Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Prawoznawstwo

Prawoznawstwem określa się najczęściej zespół nauk, których przedmiotem jest państwo oraz prawo, a także poglądy na państwo i prawo. Prawoznawstwo nazywane jest również naukami prawnymi czy też jurysprudencją. Prawoznawstwo nie jest nauką jednolitą, co wynika z różnorodnych perspektyw badania prawa oraz rozmaitych celów zarówno praktycznych, jak i teoretycznych, jakie są stawiane przed badaczami tego obszaru. O powstaniu prawoznawstwa zdecydowały głównie czynniki praktyczne, a więc potrzeba nakazów i zakazów, a także nadawanie im mocy wiążącej. Główne cele realizowane przez prawoznawstwo to cele pierwotne, poznawcze, wtórne, praktyczne oraz umiejętność stosowania prawa.

Sortuj:
Wstęp do prawoznawstwa. Testy egzaminacyjne

Wstęp do prawoznawstwa. Testy egzaminacyjne

Andrzej Bator, Artur Kozak, Zbigniew Pulka
Wolters Kluwer Polska
Dla każdego studenta przygotowującego się do egzaminu z przedmiotu "Wstęp do prawoznawstwa" niniejsza publikacja z pewnością okaże się niezbędną pomocą. Dzięki niej będzie on miał możliwość zweryfikowania i ugruntowania swojej wiedzy z tego zakresu. Książka zawiera ponad 500 pytań, które zebrano w j....
29,00 zł
Więcej
Wprowadzenie do prawoznawstwa. Wydanie 2

Wprowadzenie do prawoznawstwa. Wydanie 2

Adam Jamróz
Wolters Kluwer Polska
Wprowadzenie do prawoznawstwa to podręcznik adresowany nie tylko do studentów studiów prawniczych i administracyjnych, ale także innych kierunków - zwłaszcza politologii, ekonomii, socjologii czy historii, jak również do tych wszystkich, którzy chcieliby poznać podstawy kultury prawnej państw demokr....
49,00 zł
Więcej
Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii
Promocja!
Promocja!

Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii

Andrzej Korybski, Leszek Leszczyński
Wolters Kluwer Polska
Książka jest jednym z nielicznych na rynku opracowań podręcznikowych dotyczących tematyki stanowienia i stosowania prawa.
35,00 zł
59,00 zł
Więcej
Socjologia prawa. Zarys wykładu
Promocja!
Promocja!

Socjologia prawa. Zarys wykładu

Antoni Pieniążek, Małgorzata Stefaniuk
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik przedstawia kluczowe zagadnienia z zakresu socjologii prawa.
35,00 zł
59,00 zł
Więcej
Podstawy doktryny prawnej
Promocja!
Promocja!

Podstawy doktryny prawnej

Tomasz Bekrycht, Jerzy Leszczyński, Paweł Łabieniec
Wolters Kluwer Polska
Publikacja omawia podstawową terminologię prawniczą, a także główne kategorie teorii i filozofii prawa, nauki o państwie oraz nauk dogmatycznych.
29,40 zł
49,00 zł
Więcej
Wstęp do prawoznawstwa
Promocja!
Promocja!

Wstęp do prawoznawstwa

Agnieszka Bielska-Brodziak, Iwona Bogucka, Józef Nowacki, Lidia Rodak, Sławomir Tkacz, Zyg...
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku zaprezentowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny.
35,00 zł
59,00 zł
Więcej
Normatywizm Hansa Kelsena a współczesna nauka prawa

Normatywizm Hansa Kelsena a współczesna nauka prawa

Adam Bosiacki
Publikacja jest efektem konferencji naukowej zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w maju 2014 r., wkrótce po pierwszym w Polsce całościowym wydaniu dzieła Hansa Kelsena Czysta teoria prawa.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Naturalizm i granice nauk prawnych. Esej z metodologii prawoznawstwa
Promocja!
Promocja!

Naturalizm i granice nauk prawnych. Esej z metodologii prawoznawstwa

Tomasz Pietrzykowski
Wolters Kluwer Polska
Dyskusja nad potrzebą i perspektywami naturalizacji naukowej refleksji nad prawem wymaga w pierwszej kolejności przyjęcia przynajmniej względnie ścisłego rozumienia przedmiotu i charakteru prawoznawstwa jako nauki.
35,70 zł
59,00 zł
Więcej
Polityka prawa cywilnego i ekonomia polityczna
Promocja!
Promocja!

Polityka prawa cywilnego i ekonomia polityczna

Adam Bosiacki, Leon Petrażycki
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi aneks do tomu II monumentalnego dzieła Leona Petrażyckiego Nauka o dochodach i wprowadzenie do najbardziej znanej - oprócz psychologizmu - koncepcji polityki prawa.
41,30 zł
59,00 zł
Więcej
Metafory konceptualne jako narzędzia rozumowania i poznania prawniczego
Promocja!
Promocja!

Metafory konceptualne jako narzędzia rozumowania i poznania prawniczego

Rafał Augustyn, Iwona Witczak-Plisiecka, Sylwia Wojtczak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja - jako pierwsza na naszym rynku wydawniczym - prezentuje wyniki interdyscyplinarnych badań przeprowadzonych na polskim języku prawnym i prawniczym z użyciem metodologii kognitywnej teorii metafory konceptualnej.
77,70 zł
129,00 zł
Więcej
Idee normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego - 200 lat później - perspektywa międzynarodowa

Idee normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego - 200 lat później - perspektywa międzynarodowa

Marcin Menkes
C.H. Beck
Tytuł publikacji "Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa" jest syntezą jej celów naukowych, a zamiarem, który legł u podstaw jej przygotowania było podjęcie prawniczej (przede wszystkim prawnomiędzynarodowej lecz nie tylko) refleksji nad....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji

Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji

Jolanta Jabłońska-Bonca, Kamil Zeidler
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi wprowadzenie do retoryki, negocjacji i teorii komunikacji dla adeptów prawa.
69,00 zł
Więcej
Zarys prawa

Zarys prawa

Jan Barcz, Andrzej Bierć, Jolanta Jakubowska-Hara, Stefan Korycki, Jerzy Kuciński, Waleria...
Wolters Kluwer Polska
Autorzy w sposób zwięzły i klarowny przedstawiają najważniejsze zagadnienia dotyczące różnych dziedzin prawa.
60,00 zł
75,00 zł
Więcej
Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny

Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny

Andrzej Bator, Andrzej Franciszek Bator, Włodzimierz Gromski, Stanisław Kaźmierczyk, Artur...
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik akademicki przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków prawniczych i administracyjnych, pomyślany jako pomoc dydaktyczna uzupełniająca wykład ze wstępu do prawoznawstwa oraz teorii i filozofii prawa.
50,40 zł
63,00 zł
Więcej
Elementy prawa

Elementy prawa

Wojciech J. Kocot
Difin
Podręcznik zawiera treści zgodne z programem nauczania elementów prawa w zawodach technik ekonomista i technik handlowiec, w których kształcenie odbywa się na poziomie technikum i szkoły policealnej. Z powodzeniem może być również wykorzystywany przez nauczycieli i wychowawców prowadzących edukację....
32,40 zł
36,00 zł
Więcej
Wybrane dobre praktyki w zakresie usług elektronicznych

Wybrane dobre praktyki w zakresie usług elektronicznych

Jacek Gołaczyński
C.H. Beck
Prezentowana publikacja zawiera opracowanie projektu kodeksu dobrych praktyk w zakresie jawności i jej ograniczeń. Analizy zawarte w tym opracowaniu dotyczą roli, jaka pełnią kodeksy dobrych praktyk. Istotne znaczenie miała ocena, czy istniejące już dobre praktyki, realizują cel w postaci zwiększen....
109,65 zł
129,00 zł
Więcej
Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej
Promocja!
Promocja!

Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej

Sławomir Lewandowski
Wolters Kluwer Polska
W publikacji szeroko omówiono takie zagadnienia, jak:argumentacja prawnicza na tle argumentacji ogólnej,modele stosowania prawa,dowód i dowodzenie,rola pytań w argumentacji,reguły interpretacji w wykładni prawa,wnioskowania prawnicze.
59,49 zł
99,00 zł
Więcej
W poszukiwaniu intencji prawodawcy
Promocja!
Promocja!

W poszukiwaniu intencji prawodawcy

Zygmunt Tobor
Wolters Kluwer Polska
"Książka Zygmunta Tobora (...) w zdecydowany sposób przełamuje panujący w nauce polskiej paradygmat rozważań o wykładni. Recenzowana praca stawia śmiałe tezy kwestionujące zasadnicze ujęcia panujące w polskiej teorii prawa (zdominowanej przez spór pomiędzy tzw. klaryfikacyjną, a derywacyjną koncepcj....
35,70 zł
59,00 zł
Więcej
Prawo administracyjne intertemporalne

Prawo administracyjne intertemporalne

Marcin Kamiński
Wolters Kluwer Polska
Monografia stanowi pierwsze w literaturze polskiej opracowanie poświęcone teoretycznym i praktycznym aspektom problematyki międzyczasowej w prawie administracyjnym. Zasadniczy cel pracy jest związany z procesem logiczno-pojeciowej i dogmatyczno-pragmatycznej weryfikacji tezy o swoistości obowiązywan....
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Reguły działania człowieka gospodarującego w społeczeństwie jako źródło norm prawnych

Reguły działania człowieka gospodarującego w społeczeństwie jako źródło norm prawnych

Paweł Chmielnicki, Anna Dybała, Michał Stachura
Wolters Kluwer Polska
Pierwsze opracowanie naukowe, które ukazuje mechanizm ścisłej korelacji między zmianami ilościowymi zachodzącymi w procesie tworzenia źródeł prawa a zmianami zachodzącymi w gospodarce narodowej. Obejmuje prezentację teorii dotyczącej powiązań między normami prawa, regułami gospodarowania i regułami....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce

Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce

Emil Kruk, Jerzy Parchomiuk, Bogusław Ulijasz
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi cenny element publicznej dyskusji nad teraźniejszością i przyszłością samorządu terytorialnego oraz rządowej administracji terenowej w Polsce.
103,95 zł
Więcej
Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi
Promocja!
Promocja!

Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi

Andrzej Michór
Wolters Kluwer Polska
W ostatnich latach zakres uprawnień organów administracji do nakładania kar uległ zdecydowanemu rozszerzeniu. Lawinowy rozwój tych kar pociąga za sobą zapotrzebowanie praktyki na rozstrzygnięcie wielu problemów przez doktrynę.
49,70 zł
83,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę