Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Środki zaskarżenia w procesie inwestycyjnym

Przez proces inwestycyjny należy rozumieć wszystkie niezbędne czynności, wykonywane przez inwestora i odpowiednie urzędy, prowadzące do realizacji i ukończenia przedsięwzięcia budowlanego. Zrealizowanie inwestycji w budownictwie wiąże się z koniecznością uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę (lub rozbiórkę), jednak aby je uzyskać niezbędne jest także otrzymanie wielu innych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, a co za tym idzie – przeprowadzenie licznych postępowań. Postępowania te dotyczą m.in.:

 1. aktów planistycznych gminy (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
 2. wydania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne...

Przez proces inwestycyjny należy rozumieć wszystkie niezbędne czynności, wykonywane przez inwestora i odpowiednie urzędy, prowadzące do realizacji i ukończenia przedsięwzięcia budowlanego. Zrealizowanie inwestycji w budownictwie wiąże się z koniecznością uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę (lub rozbiórkę), jednak aby je uzyskać niezbędne jest także otrzymanie wielu innych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, a co za tym idzie – przeprowadzenie licznych postępowań. Postępowania te dotyczą m.in.:

 1. aktów planistycznych gminy (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
 2. wydania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
 3. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko (niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę);
 4. pozwolenia wodnoprawnego;
 5. pozwolenia na emisję substancji lub energii do środowiska;
 6. pozwolenia nawytwarzanie odpadów
 7. pozwolenia zintegrowanego;
 8. wydania decyzji o warunkach prowadzenia robót;
 9. zezwolenia na usunięcie drzew;
 10. w niektórych przypadkach niezbędne jest także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Niekiedy decyzje wydane przez organy administracji publicznej mogą być niekorzystne dla strony postępowania. W takim przypadku ma ona możliwość skorzystania ze środków zaskarżenia.

Środki zaskarżenia są to środki prawne przysługujące stronom, które mają spowodować zmianę orzeczenia rozstrzygającego sprawę tak, aby było ono korzystne dla danej strony, czyli mają przyczynić się do jego zmiany lub uchylenia (J. Goździewicz-Biechońska, Wadliwość decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym, Warszawa 2011, s. 28). Zgodnie z art. 78 Konstytucji RP każda ze stron ma prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, chyba że ustawy stanowią inaczej.

W postępowaniu administracyjnym celem stosowania środków zaskarżenia jest weryfikacja danego rozstrzygnięcia administracyjnego (jego zmiana albo uchylenie) przez podmiot, który jest uprawniony do wystąpienia z takim żądaniem.

Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym można podzielić na:

 1. zwyczajne – przysługujące stronie od rozstrzygnięć niemających charakteru ostatecznego;
 2. nadzwyczajne – przysługujące stronie od rozstrzygnięć mających charakter ostateczny.

Wśród zwyczajnych środków zaskarżenia wyróżniamy odwołanie i zażalenie, natomiast do środków zaskarżenia nadzwyczajnych należą: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, żądanie wznowienia postępowania, sprzeciw prokuratora od decyzji ostatecznej, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oraz skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Proces inwestycji budowlanych
Promocja!
Promocja!

Proces inwestycji budowlanych

Kamil Buliński, Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Tomasz Filipowicz, Wojciech Jacyno, Artur Ko...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera usystematyzowany wybór tekstów poświęconych szczególnie trudnym zagadnieniom inwestycji budowlanych. Autorzy przedstawiają aktualne poglądy w zakresie regulacji prawnych i orzecznictwa dotyczącego poruszanej problematyki.
68,00 zł
85,00 zł
Więcej