Facebook

Ostatnie dni wyprzedaży do -90%

Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2023

Pojedynczy numer

5/2023

Orzecznictwo Sądów Polskich
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich
Już od 63 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W MAJOWYM NUMERZE „ORZECZNICTWA SĄDÓW POLSKICH” REDAKCJA POLECA:

 Wydłużenie z mocą wsteczną terminu przedawnienia karalności. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 14 września 2022 r., I KZP 9/22

prof. dr hab. Marek Kulik – Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 Glosowana uchwała ma poważne znaczenie praktyczne. Autor zauważa, że błędne jest stanowisko Sądu Najwyższego, iż – określone w art. 15zzr ust. 6 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) – wstrzymanie od 31.03.2020 r. biegu terminu przedawnienia karalności w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia do...

W MAJOWYM NUMERZE „ORZECZNICTWA SĄDÓW POLSKICH” REDAKCJA POLECA:

 Wydłużenie z mocą wsteczną terminu przedawnienia karalności. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 14 września 2022 r., I KZP 9/22

prof. dr hab. Marek Kulik – Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 Glosowana uchwała ma poważne znaczenie praktyczne. Autor zauważa, że błędne jest stanowisko Sądu Najwyższego, iż – określone w art. 15zzr ust. 6 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) – wstrzymanie od 31.03.2020 r. biegu terminu przedawnienia karalności w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia dotyczy przedawnienia karalności tych czynów zabronionych niezależnie od tego, czy zostały popełnione począwszy od 31.03.2020 r., czy też przed tą datą. Glosator podkreśla, że pogląd ten narusza konstytucyjną zasadę ochrony zaufania, a ewentualne wydłużanie z mocą wsteczną terminów przedawniania jest możliwe wyłącznie na podstawie wyraźnej klauzuli ustawowej podlegającej ocenie pod kątem zgodności z art. 2 Konstytucji. W przywołanej ustawie z 31.03.2020 r. nie było żadnej klauzuli retroaktywności, nie można więc uznać, że klauzula taka była zgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. W braku takiej klauzuli należy więcuznać, że wstrzymanie biegu przedawnienia dotyczyło wyłącznie czynów popełnionych od 31.03.2020 r.

  

Kryteria oceny legalności decyzji administracyjnej nakładającej karę pieniężną za naruszenie rozporządzenia ustanawiającego ograniczenia praw i wolności obywatelskich. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2022 r., II GSK 38/22

dr Aleksander Jakubowski – adiunkt, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

dr Janusz Roszkiewicz – adiunkt, Zakład Praw Człowieka, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

 Komentowanym wyrokiem Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował praktykę władzy wykonawczej ograniczania konstytucyjnych wolności – w analizowanym przypadku wolności działalności gospodarczej – przepisami aktu podustawowego. Zjawisko to nasiliło się w okresie epidemii COVID-19 i wiązało się z nakładaniem przez organy inspekcji sanitarnej kar pieniężnych na podstawie rozporządzenia. Omawiany wyrok stanowi potwierdzenie, że stan epidemii nie jest stanem nadzwyczajnym, w związku z czym nie może uzasadniać zawieszenia obowiązywania konstytucyjnych praw i wolności.

  

Przedmiotowy zakres przerwania biegu przedawnienia przez wytoczenie powództwa w sprawach z zakresu prawa pracy. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 15 grudnia 2021 r., III PUNPP 1/21

Marcin Dziurda – adiunkt, Katedra Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

 Glosa co do zasady aprobuje postanowienie Sądu Najwyższego, w którym przyjęto, że wytoczenie powództwa przez pracownika przerywa bieg przedawnienia co do całości roszczenia, jeżeli w pozwie pracownik jednoznacznie wyraża wolę uzyskania całego przysługującego mu świadczenia (nagrody jubileuszowej), ale podana przezeń kwota należności ma orientacyjny charakter, a do precyzyjnego jej określenia konieczne jest zapoznanie się z dokumentacją prowadzoną przez pracodawcę i ewentualnie zasięgnięcie opinii biegłego sądowego z zakresu płac. Zwrócono jednak uwagę, że nie można uogólniać tezy, iż pozew o odszkodowanie przerywa bieg przedawnienia także dla kwoty, o jaką poszkodowany podwyższył swe żądanie w trakcie procesu wskutek – opartych na wycenie przez biegłego – ustaleń sądu dotyczących wysokości szkody. Naruszenie tej zasady nie może samo przez się uzasadniać uwzględnienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

  

W NUMERZE PONADTO:

Stosowanie przepisów o pełnomocnictwie do reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 stycznia 2022 r., III CZP 24/22, Piotr Plesiński

 – Zmiana stanu prawnego jako podstawa powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego  w Szczecinie z dnia 16 lipca 2020 r., I ACa 509/19, Arkadiusz Sadza

Charakter prawny porozumienia zawartego między inwestorem zamierzającym nabyć akcje spółki, której akcjonariuszami są pracownicy, a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w tej spółce. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2021 r., III PZP 1/21, Michał Barański

Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2022 r., I OSK 2034/20, Antoni Hanusz

 – Generalne reguły kolizyjne stosowania przepisów działu IVa Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej. Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 2022 r., III OPS 1/21, Lucyna Staniszewska

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2023
Kod towaru: NEP-0005 202305
ISSN: 0867-1850

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan (redaktor naczelny)
dr Mateusz Błachucki (sekretarz redakcji)
Katarzyna Bojarska (redaktor prowadzący)
dr hab. Andrzej Kabat
dr hab. Piotr Prusinowski
dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-sadow-polskich

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych: 
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33 
01-208 Warszawa 

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych 
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl 

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę