Facebook

Darmowa_dostawa_adaptacja_SPRING-3867_1920x60.jpg [55.23 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Polski Proces Cywilny
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Polski Proces Cywilny - Nr 2/2016

Czasopismo prawnicze z tradycjami. 

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
89,10 89,10
Cena regularna: 99,00
99,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojenn...

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojennego, jest kwartalnikiem kierowanym do środowiska naukowego i praktyki wymiaru sprawiedliwości.

Za publikację na łamach „Polskiego Procesu Cywilnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30344 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+)

Liczba numerów w prenumeracie: 4

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
Rozstrzygnięcie II konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o nagrodę "Polskiego Procesu Cywilnego" za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego | str. 7

I. ARTYKUŁY I STUDIA

ROBERT OBRĘBSKI (Uniwersytet Warszawski), Istota zdolności sądowej w postępowaniu cywilnym | str. 8

KRZYSZTOF KUBIEŃ, Disclosure w prawie angielskim jako narzędzie wyrównania szans stron oraz ustalenia prawdy
...
Rozstrzygnięcie II konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o nagrodę "Polskiego Procesu Cywilnego" za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego | str. 7

I. ARTYKUŁY I STUDIA

ROBERT OBRĘBSKI (Uniwersytet Warszawski), Istota zdolności sądowej w postępowaniu cywilnym | str. 8

KRZYSZTOF KUBIEŃ, Disclosure w prawie angielskim jako narzędzie wyrównania szans stron oraz ustalenia prawdy w postępowaniu cywilnym (część 2) | str. 66

MARCIN ORECKI, Brak środków finansowych na postępowanie przed sądem polubownym a zapis na sąd polubowny | str. 87

MARCIN BIK (Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie), Termin do opłacenia pisma w razie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych strony reprezentowanej przez zawodowego pełnomocnika (wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa) | str. 101

MICHAŁ TOMALAK (Akademia Leona Koźmińskiego), Wysłuchanie w postępowaniu egzekucyjnym jako sposób ochrony praw stron oraz innych uczestników tego postępowania | str. 123

II. ZAGADNIENIA PRAWNE

BARTOSZ TROCHA (Uniwerystet Łódzki), Czy naruszenie prawa procesowego przez sąd zagraniczny wykonujący wniosek sądu polskiego o pomoc prawną może być podstawą zarzutu w środku zaskarżenia od wyroku? | str. 143

III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

BARTOSZ WOŁODKIEWICZ (Uniwersytet Warszawski), Czy wdanie się w spór przez kuratora pozwanego nieznanego z miejsca pobytu może ustanowić jurysdykcję krajową? Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11.09.2014 r., w sprawie A przeciwko B i innym (C-112/13) | str. 151

IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE

Hans-Jürgen Ahrens, Der Beweis im Zivilprozess, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln 2015, stron LXXXIX+1275 (rec. Karol WEITZ, Uniwersytet Warszawski) | str. 162

V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Wrocław, 19.09.2015 r. | str. 184

JACEK KUDŁA (Uniwersytet Warszawski), Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka (Gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten in der Praxis der Schiedsgerichtsbarkeit polnische und deutsche Perspektiven), Warszawa, 21.05.2015 r. | str. 186

Uchwała nr 1 Komisji Konkursowej Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych z siedzibą w Krakowie z 30.09.2015 r. w przedmiocie przyznania nagrody za najlepszą pracę magisterską w dyscyplinie postępowanie cywilne w roku akademickim 2014/2015 | str. 195

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych z siedzibą w Krakowie z 19.09.2015 r. w przedmiocie wyznaczenia ośrodka akademickiego organizującego kolejny Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego | str. 196

Table of contents

Rozwiń Zwiń
The Results of the 2nd Competition of the Scholarly Society of Civil Procedure Lawyers for the Award of the "Polish Civil Procedure" for the best master thesis in the field of civil procedure | p. 7

I. ARTICLES AND STUDIES

ROBERT OBRĘBSKI (University of Warsaw), The Essence of Capacity to Sue and Be
...
The Results of the 2nd Competition of the Scholarly Society of Civil Procedure Lawyers for the Award of the "Polish Civil Procedure" for the best master thesis in the field of civil procedure | p. 7

I. ARTICLES AND STUDIES

ROBERT OBRĘBSKI (University of Warsaw), The Essence of Capacity to Sue and Be Sued in Civil Proceedings | p. 8

KRZYSZTOF KUBIEŃ, Disclosure in England and Wales as a Tool of Providing Equal Rights and Establishing the Truth in Civil Procedure (part 2) | p. 66

MARCIN ORECKI, Lack of Funds for Arbitration and Its Impact on the Arbitration Clause | p. 87

MARCIN BIK (Regional Court for Warszawa Praga - Północ in Warsaw), The Time Limit for Paying a Filing Fee in the Event of the Refusal to Exempt a Party from Court Fees when the Party Is Represented by a Professional Attorney ad Litem (Selected Issues Based on Judicial Decisions) | p. 101

MICHAŁ TOMALAK (Kozminski University), Hearing in Execution Proceedings as a Mode of Ensuring Legal Protection of Parties and Other Participants to Such Proceedings | p. 123

II. LEGAL ISSUES

BARTOSZ TROCHA (University of Łódź), May the Infringement of the Procedural Law by a Foreign Court Enforcing the Application for Legal Help of the Polish Court Constitute Grounds for Objections Raised in a Complaint against a Given Judgment? | p. 143

III. CASE-LAW

BARTOSZ WOŁODKIEWICZ (University of Warsaw), May the Engagement in a Dispute by a Guardian of the Defendant Whose Place of Stay Is Unknown Determine International Jurisdiction? A Gloss to the Judgment of the Court of Justice of the European Union of 11 September 2014 in re A v B and Others (C-112/13) | p. 151

IV. REVIEWS AND REVIEW ARTICLES

Hans-Jürgen Ahrens, Der Beweis im Zivilprozess, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln 2015, s. LXXXIX+1275 (reviewed by Karol WEITZ, University of Warsaw) | p. 162

V. SCHOLARLY LIFE OF CIVIL PROCEDURE LAWYERS

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (University of Silesia in Katowice), A Report from the Ordinary General Meeting of the Scholarly Society of Civil Procedure Lawyers, Wrocław, 19 September 2015 | p. 184

JACEK KUDŁA (University of Warsaw), A Report from the International Scholarly Conference Corporate Disputes in Arbitration Practice - Polish and German Perspectives (Gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten in der Praxis der Schiedsgerichtsbarkeit polnische und deutsche Perspektiven), Warsaw, 21 May 2015 | p. 186

Resolution no. 1 of the Competition Commission of the Scholarly Society of Civil Procedure Lawyers seated in Kraków of 30 September 2015 granting an award for the best master thesis in the field of civil procedure in 2014/2015 academic year | p. 195

The Resolution of the Ordinary General Meeting of the Scholarly Society of Civil Procedure Lawyers seated in Kraków of 19 September 2015 choosing a University holding the next Nation-wide Convent of Chairs and Departments of Civil Procedure | p. 196

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Karol Weitz
sekretarz redakcji - dr Piotr Rylski

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/polski-proces-cywilny

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Marcin
02-08-2017
Ocena: 5/5
Czasopismo kupuję od dwóch lat. Zawiera ono ciekawe tematy dla studenta prawa i nie tylko. Treści pisane przez kompetentne osoby (zajmujące się pośrednio i bezpośrednio prawem) są bardzo profesjonalnie. Polecam!
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty