Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Polski Proces Cywilny
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Polski Proces Cywilny - Nr 2/2015

Czasopismo prawnicze z tradycjami. 

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
89,10 89,10
Cena regularna: 99,00
99,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojenn...

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojennego, jest kwartalnikiem kierowanym do środowiska naukowego i praktyki wymiaru sprawiedliwości.

Za publikację na łamach „Polskiego Procesu Cywilnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30344 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+)

Liczba numerów w prenumeracie: 4

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
I. ARTYKUŁY I STUDIA

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski, Sąd Najwyższy),Wpływ rosyjskiej ustawy postępowania sądowego cywilnego z 1864 r. na polskie postępowanie cywilne | str. 163

KRZYSZTOF KNOPPEK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),EDYTA JAŚKIEWICZ, Ocena projektu ustawy o biegłych sądowych -
...
I. ARTYKUŁY I STUDIA

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski, Sąd Najwyższy), Wpływ rosyjskiej ustawy postępowania sądowego cywilnego z 1864 r. na polskie postępowanie cywilne | str. 163

KRZYSZTOF KNOPPEK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), EDYTA JAŚKIEWICZ, Ocena projektu ustawy o biegłych sądowych - uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 173

WIKTOR IWAŃSKI, Relacja pomiędzy art. 31 k.r.o. a art. 3 ust. 1 u.k.w.h. w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym | str. 187

TOMASZ MAREK (Uniwersytet Jagielloński), Konstrukcja prawna roszczenia informacyjnego w prawie własności przemysłowej | str. 205

BARTOSZ WOŁODKIEWICZ (Uniwersytet Warszawski), Wykonywanie orzeczeń z państw członkowskich Unii Europejskiej według rozporządzenia Bruksela Ia. Uwagi na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego | str. 217

II. ZAGADNIENIA PRAWNE

ANDRZEJ OLAŚ (Uniwersytet Jagielloński), Czy konfuzja procesowa musi prowadzić do umorzenia postępowania? | str. 236

III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

ADAM JAWORSKI (Uniwersytet Warszawski), Brak opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu jako warunek formalny wniosku prokuratora o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 11 września 2013 r., III CZP 52/13 | str. 247

ŁUKASZ PRZYBOROWSKI, Uprawnienia wierzyciela hipotecznego w odniesieniu do czynszu najmu i dzierżawy w upadłości właściciela nieruchomości obciążonej hipoteką. Ogłoszenie upadłości (likwidacyjnej) jako zdarzenie odpowiadające zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 14 maja 2014 r., III CZP 18/14 | str. 258

IV. Z PRAC NAD NOWĄ KODYFIKACJĄ POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Właściwość sądu, skład sądu i wyłączenie sędziego w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego | str. 278

V. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE

Ewa Bagińska, Odpowiedzialność deliktowa w razie niepewności związku przyczynowego. Studium prawnoporównawcze, TNOiK, Toruń 2013, stron 387 (rec. KRZYSZTOF KNOPPEK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) | str. 302

VI. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), Wręczenie Nagrody "Polskiego Procesu Cywilnego" za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego, Warszawa, 9 stycznia 2015 r. | str. 308

Table of contents

Rozwiń Zwiń
I. ARTICLES AND STUDIES

PIOTR RYLSKI (University of Warsaw, Supreme Court Office of Studies and Analyses), KAROL WEITZ (University of Warsaw, Supreme Court),The Impact of the Russian Civil Judicial Proceedings Act of 1864 on the Polish Civil Proceedings | p. 163

KRZYSZTOF KNOPPEK (Adam Mickiewicz University in Poznań), EDYTA JAŚKIEWICZ, The Assessment
...
I. ARTICLES AND STUDIES

PIOTR RYLSKI (University of Warsaw, Supreme Court Office of Studies and Analyses), KAROL WEITZ (University of Warsaw, Supreme Court), The Impact of the Russian Civil Judicial Proceedings Act of 1864 on the Polish Civil Proceedings | p. 163

KRZYSZTOF KNOPPEK (Adam Mickiewicz University in Poznań), EDYTA JAŚKIEWICZ, The Assessment of the Bill on Court Experts - de lege lata and de lege ferenda Remarks | p. 173

WIKTOR IWAŃSKI, Relation between Article 31 of the Polish Family and Guardianship Code and Article 3.1. of the Act on Land and Mortgage Register and Mortgages in Proceedings for Making the Contents of Land and Mortgage Register Compliant with the Real Legal State of Affairs | p. 187

TOMASZ MAREK (Jagiellonian University in Kraków), Legal Construction of Claim for Information in Industrial Property Law | p. 205

BARTOSZ WOŁODKIEWICZ (University of Warsaw), Enforcement of Judgments of European Union Member States in Accordance with the Regulation Brussels Ia. Remarks Concerning the Amendment of the Polish Code of Civil Procedure | p. 217

II. LEGAL ISSUES

ANDRZEJ OLAŚ (Jagiellonian University in Kraków), Does Substitution of One Party in Lieu of its Opponent in Pending Civil Proceedings Have to Result in its Discontinuation? | p. 236

III. CASE-LAW

ADAM JAWORSKI (University of Warsaw), Lack of the Expert Witness Opinion Concerning Alcohol Addiction as a Formal Prerequisite for the Application of the Prosecutor for Compulsory Alcohol Detoxification Treatment. A Gloss to the Supreme Court Resolution of 11 September 2013, III CZP 52/13 | p. 247

ŁUKASZ PRZYBOROWSKI, Rights of a Mortgagee in Relation to the Rent in the Course of Insolvency involving Winding Up of the Owner of a Burdened Immovable Property. Declaration of Insolvency Involving Winding up as an Event Equal to Seizure in Execution Proceedings. A Gloss to the Supreme Court Resolution of 14 May 2014, III CZP 18/14 | p. 258

IV. A BRIEF OUTLINE OF WORKS ON NEW CODIFICATION OF CIVIL PROCEDURE IN POLAND

KRYSTIAN MARKIEWICZ (University of Silesia in Katowice), Exclusion of a Judge, Court Competence and Composition in the Works of the Civil Law Codification Commission | p. 278

V. REVIEWS AND REVIEW ARTICLES

Ewa Bagińska, Delict Liability in the Event of Uncertainty Concerning Causal Relation. Comparative Law Study, TNOiK, Toruń 2013, pp. 387 (reviewed by KRZYSZTOF KNOPPEK, Adam Mickiewicz University in Poznań) | p. 302

VI. SCHOLARLY LIFE OF CIVIL PROCEDURE LAWYERS

PIOTR RYLSKI (University of Warsaw, Supreme Court Office of Studies and Analyses) Handing out of the Award of "the Polish Civil Procedure" for the Best Master Thesis in the Field of Civil Procedure, Warsaw, 9th January 2015 | p. 308

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Karol Weitz
sekretarz redakcji - dr Piotr Rylski

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/polski-proces-cywilny

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Marcin
02-08-2017
Ocena: 5/5
Czasopismo kupuję od dwóch lat. Zawiera ono ciekawe tematy dla studenta prawa i nie tylko. Treści pisane przez kompetentne osoby (zajmujące się pośrednio i bezpośrednio prawem) są bardzo profesjonalnie. Polecam!
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty