Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Orzecznictwo Sądów Polskich
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2021

Najstarszy na rynku comiesięczny przegląd orzecznictwa sądowego wraz z glosami, wydawany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
76,50 76,50
Cena regularna: 85,00
85,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Najstarszy na rynku comiesięczny przegląd orzecznictwa sądowego wraz z glosami, wydawany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. „Orzecznictwo Sądów Polskich” stanowi nieocenione źródło informacji oraz pomoc w rozwiązaniu problemów, jakie napotykają Państwo w swojej codziennej pracy. Każdy z numerów miesięcznika zawiera:

  • zbiór najnowszych i najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów apelacyjnych
  • liczne glosy autorytetów polskiej teorii i praktyki prawniczej
  • skorowidz przedmiotowy

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Liczba numerów w prenumeracie: 12

Spis treści

Rozwiń Zwiń

33. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2020 r., I ACa 395/19; art. 415, 445, 455, art. 481 § 1 k.c. | str. 3
Radosław Tymiński – Roszczenie o odsetki w sprawach o błąd medyczny.
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2020 r., I ACa
...

33. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2020 r., I ACa 395/19; art. 415, 445, 455, art. 481 § 1 k.c. | str. 3
Radosław Tymiński – Roszczenie o odsetki w sprawach o błąd medyczny.
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2020 r., I ACa 395/19 | str. 10

34. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 18 listopada 2015 r., III CSK 16/15; art. 417 § 1, art. 951 § 1, art. 958 k.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Witold Borysiak – Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu braku powołania do dziedziczenia w wadliwie sporządzonym testamencie. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 18 listopada 2015 r., III CSK 16/15 | str. 21

35. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 lipca 2020 r., II CSK 568/18; art. 3 ust. 1, art. 10, art. 73 ustawy z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2019 r. poz. 2204) | str. 32
Tobiasz Nowakowski – Kolizja uprawnień z tytułu hipoteki i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 lipca 2020 r., II CSK 568/18 | str. 41

36. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 11 sierpnia 2020 r., I KA 1/20; art. 99a § 1, art. 457 § 3 w zw. z art. 433 § 1 i 2 k.p.k., rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.11.2019 r. w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania (Dz.U. poz. 2349), art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw i Podstawowych Wolności, art. 91 ust. 2 Konstytucji RP | str. 47
Hanna Paluszkiewicz, Sebastian Kowalski – Odmowa sporządzenia uzasadnienia na formularzu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 11 sierpnia 2020 r., I KA 1/20 | str. 55
Janusz Roszkiewicz – Incydentalna kontrola zgodności ustaw z prawem międzynarodowym i europejskim. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 11 sierpnia 2020 r., I KA 1/20 | str. 62

37. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 marca 2019 r., II PK 310/17; art. 112 k.p. | str. 71
Tatiana Wrocławska – Dyferencjacja wynagrodzeń ze względu na doświadczenie zawodowe w świetle zasady równych praw pracowników. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 marca 2019 r., II PK 310/17 | str. 72

38. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 listopada 2019 r., III UZP 5/19; art. 25 ust. 1b ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.) | str. 83
Monika Lewandowicz-Machnikowska – Obliczanie wysokości emerytury w przypadku kobiet urodzonych w 1952 r., pobierających wcześniejszą emeryturę. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 listopada 2019 r., III UZP 5/19 | str. 95

39. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 sierpnia 2018 r., III AUa 98/18; art. 210 § 1 k.s.h.  | str. 104
Łukasz Śliwa – Dopuszczalność sędziowskiej oceny nienaruszalności interesów spółki jako warunek skutecznego ustanowienia członka zarządu pełnomocnikiem w trybie art. 210 § 1 k.s.h. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 8 sierpnia 2018 r., III AUa 98/18 | str. 114

40. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2019 r., II GSK 441/19; art. 83 ust. 1, art. 83b ust. 2 ustawy z 13.10.1988 r. o systemie ubezpieczeń społacznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778), art. 113 § 1, art. 180 § 1 k.p.a.; art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądem administracyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) | str. 121
Małgorzata Gajda-Durlik – Skarga na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zażalenia na postanowienie o sprostowaniu decyzji Zakładu. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2019 r., II GSK 441/19 | str. 130

41. Uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2020 r., II OPS 1/20; art. 317 ust. 1a, art. 318 ust. 1–6 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) | str. 143
Piotr Korzeniowski – Charakter prawny terminu, w jakim powinien być złożony wniosek o odroczenie płatności opłaty za korzystanie ze środowiska albo administracyjnej kary pieniężnej. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 listopada 2020 r., II OPS 1/20 | str. 153

42. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 15 października 2008 r., II SA/Go 535/08; art. 12, 14, art. 181 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 5 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) | str. 163
Marta Oleszczuk – Wymogi wniosku o zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 października 2008 r., II SA/Go 535/08 | str. 164

Table of contents

Rozwiń Zwiń

33. Judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 4 June 2020, I ACa 395/19 | p. 3
Radosław Tymiński – Claim for Interest in Cases Involving Medical Errors. Commentary on Judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 4 June 2020, I ACa 395/19 | p. 10

34. Judgment
...

33. Judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 4 June 2020, I ACa 395/19 | p. 3
Radosław Tymiński – Claim for Interest in Cases Involving Medical Errors. Commentary on Judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 4 June 2020, I ACa 395/19 | p. 10

34. Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 18 November 2015, III CSK 16/15 | p. 18
Witold Borysiak – Civil Liability for Failure to Appoint an Heir in an Invalid Will. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 18 November 2015, III CSK 16/15 | p. 21

35. Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 10 July 2020, II CSK 568/18 | p. 32
Tobiasz Nowakowski – Confl ict of Rights Arising under Mortgage and Cooperative Member’s Right of Ownership of Premises. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 10 July 2020, II CSK 568/18 | p. 41

36. Judgment of the Supreme Court – Criminal Chamber of 11 August 2020, I KA 1/20 | p. 47
Hanna Paluszkiewicz, Sebastian Kowalski – Refusal to Prepare Justifi cation on a Form. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Criminal Chamber of 11 August 2020, I KA 1/20 | p. 55
Janusz Roszkiewicz – Incidental Review of Consistency of Statutes with International and Union Law. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Criminal Chamber of 11 August 2020, I KA 1/20 | p. 62

37. Judgement of the Supreme Court – Labour Law and Social Security Chamber of 14 March 2019, II PK 310/17 | p. 71
Tatiana Wrocławska – Diff erentiation of Remuneration on the Basis of Work Experience in the Light of the Principle of Equal Rights of Employees. Commentary on Judgement of the Supreme Court – Labour Law and Social Security Chamber of 14 March 2019, II PK 310/17 | p. 72

38. Supreme Court Resolution of 28 November 2019, III UZP 5/19 | p. 83
Monika Lewandowicz-Machnikowska – Calculation of the Amount of Old-Age Pension for Women Born in 1952 and Receiving Early Retirement Pension. Commentary on Supreme Court 

39. Judgment of the Court of Appeal in Lublin of 8 August 2018, III AUa 98/18 | p. 104
Łukasz Śliwa – Permissibility of Judicial Assessment of Inviolability of Company Interests as a Condition for Eff ective Appointment of a Management Board Member as an Attorney Pursuant to Article 210(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies. Commentary on Judgment of the Court of Appeal in Lublin of 8 August 2018, III AUa 98/18 | p. 114

40. Decision of the Supreme Administrative Court of 17 October 2019, II GSK 441/19 | p. 121
Małgorzata Gajda-Durlik – Complaint about Inactivity of the President of the Social Insurance Institution (ZUS) in the Case of Appeal against Decision Rectifying a Decision of Said Institution. Commentary on Decision of the Supreme Administrative Court of 17 October 2019, II GSK 441/19 | p. 130

41. Resolution of 30 November 2020, Adopted by Seven Judges of the Supreme Administrative Court, II OPS 1/20 | p. 143
Piotr Korzeniowski – Legal Nature of the Time Limit for Submitting an Application for Deferring the Payment of Environmental Fee or Administrative Fine. Commentary on Resolution of 30 November 2020, Adopted by Seven Judges of the Supreme Administrative Court, II OPS 1/20 | p. 153

42. Judgment of the Provincial Administrative Court in Gorzow Wielkopolski of 15 October 2008, II SA/Go 535/08 | p. 163
Marta Oleszczuk – Requirements of an Application for Licence for One-off Sale of Alcoholic Beverages. Commentary on Judgment of the Provincial Administrative Court in Gorzow Wielkopolski of 15 October 2008, II SA/Go 535/08 | p. 164

Redakcja

Rozwiń Zwiń

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan (redaktor naczelny)
dr Mateusz Błachucki (sekretarz redakcji)
Katarzyna Bojarska (redaktor prowadzący)
dr Kazimierz Jaśkowski
dr hab. Andrzej Kabat
dr Przemysław Kalinowski
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-sadow-polskich

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych: 
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33 
01-208 Warszawa 

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych 
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl 

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich (4/2014) - 4/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich (3/2014) - 3/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich (1/2014) - 1/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2011

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty