Facebook

Teksty_Ustaw_2021_Bannery_SPRING-3595_1920x60.jpg [39.58 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2017 (70)

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
73,80 73,80
Cena regularna: 81,99
81,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena C...

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena Chojnacka

    Jan Filip

    Andrzej Gomułowicz (zastępca redaktora naczelnego)

    Roman Hauser

    Andrzej Kisielewicz

    Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (sekretarz redakcji)

    Andrzej Skoczylas

    Janusz Trzciński (redaktor naczelny)

    Maria Wiśniewska

    Andrzej Wróbel

    Marek Zirk-Sadowski

 

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

00-011 Warszawa

Tel. 22 551 67 25

e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
STUDIA I ARTYKUŁY

Prof. dr hab. Hubert Izdebski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)
Sądy administracyjne a podział władz | str. 9

Summary | str. 17

Dr Ewa Cisowska-Sakrajda (sędzia WSA, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi)
Doręczanie za granicę dokumentów urzędowych i sądowych w świetle prawa rodzimego | str. 18

Summary | str. 37

Mgr Dariusz
...
STUDIA I ARTYKUŁY

Prof. dr hab. Hubert Izdebski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)
Sądy administracyjne a podział władz | str. 9

Summary | str. 17

Dr Ewa Cisowska-Sakrajda (sędzia WSA, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi)
Doręczanie za granicę dokumentów urzędowych i sądowych w świetle prawa rodzimego | str. 18

Summary | str. 37

Mgr Dariusz Czarkowski (radca prawny, Warszawa)
Konstytucyjne prawo do sądu w świetle zmiany art. 3 § 2 pkt 4 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (nowelizacja z dnia 9 kwietnia 2015 r.) | str. 39

Summary | str. 49

Mgr Jakub Turski (OIRP w Gdańsku)
Uchylenie przez sąd administracyjny decyzji administracyjnej w części obejmującej uzasadnienie lub jego fragmenty | str. 51

Summary | str. 63

Mgr Wiktor Trybka (doktorant, Uniwersytet Wrocławski)
Koncepcja władztwa procesowego | str. 65

Summary | str. 75

VARIA

Sprawozdanie z konferencji sędziów sądów administracyjnych orzekających w sprawach należących do zakresu właściwości Izby Gospodarczej NSA, Kraków, 24-26 października 2016 r. (zebrała i przygotowała Agnieszka Jendrzejewska) | str. 77

ORZECZNICTWO

I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: Andrzej Wróbel, Piotr Wróbel)
Odesłanie prejudycjalne - Środowisko naturalne - Konwencja z Aarhus - Dyrektywa 2003/4/WE - Artykuł 4 ust. 2 - Publiczny dostęp do informacji - Pojęcie "informacje dotyczące emisji do środowiska" - Dyrektywa 91/414/EWG - Dyrektywa 98/8/WE - Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 - Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin i produktów biobójczych - Poufność - Ochrona interesów przemysłowych i handlowych
Wyrok TSUE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie C-442/14 Bayer CropScience SA-NV, ECLI:EU:C:2016:890 | str. 87

II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: Agnieszka Wilk-Ilewicz)
Rozbieżności co do interpretacji prawa krajowego a naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji
Wyrok ETPC z dnia 6 października 2016 r. w sprawie Krasnodębska-Kazikowska i Łuniewska przeciwko Polsce (skarga nr 26860/11) | str. 102

III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: Irena Chojnacka, opracowanie: Mieszko Nowicki)
1. Wyrok TK z dnia 15 listopada 2016 r. (sygn. akt SK 46/15)
[dot. zarzutu niespełnienia wymogu sprawiedliwej procedury w braku możliwości instancyjnej weryfikacji postanowienia o kosztach procesu orzeczonych po raz pierwszy przez NSA] | str. 105
2. Wyrok TK z dnia 22 listopada 2016 r. (sygn. akt SK 2/16)
[dot. rozumienia art. 15b ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych - stosowania wyjątków od cezury czasowej uzależniającej przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka] | str. 109

IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: Dawid Miąsik)
1. Wyrok SN z dnia 18 lutego 2016 r. (sygn. akt II CSK 282/15)
[dot. prejudycjalnego charakteru decyzji Urzędu Patentowego w postępowaniu o udzieleniu ochrony prawu z rejestracji wzoru przemysłowego oraz dot. dobrych obyczajów jako przesłanki oceny działania przedsiębiorcy z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] | str. 115
2. Wyrok SN z dnia 21 kwietnia 2016 r. (sygn. akt III SK 23/15)
[dot. zachowania pracownika kontrolowanego przedsiębiorcy jako przejawu braku współdziałania kontrolowanego podmiotu z organem ochrony konkurencji] | str. 122

V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne

A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wybór: Irena Chojnacka, opracowanie: Marcin Wiącek)

1. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 3 października 2016 r. (sygn. akt I OPS 1/16)
[dot. wpisu od skargi na decyzję o ustaleniu odszkodowania za wywłaszczenie włas ności nieruchomości] | str. 128

2. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 24 października 2016 r. (sygn. akt I FPS 2/16)
[dot. skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu różnicy VAT] | str. 130

B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: Bogusław Gruszczyński, opracowanie: Marcin Wiącek)

1. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 16 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Bk 110/14)
[dot. kontroli wykorzystywania dotacji oświatowych] | str. 137

2. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1495/15)
[dot. zakazu reklamy aptek] | str. 138

3. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 12 maja 2016 r. (sygn. akt II SA/Sz 126/16)
[dot. ocieplenia wewnątrz lokalu mieszkalnego i ocieplenia ścian zewnętrznych budynku w aspekcie wymogu uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia] | str. 140

4. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2016 r. (sygn. akt II SA/Bk 112/16)
[dot. relacji między ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a Kodeksem Prawa Kanonicznego] | str. 141

5. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2016 r. (sygn. akt I SA/Wr 398/16)
[dot. opodatkowania garażu blaszanego podatkiem od nieruchomości] | str. 142

VI. Glosy

Dr Jan Olszanowski (adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2016 r. (sygn. akt I OZ 533/16)
[dot. własnoręcznego podpisu i relacji między tym podpisem a jego mechanicznym odwzorowaniem] | str. 145

KRONIKA

Kalendarium sądownictwa administracyjnego (listopad-grudzień 2016 r.)
(opracował Przemysław Florjanowicz-Błachut) | str. 153

Sprostowanie | str. 166

BIBLIOGRAFIA

Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (listopad-grudzień 2016 r.)
(opracowała Marta Jaszczukowa) | str. 167

Lista recenzentów współpracujących w 2016 r. z Redakcją "Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego" | str. 172

Skorowidz "Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego" za 2016 r.
(opracowała Maria Poszwińska) (wkładka)

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zeszyty-naukowe-sadownictwa-administracyjnego

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2020 (92)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2020 (91)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2020 (90)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2020 (89)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2020 (88)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2019 (87)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2019 (86)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2019 (85)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2019 (84)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2019 (83)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2019 (82)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2018 (81)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2018 (80)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2018 (79)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2018 (78)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2018 (77)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2018

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2017 (72)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2017 (71)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2017 (70)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2016 (69)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2016 (68)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2016 (67)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2016 (66)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2016 (65)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2016 (64)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2015 (63)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2015 (62)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2015 (61)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2015 (60)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2015 (59)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2015 (58)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2014 (57)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5/2014 (56)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2014 (55)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2014 (54)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (2/2014) - 2/2014

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2014 (52)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2013 (51)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2013 (50)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2013 (49)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2013 (48)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2013 (47)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2013 (46)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2012 (45)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2012 (44)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2012 (43)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2012 (42)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2012 (41)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2012 (40)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2011 (39)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2011 (38)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2011 (37)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2011 (36)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2011 (35)

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty