Facebook

Teksty_Ustaw_2021_Bannery_SPRING-3595_1920x60.jpg [39.58 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2020 (92)

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
85,49 85,49
Cena regularna: 95,00
95,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena C...

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena Chojnacka

    Jan Filip

    Andrzej Gomułowicz (zastępca redaktora naczelnego)

    Roman Hauser

    Andrzej Kisielewicz

    Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (sekretarz redakcji)

    Andrzej Skoczylas

    Janusz Trzciński (redaktor naczelny)

    Maria Wiśniewska

    Andrzej Wróbel

    Marek Zirk-Sadowski

 

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

00-011 Warszawa

Tel. 22 551 67 25

e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Table of contents | str. 6

STUDIA I ARTYKUŁY

Dr hab. Artur Mudrecki (profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Zasada proporcjonalności jako element konstrukcji podatku od towarów i usług w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 9
Summary | str. 23

Dr Magdalena Durzyńska (sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
...

Table of contents | str. 6

STUDIA I ARTYKUŁY

Dr hab. Artur Mudrecki (profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Zasada proporcjonalności jako element konstrukcji podatku od towarów i usług w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 9
Summary | str. 23

Dr Magdalena Durzyńska (sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie)
Numer księgi wieczystej jako element jawnego rejestru publicznego | str. 24
Summary  | str. 36

Dr Małgorzata Szymańska (Uniwersytet Wrocławski Katedra Teorii i Filozofi i Prawa, asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu)
Instytucja przywrócenia terminu w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – analiza porównawcza  | str. 37
Summary  | str. 56

Mgr Kamil Krauschar (Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie)
Niezrealizowanie wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego z tytułu pozyskanych dochodów z opłat za zezwolenia wydane na sprzedaż napojów alkoholowych, w kontekście realizacji budżetu i jego roczności | str. 57
Summary | str. 74

Mgr Karol Flisek (doktorant, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Analiza i ocena konstrukcji zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji administracyjnej na podstawie art. 127a k.p.a. | str. 75
Summary | str. 88

VARIA

Dr hab. Dominik Gajewski (profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie)
Mgr Kamil Joński (Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego)
Liczba skarg wnoszonych do wojewódzkich sądów administracyjnych a cykliczne wahania gospodarki  | str. 89

ORZECZNICTWO

I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel)

Odesłanie prejudycjalne – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 33 – Określenie miejsca transakcji podlegających opodatkowaniu – Dostawa towarów wraz z transportem – Dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rachunek – Rozporządzenie (UE) nr 904/2010 – Artykuły 7, 13 i 28–30 – Współpraca pomiędzy państwami członkowskimi – Wymiana informacji. Wyrok TS z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie C-276/18, KrakVet Marek Batko sp.k., ECLI:EU:C:2020:485 | str. 99

II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: mgr Przemysław Florjanowicz-Błachut)

Złożenie przez cudzoziemca wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy Wyrok ETPC z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie M.K. i inni przeciwko Polsce (skargi nr 40503/17, 42902/17 i 43643/17) | str. 118

III. Trybunał Konstytucyjny (wybór i opracowanie: mgr Irena Chojnacka)

Wniosek Marszałka Sejmu RP o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją art. 4171 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny | str.127

IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka)

1. Wyrok SN z dnia 19 czerwca 2019 r. (sygn. akt II CSK 288/18) [dot. możliwości kwestionowania prawidłowości i skutków decyzji administracyjnej w ramach postępowania cywilnego]  | str. 152
2. Postanowienie SN z dnia 31 stycznia 2020 r. (sygn. akt II CSK 361/19) [dot. dopuszczalności oparcia skargi kasacyjnej, wniesionej od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy, na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy] | str. 156

V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne

A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek)
Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 7 września 2020 r. (sygn. akt I FPS 2/20) [dot. uznania świadczeń pieniężnych wypłacanych przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi za rabat w rozumieniu przepisów ustawy o podatku VAT]  | str. 158

B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: prof. Andrzej Gomułowicz, opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek)

1. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 r. (sygn. akt I SA/Wr 520/17) [dot. opodatkowania przychodów z tytułu prowadzenia niepublicznego przedszkola]  | str. 162
2. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 29 października 2019 r., sygn. akt II SAB/Bk 88/19 [dot. uznania wykazu dokumentów zgromadzonych w aktach postępowania przygotowawczego za informację publiczną]  | str. 165
3. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Gd 1527/19 [dot. ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy] | str. 168
4. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 r., sygn. akt III SA/Kr 55/20 [dot. skutków przeniesienia funkcjonariusza Policji do Służby Ochrony Państwa]  | str. 173

VI. Glosy Dr Marta Sarnowiec – Cisłak (główny specjalista-starszy asystent sędziego, Naczelny Sąd Administracyjny)

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2020 r. (sygn. akt K 4/19) [dot. niekonstytucyjności przepisu wprowadzającego w życie z mocą wsteczną zmiany w defi nicjach „budowla” i „elektrownia wiatrowa” naruszającego zasadę lex retro non agit]  | str.  177
Summary | str. 188

KRONIKA

Kalendarium sądownictwa administracyjnego (lipiec – sierpień 2020 r.) (opracowała dr hab. Anna Rossmanith) | str. 189

BIBLIOGRAFIA

I. Recenzje
Zbiór Praw Sądowych przez ex-kanclerza wielkiego koronnego Andrzeja Zamoyskiego ułożony i w roku 1778 drukiem wydany, w 300. rocznicę urodzin X Ordynata, w roku 2017 przedrukowany, Wstępem oraz Słownikiem wyrazów i zwrotów staropolskich, prawniczych, łacińskich, nazw geografi cznych oraz osób przez Jerzego Piotrowskiego opatrzony, Bieżuń 2017, stron 78, format 320x190 mm (edycja limitowana) (rec. dr hab. Mirosław Wincenciak)  | str. 193

II. Wykaz publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (lipiec – sierpień 2020 r.) (opracowała mgr Marta Jaszczukowa) | str. 197

Table of contents

Rozwiń Zwiń

STUDIES AND PAPERS

Dr hab. Artur Mudrecki (Professor at Koźminski University in Warsaw)
The principle of proportionality as an element of the construction of the tax on goods and services (value added tax) in the light of the case-law of the Court of Justice of the European Union and the Supreme Administrative
...

STUDIES AND PAPERS

Dr hab. Artur Mudrecki (Professor at Koźminski University in Warsaw)
The principle of proportionality as an element of the construction of the tax on goods and services (value added tax) in the light of the case-law of the Court of Justice of the European Union and the Supreme Administrative Court | p. 9
Summary | p.23

Dr Magdalena Durzyńska (Judge of the Voivodship Administrative Court in Warsaw)
Land and Mortgage Register number as an element of an open public register | p.24
Summary | p. 36

Dr Małgorzata Szymańska (University of Wrocław, Faculty of Law Theory and Philosophy, Assistant Judge at the Voivodship Administrative Court in Wrocław)
The institution of reinstatement of the time limit in administrative and administrative court proceedings – comparative analysis | p. 37
Summary  | p. 56

Mgr Kamil Krauschar (Regional Chamber of Auditors in Warsaw)
Failure to meet the budget expenditure of a local self-government unit on account of the revenue obtained from fees for permits issued for the sale of alcoholic beverages, in the context of budget implementation and its annuality  | p. 57
Summary | p. 74

Mgr Karol Flisek (doctoral student, Jagiellonian University in Cracow)
Analysis and evaluation of the construction of the waiver of the right to appeal against the administrative decision under Article 127a of the Code of Administrative Proceedings | p. 75
Summary | p. 88

VARIA

Dr hab. Dominik Gajewski (Professor at the Warsaw School of Economics)
Mgr Kamil Jońsk (Judicial Decisions Bureau of the Supreme Administrative Court)
Number of complaints fi led with voivodship administrative courts and cyclical economic fluctuations  | p. 89

CASE-LAW

I. Court of Justice of the European Union (selected and prepared by: Prof. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel)

A reference for a preliminary ruling – Common system of value added tax (VAT) – Directive 2006/112/EC – Article 33 – Determination of the place of taxable transactions – Supply of goods including transport – Supply of goods dispatched or transported by or on behalf of the supplier – Regulation (EU) No 904/2010 – Articles 7, 13 and 28-30 Cooperation between Member States – Exchange of information Judgment of the CJEU of 18 June 2020 in case C-276/18, KrakVet Marek Batko Limited Partnership, ECLI:EU:C:2020:485 | p. 99

II. European Court of Human Rights (selected and prepared by mgr Przemysław Florjanowicz-Błachut)

Applying for international protection on the border Judgment of the ECtHR of 23 July 2020 in the case of M.K. and Others v. Poland (Application nos. 40503/17, 42902/17 and 43643/17)  | p. 118

III. Constitutional Tribunal (selected and prepared by mgr Irena Chojnacka)

Motion of the Marshal of the Sejm of the Republic of Poland to declare the article 4171 §1 of the Act of 23 April 1964 on the Civil Code as unconstitutional | p. 127

IV. Supreme Court (selected and prepared by dr Michalina Szpyrka)

1.Judgment of the Supreme Court of 19 June 2019 (Case No. II CSK 288/18) [regarding the possibility of challenging the correctness and eff ects of an administrative decision in civil proceedings]  | p. 152
2.Order of the Supreme Court of 31 January 2020 (Case No. II CSK 361/19) [regarding the admissibility of basing a cassation appeal, fi led against the decision issued after the case was reconsidered, on the grounds contrary to the interpretation of the law made in this case by the Supreme Court]  | p. 156

V. Supreme Administrative Court and voivodship administrative courts

A. Case-law of the Supreme Administrative Court (selected by dr Stefan Babiarz, prepared by dr hab. Marcin Wiącek)
Resolution of the panel of the seven judges of the SAC of 7 September 2020 (Case No. I FPS 2/20) [regarding recognition of cash benefi ts paid by societies of collective management of copyrights as a discount within the meaning of the VAT Act]  | p. 158

B. Case-law of voivodship administrative courts (selected by Prof. Andrzej Gomułowicz,
prepared by dr hab. PhD Marcin Wiącek)
1. Judgment of the VAC in Wrocław of 29 September 2017 (Case No. I SA/Wr 520/17) [regarding taxation of income from running a non-public kindergarten]  | p. 162
2. Judgment of the VAC in Białystok of 29 October 2019 (Case No. II SAB/Bk 88/19) [regarding recognition of the list of documents collected in the preparatory proceedings fi les as public information]  | p. 165
3. Judgment of the VAC in Gdańsk of 8 January 2020 (Case No. I SA/Gd 1527/19) [regarding the limitation of advance income tax collection]  | p. 168
4. Judgment of the VAC in Cracow of 26 February 2020 (Case No. III SA/Kr 55/20) [regarding the consequences of transferring a police offi cer to the State Protection Service]  | p.  173

VI. Notes

Dr Marta Sarnowiec – Cisłak (Chief Specialist – Senior Assistant Judge, Supreme Administrative Court)
Note to the judgment of the Constitutional Tribunal of 22 July 2020 (Case No. K 4/19) [regarding the unconstitutional nature of a provision implementing, with retroactive eff ect, the changes in the defi nition of the terms “building” and “wind power station” in violation of the lex retro non agit principle]  | p. 177
Summary  | p. 188

CHRONICLES

Chronicle of the administrative judiciary (July–August 2020) (prepared by dr hab. Anna Rossmanith)  | p. 189

BIBLIOGRAPHY

I. Reviews
Collection of Judicial Rights prepared and in 1778 published in print by ex-Great Crown Chancellor Andrzej Zamoyski, on the 300th anniversary of the birth of the 10th Entailer (Ordynat), in 2017 reprinted, with added by Jerzy Piotrowski an Introduction as well as Dictionary of Old Polish, Legal, Latin words and phrases, geographical names and people; Bieżuń 2017, pages 78, format 320x190 mm (limited edition) (review: dr hab. Mirosław Wincenciak) | p. 193

II. Publications concerning administrative proceedings and administrative court proceedings (July–August 2020) (prepared by mgr Marta Jaszczukowa) | p. 197

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zeszyty-naukowe-sadownictwa-administracyjnego

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2020 (92)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2020 (91)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2020 (90)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2020 (89)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2020 (88)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2019 (87)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2019 (86)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2019 (85)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2019 (84)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2019 (83)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2019 (82)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2018 (81)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2018 (80)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2018 (79)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2018 (78)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2018 (77)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2018

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2017 (72)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2017 (71)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2017 (70)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2016 (69)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2016 (68)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2016 (67)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2016 (66)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2016 (65)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2016 (64)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2015 (63)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2015 (62)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2015 (61)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2015 (60)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2015 (59)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2015 (58)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2014 (57)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5/2014 (56)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2014 (55)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2014 (54)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (2/2014) - 2/2014

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2014 (52)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2013 (51)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2013 (50)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2013 (49)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2013 (48)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2013 (47)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2013 (46)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2012 (45)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2012 (44)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2012 (43)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2012 (42)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2012 (41)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2012 (40)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2011 (39)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2011 (38)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2011 (37)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2011 (36)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2011 (35)

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty