Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Procedura planistyczna

To postępowanie zmierzające do sporządzenia i uchwalenia aktu planistycznego (studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa). Podkreślenia wymaga konieczność wykonania, w ramach tej procedury, wszystkich czynności w ściśle określonej kolejności. W procedurze planistycznej udział bierze zarówno organ uchwałodawczy, jak i wykonawczy.

Procedurę planistyczną można podzielić napięć etapów:

 1. wszczęcie procedury planistycznej,
 2. sporządzenie projektu aktu planistycznego,
 3. przedłożenie projektu aktu planistycznego do zaopiniowania i uzgodnienia,
 4. ...

To postępowanie zmierzające do sporządzenia i uchwalenia aktu planistycznego (studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa). Podkreślenia wymaga konieczność wykonania, w ramach tej procedury, wszystkich czynności w ściśle określonej kolejności. W procedurze planistycznej udział bierze zarówno organ uchwałodawczy, jak i wykonawczy.

Procedurę planistyczną można podzielić napięć etapów:

 1. wszczęcie procedury planistycznej,
 2. sporządzenie projektu aktu planistycznego,
 3. przedłożenie projektu aktu planistycznego do zaopiniowania i uzgodnienia,
 4. upublicznienie projektu aktu planistycznego,
 5. przedłożenie projektu aktu planistycznego do uchwalenia.

Etap pierwszy – wszczęcie procedury planistycznej – obejmuje:

 1. wykonanie – w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium; przygotowanie materiałów geodezyjnych do opracowania planu; ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych – przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta;
 2. podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia aktu planistycznego lub jego zmiany – przez radę gminy;
 3. ogłoszenie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu ww. uchwały. Ogłoszenie powinno być dokonane na trzy sposoby, tj.: przez zamieszczenie ogłoszenia w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (np. powiadomienie mieszkańców przez sołtysa, powiadomienie mieszkańców podczas niedzielnych mszy św. bądź nabożeństw itp.). Jeśli w danej gminie ukazuje się kilka czasopism lokalnych, wypełnienie wskazanego wyżej obowiązku zamieszczenia ogłoszenia w prasie lokalnej będzie zrealizowane wówczas, gdy ogłoszenie ukaże się w jednym z tych czasopism. Brak w danej gminie sposobu zwyczajowo przyjętego ogłaszania informacji przez gminę zwalnia wójta, burmistrza, prezydenta miasta z obowiązku jego zastosowania. W przypadku planu województwa ogłoszenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia tego planu ogłasza się w prasie ogólnokrajowej, w urzędach gmin i starostwach powiatowych położonych na obszarze województwa, dla którego będzie sporządzany ten plan, urzędzie marszałkowskim, a także urzędzie wojewódzkim. Ogłoszenie musi zawierać następujące informacje: formę składania wniosków do aktu planistycznego (najczęściej spotykana jest forma pisemna bądź elektroniczna), miejsce składania wniosków do studium (urząd gminy), termin składania wniosków do studium (określony datą inie krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w przypadku planu wojewódzkiego termin ten nie może być krótszy niż trzy miesiące);
 4. powiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia aktu planistycznego instytucji i organów, które będą uzgadniały i opiniowały projekt studium. Powiadomienie musi nastąpić w formie pisemnej;
 5. możliwość złożenia wniosku lub wniosków do aktu planistycznego przez każdego zainteresowanego ustaleniami aktu planistycznego. Przez pojęcie „każdy” rozumie się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nie ma znaczenia, czy wyżej wskazane podmioty są właścicielami bądź użytkownikami wieczystym nieruchomości położonej na obszarze gminy, dla której sporządzany jest projekt aktu planistycznego, czy też takich nieruchomości nie posiadają. Oznacza to w praktyce, że mieszkaniec jednej gminy może złożyć wnioski do projektu planu sporządzanego dla innej gminy.

Etap drugi – sporządzenie projektu aktu planistycznego – obejmuje:

 1. przygotowanie projektu aktu lub jego zmiany. Przygotowanie projektu studium obciąża organ wykonawczy, jednakże faktyczne jego wykonanie powierzone jest osobie posiadającej uprawnienia architektoniczne, tj. wpisanej na listę izby architektów oraz osobie posiadającej przygotowanie urbanistyczne. Przygotowując projekt aktu planistycznego, organ przygotowujący zobowiązany jest dokonać uwzględnienia uwarunkowań i określenia ustaleń przewidzianych ustawą. W przypadku planu miejscowego jego sporządzenie wiąże się z koniecznością równoczesnego przygotowania prognozy skutków finansowych uchwalenia tego planu miejscowego oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko;
 2. rozpatrzenie wniosków złożonych do projektu. Rozpatrzenie wniosków poprzedza sporządzenie wykazu wniosków. Obowiązkiem organu jest rozpatrzenie wszystkich wniosków. Rozpatrzenie wniosków może polegać na ich uwzględnieniu (w całości lub części) bądź też na ich nieuwzględnieniu (w całości lub części). Rozpatrzenie wniosków musi nastąpić w formie umożliwiającej składającemu oraz organowi nadzoru, a w dalszej kolejności sądowi administracyjnemu ustalenie sposobu ich rozpatrzenia. Dlatego też złożone wnioski powinny być rozpatrzone w formie pisemnej. Należy ponadto wskazać, że rozpatrzenie wniosków może zostać dokonane na dwa sposoby, tj. w sposób indywidualny lub zbiorczy. W pierwszym przypadku wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje oddzielne zarządzenie do każdego złożonego wniosku, a sposób rozpatrzenia poszczególnych wniosków stanowi treść poszczególnych zarządzeń. W sytuacji, gdy jeden zainteresowany złożył kilka wniosków do studium (w jednym piśmie lub kilkoma pismami), ich rozpatrzenie może nastąpić jednym zarządzeniem. W drugim z przypadków wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje jedno zbiorcze zarządzenie w sprawie rozpatrzenia wniosków, a sposób ich rozpatrzenia zawarty jest w załączniku (tabela) do zarządzenia.

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz

Krzysztof Buczyński, Joanna Dziedzic-Bukowska, Jacek Jaworski, Paweł Sosnowski
Wolters Kluwer Polska
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz to oparte na orzecznictwie sądowym opracowanie dotyczące zagadnień związanych z podstawowymi pojęciami w zakresie planowania przestrzennego, treścią aktów planowania przestrzennego, procedurami ich sporządzania i uchwalania oraz wydawan....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej