Facebook

Teksty_Ustaw_2021_Bannery_SPRING-3595_1920x60.jpg [39.58 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2017

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
73,80 73,80
Cena regularna: 81,99
81,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena C...

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena Chojnacka

    Jan Filip

    Andrzej Gomułowicz (zastępca redaktora naczelnego)

    Roman Hauser

    Andrzej Kisielewicz

    Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (sekretarz redakcji)

    Andrzej Skoczylas

    Janusz Trzciński (redaktor naczelny)

    Maria Wiśniewska

    Andrzej Wróbel

    Marek Zirk-Sadowski

 

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

00-011 Warszawa

Tel. 22 551 67 25

e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

STUDIA I ARTYKUŁY

Dr hab. Agnieszka Krawczyk (profesor, Uniwersytet Łódzki)
Umowa administracyjna w demokratycznym państwie prawnym – w poszukiwaniu modelu regulacji prawnej | str. 7

Summary | str. 24

Dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki (adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Pojęcie „należyta staranność” i jego znaczenie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług | str.
...

STUDIA I ARTYKUŁY

Dr hab. Agnieszka Krawczyk (profesor, Uniwersytet Łódzki)
Umowa administracyjna w demokratycznym państwie prawnym – w poszukiwaniu modelu regulacji prawnej | str. 7

Summary | str. 24

Dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki (adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Pojęcie „należyta staranność” i jego znaczenie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług | str. 26

Summary | str. 39

Dr hab. Joanna Wegner-Kowalska (adiunkt, Uniwersytet Łódzki)
Mediacja w sprawach administracyjnych – pytania i wątpliwości | str. 40

Summary | str. 53

Mgr Marcin Pieńczykowski (doktorant, Uniwersytet Gdański)
Interes publiczny jako przesłanka uzyskania przetworzonej informacji publicznej | str. 54

Summary | str. 63

ORZECZNICTWO

I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: Andrzej Wróbel, Piotr Wróbel)
Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 132 ust. 1 lit. f/ – Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym – Zwolnienie usług świadczonych przez niezależne grupy osób swoim członkom – Zastosowanie w zakresie ubezpieczeń
Wyrok TS z dnia 21 września 2017 r. w sprawie C-605/15 Aviva, ECLI:EU:C:2017:718 | str. 65

II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: Agnieszka Wilk-Ilewicz)
Prawo do poszanowania korespondencji zgodnie z art. 8 Konwencji a wdrożenie monitoringu poczty przez pracodawcę
Wyrok ETPC (Wielka Izba) z dnia 5 wrześ nia 2017 r. w sprawie Bărbulescu przeciwko Rumunii (skarga nr 61496/08) | str. 72

III. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: Dawid Miąsik)

1. Wyrok SN z dnia 31 maja 2017 r. (sygn. akt II UK 252/16)
[dot. błędu organu
władzy publicznej (organu rentowego) wynikającego z zaniedbania obowiązku zabezpieczenia interesów beneficjentów] | str. 74

2. Postanowienie SN z dnia 26 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I UK 279/16)
[skutki oddziaływania indywidualnej normy prawnej stworzonej w wyniku postępowania sądowego na inne podmioty] | str. 79

IV. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne

A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wybór: Irena Chojnacka, opracowanie: Marcin Wiącek)

1. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 9 października 2017 r. (sygn. akt I OPS 3/17)
[dot. wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej] | str. 83

2. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 9 października 2017 r. (sygn. akt II GPS 2/17)
[dot. opłaty za postój samochodu w strefie płatnego parkowania] | str. 90

B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: Andrzej Gomułowicz, opracowanie: Marcin Wiącek)

1. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 grudnia 2014 r. (sygn. akt II SA/Kr 1181/14)
[dot. zmiany stanu wody na gruncie] | str. 92

2. Wyrok WSA w Lublinie z dnia 28 czerwca 2016 r. (sygn. akt II SA/Lu 276/16)
[dot. adresatów decyzji wydawanej na podstawie art. 44c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii] | str. 93

3. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 24 sierpnia 2016 r. (sygn. akt I SA/Kr 628/16)
[dot. obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu podatkowym] | str. 96

4. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 18 października 2016 r. (sygn. akt II SA/Bd 727/16)
[dot. interesu prawnego zarządcy portu lotniczego w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy nieruchomości sąsiadującej z portem lotniczym] | str. 97

5. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14 marca 2017 r. (sygn. akt I SA/Gl 1350/16)
[dot. uzyskania przez zagraniczną spółkę przymiotu zagranicznej spółki kontrolowanej] | str. 98

V. Glosy

Mgr Lucyna Łuczak-Noworolnik (doktorantka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2017 r. (sygn. akt I GSK 166/17)
[dot. skutków niepodania w pełnomocnictwie adresu elektronicznego przez pełnomocnika profesjonalnego] | str. 103

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE NA ŚWIECIE

Dr hab. Paweł Daniel (profesor, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
Sądowa kontrola rozstrzygnięć wydanych w ramach uznania administracyjnego w Stanach Zjednoczonych – uwagi prawnoporównawcze | str. 113

Summary | str. 123

KRONIKA

Kalendarium sądownictwa administracyjnego (wrzesień–październik 2017 r.)
(opracowała Anna Rossmanith) | str. 125

BIBLIOGRAFIA

Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (wrzesień–październik 2017 r.)
(opracowała Marta Jaszczukowa) | str. 143

Table of contents

Rozwiń Zwiń

STUDIES AND ARTICLES

Dr hab. Agnieszka Krawczyk (professor, University of Łódź)
Administrative agreement in a democratic state under the rule of law – in search for a model of legal regulation | p. 7

| p. 24

Dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki (assistant professor, Nicolaus Copernicus
...

STUDIES AND ARTICLES

Dr hab. Agnieszka Krawczyk (professor, University of Łódź)
Administrative agreement in a democratic state under the rule of law – in search for a model of legal regulation | p. 7

| p. 24

Dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki (assistant professor, Nicolaus Copernicus University in Toruń)
The notion of “Due Diligence” and its meaning in the context of the Act on Value Added Tax | p. 26

| p. 39

Dr hab. Joanna Wegner-Kowalska (assistant professor, University of Łódź)
Mediation in administrative cases – questions and concerns | p. 40

| p. 53

Mgr Marcin Pieńczykowski (PhD student, University of Gdańsk)
Public interest as a prerequisite for the receipt of the processed public information | p. 54

| p. 63

CASE-LAW

I. Court of Justice of the European Union (selected and prepared by: Andrzej Wróbel, Piotr Wróbel)
Reference for a preliminary ruling – Taxes – Value Added Tax – Directive 2006/112/EC – Article 132(1)(f) – Exemptions for certain activities in the public interest – Exemptions for the supply of services by independent groups of persons for their members – Application to insurance
Judgment of the CJEU of 21 September 2017, C-605/15 Aviva, ECLI:EU:C:2017:718 | p. 65

II. European Court of Human Rights (selected and prepared by: Agnieszka Wilk-Ilewicz)
The right to respect for correspondence pursuant to Article 8 of the Convention versus the implementation of monitoring of post by the employer
ECtHR judgment (Grand Chamber) of 5 September 2017 in Case of Bărbulescu v. Romania (application no. 61496/08) | p. 72

III. Supreme Court (selected and prepared by: Dawid Miąsik)

1. Judgment of the SC of 31 May 2017 (Case No. II UK 252/16)
[concerning a mistake of a public authority (disability pension authority) arising from negligence as regards the obligation to secure the interest of the benefi ciary] | p. 74

2. Order of the SC of 26 April 2017 (Case No. I UK 279/16)
[implications of the impact of an individual legal norm established as a result of a court proceedings on other entities] | p. 79

IV. Supreme Administrative Court and voivodeship administrative courts

A. Case-law of the Supreme Administrative Court (selected by: Stefan Babiarz, prepared by: Marcin Wiącek)

1. Resolution of a panel of seven judges of the Supreme Administrative Court of 9 October 2017 (Case No. I OPS 3/17)
[regarding motion concerning confi rmation of the right to compensation for leaving the real property outside of the present boundaries of the Republic of Poland] | p. 83

2. Resolution of a panel of seven judges of the Supreme Administrative Court of 9 October 2017 (Case No. II GPS 2/17)
[regarding fees for car parking in the paid parking zone] | p. 90

B. Case-law of voivodeship administrative courts (selected by: Andrzej Gomułowicz, prepared by: Marcin Wiącek)

1. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Cracow of 12 December 2014 (Case No. II SA/Kr 1181/14)
[regarding changes of the level of water on the ground] | p. 92

2. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Lublin of 28 June 2016 (Case No. II SA/Lu 276/16)
[regarding addressees of the decision issued under Article 44c(3) of the Act on Counteracting Drug Addiction] | p. 93

3. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Cracow of 24 August 2016 (Case No. I SA/Kr 628/16)
[regarding obligation to guarantee a party an active participation in the tax procedure] | p. 96

4. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Bydgoszcz of 18 October 2016 (Case No. II SA/Bd 727/16)
[regarding legal interest of manager of an airport in a procedure for determination of a planning permit for real property adjacent to the airport] | p. 97

5. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 14 March 2017 (Case No. I SA/Gl 1350/16) 
[regarding receipt by a foreign company of an attribute of a foreign controlled company] | p. 98

V. Notes

Mgr Lucyna Łuczak-Noworolnik (Phd student, Adam Mickiewicz University in Poznań)
Note to the judgment of the Supreme Administrative Court of 22 March 2017 (Case No. I GSK 166/17)
[regarding failure to have an electronic address by a professional attorney in the context of breaching the generally applicable provision of law] | p. 103

ADMINISTRATIVE COURTS WORLDWIDE

Dr hab. Paweł Daniel (professor, SPWS University of Social Sciences and Humanities)
Judicial review of decisions rendered within administrative authorities’ discretion in the United States – comparative remarks | p. 113

| p. 123

CHRONICLES

Chronicles of administrative judiciary (September – October 2017)
(prepared by: Anna Rossmanith) | p. 125

BIBLIOGRAPHY

Publications on administrative proceedings and administrative court proceedings (September–October 2017)
(prepared by Marta Jaszczukowa) | p. 143
Agnieszka Krawczyk
Administrative agreement in a democratic state under the rule of law – in search for a model of legal regulation
The aim of this study is to prove that there are no constitutional impediments in the Polish legal system that would prevent the inclusion into the frames created by the Code of Administrative Proceedings of an administrative agreement as an alternative – to an administrative act – form of settlement of an administrative case. The author explains the reasons why the Group working on a concept of modifi cation of an administrative proceedings made the choice presented in the Expert Report on the reform of the administrative procedure (link to the Report available at www.nsa.gov.pl) – of a form of an administrative agreement. She points out that from among two concepts thereof that exist in Europe (the French contrat administratif and the German Verwaltungsvertrag), only the latter may be treated as an adequate form of an agreement in the relations between the administration and an entity. A constitutional analysis of the principle of democratic state ruled by law in light of the constitutions of Austria, Germany and Poland, proves that only in the fi rst of these states, the legislator does not have the freedom to establish new forms of operation of administration as a result of being bound by the legally admissible forms of operation of administration enumerated in the constitution, where an administrative agreement is not included. Contrary to Austria, both in Germany and Poland, the constitutional legislator left the scope of judicial review to be regulated by an act (Article 19(4) of the German Constitution, Article 184 of the Constitution of the Republic of Poland). Therefore, an open – under the Polish Constitution – catalogue of legal forms of operation of administration and subjecting them to judicial protection eliminates – according to the author – possible objections as regards the admissibility of administrative agreements from the point of view of requirements of the principle of the state of law in our legal regime.
Subsequently, the author goes on to discuss the assumptions made in the Expert Report as regards the form of an administrative agreement, pointing out that even though the German solutions were used as a template, not all of them were treated as capable of adaptation in the Polish conditions. This is why a wide-reaching selection of solutions of the German law was made that could constitute a template for the regulations of the administrative agreement in the [Polish] Code of Administrative Proceedings. This concerned, among other things, the relations between an administrative agreement and an administrative settlement, and between an agreement and administrative decision, types of agreements that could be subject to regulations stipulated in the code, consequences of the defectiveness of administrative agreements, submission of disputes arising in this context to the judicial review of administrative courts and the problem of the form of enforcement of claims arising from administrative agreements.

Back to top


Krzysztof Lasiński-Sulecki
The notion of “Due Diligence” and its meaning in the context of the Act on Value Added Tax
The notion of due diligence has been used both by the Court of Justice [of the European Union] as well as Polish administrative courts for over 10 years even though it was introduced to the Act on Value Added Tax as late as in the middle of 2015. Pursuant to this act though, the scope of application of this notion is limited to reverse charge of value added tax on certain goods. Nevertheless, the way this notion is understood in the case-law is not homogenous. According to the author, failure to act with due diligence itself cannot constitute a prerequisite for deprivation of a taxpayer of their rights (the right to deduct or the right to apply the 0% rate in the intra-Community supply of goods) in the system of value added tax.

Back to top


Joanna Wegner-Kowalska
Mediation in administrative cases – questions and concerns
The article focuses on the institution of mediation in administrative and administrative court proceedings. The author drew attention to the fact that mediation – as one of the alternative dispute resolution methods – may constitute an eff ective method of elimination of disputes also in the public law cases. She emphasised that the ADR solutions used in foreign legal regimes are also recommended by the European soft law norms.
The reform of administrative proceedings, which was eff ected by the amendment of 7 April 2017, included the act – Law on Proceedings before Administrative Courts and Code of Administrative Proceedings. The fi rst of these acts introduced a major modifi cation to the regulation devoted to mediation, while in the Code of Administrative Proceedings this institution was regulated for the fi rst time, at the same time structuring a new principle of amicable settlement of cases. Mediation constituted a major part of the project developed by the Group appointed by the President of the Supreme Administrative Court in 2012 to work on the concept of modifi cation of administrative proceedings. Nevertheless, the fi nal wording of provisions, which were included in the parliamentary issue and subsequently in the amendment, deviates from the initial concept prepared by the Group. On the other hand, the idea of changes to be introduced to the Law on Proceedings before Administrative Courts was developed as late as after the completion of the Group’s work. Modifi cations of the regulations in this scope consisted, above all, in entrusting of the mediation to professional mediators. The article discusses the solutions introduced and subjects them to critical analysis, at the same time emphasising the pros and cons of the new provisions of law from the practical point of view.

Back to top


Marcin Pieńczykowski
Public interest as a prerequisite for the receipt of the processed public information
The subject of the article constitutes an analysis of problems related to special public interest as a prerequisite for the access to the processed public information. The defi nition of the processed public information was created in the administrative courts case-law. The processed information is such information that has been prepared “specifi cally” for an applicant according to the criteria indicated by them when the entity obligated to provide the information does not – as of the date of fi ling the application – have the information at hand, while making available of the information requires undertaking additional activities consisting in the searching for it in, e.g., additional source documents.
The provision of Article 3(1)(1) of the Act on Access to Public Information, being the basis to receive the processed public information, in fact limits the access thereto since it obliges the applicant to prove that the provision of this information is of particular importance for the public interest. In the article the author proves that it seems to be justifi ed to adopt a thesis, whereby a prerequisite of particularly important public interest authorising to receive the processed public information exists when the receipt of this information creates an actual possibility to use the same to improve the operation of the administrative authorities. The applicant must have an individual, real and specifi c possibility to use the public information for the general welfare and more to the point to use it in the way that is not available to any holder of the public information. If the applicant fails to prove or will be unable to prove the existence of particularly justifi ed public interest that would authorise them to obtain specifi c information, the authority, as a representative of public power, is obliged to investigate the possible existence of such interest.
In the opinion of the author, the analysis conducted leads to a conclusion that the use by the legislator of the prerequisite of particularly important public interest as a condition authorising to use the processed public information is a type of a legal paradox. The very public interest constitutes the basis to guarantee each interested party a broad access to public information. To pursue this interest, the legislator has given up the formalisation of the procedure of making the ordinary public information available, while in the case of making the processed information available, the structure mentioned hereinabove was reversed and the need for the existence of qualifi ed form of public interest was pointed out.

Back to top


Paweł Daniel
Judicial review of decisions rendered within administrative authorities’ discretion in the United States – comparative remarks
Further amendments to the Act of 30 August 2002 – Law on Proceedings before Administrative Courts intend to broaden the scope of review performed by courts also through granting administrative courts the possibility to consider disputes as to the merits. These changes are directly associated with the question concerning the principles of review of the actions of administrative authorities, including the principles of review of discretionary decisions.
The aim of the article was to present the principles of judicial review of discretionary actions in the American law, and thus the presentation of a legal comparative perspective. The conducted research let the author derive a conclusion whereby American courts have right to assess decisions of discretionary nature. Therefore, it is justifi ed to grant Polish courts a similar authority, which would improve the scope of judicial protection through introduction of order to the problem of judicial review of the discretionary decisions and would materially infl uence the standard of protection of an entity in administrative court proceedings.

Back to top


Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zeszyty-naukowe-sadownictwa-administracyjnego

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2020 (92)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2020 (91)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2020 (90)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2020 (89)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2020 (88)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2019 (87)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2019 (86)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2019 (85)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2019 (84)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2019 (83)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2019 (82)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2018 (81)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2018 (80)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2018 (79)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2018 (78)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2018 (77)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2018

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2017 (72)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2017 (71)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2017 (70)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2016 (69)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2016 (68)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2016 (67)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2016 (66)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2016 (65)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2016 (64)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2015 (63)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2015 (62)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2015 (61)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2015 (60)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2015 (59)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2015 (58)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2014 (57)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5/2014 (56)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2014 (55)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2014 (54)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (2/2014) - 2/2014

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2014 (52)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2013 (51)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2013 (50)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2013 (49)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2013 (48)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2013 (47)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2013 (46)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2012 (45)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2012 (44)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2012 (43)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2012 (42)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2012 (41)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2012 (40)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2011 (39)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2011 (38)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2011 (37)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2011 (36)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2011 (35)

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty