Facebook

Baner_Podreczniki_akademickie_20_procent_tylko_72h_1920x60.jpg [26.17 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Orzecznictwo Sądów Polskich
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2021

Najstarszy na rynku comiesięczny przegląd orzecznictwa sądowego wraz z glosami, wydawany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
76,50 76,50
Cena regularna: 85,00
85,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Najstarszy na rynku comiesięczny przegląd orzecznictwa sądowego wraz z glosami, wydawany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. „Orzecznictwo Sądów Polskich” stanowi nieocenione źródło informacji oraz pomoc w rozwiązaniu problemów, jakie napotykają Państwo w swojej codziennej pracy. Każdy z numerów miesięcznika zawiera:

  • zbiór najnowszych i najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów apelacyjnych
  • liczne glosy autorytetów polskiej teorii i praktyki prawniczej
  • skorowidz przedmiotowy

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Liczba numerów w prenumeracie: 12

Spis treści

Rozwiń Zwiń

68. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 grudnia 2017 r.,
III CZP 77/17; art. 65 ustawy z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2204) | str. 3

Tomasz Justyński – Hipoteka a sądowe zniesienie odrębnej własności lokalu.
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z
...

68. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 grudnia 2017 r.,
III CZP 77/17; art. 65 ustawy z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2204) | str. 3

Tomasz Justyński – Hipoteka a sądowe zniesienie odrębnej własności lokalu.
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 grudnia 2017 r.,
III CZP 77/17 | str. 7


69. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 4 września 2020 r.,
II CSK 749/18; art. 435 § 1, art. 436 § 1 k.c. | str. 16

Jakub Oleszczak – Pojęcie ruchu pojazdu mechanicznego. Glosa do wyroku Sądu
Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 4 września 2020 r., II CSK 749/18 | str. 23


70. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 września 2020 r.,
III CZP 88/19; art. 3531 k.c. | str. 33

Andrzej Urbański – Zakaz modyfikowania terminów przedawnienia (art. 119
k.c.) a umowna zmiana terminu wymagalności wymagalnego już roszczenia.
Glosa do Uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 września 2020 r.,
III CZP 88/19 | str. 40


71. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 21 stycznia 2021 r., V KK 452/19;
art. 197 § 3 pkt 3 k.k., art. 201 k.k. | str. 52

Katarzyna Nazar – Wpływ stwierdzenia bezskuteczności uznania ojcostwa na
realizację znamion przestępstwa kazirodztwa. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego
– Izba Karna z dnia 21 stycznia 2021 r., V KK 452/19 | str. 59


72. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 25 czerwca 2020 r.,
I KZP 4/20; art. 209 § 1 i 1a k.k., art. 98 § 2 pkt 2 k.r.o. | str. 70

Sylwia Durczak-Żochowska – Realizacja praw małoletniego pokrzywdzonego
przez jego rodziców w postępowaniu karnym o przestępstwo z art. 209 Kodeksu
karnego. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia
25 czerwca 2020 r., I KZP 4/20 | str. 80


73. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 29 października 2019 r., III UK 347/18; art. 101, 128, 134 ustawy
z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 53) | str. 88

Joanna Szyjewska-Bagińska – Wznowienie wypłaty świadczenia emerytalnego
wstrzymanego wskutek niepotwierdzenia istnienia dalszego prawa do jego
pobierania. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych z dnia 29 października 2019 r., III UK 347/18 | str. 95


74. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia
2 września 2020 r., I UK 170/19; art. 627, 734, 750 k.c. | str. 104

Tobiasz Nowakowski – Renowacja okreś lonych elementów zabytku
jako przedmiot umowy o dzieło. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 września 2020 r., I UK 170/19 | str. 111


75. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2020 r.,
II OSK 555/20; art. 37 ust. 1, 2, 3, art. 51 ust. 4 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) | str. 117

Tomasz Bąkowski – Niedopuszczalność odpowiedniego stosowania art. 37
ust. 1 ustawy – Prawo budowlane do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót
budowlanych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
17 lipca 2020 r., II OSK 555/20 | str. 127


76. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2020 r.,
I FSK 1640/17; art. 33 § 4, art. 33a § 1 i 2, art. 165 § 5 pkt 4 ustawy
z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.),
art. 155b § 1a ustawy z 12.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495 ze zm.) | str. 134

Tomasz Brzezicki, Wojciech Morawski – Pełnomocnictwo
w postępowaniu o wydanie decyzji o zabezpieczeniu. Glosa do wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2020 r., I FSK 1640/17 | str. 141

77. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2019 r.,
I OSK 2687/17; art. 1 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 16 ust. 1 i 2 ustawy
z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.), art. 1 ust. 1, art. 5, 6, 8 ustawy z 5.08.2010 r.
(Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) | str. 148

Wojciech Drobny – Problematyka udostępniania i ochrony informacji na temat
funkcjonariuszy służb. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 27 września 2019 r., I OSK 2687/17 | str. 148

Table of contents

Rozwiń Zwiń

68. Resolution of the Supreme Court – Civil Chamber of 8 December 2017,
III CZP 77/17 | p. 3

Tomasz Justyński – Mortgage Charge in the Context of Judicial Termination
of Separate Ownership of Premises. Commentary on Resolution of the Supreme
Court – Civil Chamber of 8 December 2017, III CZP 77/17 | p. 7


69.
...

68. Resolution of the Supreme Court – Civil Chamber of 8 December 2017,
III CZP 77/17 | p. 3

Tomasz Justyński – Mortgage Charge in the Context of Judicial Termination
of Separate Ownership of Premises. Commentary on Resolution of the Supreme
Court – Civil Chamber of 8 December 2017, III CZP 77/17 | p. 7


69. Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 4 September 2020,
II CSK 749/18 | p. 16

Jakub Oleszczak – Th e Concept of ‘Use of Motor Vehicle’. Commentary
on Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 4 September 2020,
II CSK 749/18 | p. 23


70. Resolution of the Supreme Court – Civil Chamber of 11 September 2020,
III CZP 88/19 | p. 33

Andrzej Urbański – Prohibition of Modifying Limitation Periods (Article 119
of the Civil Code) in the Context of Changing the Maturity Date of an Already
Matured Claim. Commentary on Resolution of the Supreme Court – Civil
Chamber of 11 September 2020, III CZP 88/19 | p. 40


71. Judgment of the Supreme Court – Criminal Chamber of 21 January 2021,
V KK 452/19 | p. 52

Katarzyna Nazar – Infl uence of Annulment of Paternity Acknowledgement on
Meeting the Features of the Off ence of Incest. Commentary on Judgment of the
Supreme Court – Criminal Chamber of 21 January 2021, V KK 452/19 | p. 59


72. Decision of the Supreme Court – Criminal Chamber of 25 June 2020,
I KZP 4/20 | p. 70

Sylwia Durczak-Żochowska – Th e exercise of the rights of a minor as a victim
by his parents in criminal proceedings for a crime under Art. 209 of the Penal
Code. Commentary on Decision of the Supreme Court – Criminal Chamber of
25 June 2020, I KZP 4/20 | p. 80


73. Judgement of the Supreme Court – Labour Law and Social Security Chamber of
29 October 2019, III UK 347/18 | p. 88

Joanna Szyjewska-Bagińska – Resumption of Payment of Old-Age Pension
Th at Was Withheld Due to Lack of Confi rmation of Continued Right to Receive
It. Commentary on Judgement of the Supreme Court – Labour Law and Social
Security Chamber of 29 October 2019, III UK 347/18 | p. 95


74. Judgment of the Supr eme Court – Labour Law and Social Insurance Chamber of
2 September 2020, I UK 170/19 | p. 104

Tobiasz Nowakowski – Renovation of Certain Elements of a Historical
Monument as the Subject of a Contract to Perform a Specifi c Task. Commentary
on Judgment of the Supreme Court – Labour Law and Social Insurance Chamber
of 2 September 2020, I UK 170/19 | p. 111


75. Judgment of the Supreme Administrative Court of 17 July 2020, II OSK 555/20 | p. 117

Tomasz Bąkowski – Inadmissibility of Application Mutatis Mutandis of Article
37(1) of the Polish Constr uction Law to the Decision Authorizing Resumption of
Construction Works. Commentary on Judgment of the Supreme Administrative
Court of 17 July 2020, II OSK 555/20 | p. 127


76. Judgment of the Supreme Administrative Court of 4 March 2020, I FSK 1640/17 | p. 134

Tomasz Brzezicki – Power of Attorney in Action for the Issue of
a Freezing/Forfeiture Order. Commentary on Judgment of the Supreme
Administrative Court of 4 March 2020, I FSK 1640/17 | p. 141


77. Judgment of the Supreme Administrative Court of 27 September 2019,
I OSK 2687/17 | p. 148

dr Wojciech Drobny – Access to and Protection of Information about Offi cers of
Secret Services. Commentary on Judgment of the Supreme Administrative Court
of 27 September 2019, I OSK 2687/17 | p. 148

Redakcja

Rozwiń Zwiń

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan (redaktor naczelny)
dr Mateusz Błachucki (sekretarz redakcji)
Katarzyna Bojarska (redaktor prowadzący)
dr Kazimierz Jaśkowski
dr hab. Andrzej Kabat
dr Przemysław Kalinowski
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-sadow-polskich

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych: 
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33 
01-208 Warszawa 

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych 
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl 

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich (4/2014) - 4/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich (3/2014) - 3/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich (1/2014) - 1/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2011

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty