Facebook

Grafika_polski_lad_2022_1920x60_v1.jpg [36.05 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Orzecznictwo Sądów Polskich
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2021

Najstarszy na rynku comiesięczny przegląd orzecznictwa sądowego wraz z glosami, wydawany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
76,50 76,50
Cena regularna: 85,00
85,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Najstarszy na rynku comiesięczny przegląd orzecznictwa sądowego wraz z glosami, wydawany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. „Orzecznictwo Sądów Polskich” stanowi nieocenione źródło informacji oraz pomoc w rozwiązaniu problemów, jakie napotykają Państwo w swojej codziennej pracy. Każdy z numerów miesięcznika zawiera:

  • zbiór najnowszych i najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów apelacyjnych
  • liczne glosy autorytetów polskiej teorii i praktyki prawniczej
  • skorowidz przedmiotowy

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Liczba numerów w prenumeracie: 12

Spis treści

Rozwiń Zwiń

43. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 7 marca 2017 r., III UK 88/16; art. 922 § 1 k.c., art. 13
ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205 ze zm.) | str. 
...

43. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 7 marca 2017 r., III UK 88/16; art. 922 § 1 k.c., art. 13
ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205 ze zm.) | str.  3
Witold Borysiak – Dziedziczenie prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 7 marca 2017 r., III UK 88/16 | str.  12

44. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 maja 2019 r., III CZP 1/19; art. 2 ust. 1 i 2, art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U.z 2020 r. poz. 1910) | str. 21
Tomasz Justyński – Wygaśnięcie odrębnej własności lokalu ze względu na zburzenie jednego z nich.
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 maja 2019 r., III CZP 1/19 | str.  25

45. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 22 lipca 2020 r., III CZP 31/19; art. 444 § 1 k.c. | str. 34
Sandra Hadrowicz – Koszty „nieodpłatnej” opieki a pojęcie szkody podlegającej kompensacji na podstawie art. 444 § 1 k.c.
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 22 lipca 2020 r., III CZP 31/19 | str. 41

46. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 15 października 2020 r., IV KK 330/19; art. 434 § 1 k.p.k., art. 93a k.p.k. | str. 51
Jacek Izydorczyk – Zakaz reformationis in peius. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 15 października 2020 r., IV KK 330/19 | str. 58

47. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 28 stycznia 2020 r., II KK 22/19; art. 79 § 1 pkt 4, art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k.  | str. 62
Sylwia Góźdź – Uzasadnione wątpliwości co do poczytalności oskarżonego jako przesłanka obrony obligatoryjnej.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 28 stycznia 2020 r., II KK 22/19 | str. 65

48. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 października 2019 r., I PK 196/18; art. 1 ust. 1 ustawy z 13.03.2003 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969 ze zm.),
art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a dyrektywy Rady nr 98/59/WE z 20.07.1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do
zwolnień grupowych (Dz.Urz. UE L 225, s. 16 ze zm.) | str. 76
Beata Bury – Rozwiązanie umowy o pracę na skutek nieprzyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy lub płacy objęte zwolnieniem grupowym.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 października 2019 r., I PK 196/18 | str. 86

49. Uchwała Sądu Najwyższego składu siedmiu sędziów – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 sierpnia 2019 r., III PZP 3/19; art. 46 ust. 1 pkt 5 ustawy
z 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) | str. 99
Andrzej Jabłoński – Jednorazowy charakter odprawy emerytalnej lub rentowej.
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego składu siedmiu sędziów – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 sierpnia 2019 r., III PZP 3/19 | str. 126

50. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2020 r., I FSK 104/18; art. 70 § 1, art. 212 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1325); art. 134 § 1 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) | str. 135
Agnieszka Olesińska – Doręczenie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego po upływie terminu przedawnienia.
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2020 r., I FSK 104/18 | str. 139

51. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 lipca 2020 r., I FSK 1988/19; art. 15 ust. 1, art. 29a ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.); art. 7 ust. 1 i 5 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);
art. 14, 17 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219)  | str. 149
Artur Mudrecki – Usuwanie azbestu jako zadanie publiczne gminy.
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 lipca 2020 r., I FSK 1988/19 | str. 156

52. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2020 r., II OSK 2745/19; art. 3 pkt 1, art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm) | str. 164
Izabella Mikiciuk – Ujęcie nieruchomości znajdującej się w wojewódzkiej ewidencji zabytków w gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych.
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2020 r., II OSK 2745/19 | str. 171

Table of contents

Rozwiń Zwiń

43. Judgment of the Supreme Court – Labour Law, Social Security and Public Aff airs Chamber of 7 March 2017, III UK 88/16 | p. 3
Witold Borysiak – Hereditability of the Right to One-Off Compensation for an Accident at Work. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Labour Law,
Social
...

43. Judgment of the Supreme Court – Labour Law, Social Security and Public Aff airs Chamber of 7 March 2017, III UK 88/16 | p. 3
Witold Borysiak – Hereditability of the Right to One-Off Compensation for an Accident at Work. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Labour Law,
Social Security and Public Aff airs Chamber of 7 March 2017, III UK 88/16 | p. 12

44. Resolution of the Supreme Court – Civil Chamber of 16 May 2019,III CZP 1/19 | p. 21
Tomasz Justyński – Expiration of Separate Ownership of Premises after Demolition of One of Two Units.
Commentary on Resolution of the Supreme Court – Civil Chamber of 16 May 2019, III CZP 1/19 | p. 25

45. Resolution of a Panel of Seven Judges of the Supreme Court – Civil Chamber of 22 July 2020, III CZP 31/19 | p. 34
Sandra Hadrowicz – Costs of ‘Gratuitous’ Care and the Notion of Loss to be Compensated for on the Basis of Article 444(1) of the Civil Code.
Commentary on Resolution of a Panel of Seven Judges of the Supreme Court – Civil Chamber of 22 July 2020, III CZP 31/19 | p. 41

46. Judgment of the Supreme Court – Criminal Chamber of 15 October 2020, IV KK 330/19 | p. 51
Jacek Izydorczyk – Prohibition of Reformationis in Peius. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Criminal Chamber of 15 October 2020, IV KK 330/19 | p. 58

47. Judgment of the Supreme Court – Criminal Chamber of 28 January 2020, II KK 22/19 | p. 62
Sylwia Góźdź – Substantiated Doubts as to the Sanity of the Accused as Grounds for Mandatory Defence.
Commentary on Judgment of the Supreme Court – Criminal Chamber of 28 January 2020, II KK 22/19 | p. 65

48. Judgment of the Supreme Court – Labour Law and Social Security Chamber of 10 October 2019, I PK 196/18 | p. 76
Beata Bury – Termination of an Employment Contract Due to Employee’s Refusal to Accept New Work or Pay Conditions Covered by Mass Redundancy.
Commentary on Judgment of the Supreme Court – Labour Law and Social Security Chamber of 10 October 2019, I PK 196/18 | p. 86

49. Resolution of a Panel of Seven Judges of the Supreme Court – Labour Law and Social Security Chamber of 29 August 2019, III PZP 3/19 | p. 99
Andrzej Jabłoński – One-Off Severance Pay in Case of Retirement or Disability.
Commentary on Resolution of a Panel of Seven Judges of the Supreme Court – Labour Law and Social Security Chamber of 29 August 2019, III PZP 3/19 | p. 126

50. Judgment of the Supreme Administrative Court of 17 September 2020, I FSK 104/18 | p. 135
Agnieszka Olesińska – Service of a Decision Specifying the Amount of Tax Liability after the Lapse of Limitation Period.
Commentary on Judgment of the Supreme Administrative Court of 17 September 2020, I FSK 104/18 | p. 139

51. Judgment of the Supreme Administrative Court of 31 July 2020, I FSK 1988/19 | p. 149
Artur Mudrecki – Asbestos Removal as a Public Task of Municipalities. Commentary on Judgment of the Supreme Administrative Court of 31 July 2020, I FSK 1988/19 | p. 156

52. Judgment of the Supreme Administrative Court of 26 May 2020, II OSK 2745/19 | p. 164
Izabella Mikiciuk – Inclusion of a Historic Monument Listed in the Provincial Records of Historic Monuments in the Municipal Records
of Historic Monument in the Form of a Collection of Address Cards of Real Estates Being Historic Monuments.
Commentary on Judgment of the Supreme Administrative Court of 26 May 2020, II OSK 2745/19 | p. . 171

Redakcja

Rozwiń Zwiń

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan (redaktor naczelny)
dr Mateusz Błachucki (sekretarz redakcji)
Katarzyna Bojarska (redaktor prowadzący)
dr Kazimierz Jaśkowski
dr hab. Andrzej Kabat
dr Przemysław Kalinowski
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-sadow-polskich

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych: 
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33 
01-208 Warszawa 

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych 
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl 

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich (4/2014) - 4/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich (3/2014) - 3/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich (1/2014) - 1/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2011

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty