Facebook

BLACK_FRIDAY_banner_1920x60.jpg [23.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Orzecznictwo Sądów Polskich
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2021

Najstarszy na rynku comiesięczny przegląd orzecznictwa sądowego wraz z glosami, wydawany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
76,50 76,50
Cena regularna: 85,00
85,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Najstarszy na rynku comiesięczny przegląd orzecznictwa sądowego wraz z glosami, wydawany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. „Orzecznictwo Sądów Polskich” stanowi nieocenione źródło informacji oraz pomoc w rozwiązaniu problemów, jakie napotykają Państwo w swojej codziennej pracy. Każdy z numerów miesięcznika zawiera:

  • zbiór najnowszych i najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów apelacyjnych
  • liczne glosy autorytetów polskiej teorii i praktyki prawniczej
  • skorowidz przedmiotowy

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Liczba numerów w prenumeracie: 12

Spis treści

Rozwiń Zwiń

89. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 lutego 2020 r., I CSK 565/18; art. 14 ust. 6 ustawy z 26.01.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U.z 2018 r. poz. 1914), art. 23, art. 24 § 1, art. 448 k.c | str. 3

Marek Kowalski – Funkcje i wysokość zadośćuczynienia
...

89. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 lutego 2020 r., I CSK 565/18; art. 14 ust. 6 ustawy z 26.01.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U.z 2018 r. poz. 1914), art. 23, art. 24 § 1, art. 448 k.c | str. 3

Marek Kowalski – Funkcje i wysokość zadośćuczynienia pieniężnego w przypadku tzw. kalkulowanego deliktu prasowego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 lutego 2020 r., I CSK 565/18 | str. 15

90. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2019 r., I ACa 1662/17; art. 4171 § 2 k.c., art. 145 § 1 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) | str. 23

Agnieszka Polus – Odpowiedzialność odszkodowawcza organu drugiej instancji w związku z utrzymaniem w mocy przez organ nadzoru bezprawnej decyzji administracyjnej. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2019 r., I ACa 1662/17 | str. 35

91. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2018 r., VII AGz 667/18; art. 394 § 1, art. 47932 k.p.c | str. 41

Mateusz Błachucki, Paulina Dytkiewicz – Dopuszczalność zaskarżenia postanowienia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2018 r., VII AGz 667/18 | str. 46

92. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 31 marca 2021 r., I KZP 7/20; art. 41a § 1 k.k.; art. 2 pkt 2 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249) | str. 57

Paweł Daniluk – Pojęcie przestępstwa z użyciem przemocy w rozumieniu art. 41a § 1 k.k. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 31 marca 2021 r., I KZP 7/20 | str. 67

Zuzanna Barbara Gądzik – Przestępstwo z użyciem przemocy w rozumieniu art. 41a § 1 k.k. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Karna z 31 marca 2021 r., I KZP 7/20 | str. 74

93. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 grudnia 2020 r., II UK 52/19; art. 2 pkt 2 ustawy z 14.12.1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz.U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 ze zm.) | str. 83

Marek Szymanowski – Domownik – problem podlegania ubezpieczeniom społecznym z ustawy bez opłacania należnych składek. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 grudnia 2020 r., II UK 52/19 | str. 91

94. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 września 2019 r., III PK 110/18; art. 415, art. 4421 § 1 i 3, art. 445 § 1 k.c., art. 291 § 1 k.p. | str. 103

Tobiasz Nowakowski – Początek biegu terminu przedawnienia roszczenia pracownika o naprawienie szkody z tytułu wypadku przy pracy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 września 2019 r., III PK 110/18 | str. 108

95. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2021 r., I FSK 134/19; art. 3 pkt 1, art. 14b § 1, art. 121 i art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.); art. 5a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.); Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 4.09.2015 r. (Dz.U. poz. 1676) | str. 114

Krzysztof Lasiński-Sulecki – Walor prawny klasyfikacji statystycznej w postępowaniach zmierzających do wydania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2021 r., I FSK 134/19 | str. 124

96. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2019 r., II GSK 5178/16; art. 106 § 1–5 k.p.a., art. 7 ust. 2 pkt 7 ustawy z 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 1419); art. 37ap ust. 1 i 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 ze zm.) | str. 131

Lucyna Staniszewska – Opinia samorządu aptekarskiego a akt zajęcia stanowiska w rozumieniu art. 106 k.p.a. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2019 r., II GSK 5178/16 | str. 137

97. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2019 r., I GSK 3032/18; art. 18 ust. 4 ustawy z 5.02.2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2020 r. poz. 134) | str. 146

Beata Włodarczyk – Posiadanie tytułu prawnego do działki rolnej będącej własnością Skarbu Państwa jako warunek przyznania płatności bezpośrednich. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2019 r., I GSK 3032/18 | str. 157

Table of contents

Rozwiń Zwiń

89. Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 21 February 2020, I CSK 565/18 | p. 3

Marek Kowalski – Functions and Amount of Financial Redress in the So-Called Calculated Media Torts. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 21 February 2020, I CSK 565/18
...

89. Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 21 February 2020, I CSK 565/18 | p. 3

Marek Kowalski – Functions and Amount of Financial Redress in the So-Called Calculated Media Torts. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 21 February 2020, I CSK 565/18 | p. 15

90. Judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 17 July 2019, I ACa 1662/17 | p. 23

Agnieszka Polus – Liability in Damages Borne by Second-Instance Authority When the Supervisory Authority Maintained in Force an Unlawful Administrative Decision. Commentary on Judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 17 July 2019, I ACa 1662/17 | p. 35

91. Decision of the Court of Appeal in Warsaw of 1 August 2018, VII AGz 667/18 . . . . 41
Mateusz Błachucki, Paulina Dytkiewicz – Admissibility of Challenging a Decision of the Court for Competition and Consumer Protection Concerning an Appeal Against a Decision of the President of the Offi ce for Competition and Consumer Protection Restricting Access to Evidence. Commentary on Decision of the Court of Appeal in Warsaw of 1 August 2 018, VII AGz 667/18 | p. 46

92. Resolution of the Supreme Court – Criminal Chamber of 31 March 2021, I KZP 7/20 | p. 57

Paweł Daniluk – Th e Concept of a Viole nt Crime Within the Meaning of Article  41a(1) of the Polish Criminal Code. Commentary on Resolution of the Supreme Court – Criminal Chamber of 31 March 2021, I KZP 7/20 | p. 67

Zuzanna Barbara Gądzik – A Violent Crime Within the Meaning of Article 41a(1) of the Polish Criminal Code. Commentary on Resolution of the Supreme Court – Criminal Chamber of 31 March 2021, I KZP 7/20 | p. 74

93. Judgment of the Supreme Court – Labour Law and Social Security Chamber of 8 December 2020, II UK 52/19 | p. 83

Marek Szymanowski – A Household Member. Person Covered by Social Security by Virtue of Statutory Law Without Paying Contributions. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Labour Law and Social Security Chamber of 8 December 2020, II UK 52/19 | p. 91

94. Judgment of the Supreme Court – Labour Law and Social Security Chamber of 17 September 2019, III PK 110/18 | p. 103

Tobiasz Nowakowski – Start of the Limitation Period for an Employee’s Claim for Redressing Damage Caused by an Accident at Work. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Labour Law and Social Security Chamber of 17 September 2019, III PK 110/18 | p. 108

95. Judgment of the Supreme Administrative Court of 12 March 2021, I FSK 134/19 | p. 114

Krzysztof Lasiński-Sulecki – Legal Value of Statistical Classifi cation in Proceedings Aimed at Issuing Individual Tax Rulings. Commentary on Judgment of the Supreme Administrative Court of 12 March 2021, I FSK 134/19 | p. 124

96. Judgment of the Supreme Administrative Court of 31 January 2019, II GSK 5178/16 | p. 131

Lucyna Staniszewska – Opinion of the Pharmacy Professionals Self-Government and the Act of Assuming a Position Within the Meaning of Article 106 of the Code of Administrative Procedure. Commentary on Judgment of the Supreme Administrative Court of 31 January 2019, II GSK 5178/16 | p. 137

97. Judgment of the Supreme Administrative Court of 7 February 2019, I GSK 3032/18 | p. 146

Beata Włodarczyk – Holding a Legal Title to Agricultural Land Owned by the State Treasury as a Condition for Being Granted Direct Payments. Commentary on Judgment of the Supreme Administrative Court of 7 February 2019, I GSK 3032/18 | p. 157

Redakcja

Rozwiń Zwiń

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan (redaktor naczelny)
dr Mateusz Błachucki (sekretarz redakcji)
Katarzyna Bojarska (redaktor prowadzący)
dr Kazimierz Jaśkowski
dr hab. Andrzej Kabat
dr Przemysław Kalinowski
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-sadow-polskich

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych: 
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33 
01-208 Warszawa 

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych 
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl 

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich (5/2014) - 5/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich (4/2014) - 4/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich (3/2014) - 3/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich (2/2014) - 2/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2011

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty