiony został również wgląd do ksiąg przez Internet. Elektroniczna księga wieczysta jest jedyną na rynku wydawniczym pozycją przedstawiającą problematykę wdrażania i funkcjonowania systemu Nowej Elektronicznej Księgi Wieczystej. W książce omówiono zagadnienia związane z migracją ksiąg, zawarto szczegółowy opis struktury elektronicznej księgi wieczystej, wzory formularzy, jak również opis reguł ich wypełniania. Niniejsze wydanie zawiera również rozdział omawiający problematykę wglądu do elektronicznych ksiąg. W książce znajduje się także wykaz sądów prowadzących księgi w systemie informatycznym ze wskazaniem właściwego ośrodka migracyjnego bądź z informacją, iż sąd zakończył migrację swoich ksiąg.Niniejsze wydanie uwzględnia ponadto zmiany w strukturze elektronicznej księgi wynikające z ostatniej nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece, w szczególności dotyczące rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym oraz administratora hipoteki. Elektroniczna księga wieczysta przeznaczona jest dla prawników praktyków (w szczególności sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych), a także osób wykorzystujących w swej pracy elektroniczną księgę wieczystą oraz nowe dokumenty wieczystoksięgowe.Agnieszka Stefańska ? sędzia, cywilistka związana przez wiele lat z warszawskim Wydziałem Ksiąg Wieczystych oraz Ośrodkiem Migracyjnym w Górze Kalwarii.

58,50 zł
Więcej
Wniosek o wpis w księdze wieczystej po nowelizacji. Komentarz praktyczny Opłaty sądowe, wzór wniosku o wpis
Darmowa dostawa - 0 zł!

Wniosek o wpis w księdze wieczystej po nowelizacji. Komentarz praktyczny Opłaty sądowe, wzór wniosku o wpis

C.H. Beck

Publikacja to praktyczny komentarz, której celem publikacji jest omówienie zagadnień związanych z postępowaniem wieczystoksięgowym i wnioskiem o wpis do księgi wieczystej składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków podmiotów zobowiązanych do składania wniosków za pośrednictwem tego systemu.

W opracowaniu omówiono wszystkie ostatnie zmiany dotyczące ksiąg wieczystych oraz postępowania wieczystoksięgowego. Autorzy opisują aktualny stan prawny po wprowadzeniu najpoważniejszej z ostatnich zmian – zmianę  wprowadzoną ustawą z 15.01.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 218), której celem jest zapewnienie łatwiejszego i szybszego dostępu do sądu, a także sprawnego załatwienia sprawy. Nowelizacja polegała na wprowadzeniu obowiązku składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej. Podmiotami zobligowanymi do takich czynności są: notariusze, komornicy sądowi oraz naczelnicy urzędów skarbowych. Zmiany w tym zakresie weszły w życie 1.07.2016 r.

Publikacja została podzielona na dwie części:

Część I. Komentarz praktyczny zawiera omówienie m.in. zagadnień dotyczących:

 1. księgi wieczystej,
 2. postępowania wieczystoksięgowego:
  • charakter prawny postępowania o wpis do księgi wieczystej (postępowanie wieczystoksięgowe jako postępowanie nieprocesowe),
  • sposoby wszczęcia postępowania o wpis,
  • charakter prawny wpisu do księgi wieczystej (wpis jako orzeczenie),
  • zaskarżalność wpisu i postanowienia o oddaleniu wniosku o wpis,
  • prawomocność wpisu i postanowienia o oddaleniu wniosku o wpis;
 3. wniosku o wpis do księgi wieczystej:
  • sposób złożenia wniosku wieczystoksięgowego,
  • wymogi formalne wniosku wieczystoksięgowego,
  • wymogi fiskalne wniosku wieczystoksięgowego;
 4. złożenia wniosku o wpis za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:
  • system teleinformatyczny do składania wniosków o wpis,
  • podmioty zobowiązane do składania wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
  • elementy wniosku o wpis składanego w systemie teleinformatycznym,
  • skutki prawne złożenia wniosku w systemie teleinformatycznym,
  • poprawienie, sprostowanie lub uzupełnienie wniosku o wpis złożonego w systemie teleinformatycznym,
  • zawiadomienie o wpisie;
 5. wniosków i wpisów w poszczególnych działach księgi wieczystej:
  • założenie księgi wieczystej,
  • dział I-O księgi wieczystej,
  • dział I-Sp księgi wieczystej,
  • dział II księgi wieczystej,
  • dział III księgi wieczystej,
  • dział IV księgi wieczystej;
 6. opłat sądowych za założenie księgi wieczystej oraz za wpis w poszczególnych działach księgi wieczystej:
  • założenie księgi wieczystej,
  • wpis w dziale I-O księgi wieczystej,
  • wpis w dziale I-Sp księgi wieczystej,
  • wpis w dziale II księgi wieczystej,
  • wpis w dziale III księgi wieczystej,
  • wpis w dziale IV księgi wieczystej.

Część II. Wniosek o wpis w systemie teleinformatycznym, w której przedstawiono krok po kroku wszystkie etapy wypełniania niniejszego wniosku, m.in.:

 • przygotowanie wniosku o wpis,
 • tworzenie i wypełnianie wniosku,
 • wykaz dokumentów,
 • złożenie wniosku.

Opracowanie omawia również zagadnienia dotyczące opłat sądowych od wniosków wieczystoksięgowych, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki notarialnej oraz możliwie szerokim odniesieniem się do analizy przypadków, z którymi notariusze spotykają się na co dzień oraz podkreśleniem rozbieżności stanowisk poszczególnych sądów. W zakresie omówienia opłat od wniosków, z uwagi na praktyczny charakter publikacji, autorzy proponują odejście od klasycznego schematu komentarz – omawiającego kolejno poszczególne artykułu komentowanego aktu prawnego i zastąpienie go omówieniem zagadnień w sposób najbardziej przystępny – analizując zagadnienia wniosków o wpis do poszczególnych działów księgi wieczystej.

Publikacja okaże się przydatna nie tylko w praktyce notarialnej – notariuszom, zastępcom notarialnym oraz aplikantom notarialnym przygotowującym się do egzaminu notarialnego, lecz także referendarzom sądowym i sędziom orzekającym w sprawach wieczystoksięgowych lub rozpoznającym skargi na orzeczenia referendarzy w tych sprawach oraz adwokatom i radcom prawnym.

143,10 zł
Więcej

Książki z zakresu ksiąg wieczystych

Księgi wieczyste – szczególnego rodzaju rejestr publiczny o charakterze urzędowym. Przestawiają stan prawny danej nieruchomości. Pozwalają określić kto jest właścicielem nieruchomości, kto i jakie ma do niej prawa, kto może nią zarządzać. Prowadzenie ksiąg wieczystych zapewnia bezpieczeństwo w obszarze obrotu nieruchomościami.

Każda księga wieczysta związana jest z określoną nieruchomością, dla której prowadzi się tylko jedną księgę, niezależnie od zmian własnościowych. Prawo do założenia księgi wieczystej przysługuje osobie będącej właścicielem nieruchomości lub osobie, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe.

Od 2003 roku trwa proces informatyzacji ksiąg wieczystych.

W naszej ofercie odstępne są publikacje związane z problematyką ksiąg wieczystych – ustawa o księgach wieczystych wraz z komentarzem, księgi wieczyste w kontekście materialnoprawnym.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę