Facebook

Teksty_Ustaw_2021_Bannery_SPRING-3595_1920x60.jpg [39.58 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2015 (61)

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
71,10 71,10
Cena regularna: 79,00
79,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena C...

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena Chojnacka

    Jan Filip

    Andrzej Gomułowicz (zastępca redaktora naczelnego)

    Roman Hauser

    Andrzej Kisielewicz

    Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (sekretarz redakcji)

    Andrzej Skoczylas

    Janusz Trzciński (redaktor naczelny)

    Maria Wiśniewska

    Andrzej Wróbel

    Marek Zirk-Sadowski

 

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

00-011 Warszawa

Tel. 22 551 67 25

e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
MATERIAŁY Z OBRAD DOROCZNEGO ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W DNIU 22 KWIETNIA 2015 R. W WARSZAWIE

Wystąpienie Prezesa NSA profesora Romana Hausera | str. 9

List Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego | str. 24

List Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza | str. 26

List Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz | str. 27

List Prezesa Trybunału
...
MATERIAŁY Z OBRAD DOROCZNEGO ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W DNIU 22 KWIETNIA 2015 R. W WARSZAWIE

Wystąpienie Prezesa NSA profesora Romana Hausera | str. 9

List Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego | str. 24

List Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza | str. 26

List Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz | str. 27

List Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego | str. 28

Sprawozdanie z przebiegu obrad (opracował Przemysław Florjanowicz-Błachut) | str. 33

Report of the proceedings | str. 38

STUDIA I ARTYKUŁY

Dr Jan Chmielewski (adiunkt, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Wykładnia autentyczna w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych | str. 45

Summary | str. 62

Dr Tomasz Filipowicz (radca prawny)
Dr Adam Krzywoń (adiunkt, Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Marek Wierzbowski (Uniwersytet Warszawski)
Konkretyzacja celu użyteczności publicznej w świetle postanowień art. 7 ust. 2 dekretu o gruntach warszawskich | str. 64

Summary | str. 74

VARIA

Dr hab. Maciej Trzciński (profesor, Uniwersytet Wrocławski)
Uwagi o ochronie zabytków na marginesie wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 1 grudnia 2014 r. (sygn. akt II K 348/14) | str. 75

ORZECZNICTWO

I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: Andrzej Wróbel, Piotr Wróbel)
Dyrektywa 2008/7/WE - Artykuł 2 ust. 1 lit. b/ i c/ - Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału - Opodatkowanie podatkiem kapitałowym - Wkłady kapitałowe do spółki komandytowo-akcyjnej - Możliwość zakwalifikowania takiej spółki jako spółki kapitałowej Wyrok TSUE z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie C-357/13 Drukarnia Multipress sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów | str. 85

II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: Agnieszka Wilk-Ilewicz)
Nadzwyczajne środki odwoławcze a art. 6 Konwencji gwarantujący prawo do rzetelnego procesu Wyrok ETPC z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie Bochan przeciwko Ukrainie (skarga nr 22251/08) | str. 92

III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: Irena Chojnacka, opracowanie: Mieszko Nowicki)
Wyrok TK z dnia 12 lutego 2015 r. (sygn. akt SK 14/12) [dot. nałożenia podatku akcyzowego w razie ujawnienia przez organ nieprawdziwych danych w oświadczeniu nabywcy o przeznaczeniu kupowanego oleju na cele opałowe] | str. 95

IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: Dawid Miąsik)
Wyrok SN z dnia 15 października 2014 r. (sygn. akt III SK 47/13) [dot. interpretacji art. 56 ust. 6a prawa energetycznego - kary pieniężnej] | str. 100

V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne

A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wybór: Stefan Babiarz, opracowanie: Marcin Wiącek)
Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 27 października 2014 r. (sygn. akt II GPS 2/14) [dot. ustalenia i nałożenia korekty finansowej na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju] | str. 107

B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: Bogusław Gruszczyński, opracowanie: Marcin Wiącek)

1. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 r. (sygn. akt II SA/Po 1317/13) [dot. zwrotu nieruchomości wywłaszczonej na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości] | str. 114

2. Postanowienie WSA w Gdańsku z dnia 27 marca 2014 r. (sygn. akt III SA/Gd 63/14) [dot. braku prawa do skargi na opinię wydziałowej komisji doktoranckiej w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego] | str. 121

3. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2014 r. (sygn. akt II SA/Bk 35/14) [dot. sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych] | str. 123

4. Wyrok WSA w Opolu z dnia 6 listo pada 2014 r. (sygn. akt II SA/Op 474/14) [dot. nałożenia opłaty planistycznej] | str. 127

VI. Glosy

Dr Adam Krzywoń (adiunkt, Uniwersytet Warszawski)
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2014 r. (sygn. akt II FSK 2518/13) [dot. afi rmatywnego wyroku interpretacyjnego TK jako podstawy wznowienia postępowania (art. 190 ust. 4 Konstytucji)] | str. 135

Mgr Radosław Bulejak (doktorant, Uniwersytet Wrocławski, asystent sędziego w WSA we Wrocławiu)
Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 2014 r. (sygn. akt II FSK 760/14) [dot. niedopuszczalności skargi do sądu administracyjnego od zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego] | str. 145

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W EUROPIE

Dr David Kryska (adiunkt, Uniwersytet Karola w Pradze)
Aktualne orzecznictwo czeskich sądów administracyjnych w sprawie prawa głosowania obywateli UE w wyborach lokalnych | str. 153

KRONIKA
Kalendarium sądownictwa administracyjnego (marzec-kwiecień 2015 r.)
(opracował Przemysław Florjanowicz-Błachut) | str. 165

BIBLIOGRAFIA
Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
(marzec-kwiecień 2015 r.) (opracowała Marta Jaszczukowa) | str. 179

Table of contents

Rozwiń Zwiń
MATERIALS FROM THE SESSION OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF JUDGES OF THE SUPREME ADMINISTRATIVE COURT HELD ON 22 APRIL 2015 IN WARSAW

Speech by the President of the Supreme Administrative Court Professor Roman Hauser | p. 9

Letter from the President of the Republic of Poland Bronisław Komorowski | p. 24

Letter from
...
MATERIALS FROM THE SESSION OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF JUDGES OF THE SUPREME ADMINISTRATIVE COURT HELD ON 22 APRIL 2015 IN WARSAW

Speech by the President of the Supreme Administrative Court Professor Roman Hauser | p. 9

Letter from the President of the Republic of Poland Bronisław Komorowski | p. 24

Letter from the Marshal of the Senate of the Republic of Poland Bogdan Borusewicz | p. 26

Letter from the Prime Minister Ewa Kopacz | p. 27

Letter from the President of the Constitutional Tribunal Professor Andrzej Rzepliński | p. 28

Report of the proceedings (prepared by Przemysław Florjanowicz-Błachut) | p. 33

Report of the proceedings | p. 38

STUDIES AND ARTICLES

Jan Chmielewski, PhD (assistant professor, Kozminski University in Warsaw)
Authentic interpretation in the decision-making practice of administrative courts | p. 45

Summary | p. 62

Tomasz Filipowicz, PhD (legal advisor)
Adam Krzywoń, PhD (assistant professor, University of Warsaw)
Professor Marek Wierzbowski, PhD (University of Warsaw)
Specifi cation of the public utility purpose in the light of the provisions of art. 7(2) of the Decree on land in Warsaw | p. 64

Summary | p. 74

VARIA

Maciej Trzciński, PhD (professor, University of Wrocław)
Comments on the protection of monuments relating to the judgment of the District Court in Jelenia Góra of 1 December 2014 (fi les no. II K 348/14) | p. 75

JUDICIAL DECISIONS

I. The Court of Justice of the European Union (selected and prepared by Andrzej Wróbel, Piotr Wróbel)
Directive 2008/7/EC - Article 2(1)(b) and (c) - Indirect taxes on the raising of capital - Subjection to capital duty - Contributions of capital to a partnership limited by shares - Classifi cation of such a partnership as a capital company Judgment of the Court of Justice of the European Union of 22 April 2015 in the case C-357/13 Drukarnia Multipress sp. z o.o. v Minister of Finance | p. 85

II. The European Court of Human Rights (selected and prepared by Agnieszka Wilk-Ilewicz)
Proceedings in connection with an "appeal in the light of exceptional circumstances" with reference to the judgment of the European Court of Human Rights rendered in the previous case concerning the lack of proper execution in the case relating to property claims Judgment of the European Court of Human Rights of 5 February 2015 in the case Bochan v Ukraine, application no. 22251/08 | p. 92

III. The Constitutional Tribunal (selected by Irena Chojnacka, prepared by Mieszko Nowicki)
Judgment of the Constitutional Tribunal of 12 February 2015 (fi les no. SK 14/12) [the levy of excise duty in the case where the authority fi nds invalid data in the purchaser's declaration on the intended purpose of the fuel oil purchased] | p. 95

IV. The Supreme Court (selected and prepared by Dawid Miąsik)
Judgment of the Supreme Court of 15 October 2014 (fi les no. III SK 47/13) [the interpretation of art. 56(6a) of the Energy Act - fi nancial penalty] | p. 100

V. The Supreme Administrative Court and voivodeship administrative courts

A. Judicial decisions of the Supreme Administrative Court (selected by Stefan Babiarz, prepared by Marcin Wiącek) Resolution of a panel of seven judges of the Supreme Administrative Court of 27 October 2014 (fi les no. II GPS 2/14) [determining and making a fi nancial correction pursuant to the Act on the principles of development policy] | p. 107

B. Judicial decisions of voivodeship administrative courts (selected by Bogusław Gruszczyński, prepared by Marcin Wiącek)

1. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Poznań of 26 March 2014 (files no. II SA/Po 1317/13) [the restitution of real estate expropriated pursuant to art. 47(1) of the Act on the principles and procedure for the expropriation of real estate of 12 March 1958] | p. 114

2. Order of the Voivodeship Administrative Court in Gdańsk of 27 March 2014 (files no. III SA/Gd 63/14) [the lack of the right to lodge a complaint against a doctoral scholarship award decision of the departmental doctoral committee] | p. 121

3. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Białystok of 17 April 2014 (files no. II SA/Bk 35/14) [the objection to the notifi cation of the intent to carry out construction works] | p. 123

4. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Opole of 6 November 2014 (files no. II SA/Op 474/14) [the levy of a planning fee] | p. 127

VI. Glosses

Adam Krzywoń, PhD (assistant professor, University of Warsaw)
Gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of 23 January 2014 (files no. II FSK 2518/13) [the affi rmative interpretative judgment of the Constitutional Tribunal as a basis for reopening proceedings (art. 190(4) of the Constitution)] | p. 135

Radosław Bulejak, MA (PhD student, University of Wrocław, assistant to a judge in the Voivodeship Administrative Court in Wrocław)
Gloss to the order of the Supreme Administrative Court of 6 May 2014 (files no. II FSK 760/14) [the inadmissibility of lodging a complaint with an administrative court against a certifi cate issued by the head of a tax offi ce] | p. 145

ADMINISTRATIVE JUSTICE IN EUROPE

David Kryska, PhD (assistant professor, Charles University in Prague)
Current case-law of the Czech administrative courts concerning the right of EU citizens to vote in local elections | p. 153

CHRONICLE

Schedule of events in the administrative jurisdiction (March-April 2015)
(prepared by Przemysław Florjanowicz-Błachut) | p. 165

BIBLIOGRAPHY

Publications in the area of administrative and court-administrative proceedings
(March-April 2015) (prepared by Marta Jaszczukowa) | p. 179

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zeszyty-naukowe-sadownictwa-administracyjnego

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2020 (92)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2020 (91)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2020 (90)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2020 (89)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2020 (88)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2019 (87)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2019 (86)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2019 (85)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2019 (84)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2019 (83)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2019 (82)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2018 (81)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2018 (80)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2018 (79)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2018 (78)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2018 (77)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2018

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2017 (72)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2017 (71)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2017 (70)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2016 (69)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2016 (68)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2016 (67)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2016 (66)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2016 (65)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2016 (64)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2015 (63)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2015 (62)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2015 (61)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2015 (60)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2015 (59)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2015 (58)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2014 (57)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5/2014 (56)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2014 (55)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2014 (54)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (2/2014) - 2/2014

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2014 (52)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2013 (51)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2013 (50)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2013 (49)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2013 (48)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2013 (47)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2013 (46)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2012 (45)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2012 (44)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2012 (43)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2012 (42)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2012 (41)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2012 (40)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2011 (39)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2011 (38)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2011 (37)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2011 (36)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2011 (35)

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty