Facebook

Teksty_Ustaw_2021_Bannery_SPRING-3595_1920x60.jpg [39.58 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2016 (65)

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
73,34 73,34
Cena regularna: 81,50
81,50
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena C...

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena Chojnacka

    Jan Filip

    Andrzej Gomułowicz (zastępca redaktora naczelnego)

    Roman Hauser

    Andrzej Kisielewicz

    Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (sekretarz redakcji)

    Andrzej Skoczylas

    Janusz Trzciński (redaktor naczelny)

    Maria Wiśniewska

    Andrzej Wróbel

    Marek Zirk-Sadowski

 

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

00-011 Warszawa

Tel. 22 551 67 25

e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
STUDIA I ARTYKUŁY

Prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki)
Przepisy porządkowe w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym - racjonalne odmienności czy nieuzasadnione zróżnicowanie rozwiązań prawnych? | str. 9

Summary | str. 22

Prof. dr hab. Robert Stefanicki (Uniwersytet Wrocławski)
Prawo do obrony na przykładzie wdrażania unijnych reguł ochrony konkurencji w interesie publicznym | str. 24

Summary |
...
STUDIA I ARTYKUŁY

Prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki)
Przepisy porządkowe w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym - racjonalne odmienności czy nieuzasadnione zróżnicowanie rozwiązań prawnych? | str. 9

Summary | str. 22

Prof. dr hab. Robert Stefanicki (Uniwersytet Wrocławski)
Prawo do obrony na przykładzie wdrażania unijnych reguł ochrony konkurencji w interesie publicznym | str. 24

Summary | str. 37

Dr Piotr Pietrasz (adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku)
Konstytucyjne uwarunkowania informatyzacji postępowania przed sądami administracyjnymi | str. 38

Summary | str. 48

Dr Michał Kowalski (adiunkt, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie)
Nadużycie prawa do informacji publicznej | str. 49

Summary | str. 60

Mgr Angelika Drelichowska (doktorantka, Uniwersytet Wrocławski)
Egzekucja administracyjna ze wspólnego rachunku bankowego | str. 61

Summary | str. 68

Sędzia NSA Lidia Błystak 1948-2016 | str. 69

VARIA

Mgr Artur Fojt (doktorant, Uniwersytet Wrocławski)
Karolina Chabasińska (studentka, Uniwersytet Wrocławski)
Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej konferencji naukowej "Obywatel dla państwa czy państwo dla obywatela?", Wrocław 10 grudnia 2015 r. | str. 71

ORZECZNICTWO

I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: Andrzej Wróbel, Piotr Wróbel)
Swoboda świadczenia usług - Artykuł 56 TFUE - Gry losowe - Monopol państwowy w zakresie urządzania zakładów sportowych - Uprzednie zezwolenie administracyjne - Wykluczenie podmiotów prywatnych - Przyjmowanie zakładów na rzecz podmiotu z siedzibą w innym państwie członkowskim - Sankcje karne - Przepis krajowy sprzeczny z prawem Unii - Wykluczenie - Przejście do systemu przewidującego przyznanie ograniczonej liczby koncesji prywatnym podmiotom - Zasady przejrzystości i bezstronności - Dyrektywa 98/34/WE - Artykuł 8 - Przepisy techniczne - Zasady dotyczące usług - Obowiązek notyfikowania
Wyrok TSUE z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie C-336/14 Sebat Ince | str. 77

II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: Agnieszka Wilk-Ilewicz)
Oczywista niezasadność i niedopuszczalność skargi na podstawie art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego), a także na podstawie art. 14 Konwencji w związku z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności) w odniesieniu do odmowy przyznania przez władze francuskie świadczeń rodzinnych skarżącym, których dzieci przybyły do Francji bez przeprowadzenia wymaganej procedury łączenia rodzin
Postanowienie ETPC z dnia 8 września 2015 r. w sprawie Okitaloshima Okonda Osungu i Selpa Lokongo przeciwko Francji (skargi nr 76860/11 i 51354/13) | str. 96

III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: Irena Chojnacka, opracowanie: Mieszko Nowicki)
Wyrok TK z dnia 10 lipca 2014 r. (sygn. akt P 19/13)
[dot. prawa łowieckiego - braku ochrony właściciela nieruchomości objętej reżimem obwodu łowieckiego] | str. 98

IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: Dawid Miąsik)
Wyrok SN z dnia 8 października 2015 r. (sygn. akt III KRS 34/12)
[dot. odmowy zastosowania przez sąd przepisów niezgodnych z Konstytucją] | str. 108

V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne

A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wybór: Stefan Babiarz, opracowanie: Marcin Wiącek)

Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 19 października 2015 r. (sygn. akt II OPS 2/15)
[dot. dysponowania przez spółdzielnię mieszkaniową nieruchomością wspólną na cele budowlane] | str. 119

B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: Bogusław Gruszczyński, opracowanie: Marcin Wiącek)

1. Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 3 marca 2015 r. (sygn. akt VI SA/Wa 3203/14)
[dot. skargi do sądu administracyjnego na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie przejęcia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej] | str. 123

2. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2015 r. (sygn. akt III SA/Wa 2679/14)
[dot. uznania wydatków poniesionych przez pracodawcę na dofinansowanie czesnego studiów licencjackich pracownika za koszty uzyskania przychodów] | str. 124

3. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 7 maja 2015 r. (sygn. akt II SA/Bk 19/15)
[dot. orzekania o rozpoznaniu choroby zawodowej] | str. 125

4. Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1043/15)
[dot. niedopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na zalecenia wydane przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego] | str. 128

VI. Glosy

Dr Katarzyna Celińska-Grzegorczyk (adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2015 r. (sygn. akt II OZ 631/15)
[dot. instytucji wyłączenia sędziego] | str. 130

Mgr Anna Sidorowska-Ciesielska (asystent sędziego, Naczelny Sąd Administracyjny)
Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2015 r. (sygn. akt II SA/Wa 1304/15)
[dot. art. 149 p.p.s.a. jako podstawy rozpoznania skargi na bezczynność czy przewlekłość i wymierzenia grzywny] | str. 136

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W EUROPIE

Dr Przemysław Ostojski (adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr hab. Wojciech Piątek (adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Kasacyjne orzeczenia austriackich sądów administracyjnych | str. 143

KRONIKA

Kalendarium sądownictwa administracyjnego (styczeń-luty 2016 r.)
(opracował Przemysław Florjanowicz-Błachut) | str. 153

BIBLIOGRAFIA

I. Recenzje

Grzegorz Rydlewski, Modernizacja administracji. Studium polityk administracyjnych w Polsce, Warszawa 2015
(rec. Przemysław Szustakiewicz) | str. 167

II. Publikacje

Wykaz publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (styczeń-luty 2016 r.)
(opracowała Marta Jaszczukowa) | str. 171

Table of contents

Rozwiń Zwiń
STUDIES AND ARTICLES

Professor Wojciech Chróścielewski, PhD (University of Łódź)
Order regulations in administrative proceedings and administrative court proceedings - a rational divergence or unjustified differentiation of legal solutions? | p. 9

 • Summary
 • | p. 22

  Professor Robert Stefanicki, PhD (University of Wrocław)
  Right to a fair trial as exemplified by the implementation of the rules of Community law concerning the protection of competition in the public interest | p. 24

 • Summary
 • | p. 37

  Piotr Pietrasz, PhD (assistant professor, University of Białystok)
  The impact of the provisions of the Constitution on the computerisation of proceedings before administrative courts | p. 38

 • Summary
 • | p. 48

  Michał Kowalski, PhD (assistant professor, European University of Law and Administration in Warsaw)
  Abuse of the right to public information | p. 49

 • Summary
 • | p. 60

  Angelika Drelichowska, MA (doctoral student, University of Wrocław)
  Administrative enforcement of claims from a joint bank account | p. 61

 • Summary
 • | p. 68

  Lidia Błystak, judge of the SAC 1948-2016 | p. 69

  VARIA

  Artur Fojt, MA (doctoral student, University of Wrocław)
  Karolina Chabasińska (student, University of Wrocław)
  Report from the Second Nationwide Academic Conference "Citizens for the state, or the state for citizens?," Wrocław, 10 December 2015 | p. 71

  JUDICIAL DECISIONS

  I. The Court of Justice of the European Union (selected and prepared by Andrzej Wróbel, Piotr Wróbel)
  Freedom to provide services - Article 56 TFEU - Games of chance - Public monopoly on betting on sporting competitions - Prior administrative authorisation - Exclusion of private operators - Collection of bets on behalf of an operator established in another Member State - Criminal penalties - National provision contrary to EU law - Exclusion - Transition to a system providing for the grant of a limited number of licences to private operators - Principles of transparency and impartiality - Directive 98/34/EC - Article 8 - Technical regulations - Rules on services - Obligation to notify
  Judgment of the Court of Justice of the European Union of 4 February 2016 in the case C-336/14 Sebat Ince | p. 77

  II. The European Court of Human Rights (selected and prepared by Agnieszka Wilk-Ilewicz)
  Manifest lack of foundation and unacceptability of an application based on article 14 of the Convention (non-discrimination) in connection with article 8 (right to respect for private and family life) as well as on the basis of article 14 of the Convention read in conjunction with article 1 of Protocol no. 1 to the Convention (protection of property) with respect to the refusal on the part of the French authorities to provide family benefits to the applicants whose children arrived in France outside the required family reunification procedure
  Decision of the ECHR of 8 September 2015 in the case Okitaloshima Okonda Osungu and Selpa Lokongo v France (application no. 76860/11 and 51354/13) | p. 96

  III. The Constitutional Tribunal (selected by Irena Chojnacka, prepared by Mieszko Nowicki)
  Judgment of the Constitutional Tribunal of 10 July 2014 (files no. P 19/13)
  [hunting law - the absence of the protection of the owner of a property covered by the hunting district regime] | p. 98

  The Supreme Court (selected and prepared by Dawid Miąsik)
  Judgment of the Supreme Court of 8 October 2015 (files no. III KRS 34/12)
  [the court's refusal to apply provisions inconsistent with the Constitution] | p. 108

  V. The Supreme Administrative Court and voivodeship administrative courts

  A. Judicial decisions of the Supreme Administrative Court (selected by Stefan Babiarz, prepared by Marcin Wiącek)

  Resolution of a panel of seven judges of the Supreme Administrative Court of 19 October 2015 (files no. II OPS 2/15)
  [the use of a jointly owned property by a housing cooperative for construction purposes] | p. 119

  B. Judicial decisions of voivodeship administrative courts (selected by Bogusław Gruszczyński, prepared by Marcin Wiącek)

  1. Decision of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 3 March 2015 (files no. VI SA/Wa 3203/14)
  [the complaint to an administrative court against the decision of the Polish Financial Supervision Authority pertaining to the takeover of a co-operative savings and credit union] | p. 123

  2. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 29 April 2015 (files no. III SA/Wa 2679/14)
  [the recognition of expenses incurred by the employer in connection with co-financing undergraduate tuition fees of an employee as tax deductible expenses] | p. 124

  3. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Białystok of 7 May 2015 (files no. II SA/Bk 19/15)
  [the adjudication on the identification of an occupational disease] | p. 125

  4. Decision of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 30 June 2015 (files no. VI SA/Wa 1043/15)
  [the unacceptability of filing a complaint to an administrative court against the recommendations issued by the inspectors of the Office of Technical Inspection] | p. 128

  VI. Glosses

  Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, PhD (assistant professor, Adam Mickiewicz University in Poznań)
  Gloss to the decision of the Supreme Administrative Court of 2 July 2015 (files no. II OZ 631/15)
  [the exclusion of a judge] | p. 130

  Anna Sidorowska-Ciesielska, MA (assistant to a judge, Supreme Administrative Court)
  Gloss to the decision of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 27 October 2015 (files no. II SA/Wa 1304/15)
  [article 149 of the Law on Proceedings before Administrative Courts as the basis for the examination of a complaint against the failure to act or delays in proceedings as well as for the imposition of a fine] | p. 136

  ADMINISTRATIVE JUSTICE IN EUROPE

  Przemysław Ostojski, PhD (assistant professor, Adam Mickiewicz University in Poznań)
  Wojciech Piątek, PhD (assistant professor, Adam Mickiewicz University in Poznań)
  Cassation judgments of Austrian administrative courts | p. 143

  CHRONICLE

  Schedule of events in the administrative judiciary (January-February 2016)
  (prepared by Przemysław Florjanowicz-Błachut) | p. 153

  BIBLIOGRAPHY

  I. Reviews

  Grzegorz Rydlewski, The Modernisation of Administration. A Study of Administration Policies in Poland, Warsaw 2015
  (review by Przemysław Szustakiewicz) | p. 167

  II. Publications

  List of publications in the area of administrative procedure and proceedings before administrative courts (January-February 2016)
  (prepared by Marta Jaszczukowa) | p. 171

  Wojciech Chróścielewski
  Order regulations in administrative proceedings and administrative court proceedings - a rational divergence or unjustified differentiation of legal solutions?
  The provisions of procedural law should be designed in a manner which prevents any doubts as to the application thereof as well as to the consequences of such application. The application of different procedural regulations in similar legal situations may prove misleading for citizens and thus violate the principle of trust for the state and for the laws it enacts, which itself is derived from the constitutional principle of the democratic state based on the rule of law.
  In his article, the author analyses the legal solutions applied in the general and special administrative proceedings as well as in the proceedings before administrative courts insofar as they relate to the time periods the final day of which falls on a Saturday, the manner in which compliance with the specified time periods may be ensured by persons staying abroad as well as the manner in which various documents are to be delivered to such persons. The reason for this is that various legal solutions have been applied for the aforementioned proceedings. The author also discusses the question of the eff ectiveness of the use by the participants of the proceedings of the services of postal operators other than the designated operator through which they have received letters from administrative authorities or administrative courts.
  The findings of this study indicate that there are significant differences in the manner in which these issues are regulated in the procedural legislation referred to above. The differences in question occur in very similar legal conditions, which not only may, but actually does prove misleading to the participants of the proceedings, exposing them to unfavourable legal outcomes. In the author's opinion, it would be advisable to enact a piece of legislation called the "act on the general provisions of administrative law," which would ensure greater consistency with respect to the issues outlined above insofar as the differences in question do not stem from the provisions of the applicable Community law. Attempts to enact such an act, intended to form the basis of the legislative intentions of the Polish Parliament with respect to the broadly understood administrative law, have already been made on a number of occasions. The author suggests that this concept should be reintroduced, on condition that the provisions of such an act would include solutions which are common to all procedural legislative acts in the field of administrative law (and administrative court procedure), governing the issues examined in the article.

  Back to top


  Robert Stefanicki
  Right to a fair trial as exemplified by the implementation of the rules of Community law concerning the protection of competition in the public interest
  The effective protection of the single market against anti-competitive practices constitutes one of the EU priorities which find their regulation in treaties. The enforcement of the competition rules is based on an administrative model with great supervisory authority of the body implementing them and a significant scope of discretionary powers. Considering the fact that the Charter of Fundamental Rights was granted the status of primary legislation, the legislative activities of the EU or law enforcement practice, or the implementation of the requirements of that legal framework by Member States must not fail to comply with its regulations. This applies to, inter alia, the right of an individual to good administration.
  The article raises selected issues concerning the right to defence of an entrepreneur in the enforcement procedure of the law in question. A discussion of case law has a special place in the study, including the judgement of the EU Court of 15 July 2015, which revokes the decision of the European Commission on the grounds that it violated the right to defence of the entrepreneur in the proceedings. A new element in the Court's argumentation is a certain extension of the right to defence, and within the framework thereof - of the right to being heard, to situations in which the party is given the opportunity to prepare the strategy of his/her defence in a better way. The axiological dimension of the EU Court's argumentation is harmonized with the case law of administrative courts referred to in the present article.

  Back to top


  Piotr Pietrasz
  The impact of the provisions of the Constitution on the computerisation of proceedings before administrative courts
  The aim of the article is to point out the constitutional basis for the introduction into the Law on Proceedings before Administrative Courts of legal solutions pertaining to the use of information and communication technologies in the course of such proceedings. For the above reason, the question which needs to be answered is whether the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 justifies the introduction of changes in the proceedings before administrative courts which resulted from the enactment of the 2014 amendment. Furthermore, the article also contains a discussion on the constitutionality of the stance adopted by the Supreme Administrative Court in its resolution dated 12 May 2014, I OPS 10/13, according to which, under the present applicable legislation, in the light of the provisions of article 46 of the Law on Proceedings before Administrative Courts, it is not possible to submit to administrative courts any documents which bear a safe electronic signature, including through a public administration body, using electronic means of communication.
  In the author's opinion, the determining factor of computerisation of proceedings before administrative courts is the constitutional principle which provides that public institutions need to operate in a diligent and effective manner. This principle - where implemented in an appropriate way - may, to a certain extent, significantly contribute to what one may term as "unclogging" the principle of the right to a fair trial, taking the said principle to a new level.
  However, when evaluating the aforementioned resolution of the Supreme Administrative Court, one may reach the conclusion that the Court refrained from the ostensible "unclogging" of the access to justice, as such a move could - given the circumstances prevailing on the day of adoption of the said resolution - lead to the right to a fair trial being obstructed even further than before. Allowing for correspondence between the administrative court and the parties to the proceedings sent and received using means of electronic communication to be considered effective would, in the absence of appropriate legal regulations and adequate equipment and systems, bring about negative consequences that would signifi cantly outweigh the benefits which flow from the use of state-of-the-art technologies. One may even conclude that allowing for correspondence between the administrative courts and the parties to the proceedings sent and received using means of electronic communication to be considered eff ective would result in a violation of the constitutional right to a fair trial.

  Back to top


  Michał Kowalski
  Abuse of the right to public information
  The right to public information remains a privileged right, both under the provisions of the Constitution of the Republic of Poland and of the act on access to public information. The right to request access to public information regardless of the quantity and quality thereof is practically unlimited in scope. The use of the said right is made even easier due to the lack of the need to justify the requests made as well as due to the fact that such requests are to be fulfilled free of charge and according to a simplified procedure. All these solutions remain conducive to the abuse of the right to information, i.e. the use thereof for purposes inconsistent with those for which it was originally intended. The right in question has, in many cases, been used as an effective tool for disorganising the functioning of governing bodies. At the same time, the existing regulatory environment lacks effective legal measures which would make it possible to counteract this phenomenon in an efficient manner. Against this background, the article presents a series of issues pertaining to the abuse of the right to information as a phenomenon which is clearly apparent both in administrative proceedings and in administrative court proceedings.

  Back to top


  Angelika Drelichowska
  Administrative enforcement of claims from a joint bank account
  The article covers the issue of administrative enforcement of claims from a joint bank account. Administrative enforcement of claims from a joint bank account became permissible following the entry into force of the amendment to the act dated 17 June 1966 on enforcement proceedings in administration (Dz.U. [Journal of Laws] of 2014, item 1619), introduced under the act of 1 April 2004 amending the Banking Law and certain other acts (Dz.U. [Journal of Laws] no. 91, item 870, as amended).
  The issue of administrative enforcement from joint bank accounts has not, until now, formed the subject of any research despite being a relevant issue both from theoretical and practical standpoint for a number of reasons, including, inter alia, the fact that the seizure of a joint bank account has a direct impact on the legal situation of the co-owner of the account, who appears in the capacity of a third party in the course of enforcement proceedings, i.e. of a party to whom the duty to perform the enforced obligations does not extend. The analysis of the provisions of the act on enforcement proceedings in administration has shown that the provisions in question provide insuffi cient protection to the legal rights of the co-owners of bank accounts who appear in the capacity of third parties in the course of administrative enforcement proceedings.
  The publication also contains an analysis of legal solutions in the field of court enforcement of claims from joint bank accounts. The analysis in question leads to the conclusion that the legal solutions adopted in the Code of Civil Procedure which pertain to enforcement from joint bank accounts establish adequate legal guarantees with respect to the protection of the rights of third parties, i.e. of persons whose role in such proceedings is not that of debtors, but merely of co-owners of a bank account held jointly with the debtor.

  Back to top


  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zeszyty-naukowe-sadownictwa-administracyjnego

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2020 (92)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2020 (91)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2020 (90)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2020 (89)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2020 (88)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2019 (87)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2019 (86)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2019 (85)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2019 (84)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2019 (83)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2019 (82)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2018 (81)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2018 (80)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2018 (79)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2018 (78)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2018 (77)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2018

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2017

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2017

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2017

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2017 (72)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2017 (71)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2017 (70)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2016 (69)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2016 (68)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2016 (67)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2016 (66)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2016 (65)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2016 (64)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2015 (63)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2015 (62)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2015 (61)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2015 (60)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2015 (59)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2015 (58)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2014 (57)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5/2014 (56)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2014 (55)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2014 (54)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (2/2014) - 2/2014

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2014 (52)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2013 (51)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2013 (50)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2013 (49)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2013 (48)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2013 (47)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2013 (46)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2012 (45)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2012 (44)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2012 (43)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2012 (42)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2012 (41)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2012 (40)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2011 (39)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2011 (38)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2011 (37)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2011 (36)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2011 (35)

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty