Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Polski Proces Cywilny
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Polski Proces Cywilny - Nr 4/2015

Czasopismo prawnicze z tradycjami. 

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
89,10 89,10
Cena regularna: 99,00
99,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojenn...

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojennego, jest kwartalnikiem kierowanym do środowiska naukowego i praktyki wymiaru sprawiedliwości.

Za publikację na łamach „Polskiego Procesu Cywilnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30344 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+)

Liczba numerów w prenumeracie: 4

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
Ogłoszenie o III Konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę "Polskiego Procesu Cywilnego" za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego | str. 491

I. ARTYKUŁY I STUDIA

FELIKS ZEDLER (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Poznaniu), Odmowa nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wygenerowanemu w celu obejścia prawa. Uwagi na marginesie uchwały Sądu
...
Ogłoszenie o III Konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę "Polskiego Procesu Cywilnego" za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego | str. 491

I. ARTYKUŁY I STUDIA

FELIKS ZEDLER (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Poznaniu), Odmowa nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wygenerowanemu w celu obejścia prawa. Uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 4.12.2013 r. (III CZP 85/13) | str. 492

JAROSŁAW R. ANTONIUK (Politechnika Śląska w Gliwicach), Pozew i sprzeciw od nakazu zapłaty wniesione w elektronicznym postępowaniu upominawczym po przekazaniu sprawy do sądu właściwego (uwagi na tle znowelizowanego art. 50537 k.p.c.) | str. 511

ALEKSANDRA NADOBNIK, Skutki zajęcia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w sądowym postępowaniu egzekucyjnym | str. 529

KRZYSZTOF KUBIEŃ, Disclosure w prawie angielskim jako narzędzie wyrównania szans stron oraz ustalenia prawdy w postępowaniu cywilnym (część 1) | str. 555

BARTOSZ TROCHA (Uniwersytet Łódzki), Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym we francuskim postępowaniu cywilnym na tle rozwiązań prawa polskiego | str. 583

MARCIN KOSTWIŃSKI (Uniwersytet Łódzki), Czy jest potrzebny nakaz świadczenia? | str. 603

BEATA BARAN (Uniwersytet Jagielloński), Droga sądowa w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 622

II. ZAGADNIENIA PRAWNE

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), Uczestnictwo szpitala psychiatrycznego w postępowaniu dotyczącym przyjęcia osoby do tego szpitala bez jej zgody | str. 632

MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Dopuszczalność egzekucji z udziału małżonka w przedmiocie należącym do majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej | str. 643

III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

JUSTYNA PTAK-GŁOGOWSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Podstawa uwzględnienia kosztów egzekucyjnych związanych z czynnościami komornika w egzekucji z nieruchomości przy podziale sumy uzyskanej z egzekucji. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20.10.2010 r. (III CZP 71/10) | str. 657

BARTOSZ KAROLCZYK, ANNA CIEPLA, Moc wiążąca wyroku zapadłego między wspólnikami spółki z o.o. Rozważania na kanwie uzasadnienia do wyroku Sądu Najwyższego z 8.03.2012 r. (III CSK 292/11) | str. 665

IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE

The Effects of Judicial Decisions in Time, P. Popelier (red.), S. Versrraelen (red.), D. Vanheule (red.), B. Vanlerberghe (red.), Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland 2014, stron XI + 285 (rec. MATEUSZ GROCHOWSKI, Instytut Nauk Prawnych PAN, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości) | str. 680

V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH

TADEUSZ ZEMBRZUSKI (Uniwersytet Warszawski), Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Civil Judicial Expertise in the Euroepan Union", Rzym, 29.05.2015 r. | str. 686

VI. PRO MEMORIA

KRYSTIAN MARKIEWICZ, ANDRZEJ TORBUS, Wspomnienie o profesorze Kazimierzu Korzanie | str. 692

Table of contents

Rozwiń Zwiń
Advertisement on the 3rd Competition of the Scientific Association of Civil Procedure Lawyers for the "Polish Civil Procedure" Award for the best master thesis in the field of civil procedure | p. 491

I. ARTICLES AND STUDIES

FELIKS ZEDLER (University of Social Sciences and Humanities,Faculty in Poznań), Refusal to Attach the Enforcement
...
Advertisement on the 3rd Competition of the Scientific Association of Civil Procedure Lawyers for the "Polish Civil Procedure" Award for the best master thesis in the field of civil procedure | p. 491

I. ARTICLES AND STUDIES

FELIKS ZEDLER (University of Social Sciences and Humanities, Faculty in Poznań), Refusal to Attach the Enforcement Clause to the Execution Title Issued to Evade the Law | p. 492

JAROSŁAW R. ANTONIUK (Silesian University of Technology in Gliwice), A Petition for and an Objection to an Order for Payment Submitted in an Electronic Admonition Proceedings after Referring the Case to the Court of Competent Venue (in the Light of the Amendment to Art. 505[37] of the Polish Code of Civil Procedure) | p. 511

ALEKSANDRA NADOBNIK, Effects of Attachment of Shares of a Limited Liability Company in Civil Enforcement Proceedings | p. 529

KRZYSZTOF KUBIEŃ, Disclosure in England and Wales as a Tool of Providing Equal Rights and Establishing the Truth in Civil Procedure (part 1) | p. 555

BARTOSZ TROCHA (University of Łódź), Lis alibi pendens in French Civil Procedure in Contrast to Polish Law | p. 583

MARCIN KOSTWIŃSKI (University of Łódź), Do We Need the Order to Reneder a Performance? | p. 603

BEATA BARAN (Jagiellonian University in Kraków), Judicial Proceeding in Disciplinary Cases of Prison Service Officers | p. 622

II. LEGAL ISSUES

PIOTR RYLSKI (University of Warsaw, Supreme Court Office of Studies and Analyses), Participation of the Psychiatric Hospital in Proceedings to Admit Someone to such Hospital without the Patient's Consent | p. 632

MARCIN WALASIK (Adam Mickiewicz University in Poznań), Admissibility of Execution from the Spouse's Share in an Object Constituting Marital Property after Extinguishing Matrimonial Property Regime | p. 643

III. CASE-LAW

JUSTYNA PTAK-GŁOGOWSKA (University of Silesia in Katowice), A Basis for Allowing Execution Costs Resulting from Acts of Enforcement Officers in Immovable Property Execution when Dividing and Distributing the Amount Obtained in the Course of Execution. A Gloss to the Supreme Court Resolution of 20 October 2010 (no. III CZP 71/10) | p. 657

BARTOSZ KAROLCZYK, ANNA CIEPLA, Binding Force of the Judgment Concerning Members of a Limited Liability Company. Reflections upon the Racio Decidendi of the Supreme Court Judgment of 8 March 2012 (no. III CSK 292/11) | p. 665

IV. REVIEWS AND REVIEW ARTICLES

The Effects of Judicial Decisions in Time, P. Popelier, S. Versrraelen, D. Vanheule, B. Vanlerberghe, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland 2014, pp. XI + 285 (reviewed by MATEUSZ GROCHOWSKI, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Institute of Justice) | p. 680

V. SCHOLARLY LIFE OF CIVIL PROCEDURE LAWYERS

TADEUSZ ZEMBRZUSKI (University of Warsaw), A Report on the International Conference "Civil Judicial Expertise in the European Union", Rome, 29 May 2015 | p. 686

VI. PRO MEMORIA

KRYSTIAN MARKIEWICZ, ANDRZEJ TORBUS, In memoriam: Professor Kazimierz Korzan | p. 692

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Karol Weitz
sekretarz redakcji - dr Piotr Rylski

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/polski-proces-cywilny

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Marcin
02-08-2017
Ocena: 5/5
Czasopismo kupuję od dwóch lat. Zawiera ono ciekawe tematy dla studenta prawa i nie tylko. Treści pisane przez kompetentne osoby (zajmujące się pośrednio i bezpośrednio prawem) są bardzo profesjonalnie. Polecam!
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty