Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Pod tym zbiorczym pojęciem kryją się dwa akty planowania przestrzennego:

  1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy,
  2. plan zagospodarowania przestrzennego województwa.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – spośród wszystkich aktów planistycznych ma charakter aktu powszechnie obowiązującego, jest bowiem aktem prawa miejscowego. Moc obowiązująca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozciąga się na obszar wskazany w konkretnym planie miejscowym, a maksymalnie na obszarze działania organu, który go uchwalił. Maksymalny zasięg obowiązywania planu miejscowego wyznaczają zawsze granice wskazane w planie miejscowym.

Plan miejscowy nie jest jednak typowym aktem normatywnym. Jest akt...

Pod tym zbiorczym pojęciem kryją się dwa akty planowania przestrzennego:

  1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy,
  2. plan zagospodarowania przestrzennego województwa.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – spośród wszystkich aktów planistycznych ma charakter aktu powszechnie obowiązującego, jest bowiem aktem prawa miejscowego. Moc obowiązująca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozciąga się na obszar wskazany w konkretnym planie miejscowym, a maksymalnie na obszarze działania organu, który go uchwalił. Maksymalny zasięg obowiązywania planu miejscowego wyznaczają zawsze granice wskazane w planie miejscowym.

Plan miejscowy nie jest jednak typowym aktem normatywnym. Jest aktem normatywnym szczególnego rodzaju, nie zawiera bowiem norm powszechnie obowiązujących w klasycznej postaci. Plan miejscowy składa się z norm o różnym charakterze prawnym. Norma kształtująca ład przestrzenny jest normą konkretną, która wyznacza określone zadanie do zrealizowania w określonym czasie, nie wskazując przy tym, jak to zadanie ma być zrealizowane. Jest zarazem normą generalną, ze względu na adresata – skierowana jest bowiem do bliżej nieokreślonej liczby adresatów, którzy nie zostali indywidualnie oznaczeni (P. Kwaśniak, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2008, s. 124). Różny charakter norm zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wydaje się przemawiać za uznaniem jego mieszanego charakteru (generalno-konkretnego). W doktrynie przyjmuje się, że miejscowy plan jest aktem szczególnego rodzaju, który usytuowany jest pomiędzy klasycznym aktem normatywnym a aktem indywidualnym – decyzją administracyjną [Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2002, s. 102; tenże Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w:) Aktualne problemy administracji i prawa administracyjnego, red. J. Posłuszny, Przemyśl–Rzeszów 2003, s. 88]. Pomimo zróżnicowanego charakteru prawnego ustaleń planu miejscowego należy przyjąć, że wszystkie postanowienia planu mają postać przepisów powszechnie obowiązujących, stanowiących podstawę prawną do wydania decyzji administracyjnych dotyczących przestrzeni, np. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego.

Należy ponadto wskazać, że tylko w planie miejscowym możliwe jest dokonanie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (odrolnienie gruntów rolnych i leśnych).

Plan miejscowy jest aktem realizującym politykę przestrzenną gminy, wyrażoną w studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy. Dokonuje jej uszczegółowienia przez określenie przeznaczenia terenów oraz sposób ich zabudowy i zagospodarowania.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako jedyny w całym systemie planowania przestrzennego w Polsce, jest co do zasady fakultatywnie sporządzany. Fakultatywność sporządzenia miejscowego planu wynika z przyznanej gminie samodzielności planistycznej. To organ uchwałodawczy rozstrzyga, czy przystąpić do sporządzenia i po przeprowadzeniu wymaganej ustawą procedury uchwalić plan miejscowy. Przygotowanie projektu planu miejscowego jest obowiązkiem organu wykonawczego. Fakultatywność przystąpienia do sporządzenia tego planu może zostać wyłączona, a ma to miejsce, gdy taki obowiązek został przewidziany wu stawach lub gdy został on nałożony przez radę gminy w studium.

Plan miejscowy zawiera dwa rodzaje ustaleń: obowiązkowe i fakultatywne.

Ustalenia obowiązkowe co do zasady powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w ustaleniach planu. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się jednak, że obligatoryjność ustaleń wcale nie oznacza, że zawsze muszą one znaleźć się w planie miejscowym – dopuszczalne jest ich pominięcie wówczas, gdy na obszarze, dla którego sporządzamy plan miejscowy, nie występują te uwarunkowania, których one miałyby dotyczyć, np. zasady ochrony zabytków, jeśli w obszarze planu zabytki nie występują.

Obligatoryjnymi ustaleniami planu miejscowego są:przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno-urbanistycznej

Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno-urbanistycznej

Bogusława Baran-Zgłobicka, Anna Fogel, Mirosław Gdesz, Tomasz Majda, Andrzej Nałęcz, Przem...
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono na czym polega ochrona i kształtowanie ładu prze­strzennego zarówno na podstawie przepisów prawnych, jak i z perspektywy urbanistyki i architektury.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz - PAKIET
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz - PAKIET

Adam Niewiadomski, Alicja Plucińska-Filipowicz, Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Artur Kosick...
Wolters Kluwer Polska
W skład pakietu wchodzą: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego z perspektywy środowiska i jego ochrony Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz
462,75 zł
617,00 zł
Więcej
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz
Promocja!
Promocja!

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz

Kamil Buliński, Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Tomasz Filipowicz, Buliński Kamil, Artur Kos...
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu szczegółowo omówiono przepisy regulujące zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.
71,70 zł
239,00 zł
Więcej
Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami

Joanna Dziedzic-Bukowska, Jacek Jaworski, Paweł Sosnowski
Wolters Kluwer Polska
Uporządkowane alfabetycznie hasła związane z prawem budowlanym, planowaniem przestrzennym oraz gospodarką nieruchomościami, opatrzone wyjaśnieniami autorów, orzecznictwem i ciekawymi problemami praktycznymi.
135,20 zł
146,00 zł
Więcej
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz

Krzysztof Buczyński, Joanna Dziedzic-Bukowska, Jacek Jaworski, Paweł Sosnowski
Wolters Kluwer Polska
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz to oparte na orzecznictwie sądowym opracowanie dotyczące zagadnień związanych z podstawowymi pojęciami w zakresie planowania przestrzennego, treścią aktów planowania przestrzennego, procedurami ich sporządzania i uchwalania oraz wydawan....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego

Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego

Tomasz Brzezicki, Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski, Łukasz Maszewski, Henryk Nowi...
Wolters Kluwer Polska
Omówienie systemu planowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania lokalnego, kwestie związane z realizacją planu miejscowego, omówienie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z ustawy o odpadach...
59,00 zł
Więcej
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz

Hubert Izdebski, Igor Zachariasz
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie zawiera teksty ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów wykonawczych do niej - wraz z komentarzem do poszczególnych artykułów ustawy, szeroko odnoszącym się do bogatego i często rozbieżnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz Sądu Najw....
162,00 zł
Więcej