Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Sortuj:
Sposób wyświetlania
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

Michał Beim, Jakub H. Szlachetko, Łukasz Mikuła, Kamil Olzacki, Katarzyna Szlachetko, Tati...

Komentarz po reformie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Omówienie nowych przepisów i instytucji, dotyczących m.in.: wprowadzenia planu ogólnego, rejestru urbanistycznego, przesłanek wydawania decyzji o warunkach zabudowy

Cena regularna: 279,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 279,00 zł
Cena regularna: 279,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 279,00 zł
Już od: 251,10 zł
Więcej
KAM-4817 W01P01 Rok publikacji: 2024
Nowość

Plan ogólny miasta, gminy. Poradnik

Stefan Białczak, Monika Błocińska, Piotr Jaworski, Bartłomiej Kolipiński, Stefan Parys, Ma...

Poradnik zawierający wskazówki dotyczące sporządzania i zawartości nowego aktu planowania przestrzennego, którego sporządzenie do końca 2025 r. nakazuje nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 159,00 zł
Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 159,00 zł
Już od: 143,10 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4909 W01P01 Rok publikacji: 2024

Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego -...

Martyna Sługocka

Książka omawia najnowszą tzw. dużą reformę planowania przestrzennego. Zakres wprowadzonych zmian jest bardzo szeroki, dotyczy wszystkich rodzajów i etapów procedur planistycznych oraz dotyka każdego podmiotu, który bierze z nich udział.

Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 69,30 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 69,30 zł
Już od: 89,10 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-3848 W01P01 Rok publikacji: 2024
Promocja!

-80 % Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

Anna Fogel, Hubert Izdebski, Michał Leszczyński, Robert Suwaj, Igor Zachariasz

W opracowaniu przedstawiono ewolucję ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz komentarz do poszczególnych jej artykułów. Omówiono istotne nowelizacje wynikające z poszerzenia jej zakresu normatywnego o regulacje dotyczące: rewitalizacji, ochrony krajobrazowej, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Cena regularna: 249,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 49,80 zł
Cena regularna: 249,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 49,80 zł
Już od: 49,80 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4437 W01P01 Rok publikacji: 2023

Inwestycje budowlane w praktyce

Izabela Basińska-Cedro, Justyna Czajkowska, Piotr Jarzyński, Jan Jarzyński, Kinga Kalińska...

Problematyka procesu inwestycyjno-budowlanego ma istotne znaczenie dla rozwoju rynku nieruchomości i liczby realizowanych robót budowlanych. Dotyczy nie tylko inwestorów instytucjonalnych, lecz także indywidualnych. Zakres regulacji prawnych obejmujących inwestycje budowlane jest znaczny i podlegają one nieustającym zmianom, dlatego poruszanie się w tej tematyce nie jest łatwe.

Cena regularna: 149,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149,00 zł
Cena regularna: 149,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149,00 zł
Już od: 149,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4453 W01Z01 Rok publikacji: 2022
Promocja!

-20 % Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno-urbani...

Bogusława Baran-Zgłobicka, Anna Fogel, Mirosław Gdesz, Tomasz Majda, Andrzej Nałęcz, Przem...

W książce przedstawiono na czym polega ochrona i kształtowanie ładu prze­strzennego zarówno na podstawie przepisów prawnych, jak i z perspektywy urbanistyki i architektury.

Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Już od: 79,20 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4107 W01P01 Rok publikacji: 2020

-20 % Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego,...

Joanna Dziedzic-Bukowska, Jacek Jaworski, Paweł Sosnowski

Uporządkowane alfabetycznie hasła związane z prawem budowlanym, planowaniem przestrzennym oraz gospodarką nieruchomościami, opatrzone wyjaśnieniami autorów, orzecznictwem i ciekawymi problemami praktycznymi.

Cena regularna: 146,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 169,00 zł
Cena regularna: 146,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 169,00 zł
Już od: 135,20 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2888 W01P01 Rok publikacji: 2016

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. K...

Krzysztof Buczyński, Joanna Dziedzic-Bukowska, Jacek Jaworski, Paweł Sosnowski
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Już od: 89,10 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska NEX-0621 W01P01 Rok publikacji: 2014

Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzen...

Tomasz Brzezicki, Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski, Łukasz Maszewski, Henryk Nowi...
Omówienie systemu planowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania lokalnego, kwestie związane z realizacją planu miejscowego, omówienie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z ustawy o odpadach...
Cena regularna: 59,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 59,00 zł
Cena regularna: 59,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 59,00 zł
Już od: 59,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2178 W01P01 Rok publikacji: 2013

Książki i ebooki Plan zagospodarowania przestrzennego

Pod tym zbiorczym pojęciem kryją się dwa akty planowania przestrzennego:

  1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy,
  2. plan zagospodarowania przestrzennego województwa.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – spośród wszystkich aktów planistycznych ma charakter aktu powszechnie obowiązującego, jest bowiem aktem prawa miejscowego. Moc obowiązująca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozciąga się na obszar wskazany w konkretnym planie miejscowym, a maksymalnie na obszarze działania organu, który go uchwalił. Maksymalny zasięg obowiązywania planu miejscowego wyznaczają zawsze granice wskazane w planie miejscowym.

Plan miejscowy nie jest jednak typowym aktem normatywnym. Jest akt...

Pod tym zbiorczym pojęciem kryją się dwa akty planowania przestrzennego:

  1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy,
  2. plan zagospodarowania przestrzennego województwa.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – spośród wszystkich aktów planistycznych ma charakter aktu powszechnie obowiązującego, jest bowiem aktem prawa miejscowego. Moc obowiązująca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozciąga się na obszar wskazany w konkretnym planie miejscowym, a maksymalnie na obszarze działania organu, który go uchwalił. Maksymalny zasięg obowiązywania planu miejscowego wyznaczają zawsze granice wskazane w planie miejscowym.

Plan miejscowy nie jest jednak typowym aktem normatywnym. Jest aktem normatywnym szczególnego rodzaju, nie zawiera bowiem norm powszechnie obowiązujących w klasycznej postaci. Plan miejscowy składa się z norm o różnym charakterze prawnym. Norma kształtująca ład przestrzenny jest normą konkretną, która wyznacza określone zadanie do zrealizowania w określonym czasie, nie wskazując przy tym, jak to zadanie ma być zrealizowane. Jest zarazem normą generalną, ze względu na adresata – skierowana jest bowiem do bliżej nieokreślonej liczby adresatów, którzy nie zostali indywidualnie oznaczeni (P. Kwaśniak, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2008, s. 124). Różny charakter norm zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wydaje się przemawiać za uznaniem jego mieszanego charakteru (generalno-konkretnego). W doktrynie przyjmuje się, że miejscowy plan jest aktem szczególnego rodzaju, który usytuowany jest pomiędzy klasycznym aktem normatywnym a aktem indywidualnym – decyzją administracyjną [Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2002, s. 102; tenże Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w:) Aktualne problemy administracji i prawa administracyjnego, red. J. Posłuszny, Przemyśl–Rzeszów 2003, s. 88]. Pomimo zróżnicowanego charakteru prawnego ustaleń planu miejscowego należy przyjąć, że wszystkie postanowienia planu mają postać przepisów powszechnie obowiązujących, stanowiących podstawę prawną do wydania decyzji administracyjnych dotyczących przestrzeni, np. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego.

Należy ponadto wskazać, że tylko w planie miejscowym możliwe jest dokonanie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (odrolnienie gruntów rolnych i leśnych).

Plan miejscowy jest aktem realizującym politykę przestrzenną gminy, wyrażoną w studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy. Dokonuje jej uszczegółowienia przez określenie przeznaczenia terenów oraz sposób ich zabudowy i zagospodarowania.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako jedyny w całym systemie planowania przestrzennego w Polsce, jest co do zasady fakultatywnie sporządzany. Fakultatywność sporządzenia miejscowego planu wynika z przyznanej gminie samodzielności planistycznej. To organ uchwałodawczy rozstrzyga, czy przystąpić do sporządzenia i po przeprowadzeniu wymaganej ustawą procedury uchwalić plan miejscowy. Przygotowanie projektu planu miejscowego jest obowiązkiem organu wykonawczego. Fakultatywność przystąpienia do sporządzenia tego planu może zostać wyłączona, a ma to miejsce, gdy taki obowiązek został przewidziany wu stawach lub gdy został on nałożony przez radę gminy w studium.

Plan miejscowy zawiera dwa rodzaje ustaleń: obowiązkowe i fakultatywne.

Ustalenia obowiązkowe co do zasady powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w ustaleniach planu. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się jednak, że obligatoryjność ustaleń wcale nie oznacza, że zawsze muszą one znaleźć się w planie miejscowym – dopuszczalne jest ich pominięcie wówczas, gdy na obszarze, dla którego sporządzamy plan miejscowy, nie występują te uwarunkowania, których one miałyby dotyczyć, np. zasady ochrony zabytków, jeśli w obszarze planu zabytki nie występują.

Obligatoryjnymi ustaleniami planu miejscowego są:przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

Więcej sprawdź w publikacji

Rozwiń Zwiń
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę