Facebook

Teksty_Ustaw_2021_Bannery_SPRING-3595_1920x60.jpg [39.58 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2015 (59)

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
71,10 71,10
Cena regularna: 79,00
79,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena C...

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena Chojnacka

    Jan Filip

    Andrzej Gomułowicz (zastępca redaktora naczelnego)

    Roman Hauser

    Andrzej Kisielewicz

    Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (sekretarz redakcji)

    Andrzej Skoczylas

    Janusz Trzciński (redaktor naczelny)

    Maria Wiśniewska

    Andrzej Wróbel

    Marek Zirk-Sadowski

 

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

00-011 Warszawa

Tel. 22 551 67 25

e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
STUDIA I ARTYKUŁY

Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak (Uniwersytet Łódzki)
Współczesna formuła ochrony interesów w prawie administracyjnym (aspekt procesowy) | str. 9

Summary | str. 21

Dr hab. Zbigniew Czarnik (sędzia, WSA w Rzeszowie)
W sprawie charakteru prawnego tzw. postępowań hybrydowych | str. 22

Summary | str. 31

Mgr Sebastian Gajewski (doktorant, Uniwersytet Warszawski)
Model postępowania w sprawach
...
STUDIA I ARTYKUŁY

Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak (Uniwersytet Łódzki)
Współczesna formuła ochrony interesów w prawie administracyjnym (aspekt procesowy) | str. 9

Summary | str. 21

Dr hab. Zbigniew Czarnik (sędzia, WSA w Rzeszowie)
W sprawie charakteru prawnego tzw. postępowań hybrydowych | str. 22

Summary | str. 31

Mgr Sebastian Gajewski (doktorant, Uniwersytet Warszawski)
Model postępowania w sprawach udzielania świadczeń ze środków publicznych w drodze umowy | str. 33

Summary | str. 42

VARIA

Prof. dr hab. Jarosław Mikołajewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Andrzej Skoczylas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Problem konstytucyjności prawa intertemporalnego w procesie jego administracyjnosądowgo stosowania | str. 43

Dr hab. Krzysztof Ślebzak (profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Działanie prawa intertemporalnego na ekspektatywę prawa a nabycie prawa in abstracto | str. 58

ORZECZNICTWO

I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: Andrzej Wróbel, Piotr Wróbel)
Odesłanie prejudycjalne - Podatki akcyzowe - Dyrektywy 92/12/EWG i 2008/118/WE - Zakres stosowania - Oleje mineralne i produkty energetyczne - Oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze - Wyłączenie - Podatek akcyzowy od konsumpcji produktów energetycznych, nałożony przez państwo członkowskie według reguł właś ciwych dla ujednoliconego podatku akcyzowego - Pojęcie "formalności przy przekraczaniu granic" - Artykuł 110 TFUE - Termin zapłaty krótszy w niektórych wypadkach dla nabycia wewnątrzwspólnotowego niż dla produktów nabytych w obrocie krajowym
Wyrok TSUE z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie C-349/13 Minister Finansów przeciwko Oil Trading Poland sp. z o.o. | str. 77

II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: Agnieszka Wilk-Ilewicz) Wywłaszczenie przez władze państwowe ze względu na cele publiczne (plan rozbudowy miasta)
Wyrok ETPC z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Akhverdiyev przeciwko Azerbejdżanowi, skarga nr 76254/11 | str. 87

III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: Irena Chojnacka, opracowanie: Mieszko Nowicki) Wyrok TK z dnia 18 grudnia 2014 r. (sygn. akt K 50/13) [dot. niezgodności z Konstytucją art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym] | str. 89

IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: Dawid Miąsik) Wyrok SN z dnia 9 października 2014 r. (sygn. akt II PK 232/14) [dot. podstawy skargi kasacyjnej w przypadku bezpodstawnego nieuwzględniania przez instancje sądowe wniosku dowodowego] | str. 96

V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne

A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wybór: Stefan Babiarz, opracowanie: Marcin Wiącek)

1. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 8 grudnia 2014 r. (sygn. akt II FPS 5/14) [dot. egzekucji należności pieniężnych prowadzonej przez organ gminy] | str. 103

2. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 17 grudnia 2014 r. (sygn. akt II OPS 1/14) [dot. kary pieniężnej za niezapewnienie wykonania pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przez akredytowane laboratorium] | str. 110

B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: Bogusław Gruszczyński, opracowanie: Marcin Wiącek)

1. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2014 r. (sygn. akt II SA/Sz 764/13) [dot. ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego] | str. 114

2. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 13 lutego 2014 r. (sygn. akt I SA/Gl 1457/13) [dot. wygaśnięcia zastawu skarbowego] | str. 117

3. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt I SA/Bk 157/14) [dot. wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nieobowiązującego przepisu prawa podatkowego] | str. 119

4. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2014 r. (sygn. akt II SA/Bk 149/14) [dot. osoby zobowiązanej do usunięcia odpadów z nieruchomości] | str. 124

5. Postanowienie WSA w Poznaniu z dnia 16 lipca 2014 r. (sygn. akt IV SA/Po 214/14) [dot. dopuszczalności zaskarżenia do sądu administracyjnego aktów podejmowanych przez organy gminy w sferze gospodarowania mieniem komunalnym] | str. 126

VI. Glosy

Dr hab. Przemysław Szustakiewicz (profesor, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Glosa do wyroku NSA z dnia 14 grudnia 2012 r. (sygn. akt I OSK 2208/12)
[dot. pierwszeństwa regulacji ustawy o ochronie danych osobowych przed ustawą o dostępie do informacji publicznej] | str. 133

Mgr Angelika Drelichowska (asystentka, Uniwersytet Wrocławski)
Glosa do wyroku NSA z dnia 4 marca 2014 r. (sygn. akt II FSK 863/12)
[dot. znaczenia doręczenia bezpośrednio do rąk zobowiązanego odpisu tytułu wykonawczego] | str. 140

KRONIKA

Kalendarium sądownictwa administracyjnego (styczeń-luty 2015 r.)
(opracował Przemysław Florjanowicz-Błachut) | str. 147

BIBLIOGRAFIA

Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
(styczeń-luty 2015 r.) (opracowała Marta Jaszczukowa) | str. 157

Table of contents

Rozwiń Zwiń
STUDIES AND ARTICLES

Professor Zbigniew Kmieciak, PhD (University of Łódź)
Contemporary formula of protection of interests in the administrative law (procedural aspect) | str. 9

Summary | str. 21

Zbigniew Czarnik, PhD (judge, Voivodeship Administrative Court in Rzeszów)
Legal characteristics of the so-called hybrid proceedings | str. 22

Summary | str. 31

Sebastian Gajewski, MA (PhD student,
...
STUDIES AND ARTICLES

Professor Zbigniew Kmieciak, PhD (University of Łódź)
Contemporary formula of protection of interests in the administrative law (procedural aspect) | str. 9

Summary | str. 21

Zbigniew Czarnik, PhD (judge, Voivodeship Administrative Court in Rzeszów)
Legal characteristics of the so-called hybrid proceedings | str. 22

Summary | str. 31

Sebastian Gajewski, MA (PhD student, University of Warsaw)
Model of proceedings on granting benefi ts from public funds by a contract | str. 33

Summary | str. 42

VARIA

Professor Jarosław Mikołajewicz, PhD (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Professor Andrzej Skoczylas, PhD (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Constitutionality of intertemporal law in the process of its application in administrative court procedure | str. 43

Krzysztof Ślebzak, PhD (Professor, Adam Mickiewicz University in Poznań)
Influence of intertemporal law on the expectation of a right and the acquisition of a right in abstracto | str. 58

JUDICIAL DECISIONS

I. The Court of Justice of the European Union (selected and prepared by Andrzej Wróbel and Piotr Wróbel)
Reference for a preliminary ruling - Excise duties - Directives 92/12/EEC and 2008/118/EC - Scope - Mineral oils and energy products - Lubricating oils used for purposes other than as motor fuels or as heating fuels - Not included - Excise duty levied on the consumption of energy products, imposed by a Member State in accordance with the harmonized excise duty arrangements - Concept of 'formalities connected with the crossing of frontiers' - Article 110 TFEU - Shorter payment deadline in certain cases for intra-Community purchases than for products acquired on the domestic market
Judgment of the Court of Justice of the European Union of 12 February 2015 in the case C-349/13 Minister of Finance v Oil Trading Poland sp. z o.o. | str. 77

II. The European Court of Human Rights (selected and prepared by Agnieszka Wilk-Ilewicz)
Expropriation by the State for public needs (town development plan) Judgment of the European Court of Human Rights of 29 January 2015 in the case Akhverdiyev v Azerbaijan, application no. 76254/11 | str. 87

III. The Constitutional Tribunal (selected by Irena Chojnacka, prepared by Mieszko Nowicki)
Judgment of the Constitutional Tribunal of 18 December 2014 (files no. K 50/13) [the unconstitutionality of art. 36(1) of the Spatial Planning and Development Act] | str. 89

IV. The Supreme Court (selected and prepared by Dawid Miąsik)
Judgment of the Supreme Court of 9 October 2014 (files no. II PK 232/14) [the grounds of an appeal in cassation in the case of a groundless rejection by courts of the evidence offered] | str. 96

V. The Supreme Administrative Court and voivodeship administrative courts

A. Judicial decisions of the Supreme Administrative Court (selected by Stefan Babiarz, prepared by Marcin Wiącek)

1. Resolution of a panel of seven judges of the Supreme Administrative Court of 8 December 2014 (files no. II FPS 5/14) [the recovery of a claim by a municipal body] | str. 103

2. Resolution of a panel of seven judges of the Supreme Administrative Court of 17 December 2014 (files no. II OPS 1/14) [penalty payment for the failure to ensure that measurements of emissions are carried out or that other conditions for the use of the environment are implemented by an accredited laboratory] | str. 110

B. Judicial decisions of voivodeship administrative courts (selected by Bogusław
Gruszczyński, prepared by Marcin Wiącek)

1. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Szczecin of 30 January 2014 (files no. II SA/Sz 764/13) [the establishment of a fee for lane occupation] | str. 114

2. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 13 February 2014 (files no. I SA/Gl 1457/13) [the expiry of tax lien] | str. 117

3. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Białystok of 3 June 2014 (files no. I SA/Bk 157/14) [a request for individual interpretation of a provision of tax law which is not in force] | str. 119

4. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Białystok of 5 June 2014 (files no. II SA/Bk 149/14) [the person obliged to remove waste from the property] | str. 124

5. Decision of the Voivodeship Administrative Court in Poznań of 16 July 2014 (files no. IV SA/Po 214/14) [whether it is permissible to lodge an appeal with an administrative court against acts adopted by municipal bodies in the area of the management of urban property] | str. 126

VI. Glosses

Przemysław Szustakiewicz, PhD (Professor, Łazarski University in Warsaw)
Gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of 14 December 2012
(I OSK 2208/12) [the primacy of the Personal Data Protection Act over the Act on Access to Public Information] | str. 133

Angelika Drelichowska, MA (assistant, University of Wrocław)
Gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of 4 March 2014 (II FSK 863/12) [the significance of the personal service on the obliged person of a certified copy of an enforcement order] | str. 140

CHRONICLE

Schedule of events in the administrative jurisdiction (January-February 2015)
(prepared by Przemysław Florjanowicz-Błachut) | str. 147

BIBLIOGRAPHY

Publications in the area of administrative and court-administrative proceedings
(January-February 2015) (prepared by Marta Jaszczukowa) | str. 157

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zeszyty-naukowe-sadownictwa-administracyjnego

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2020 (92)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2020 (91)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2020 (90)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2020 (89)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2020 (88)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2019 (87)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2019 (86)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2019 (85)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2019 (84)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2019 (83)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2019 (82)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2018 (81)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2018 (80)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2018 (79)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2018 (78)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2018 (77)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2018

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2017 (72)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2017 (71)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2017 (70)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2016 (69)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2016 (68)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2016 (67)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2016 (66)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2016 (65)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2016 (64)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2015 (63)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2015 (62)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2015 (61)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2015 (60)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2015 (59)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2015 (58)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2014 (57)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5/2014 (56)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2014 (55)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2014 (54)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (2/2014) - 2/2014

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2014 (52)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2013 (51)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2013 (50)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2013 (49)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2013 (48)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2013 (47)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2013 (46)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2012 (45)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2012 (44)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2012 (43)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2012 (42)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2012 (41)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2012 (40)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2011 (39)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2011 (38)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2011 (37)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2011 (36)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2011 (35)

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty