Facebook

Teksty_Ustaw_2021_Bannery_SPRING-3595_1920x60.jpg [39.58 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2017

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
73,80 73,80
Cena regularna: 81,99
81,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena C...

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena Chojnacka

    Jan Filip

    Andrzej Gomułowicz (zastępca redaktora naczelnego)

    Roman Hauser

    Andrzej Kisielewicz

    Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (sekretarz redakcji)

    Andrzej Skoczylas

    Janusz Trzciński (redaktor naczelny)

    Maria Wiśniewska

    Andrzej Wróbel

    Marek Zirk-Sadowski

 

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

00-011 Warszawa

Tel. 22 551 67 25

e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

STUDIA I ARTYKUŁY

Dr Wojciech Kręcisz (sędzia NSA, Naczelny Sąd Administracyjny)
W kwestii charakteru prawnego uchwały rady gminy o zatwierdzeniu taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę | str. 9

Summary | str. 20

Dr hab. Wojciech Piątek (adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle ustawy nowelizującej z dnia 7 kwietnia 2017
...

STUDIA I ARTYKUŁY

Dr Wojciech Kręcisz (sędzia NSA, Naczelny Sąd Administracyjny)
W kwestii charakteru prawnego uchwały rady gminy o zatwierdzeniu taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę | str. 9

Summary | str. 20

Dr hab. Wojciech Piątek (adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle ustawy nowelizującej z dnia 7 kwietnia 2017 r. - ogólna charakterystyka zmian | str. 21

Summary | str. 36

Dr Krzysztof Radzikowski (adiunkt, Uniwersytet Warszawski)
Ciąg dalszy sporów o defi nicję budowli jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości - casus elektrowni wiatrowych | str. 37

Summary | str. 60

Dr Martyna Wilbrandt-Gotowicz (adiunkt, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Sądowa kontrola decyzji organów krajowych wydawanych w postępowaniach zintegrowanych z prawem Unii Europejskiej | str. 61

Summary | str. 74

Mgr Jakub Ostałowski (radca prawny, Ministerstwo Cyfryzacji)
Jednoinstancyjne procedury oceny projektów w programach operacyjnych na lata 2014-2020 w kontekście art. 78 Konstytucji RP | str. 76

Summary | str. 91

ORZECZNICTWO

I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: Andrzej Wróbel, Piotr Wróbel)
Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 138 ust. 1 - Kwalifikacja danej transakcji jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - Zwolnienie z VAT wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów - Zamiar odsprzedania przez nabywcę zakupionych towarów podatnikowi w innym państwie członkowskim przed opuszczeniem przez nie terytorium pierwszego państwa członkowskiego - Ewentualny wpływ przetworzenia części towarów przed ich wysyłką
Wyrok TS z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie C-386/16 Toridas, ECLI:EU:C:2017:599 | str. 93

II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: Agnieszka Wilk-Ilewicz)
Pozbawienie skutecznego środka odwoławczego
Wyrok ETPC z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce "Solidarność i Przyjaźń" przeciwko Polsce (skarga nr 7389/09) | str. 103

III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: Irena Chojnacka, opracowanie: Mieszko Nowicki)
Postanowienie TK z dnia 28 czerwca 2017 r. (sygn. akt SK 20/16)
[dot. niedopuszczalności skargi, gdy między uchwaleniem planu miejscowego a złożeniem skargi do sądu nastąpiła zmiana struktury włas nościowej nieruchomości objętej planem] | str. 105

IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: Dawid Miąsik)

1. Wyrok SN z dnia 9 listopada 2016 r. (sygn. akt II CSK 106/16)
[dot. zaistnienia przesłanki bezprawności wymaganej dla odpowiedzialności skarbu państwa z art. 417 k.c.] | str. 111

2. Postanowienie SN z dnia 27 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II CSK 412/16)
[dot. niedopuszczalności ustalenia dla przedsiębiorstwa przesyłowego służebności przesyłu w pasie drogowym] | str. 116

V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne

A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wybór: Irena Chojnacka, opracowanie: Marcin Wiącek)

Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 3 lipca 2017 r. (sygn. akt I OPS 1/17)
[dot. niedopuszczalności obciążenia prokuratora kosztami postępowania przed sądem administracyjnym] | str. 119

B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: Andrzej Gomułowicz, opracowanie: Marcin Wiącek)

1. Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Rz 467/14)
[dot. podatku dochodowego z tytułu zbycia udziału w użytkowaniu wieczystym] | str. 122

2. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 8 czerwca 2016 r. (sygn. akt I SA/Bk 500/16)
[dot. uchwały o zatwierdzeniu bądź o odmowie zatwierdzenia taryf dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków] | str. 125

3. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 26 października 2016 r. (sygn. akt II SA/Bk 640/16)
[dot. konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury] | str. 126

4. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 24 stycznia 2017 r. (sygn. akt II SA/Bk 678/16)
[dot. postanowienia wyjaśniającego wydawanego na podstawie art. 113 § 2 k.p.a.] | str. 127

VI. Glosy

Mgr Łukasz Kierznowski (asystent, Uniwersytet w Białymstoku)
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Ol 1317/16)
[dot. wykorzystania centylowego wyniku egzaminu maturalnego w procedurze rekrutacji na studia] | str. 130

KRONIKA

Kalendarium sądownictwa administracyjnego (lipiec-sierpień 2017 r.)
(opracowała Anna Rossmanith) | str. 139

Uzupełnienie kroniki (marzec-kwiecień 2017 r.) | str. 144

BIBLIOGRAFIA

Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (lipiec-sierpień 2017 r.)
(opracowała Marta Jaszczukowa) | str. 145

Table of contents

Rozwiń Zwiń

STUDIES AND ARTICLES

Dr Wojciech Kręcisz (judge of the Supreme Administrative Court)
The commune [municipality] council’s resolution approving collective water supply tariff s – is it an act of local law? | p. 9

| p. 20

Dr hab. Wojciech Piątek (assistant professor, Adam Mickiewicz
...

STUDIES AND ARTICLES

Dr Wojciech Kręcisz (judge of the Supreme Administrative Court)
The commune [municipality] council’s resolution approving collective water supply tariff s – is it an act of local law? | p. 9

| p. 20

Dr hab. Wojciech Piątek (assistant professor, Adam Mickiewicz University in Poznań)
The Code of Administrative Proceedings in the light of the Amending Act of 7 April 2017 – general characteristics | p. 21

| p. 36

Dr Krzysztof Radzikowski (assistant professor, University of Warsaw)
Further disputes over the defi nition of a building as the subject to real property tax – the case of wind power plants | p. 37

| p. 60

Dr Martyna Wilbrandt-Gotowicz (assistant professor, Cardinal Wyszyński University in Warsaw)
Judicial review of decisions issued by national authorities in proceedings integrated with the law of the European Union | p. 61

| p. 74

Mgr Jakub Ostałowski (legal counsel, Ministry of Digitization)
One-instance project assessment procedure in operational programmes for 2014–2020 in the context of Article 78 of the Constitution of the Republic of Poland | p. 76

| p. 91

CASE-LAW

I. Court of Justice of the European Union (selected and prepared by: Andrzej Wróbel, Piotr Wróbel)
Reference for a preliminary ruling – Common system of value added tax (VAT) – Directive 2006/112/EC – Article 138(1) – Classifi cation of a transaction as an intra-Community supply – Exemption of intra-Community supplies of goods – Intention of the person acquiring the goods to resell them to a taxable person in another Member State before they are taken out of the fi rst Member State – Possible effect of some of the goods being processed before they are dispatched
Judgment of the CJ of 26 July 2017, C-386/16 Toridas, ECLI:EU:C:2017:599 | p. 93

II. European Court of Human Rights (selected and prepared by: Agnieszka Wilk-Ilewicz)
Deprivation of an eff ective remedy
ECHR judgment of 2 May 2017 in Case of Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce ‘Solidarność i Przyjaźń’ v. Poland (application no. 7389/09) | p. 103

III. Constitutional Tribunal (selected by: Irena Chojnacka, prepared by: Mieszko Nowicki)
The decision of the Constitutional Tribunal of 28 June 2017 (Case No. SK 20/16)
[regarding inadmissibility of the complaint in the event of a change of ownership structure of the real property between the adoption of the local area developme nt plan and the fi ling of the complaint | p. 105

IV. Supreme Court (selected and prepared by: Dawid Miąsik)

1. Judgment of the Supreme Court of 9 November 2016 (Case No. II CSK 106/16)
[regarding the requirement of unlawfulness for the purpose of the liability of the State Treasury under Article 417 of the Civil Code] | p. 111

2. Order of the Supreme Court of 27 April 2017 (Case No. II CSK 412/16)
[regarding inadmissibility of the establishment of the transmission service easement on the roadway for transmission undertaking] | p. 116

V. Supreme Administrative Court and voivodeship administrative courts

A. Case-law of the Supreme Administrative Court (selected by: Stefan Babiarz, prepared by: Marcin Wiącek)

Resolution of the bench of seven judges of the Supreme Administrative Court of 3 July 2017 (Case No. I OPS 1/17)
[regarding inadmissibility of ordering the payment of costs of proceedings by the administrative court to the public prosecutor] | p. 119

B. Case-law of voivodeship administrative courts (selected by: Andrzej Gomułowicz, prepared by: Marcin Wiącek)

1. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Rzeszów of 7 August 2014 (Case No. I SA/Rz 467/14)
[regarding the income tax on the disposal of shares in perpetual usufruct] | p. 122

2. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Białystok of 8 June 2016 (Case No. I SA/Bk 500/16)
[regarding the resolution on the adoption or rejection of tariff s for collective water supply and collective waste water disposal] | p. 125

3. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Białystok of 26 October 2016 (Case No. II SA/Bk 640/16)
[regarding the selection procedure for the post of the director of a cultural institution] | p. 126

4. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Białystok of 24 January 2017 (Case No. II SA/Bk 678/16)
[regarding the explanatory decision issued under Article 113(2) of the Code of Administrative Proceedings] | p. 127

VI. Notes

Mgr Łukasz Kierznowski (assistant lecturer, University of Białystok)
Note to the judgment of the Voivodeship Administrative Court in Olsztyn of 22 December 2016 (Case No. SA/Ol 1317/16)
[regarding the application of the rule of determining the percentage score obtained during the matura exam in university application process] | p. 130

CHRONICLES

Chronicles of administrative judiciary (July–August 2017)
(prepared by: Anna Rossmanith) | p. 139

Supplement of the chronicle (March–April 2017) | p. 144

BIBLIOGRAPHY

Publications on administrative proceedings and administrative court proceedings (July–August 2017)
(prepared by Marta Jaszczukowa) | p. 145
Wojciech Kręcisz
On the legal nature of the commune [municipal] council’s resolution approving collective water supply tariff s
The Act of 7 June 2001 on the Collective Water Supply and Collective Waste Water Disposal regulates the terms and conditions of collective supply of water intended for human consumption and collective waste water disposal, including the rules of functioning for water and sewage operators, rules of establishing conditions ensuring continued supplies and adequate water quality, reliable water disposal and treatment, requirements on the quality of water intended for human consumption, as well as the rules of protecting the interest of service users, including environmental requirements and cost optimisation. Due to the equivalent nature of the services named above, it would be desirable to have a situation in which the rule of protecting the interest of service users covers the possibility of controlling the adequacy, regularity and legal compliance of rates and fees for using such services by ensuring legal remedies in proceedings before administrative courts.
Although it seems that the Act on the Collective Water Supply and Collective Waste Water Disposal satisfi es such a requirement, diff erent approaches to the assessment of the legal nature of the commune council’s resolution approving collective water supply tariff s (prices and rates) observed both in legal theory and to some extent in the case-law of administrative courts raises a question whether the resolution adopted is an act of local law or not.
The analysis of specifi c provisions of the Act on the Collective Water Supply and Collective Waste Water Disposal leads to a conclusion that the said resolution is not an act of local law, but an act of local self-government authorities other than an act of local law, belonging to the scope of competence of administrative courts and adopted in matters related to public administration, referred to in Article 3(2)(6) of the Act – Law on Proceedings before Administrative Courts. An act of checking and verifying tariff s by the head of a commune (mayor), which has a form of an ordinance, is of the same nature.

Back to top


Wojciech Piątek
The Code of Administrative Proceedings in the light of the Amending Act of 7 April 2017 – general characteristics
This paper discusses the most important changes in administrative proceedings introduced by the Amending Act of 7 April 2017. The scope of changes includes general rules governing administrative proceedings. New provisions were added to the Code that refer to the rule of silent resolution of the case, simplifi ed proceedings, as well as imposition of administrative pecuniary penalties. A thesis presented in the paper is that, due to the changes introduced, too much attention is paid to legal circumstances of the party to the proceedings and too little – to the reality and needs arising from the functioning of public administration.

Back to top


Krzysztof Radzikowski
Further disputes over the defi nition of a building as the subject to real property tax – the case of wind power plants
This paper discusses the real property tax on a building (budowla). In its defi nition included in Article 1a(1)(2) of the Act of 12 January 1991 on Local Taxes and Fees, a reference is made to broadly understood “provisions of construction law”, including also geological and mining law, energy law, telecommunications law, etc. As a result, the defi nition of the subject to the tax and components of the tax arise from the wide array of normative acts and amendments thereto that are often of minor importance for the basic branch of the law, while they substantially aff ect the tax law. Such changes became a basic mechanism to amend the real property tax, which is evidently in breach of the principle of a decent legislation.
The aim of this paper is to order terminological links between the Act on Local Taxes and Fees and the construction law with the use of the example of wind power plants in the context of changes introduced by the Act of 20 May 2016 on Wind Power Plant Investments (as amended on 1 January 2017). The literature and case law show two perspectives on the taxation on buildings: either tax is calculated based on construction-related elements or the entire facility is taken into account along with systems, machines and technical equipment (their value is included in the tax base). The Act on Wind Power Plant Investments requires that the entirety of a wind power plant along with power generation machinery be treated as a building within the meaning of construction law, which has tax consequences. This provision does not, however, resolve the issue with respect to other types of facilities.

Back to top


Martyna Wilbrandt-Gotowicz
Judicial review of decisions issued by national authorities in proceedings integrated with the law of the European Union
The subject of this paper is judicial review of decisions issued by national authorities in administrative proceedings whose procedural rules are, at least partially, defi ned by the EU legislator. The fact of establishing EU procedural standards (eff ective directly or requiring to be transposed into the national legal system) has an impact on the model according to which law is applied by national authorities in such proceedings (known as proceedings integrated with the EU law), and as a result, should be refl ected in the case-law of administrative courts. Depending on the nature of EU procedural rules, administrative bodies use domestic procedural standards directly to matters not regulated by the EU law (simple model) or they reconstruct multi-centric norms based on EU and domestic regulations (complex model). Judicial review of decisions issued in integrated proceedings should, therefore, include the assessment of simultaneous application of domestic and EU procedural norms, taking into account general principles of EU law, such as the principle of the primacy or the principle of eff ectiveness. In view of the above, the revocation of the decision pursuant to Article 145(1) (1)(c) of the Law on Proceedings before Administrative Courts may occur when the court fi nds a breach of procedural rules (other than a breach providing grounds to reopen the proceedings) which, at the same time, will constitute a breach of procedural standards derived from or determined by the EU law.

Back to top


Jakub Ostałowski
One-instance project assessment procedure in operational programmes for 2014–2020 in the context of Article 78 of the Constitution of the Republic of Poland
The assessment and selection of projects to be co-fi nanced from EU funds for 2014–2020 is made within administrative procedure that is not regulated by the Act of 14 June 1960 – Code of Administrative Proceedings. The procedure is regulated by the provisions of the Act of 11 July 2014 on the Rules of Cohesion Policy Programmes funded within 2014–2020 Financial Framework. The provisions of the Act allows project assessment systems to be constructed without applying the rule of two-instance (stages) proceedings derived from Article 78 of the Constitution of the Republic of Poland.
The Minister of Development and Finance, who is responsible for the implementation of national operational programmes, has full discretion over the decision to establish a one-instance project assessment system. The provisions of the Act of 11 July 2014 do not introduce any conditions or limitations in this regard.
Given the scope of exception provided for in the Act and practices related to the application of the provisions of the Act, it should be noted that Article 55 thereof read in conjunction with Article 56(3) and Article 10(1) are not compliant with Article 78 read in conjunction with Article 31(3) of the Constitution of the Republic of Poland.
Any decisions regarding an appeal measure, namely a protest, are subject to judicial review by administrative courts. Within such review, compliance of the decisions with procedural norms is assessed. Lack of legal competence of the appeal body (which is at the time the fi rst-instance body for the case) to consider the protest should result, as a rule, in the revocation of the decision. Administrative courts have a right to review the compliance of appeal bodies’ instance competence with the Constitution in case of the judicial review of said administrative proceedings. The competence to consider protests, if delegated by the Minister of Development and Finance, arises from inter-institutional agreements entered into pursuant to the Act with diff erent entities of the public sector. The agreements, which are of rank lower than laws (acts of parliament), may be directly reviewed by the court in terms of their compliance with the Constitution.

Back to top


Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zeszyty-naukowe-sadownictwa-administracyjnego

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2020 (92)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2020 (91)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2020 (90)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2020 (89)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2020 (88)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2019 (87)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2019 (86)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2019 (85)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2019 (84)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2019 (83)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2019 (82)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2018 (81)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2018 (80)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2018 (79)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2018 (78)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2018 (77)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2018

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2017 (72)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2017 (71)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2017 (70)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2016 (69)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2016 (68)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2016 (67)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2016 (66)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2016 (65)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2016 (64)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2015 (63)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2015 (62)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2015 (61)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2015 (60)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2015 (59)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2015 (58)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2014 (57)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5/2014 (56)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2014 (55)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2014 (54)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (2/2014) - 2/2014

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2014 (52)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2013 (51)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2013 (50)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2013 (49)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2013 (48)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2013 (47)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2013 (46)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2012 (45)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2012 (44)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2012 (43)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2012 (42)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2012 (41)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2012 (40)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2011 (39)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2011 (38)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2011 (37)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2011 (36)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2011 (35)

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty