Facebook

Teksty_Ustaw_2021_Bannery_SPRING-3595_1920x60.jpg [39.58 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2016 (66)

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
73,34 73,34
Cena regularna: 81,50
81,50
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena C...

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena Chojnacka

    Jan Filip

    Andrzej Gomułowicz (zastępca redaktora naczelnego)

    Roman Hauser

    Andrzej Kisielewicz

    Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (sekretarz redakcji)

    Andrzej Skoczylas

    Janusz Trzciński (redaktor naczelny)

    Maria Wiśniewska

    Andrzej Wróbel

    Marek Zirk-Sadowski

 

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

00-011 Warszawa

Tel. 22 551 67 25

e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
MATERIAŁY Z OBRAD DOROCZNEGO ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W DNIU 18 KWIETNIA 2016 R. W WARSZAWIE

Wystąpienie Prezesa NSA profesora Marka Zirk-Sadowskiego | str. 9

List Prezydenta RP doktora Andrzeja Dudy | str. 17

List Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło | str. 18

Sprawozdanie z przebiegu obrad (opracował Przemysław Florjanowicz-Błachut) | str. 19

Report
...
MATERIAŁY Z OBRAD DOROCZNEGO ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W DNIU 18 KWIETNIA 2016 R. W WARSZAWIE

Wystąpienie Prezesa NSA profesora Marka Zirk-Sadowskiego | str. 9

List Prezydenta RP doktora Andrzeja Dudy | str. 17

List Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło | str. 18

Sprawozdanie z przebiegu obrad (opracował Przemysław Florjanowicz-Błachut) | str. 19

Report of the proceedings | str. 28

STUDIA I ARTYKUŁY

Dr hab. Wojciech Piątek (adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Andrzej Skoczylas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr hab. Marcin Wiącek (adiunkt, Uniwersytet Warszawski)
Względna dewolutywność skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 37

Summary | str. 50

Dr Gabriel Radecki (adiunkt, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Właściwość rzeczowa w sprawach zezwoleń dotyczących zbierania oraz przetwarzania odpadów | str. 51

Summary | str. 64

Dr Natalia Buchowska (adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Problematyka stosowania umów międzynarodowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Uwagi na tle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2015 r. (sygn. akt II GSK 151/14) | str. 65

Summary | str. 76

Mgr Ilona Makaruk (asystent, Uniwersytet Łódzki)
Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zagadnienia wybrane | str. 77

Summary | str. 88

Sędzia NSA Leszek Włoskiewicz 1947-2016 | str. 89

ORZECZNICTWO

I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: Andrzej Wróbel, Piotr Wróbel)
Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na usługi - Dyrektywa Rady 89/665/EWG - Artykuł 1 ust. 1 i 3 - Procedury odwoławcze - Odwołanie mające na celu spowodowanie uchylenia decyzji o udzieleniu zamówienia publicznego wniesione przez oferenta, którego oferta nie została wybrana - Odwołanie wzajemne wybranego oferenta - Wynikająca z orzecznictwa krajowego zasada nakazująca wcześniejsze zbadanie odwołania wzajemnego i w przypadku, gdy jest ono uzasadnione, uznanie odwołania głównego za niedopuszczalne bez badania co do istoty sprawy - Zgodność z prawem Unii - Artykuł 267 TFUE - Zasada pierwszeństwa przepisów prawa Unii - Zasada prawna sformułowana orzeczeniem pełnego składu naczelnego sądu administracyjnego państwa członkowskiego - Uregulowanie prawa krajowego przewidujące, że takie orzeczenie wiąże izby owego sądu - Obowiązek izby rozpatrującej kwestię dotyczącą prawa Unii przekazania jej do rozpoznania pełnemu składowi sądu w przypadku opinii odmiennej od opinii wyrażonej w rozstrzygnięciu pełnego składu sądu - Możliwość lub obowiązek wystąpienia przez izbę z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym do Trybunału
Wyrok TSUE z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie C-689/13 Puligienica Facility Esco SpA (PFE) | str. 91

II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: Agnieszka Wilk-Ilewicz) Prawo do życia
Wyrok ETPC z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie Olszewscy przeciwko Polsce (skarga nr 99/12) | str. 101

III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: Irena Chojnacka, opracowanie: Mieszko Nowicki)
1. Wyrok TK z dnia 22 września 2015 r. (sygn. akt SK 21/14)
[dot. niezgodności art. 408 k.p.c. (prekluzyjny termin na złożenie skargi o wznowienie postępowania) z Konstytucją RP] | str. 104
2. Postanowienie TK z dnia 5 kwietnia 2016 r. (sygn. akt SK 41/15)
[dot. właściwości sądu do rozpoznania danej sprawy] | str. 110

IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: Dawid Miąsik)
1. Postanowienie SN z dnia 16 września 2015 r. (sygn. akt III CSK 435/14)
[dot. posiadania jako składnika mienia skomunalizowanego] | str. 114
2. Wyrok SN z dnia 5 listopada 2015 r. (sygn. akt III SK 55/14)
[dot. prawa telekomunikacyjnego - testów zawężenia marży i ceny] | str. 120

V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne

A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wybór: Stefan Babiarz, opracowanie: Marcin Wiącek)

1. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 1 lutego 2016 r. (sygn. akt II FPS 5/15)
[dot. uznania nagród i premii wypłacanych pracownikom z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym za koszty uzyskania przychodów] | str. 128

2. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 16 lutego 2016 r. (sygn. akt I OPS 2/15)
[dot. uznania powiatu za stronę postępowania w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną] | str. 130

B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: Bogusław Gruszczyński, opracowanie: Marcin Wiącek)

1. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 13 listopada 2013 r. (sygn. akt I SA/Bk 323/13)
[dot. zwolnienia od kosztów egzekucyjnych w przypadku łącznego prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej] | str. 134

2. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 24 września 2015 r. (sygn. akt II SA/Sz 390/15)
[dot. odmowy przyznania stypendium socjalnego z powodu wcześniejszego rozdysponowania środków przeznaczonych na ten cel] | str. 135

3. Postanowienie WSA w Szczecinie z dnia 13 października 2015 r. (sygn. akt II SA/Sz 922/15)
[dot. skargi do sądu administracyjnego na odmowę skierowania do głosowania przez mieszkańców gminy wniosku zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego] | str. 136

4. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 18 listopada 2015 r. (sygn. akt I SA/Sz 826/15)
[dot. zwolnienia od opłaty skarbowej pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi] | str. 137

VI. Glosy

Mec. Józef Forystek (adwokat)
Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt P 6/13)
[dot. uzależnienia prawa do odszkodowania na mocy dekretu z 1945 r. od pozbawienia poprzedniego właściciela faktycznej możliwości władania nieruchomością] | str. 139

KRONIKA

Kalendarium sądownictwa administracyjnego (marzec-kwiecień 2016 r.)
(opracował Przemysław Florjanowicz-Błachut) | str. 155

BIBLIOGRAFIA

Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (marzec-kwiecień 2016 r.)
(opracowała Marta Jaszczukowa) | str. 169

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zeszyty-naukowe-sadownictwa-administracyjnego

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2020 (92)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2020 (91)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2020 (90)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2020 (89)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2020 (88)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2019 (87)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2019 (86)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2019 (85)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2019 (84)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2019 (83)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2019 (82)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2018 (81)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2018 (80)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2018 (79)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2018 (78)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2018 (77)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2018

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2017 (72)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2017 (71)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2017 (70)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2016 (69)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2016 (68)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2016 (67)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2016 (66)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2016 (65)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2016 (64)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2015 (63)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2015 (62)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2015 (61)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2015 (60)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2015 (59)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2015 (58)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2014 (57)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5/2014 (56)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2014 (55)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2014 (54)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (2/2014) - 2/2014

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2014 (52)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2013 (51)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2013 (50)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2013 (49)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2013 (48)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2013 (47)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2013 (46)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2012 (45)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2012 (44)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2012 (43)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2012 (42)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2012 (41)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2012 (40)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2011 (39)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2011 (38)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2011 (37)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2011 (36)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2011 (35)

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty