Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2020 (93)

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
85,49 85,49
Cena regularna: 95,00
95,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Za publikację na łamach „Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. –...

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Za publikację na łamach „Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena Chojnacka

    Jan Filip

    Andrzej Gomułowicz (zastępca redaktora naczelnego)

    Roman Hauser

    Andrzej Kisielewicz

    Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (sekretarz redakcji)

    Andrzej Skoczylas

    Janusz Trzciński (redaktor naczelny)

    Maria Wiśniewska

    Andrzej Wróbel

    Marek Zirk-Sadowski

 

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

00-011 Warszawa

Tel. 22 551 67 25

e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Table of contents | str. 6

STUDIA I ARTYKUŁY

Dr Marta Kisielowska (adiunkt, Uniwersytet Jagielloński)
Kolizja zasad praworządności i pewności prawa w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej wydanej z rażącym naruszeniem prawa (rozważania na tle wyroku TK z dnia 12 maja 2015 r. sygn. akt P 46/13 | str. 9
Summary |
...

Table of contents | str. 6

STUDIA I ARTYKUŁY

Dr Marta Kisielowska (adiunkt, Uniwersytet Jagielloński)
Kolizja zasad praworządności i pewności prawa w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej wydanej z rażącym naruszeniem prawa (rozważania na tle wyroku TK z dnia 12 maja 2015 r. sygn. akt P 46/13 | str. 9
Summary | str. 21

Mgr Krzysztof Brysiewicz (radca prawny)
Mgr Krzysztof Olechno (radca prawny)
Odpowiedzialność członka zarządu benefi cjenta za niezwróconą dotację unijną | str. 23
Summary | str. 41

Dr Józef Forystek (adwokat)
Wskazanie osoby uprawnionej do rekompesaty zabużańskiej a zasada tempus regit factum – uwagi na marginesie glosy A. Korzeniewskiej – Lasoty do wyroku NSA z dnia 24 września 2019 r. sygn. akt I OSK 2808/17 | str. 42
Summary | str. 60

Dr Krzysztof Gruszecki (radca prawny)
Wykonalność zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów | str. 61
Summary | str. 74

VARIA

Dr Jan Muszyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
O niezawisłości sędziowskiej w Niemczech raz jeszcze | str. 75
Summary | str. 94

ORZECZNICTWO

I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel)

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 267 TFUE – Pojęcie „sądu” – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Zakres stosowania – Artykuł 2 ust. 2 lit. a) – Pojęcie „działalności nieobjętej zakresem prawa Unii” – Artykuł 4 pkt 7 – Pojęcie „administratora danych” – Komisja ds. petycji parlamentu kraju związkowego państwa członkowskiego – Artykuł 15 – Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą Wyrok TS z 9 lipca 2020 r. w sprawie VQ, C-272/19, ECLI:EU:C:2020:535 | str. 95

II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: mgr Przemysław Florjanowicz-Błachut)

Naruszenie prawa do niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą a nieprawidłowości w procesie powoływania sędziów Wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii (skarga nr 26374/18) | str. 109

III. Trybunał Konstytucyjny

1. Uwagi o wnioskach do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności art. 4171 § 1 Kodeksu cywilnego z Konstytucją (prof. dr hab. Janusz Trzciński) | str. 122
2. Wyrok TK z dnia 10 września 2020 r. (sygn. akt K 13/18) [dot. nakazu zachowania proporcjonalności wkraczania w prawa majątkowe w ustawie o ochronie środowiska] (wybór: mgr Irena Chojnacka, opracowanie: mgr Mieszko Nowicki) | str. 126

IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka)

Wyrok SN z dnia 18 stycznia 2018 r. (sygn. akt V CSK 261/17) [dot. kwestii dopuszczalności wytoczenia powództwa o ustalenia istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za przejęte grunty oraz momentu uzgodnienia wysokości tego odszkodowania] | str. 133

V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne

A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wybór: dr Stefan Babiarz, opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek)

1. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 21 września 2020 r. (sygn. akt I FPS 1/20) [dot. przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku VAT w przypadku doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej] | str. 137
2. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 30 listopada 2020 r. (sygn. akt II OPS 6/19) [dot. możliwości wydania uchwały na posiedzeniu niejawnym w czasie stanu epidemii COVID-19 oraz mocy wiążącej uchwał NSA wydanych przed wejściem w życie reformy sądownictwa administracyjnego z 2002 r.] | str. 142

B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: prof. Andrzej Gomułowicz, opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek)

1. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Bd 233/16 [dot. opodatkowania VAT dotacji mających na celu dofi nansowanie ogólnych kosztów działalności] | str. 148
2. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 r. (sygn. akt IV SAB/Wr 83/19) [dot. uznania za informację publiczną informacji o przynależności partyjnej funkcjonariusza publicznego] | str. 151
3. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 11 września 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 239/19 [dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów zajętych na system paneli fotowoltaicznych] | str. 154
4. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt III SA/Kr 2/20 [dot. wymogu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w procedurze nadania statutu sołectwa] | str. 160

VI. Glosy

Dr hab. Jacek Chlebny (profesor, Uniwersytet Łódzki)
Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Muhammad i Muhamad przeciwko Rumunii (nr 80982/12) [dot. podwyższenia minimalnych gwarancji, których spełnienie jest wymagane w związku z korzystaniem w postępowaniu administracyjnym z materiałów niejawnych] | str. 163
Summary | str. 173

Prof. dr hab. Robert Stefanicki (Uniwersytet Wrocławski)
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2019 r. (sygn. akt II FSK 908/17 [dot. postępowania podatkowego w sprawie ustalenia adresata obowiązku publicznoprawnego] | str. 175
Summary | str. 186

Dr Marek Maliński (adiunkt, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2019 r. (sygn. akt I FSK 119/17) [dot. braku kompetencji sądu administracyjnego do ograniczenia skutków orzeczenia TSUE] | str. 187
Summary | str. 196

KRONIKA

Kalendarium sądownictwa administracyjnego (wrzesień – październik 2020 r.) (opracowała dr hab. Anna Rossmanith) | str. 197

BIBLIOGRAFIA

I. Recenzje
Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia, pod red. Antoniego Hanusza, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019 (rec. prof. dr hab. Patrycja Zawadzka) | str. 203

II. Wykaz publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (wrzesień – październik 2020 r.) (opracowała mgr Marta Jaszczukowa) | str. 207

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zeszyty-naukowe-sadownictwa-administracyjnego

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3-4/2021 (96-97)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1-2/2021 (94-95)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2020 (93)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2020 (92)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2020 (91)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2020 (90)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2020 (89)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2020 (88)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2019 (87)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2019 (86)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2019 (85)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2019 (84)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2019 (83)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2019 (82)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2018 (81)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2018 (80)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2018 (79)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2018 (78)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2018 (77)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2018

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2017 (72)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2017 (71)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2017 (70)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2016 (69)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2016 (68)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2016 (67)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2016 (66)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2016 (65)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2016 (64)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2015 (63)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2015 (62)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2015 (61)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2015 (60)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2015 (59)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2015 (58)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2014 (57)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5/2014 (56)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2014 (55)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2014 (54)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (2/2014) - 2/2014

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2014 (52)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2013 (51)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2013 (50)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2013 (49)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2013 (48)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2013 (47)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2013 (46)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2012 (45)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2012 (44)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2012 (43)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2012 (42)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2012 (41)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2012 (40)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2011 (39)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2011 (38)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2011 (37)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2011 (36)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2011 (35)

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty