Facebook

Teksty_Ustaw_2021_Bannery_SPRING-3595_1920x60.jpg [39.58 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2016 (68)

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
73,34 73,34
Cena regularna: 81,50
81,50
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena C...

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena Chojnacka

    Jan Filip

    Andrzej Gomułowicz (zastępca redaktora naczelnego)

    Roman Hauser

    Andrzej Kisielewicz

    Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (sekretarz redakcji)

    Andrzej Skoczylas

    Janusz Trzciński (redaktor naczelny)

    Maria Wiśniewska

    Andrzej Wróbel

    Marek Zirk-Sadowski

 

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

00-011 Warszawa

Tel. 22 551 67 25

e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
STUDIA I ARTYKUŁY

Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski (Uniwersytet Łódzki)
Dr Tomasz Grzybowski (asystent sędziego, Naczelny Sąd Administracyjny)
Udział sądów najwyższych w legitymizacji polskiego porządku prawnego | str. 9

Summary | str. 22

Prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki)
Konsekwencje prawne złożenia odwołania przez osobę, która nie jest stroną postępowania administracyjnego | str. 23

Summary | str.
...
STUDIA I ARTYKUŁY

Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski (Uniwersytet Łódzki)
Dr Tomasz Grzybowski (asystent sędziego, Naczelny Sąd Administracyjny)
Udział sądów najwyższych w legitymizacji polskiego porządku prawnego | str. 9

Summary | str. 22

Prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki)
Konsekwencje prawne złożenia odwołania przez osobę, która nie jest stroną postępowania administracyjnego | str. 23

Summary | str. 34

Dr hab. Piotr Korzeniowski (profesor, Uniwersytet Łódzki)
W sprawie modelu odpowiedzialności administracyjnoprawnej w ochronie środowiska | str. 36

Summary | str. 52

Dr Krzysztof Radzikowski (adiunkt, Uniwersytet Warszawski)
Korekta przychodów i kosztów podatkowych z działalności gospodarczej w przypadku zwrotu świadczenia | str. 53

Summary | str. 72

Dr Krzysztof Gruszecki (radca prawny)
Postępowanie dowodowe w sprawach wymierzania kar pieniężnych za zniszczenie zieleni | str. 73

Summary | str. 89

Dr Karolina Wojciechowska (adiunkt, Uniwersytet Warszawski)
Sobota jako dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy w postępowaniu administracyjnym na gruncie orzecznictwa sądowego | str. 91

Summary | str. 98

VARIA

Dr Iwona Rzucidło-Grochowska (asystent - specjalista, Biuro Orzecznictwa NSA)
Uzasadnienie jako instrument budowy zaufania. Po Szkole Letniej "Uzasadnianie orzeczeń sądowych: perspektywy prawne i interdyscyplinarne" [sprawozdanie z obrad w dniach 6-9 lipca 2016 r. w Jabłonnie k. Warszawy] | str. 101

ORZECZNICTWO

I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: Andrzej Wróbel, Piotr Wróbel)
Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 167, art. 178 lit. a/, art. 179 i art. 226 pkt 3 - Odliczenie podatku naliczonego - Wystawianie faktur bez numeru podatkowego lub numeru identyfikacyjnego do celów VAT - Przepisy państwa członkowskiego wykluczające korektę faktury ze skutkiem ex tunc
Wyrok TSUE z dnia 15 września 2016 r. w sprawie C-518/14 Senatex GmbH, ECLI:EU:C:2016:691 | str. 109

II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: Agnieszka Wilk-Ilewicz)
Dostęp do sądu a jego ograniczenie o charakterze finansowym
Wyrok ETPC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie Buczek przeciwko Polsce (skarga nr 31667/12) | str. 116

III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: Irena Chojnacka, opracowanie: Mieszko Nowicki)
Wyrok TK z dnia 19 lipca 2016 r. (sygn. akt Kp 3/15)
[dot. ograniczenia uprawnień byłych właścicieli gruntów warszawskich nadanych im na mocy dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy] | str. 118

IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: Dawid Miąsik)
1. Wyrok SN z dnia 17 marca 2016 r. (sygn. akt V CSK 377/15)
[dot. możliwości niestosowania przez sąd w danej sprawie przepisu ustawy oczywiście niezgodnego z Konstytucją] | str. 129
2. Wyrok SN z dnia 21 kwietnia 2016 r. (sygn. akt III SK 21/15)
[dot. wyjątkowości nakładania kary pieniężnej na określonego przedsiębiorcę w przypadku zmiany przez Prezesa UOKiK wykładni prawa] | str. 133

V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne

A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wybór: Stefan Babiarz, opracowanie: Marcin Wiącek)

1. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 23 maja 2016 r. (sygn. Akt II GPS 2/15)
[dot. możliwości odnoszenia pojęcia "sprawa z zakresu ubezpieczenia społecznego" do spraw będących przedmiotem postępowania egzekucyjnego oraz do spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego] | str. 141

2. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 6 czerwca 2016 r. (sygn. Akt II FPS 2/16)
[dot. wskazania, do którego źródła przychodów należy zaliczyć odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje] | str. 145

B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: Bogusław Gruszczyński, opracowanie: Marcin Wiącek)

1. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 22 października 2014 r. (sygn. akt I SA/Łd 695/14)
[dot. zakazu wspólnego opodatkowania małżonków w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej] | str. 149

2. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 lipca 2015 r. (sygn. akt VI SA/Wa 910/15)
[dot. niedopuszczalności odwołania od oceny zadań opracowanych w trakcie egzaminu komorniczego] | str. 150

3. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 października 2015 r. (sygn. akt II SA/Po 703/15)
[dot. niemożności wstąpienia do postępowania odwoławczego na podstawie art. 30 § 4 k.p.a. spadkobierców inwestora, któremu decyzją organu I instancji odmówiono ustalenia warunków zabudowy] | str. 151

4. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 8 grudnia 2015 r. (sygn. akt II SA/Bk 643/15)
[dot. uzyskiwania przez współwłaściciela nieruchomości danych osobowych osób zameldowanych na tej nieruchomości] | str. 152

5. Postanowienie WSA w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2015 r. (sygn. akt II SA/Bk 752/15)
[dot. niedopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na uchwałę rady miejskiej odmawiającą uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa] | str. 153

VI. Wnioski Prezesa NSA i pytania prawne sądów administracyjnych skierowane do Trybunału Konstytucyjnego (opracowała Irena Chojnacka)

Pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, postanowienie z dnia 19 maja 2016 r. (sygn. akt III SA/Po 1167/15) | str. 155

VII. Glosy

Mgr Grzegorz Heleniak (doktorant, Uniwersytet Łódzki)
Glosa [krytyczna] do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2016 r. (sygn. akt II GPS 1/16)
[dot. wykładni przepisów ustawy o grach hazardowych] | str. 159

Dr Piotr Stanisławiszyn (adiunkt, Uniwersytet Opolski)
Glosa [aprobująca] do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2016 r. (sygn. akt II GPS 1/16)
[dot. wykładni przepisów ustawy o grach hazardowych] | str. 169

KRONIKA

Kalendarium sądownictwa administracyjnego (lipiec-sierpień 2016 r.)
(opracował Przemysław Florjanowicz-Błachut) | str. 177

Uzupełnienie Kroniki (marzec-kwiecień 2016 r.) | str. 183

BIBLIOGRAFIA

Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (lipiec - sierpień 2016 r.)
(opracowała Marta Jaszczukowa) | str. 189

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zeszyty-naukowe-sadownictwa-administracyjnego

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2020 (92)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2020 (91)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2020 (90)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2020 (89)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2020 (88)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2019 (87)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2019 (86)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2019 (85)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2019 (84)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2019 (83)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2019 (82)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2018 (81)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2018 (80)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2018 (79)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2018 (78)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2018 (77)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2018

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2017 (72)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2017 (71)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2017 (70)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2016 (69)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2016 (68)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2016 (67)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2016 (66)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2016 (65)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2016 (64)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2015 (63)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2015 (62)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2015 (61)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2015 (60)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2015 (59)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2015 (58)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2014 (57)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5/2014 (56)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2014 (55)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2014 (54)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (2/2014) - 2/2014

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2014 (52)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2013 (51)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2013 (50)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2013 (49)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2013 (48)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2013 (47)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2013 (46)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2012 (45)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2012 (44)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2012 (43)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2012 (42)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2012 (41)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2012 (40)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2011 (39)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2011 (38)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2011 (37)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2011 (36)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2011 (35)

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty