Facebook

Teksty_Ustaw_2021_Bannery_SPRING-3595_1920x60.jpg [39.58 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
-20%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2012 (40)

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
63,20 63,20
Cena regularna: 79,00
79,00
0,00
PROMOCJA RABAT -20 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena C...

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena Chojnacka

    Jan Filip

    Andrzej Gomułowicz (zastępca redaktora naczelnego)

    Roman Hauser

    Andrzej Kisielewicz

    Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (sekretarz redakcji)

    Andrzej Skoczylas

    Janusz Trzciński (redaktor naczelny)

    Maria Wiśniewska

    Andrzej Wróbel

    Marek Zirk-Sadowski

 

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

00-011 Warszawa

Tel. 22 551 67 25

e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
STUDIA I ARTYKUŁY

Prof. dr hab. Roman Hauser (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Konstytucyjna zasada niezawisłości sędziowskiej | str. 9
Summary | str. 22

Dr hab. Piotr Korzeniowski (profesor, Uniwersytet Łódzki) Pojęcie "środowisko jako dobro wspólne" w systemie prawa ochrony środowiska | str. 24
Summary | str. 36

Dr Piotr Pietrasz (adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku)
...
STUDIA I ARTYKUŁY

Prof. dr hab. Roman Hauser (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Konstytucyjna zasada niezawisłości sędziowskiej | str. 9
Summary | str. 22

Dr hab. Piotr Korzeniowski (profesor, Uniwersytet Łódzki) Pojęcie "środowisko jako dobro wspólne" w systemie prawa ochrony środowiska | str. 24
Summary | str. 36

Dr Piotr Pietrasz (adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku) Sądowa kontrola pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach - aspekt doktrynalny i orzeczniczy (ujęcie krytyczne) | str. 37
Summary | str. 63

Dr Ewa Szewczyk (adiunkt, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie) Uchylenie decyzji administracyjnej we wznowionym postępowaniu na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego | str. 65

VARIA

Prof. dr hab. Marek Safjan (sędzia, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
Dialog czy konfl ikt? O relacji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów konstytucyjnych w dziedzinie zastosowania praw podstawowych | str. 75

Prof. dr hab. Andrzej Skoczylas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Dr Wojciech Piątek (adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Nowe ujęcie zasady zagrożenia w świetle nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 90

ORZECZNICTWO

I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: Andrzej Wróbel i Piotr Wróbel)
Opinia wydana na podstawie art. 218 ust. 11 TFUE - Projekt umowy międzynarodowej - Przystąpienie Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - Zgodność projektu z traktatami TUE i TFUE
Opinia 2/13 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. | str. 101

II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: Agnieszka Wilk-Ilewicz)
Prawo do rzetelnego procesu sądowego - naruszenie art. 6 EKPC
Wyrok ETPC z dnia 25 wrześ nia 2014 r. w sprawie Karin Andersson i inni przeciwko Szwecji, skarga nr 29878/09 | str. 115

III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: Irena Chojnacka, opracowanie: Mieszko Nowicki)

1. Wyrok TK z dnia 25 wrześ nia 2014 r. (sygn. akt K 49/12) [dot. milczącej interpretacji indywidualnej i daty jej wejścia w życie] | str. 117

2. Wyrok TK z dnia 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13) [dot. różnicowania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną] | str. 122

IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: Dawid Miąsik)

1. Wyrok SN z dnia 8 października 2014 r. (sygn. akt III SK 85/13) [dot. wykładni przepisów krajowych w świetle art. 10 ust. 2 i 3 dyrektywy 2002/20 o zezwoleniach] | str. 133

2. Wyrok SN z dnia 9 października 2014 r. (sygn. akt II UK 594/13) [dot. stwierdzenia nieważności decyzji organu rentowego na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy systemowej] | str. 139

V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne

A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wybór: Stefan Babiarz, opracowanie: Marcin Wiącek)

1. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 17 listo pada 2014 r. (sygn. akt II FPS 3/14) [dot. możliwości odliczenia przez spadkobiercę wydatków poniesionych przez spadkodawcę na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych] | str. 144

2. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 17 listo pada 2014 r. (sygn. akt II FPS 4/14) [dot. okreś lenia przychodu ze zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie] | str. 155

B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: Bogusław Gruszczyński, opracowanie: Marcin Wiącek)

1. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 14 sierpnia 2012 r. (sygn. akt II SA/Bd 131/12) [dot. zwolnienia ze służby funkcjonariusza Służby Więziennej, który został uprzednio zawieszony w czynnościach służbowych] | str. 162

2. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2013 r. (sygn. akt II SA/Gd 108/13) [dot. niedopuszczalności wykonywania robót budowlanych, polegających na dociepleniu budynku, przed zakończeniem postępowania legalizacyjnego] | str. 167

3. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Wr 158/14) [dot. trybu dochodzenia zwrotu VAT pobranego niezgodnie z prawem UE] | str. 170

4. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2014 r. (sygn. akt II SA/Gl 55/14) [dot. braku obowiązku przedstawienia sprawozdania z odbierania odpadów komunalnych przez podmiot, który nie prowadził działalności w tym zakresie] | str. 177

5. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r. (sygn. akt IV SA/Wa 857/14) [dot. wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej] | str. 180

VI. Glosy

Mgr Łukasz Pietruszka (doktorant, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji)
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2012 r. (II OSK 1966/11) [dot. przekroczenia zakresu uprawnień organów administracji w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z 1962 r. o obywatelstwie polskim - arbitralne dokonanie przez organ zmiany nazwiska strony] | str. 185

KRONIKA

Kalendarium sądownictwa administracyjnego (listopad-grudzień 2014 r.)
(opracował Przemysław Florjanowicz-Błachut) | str. 193

BIBLIOGRAFIA

I. Recenzje

Joanna Taczkowska-Olszewska, Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2014 (rec. Przemysław Szustakiewicz) | str. 209

II. Publikacje

Wykaz publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
(listopad-grudzień 2014 r.) (opracowała Marta Jaszczukowa) | str. 213

List do Redakcji | str. 219

Lista recenzentów współpracujących w 2014 r. z Redakcją "Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego" | str. 220

Skorowidz "Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego" za 2014 rok (opracowała Maria Poszwińska) (wkładka)

Table of contents

Rozwiń Zwiń
STUDIES AND ARTICLES

Professor Roman Hauser, PhD (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Constitutional principle of judicial independence | p. 9
Summary | p. 22

Piotr Korzeniowski, Dr Habil. (professor, University of Łódź)
The concept of the "environment as a common good" in the system of environmental law | p. 24
Summary | p. 36

Piotr Pietrasz, PhD (assistant
...
STUDIES AND ARTICLES

Professor Roman Hauser, PhD (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Constitutional principle of judicial independence | p. 9
Summary | p. 22

Piotr Korzeniowski, Dr Habil. (professor, University of Łódź)
The concept of the "environment as a common good" in the system of environmental law | p. 24
Summary | p. 36

Piotr Pietrasz, PhD (assistant professor, University in Białystok)
Judicial review of written interpretations of tax law provisions issued in individual cases - doctrinal and jurisdictional perspective (critical approach) | p. 37
Summary | p. 63

Ewa Szewczyk, PhD (assistant professor, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa in Sulechów)
Annulment of an administrative decision in renewed administrative proceedings under Article 151 § 1 (2) of the Code of Administrative Proceedings | p. 65

VARIA

Professor Marek Safjan, PhD (judge, Court of Justice of the European Union)
Dialogue or conflict? On the relation between the Court of Justice of the European Union and constitutional tribunals in the field of application of fundamental rights | p. 75

Professor Andrzej Skoczylas, PhD (Adam Mickiewicz University in Poznań) Wojciech Piątek, PhD (assistant professor, Adam Mickiewicz University in Poznań)
New approach towards the principle of risk in the light of the amended Act on Administrative Enforcement Proceedings | p. 90

JUDICIAL DECISIONS

I. The Court of Justice of the European Union (selected and prepared by Andrzej Wróbel and Piotr Wróbel)
Opinion pursuant to Article 218 (11) of the TFEU - Draft international agreement - Accession of the European Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms - Compatibility of the draft agreement with the EU and FEU Treaties
Opinion 2/13 of the Court of Justice of the European Union of 18 December 2014 | p. 101

II. The European Court of Human Rights (selected and prepared by Agnieszka Wilk-Ilewicz) The right to a fair trial - violation of Article 6 of the ECHR
Judgment of the European Court of Human Rights of 25 September 2014 in the case of Karin Andersson and Others vs. Sweden, application no. 29878/09 | p. 115

III. The Constitutional Tribunal (selected by Irena Chojnacka, prepared by Mieszko Nowicki)

1. Judgment of the Constitutional Tribunal of 25 September 2014 (files no. K 49/12) [the individual silent interpretation and the date of its entrance into force] | p. 117

2. Judgment of the Constitutional Tribunal of 21 October 2014 (files no. K 38/13) [the diff erentiation of the right of persons taking care of a disabled person to receive attendance benefit] | p. 122

IV. The Supreme Court (selected and prepared by Dawid Miąsik)

1. Judgment of the Supreme Court of 8 October 2014 (files no. III SK 85/13) [the interpretation of domestic provisions in the light of Article 10 (2) and (3) of Directive 2002/20 - the Authorisation Directive] | p. 133

2. Judgment of the Supreme Court of 9 October 2014 (files no. II UK 594/13) [the annulment of a decision of a pension authority under Article 83a (2) of the Act on Social Insurance System] | p. 139

V. The Supreme Administrative Court and voivodeship administrative courts

A. Judicial decisions of the Supreme Administrative Court (selected by Stefan Babiarz, prepared by Marcin Wiącek)

1. Resolution of a panel of seven judges of the Supreme Administrative Court of 17 November 2014 (files no. II FPS 3/14) [the possibility of a heir to deduct expenditure on the acquisition of units in capital funds incurred by the testator] | p. 144

2. Resolution of a panel of seven judges of the Supreme Administrative Court of 17 November 2014 (files no. II FPS 4/14) [the determination of revenue from the sale of a property under a life estate agreement] | p. 155

B. Judicial decisions of voivodeship administrative courts (selected by Bogusław Gruszczyński, prepared by Marcin Wiącek)

1. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Bydgoszcz of 14 August 2012 (files no. II SA/Bd 131/12) [the discharge from service of a prison officer who has previously been suspended in the performance of their official duties] | p. 162

2. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Gdańsk of 5 June 2013 (files no. II SA/Gd 108/13) [the inadmissibility of execution of construction works consisting in building thermal insulation before the end of authentication process] | p. 167

3. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Wrocław of 9 April 2014 (files no. I SA/Wr 158/14) [the procedure for claiming a refund of VAT collected in breach of EU law] | p. 170

4. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 17 June 2014 (files no. II SA/Gl 55/14) [on the lack of obligation to produce a report on the collection of municipal waste by an entity which has not conducted activities in this field] | p. 177

5. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 26 June 2014 (files no. IV SA/Wa 857/14) [the property valuation for the purposes of determining the amount of zoning fee] | p. 180

VI. Glosses

Łukasz Pietruszka, MSc (PhD student, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji)
Gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of 30 October 2012 (II OSK 1966/11) [the exceedance of the scope of authority granted to administration bodies in the proceedings conducted under the Act of 1962 on the Polish Citizenship - arbitrary change of the party's last name by the body] | p. 185

CHRONICLE

Schedule of events in the administrative jurisdiction (November-December 2014) (prepared by Przemysław Florjanowicz-Błachut) | p. 193

BIBLIOGRAPHY

I. Reviews

Joanna Taczkowska-Olszewska, Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym [Access to public information in the Polish legal system,] Warsaw 2014 (review by Przemysław Szustakiewicz) | p. 209

II. Publications

List of publications in the area of administrative procedure and proceedings before administrative courts (November-December 2014) (prepared by Marta Jaszczukowa) | p. 213

Letter to the Editorial Team | p. 219

List of reviewers cooperating with the editors of the Scientific Bulletin of the Administrative Courts in 2014 | p. 220

Index for the Scientific Bulletin of the Administrative Courts for 2014 (prepared by Maria Poszwińska) (insert)

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zeszyty-naukowe-sadownictwa-administracyjnego

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2020 (92)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2020 (91)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2020 (90)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2020 (89)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2020 (88)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2019 (87)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2019 (86)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2019 (85)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2019 (84)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2019 (83)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2019 (82)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2018 (81)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2018 (80)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2018 (79)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2018 (78)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2018 (77)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2018

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2017 (72)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2017 (71)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2017 (70)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2016 (69)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2016 (68)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2016 (67)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2016 (66)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2016 (65)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2016 (64)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2015 (63)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2015 (62)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2015 (61)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2015 (60)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2015 (59)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2015 (58)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2014 (57)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5/2014 (56)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2014 (55)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2014 (54)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (2/2014) - 2/2014

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2014 (52)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2013 (51)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2013 (50)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2013 (49)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2013 (48)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2013 (47)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2013 (46)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2012 (45)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2012 (44)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2012 (43)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2012 (42)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2012 (41)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2012 (40)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2011 (39)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2011 (38)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2011 (37)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2011 (36)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2011 (35)

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty