Facebook

Teksty_Ustaw_2021_Bannery_SPRING-3595_1920x60.jpg [39.58 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2017

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
73,80 73,80
Cena regularna: 81,99
81,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena C...

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena Chojnacka

    Jan Filip

    Andrzej Gomułowicz (zastępca redaktora naczelnego)

    Roman Hauser

    Andrzej Kisielewicz

    Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (sekretarz redakcji)

    Andrzej Skoczylas

    Janusz Trzciński (redaktor naczelny)

    Maria Wiśniewska

    Andrzej Wróbel

    Marek Zirk-Sadowski

 

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

00-011 Warszawa

Tel. 22 551 67 25

e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
STUDIA I ARTYKUŁY

Dr Jacek Drosik (doradca podatkowy w Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Katowice)
Powtórne zlecenie zbadania sprawozdań finansowych podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego | str. 9

Summary | str. 17

Dr Krzysztof Kozłowski (adiunkt, Uniwersytet Jagielloński)
Problematyka prawa dostępu do informacji publicznej w świetle standardu krajowego i międzynarodowego |
...
STUDIA I ARTYKUŁY

Dr Jacek Drosik (doradca podatkowy w Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Katowice)
Powtórne zlecenie zbadania sprawozdań finansowych podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego | str. 9

Summary | str. 17

Dr Krzysztof Kozłowski (adiunkt, Uniwersytet Jagielloński)
Problematyka prawa dostępu do informacji publicznej w świetle standardu krajowego i międzynarodowego | str. 18

Summary | str. 40

Dr Marcin Rulka (adiunkt, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
Brak stałego zamieszkania w dniu wyborów lub jego utrata w trakcie kadencji jako przesłanka stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego | str. 41

Summary | str. 62

Dr Robert Talaga (referendarz, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu)
Skarga kasacyjna w postępowaniu o dofinansowanie projektu w ramach polityki spójności | str. 64

Summary | str. 74

Mgr Andrzej Tokarz (referendarz, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie)
Dowód z dokumentu w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 75

Summary | str. 83

VARIA

Sprawozdanie z Konferencji sędziów Izby Gospodarczej NSA w dniach 29-31 maja 2017 r. w Uniejowie ( opracowała Agnieszka Jendrzejewska) | str. 85

ORZECZNICTWO

I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: Andrzej Wróbel, Piotr Wróbel)
Odesłanie prejudycjalne - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Zwrot nienależnie zapłaconego VAT - Prawo do odliczenia VAT - Sposoby - Zasada równego traktowania i zasada neutralności podatkowej - Zasada skuteczności - Przepis krajowy ustanawiający termin przedawnienia
Wyrok TSUE z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie C-8/16 Compass Contract Services Limited, ECLI:EU:C:2017:454 | str. 109

II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: Agnieszka Wilk-Ilewicz)
Na co wydatkowano środki publiczne? Naruszenie art. 10 Konwencji w zakresie wolności wypowiedzi
Wyrok ETPC z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie Kość przeciwko Polsce (skarga nr 34598/12) | str. 118

III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: Irena Chojnacka, opracowanie: Mieszko Nowicki)
Wyrok TK z dnia 12 maja 2017 r. (sygn. akt SK 49/13) [dot. braku legitymacji członka spółki wodnej do wniesienia skargi na bezczynność starosty] | str. 122

IV. Sąd Najwyższy (wybór: Irena Chojnacka, opracowanie: Dawid Miąsik)
Uchwała SN z dnia 13 lipca 2016 r. (sygn. akt III CZP 14/16)
[dot. odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek wydania nieważnej decyzji odmawiającej przyznania prawa włas ności czasowej na podstawie dekretu z 26 października 1945 r.] | str. 129

V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne

A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wybór: Stefan Babiarz, opracowanie: Marcin Wiącek)

1. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 6 marca 2017 r. (sygn. akt I FPS 7/16)
[dot. udzielenia przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej upoważnienia do wyznaczania dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania kontrolnego] | str. 135

2. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 5 czerwca 2017 r. (sygn. akt II GPS 1/17)
[dot. dopuszczalności wszczęcia nadzwyczajnego trybu postępowania administracyjnego w trakcie postępowania sądowoadministracyjnego] | str. 139

B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: Andrzej Gomułowicz, opracowanie: Marcin Wiącek)

1. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 grudnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Go 773/16)
[dot. odmowy zastosowania przez sąd niezgodnych z ustawą postanowień regulaminu wydanego przez rektora uczelni] | str. 141

2. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2017 r. (sygn. akt I SA/Gl 967/16)
[dot. odsetek od nadpłaty podatkowej] | str. 143

3. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2017 r. (sygn. akt II SA/Bk 765/16)
[dot. pojęcia "koszt zagospodarowania i ochrony lasu"] | str. 145

4. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 lutego 2017 r. (sygn. akt II SA/Po 976/16)
[dot. określenia warunków budowy "domu dla bezdomnych"] | str. 147

VI. Glosy

Dariusz Dudra (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
Glosa do postanowienia NSA z dnia 9 grudnia 2016 r. (sygn. akt I FSK 395/16)
[dot. skargi o wznowienie postępowania] | str. 149

KRONIKA

Kalendarium sądownictwa administracyjnego (maj-czerwiec 2017 r.)
(opracował Przemysław Florjanowicz-Błachut) | str. 159

BIBLIOGRAFIA

I. Recenzje

Paweł Daniel, Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, stron 510 (rec. Przemysław Szustakiewicz) | str. 181

II. Wykaz publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (maj-czerwiec 2017 r.)
(opracowała Marta Jaszczukowa) | str. 185

Table of contents

Rozwiń Zwiń
STUDIES AND ARTICLES

Dr Jacek Drosik (tax adviser)
Request for re-examination of fi nancial statements of entities supervised by the Polish Financial Supervision Authority | p. 9

 • Summary
 • | p. 17

  Dr Krzysztof Kozłowski (assistant professor, Jagiellonian University)
  The issues of the right of access to public information under national and international standards | p. 18

 • Summary
 • | p. 40

  Dr Marcin Rulka (assistant professor, Higher School of Social Psychology -University of Social Sciences and Humanities)
  Lack of permanent place of residence on the date of elections or loss thereof during the term of offi ce as a ground for declaring the expiry of the councillor’s mandate | p. 41

 • Summary
 • | p. 62

  Dr Robert Talaga (referendary, Voivodeship Administrative Court in Poznań)
  A cassation appeal in proceedings on the funding of a project under the cohesion policy | p. 64

 • Summary
 • | p. 74

  Mgr Andrzej Tokarz (referendary, Voivodeship Administrative Court in Rzeszów)
  Evidence taken from a document in administrative court proceedings | p. 75

 • Summary
 • | p. 83

  VARIA

  Report of the Conference of judges of the Supreme Administrative Court's Commercial Chamber held on 29-31 May 2017 in Uniejów (prepared by Agnieszka Jendrzejewska) | p. 85

  CASE-LAW

  I. Court of Justice of the European Union (selected and prepared by Andrzej Wróbel,Piotr Wróbel)
  Reference for a preliminary ruling - Value added tax (VAT) - Repayment of overpaid VAT - Right to deduct VAT - Procedures - Principles of equal treatment and fiscal neutrality - Principle of effectiveness - National legislation introducing a limitation period
  Judgment of the CJEU of 14 June 2017, C-8/16 Compass Contract Services Limited,ECLI:EU:C:2017:454 | p. 109

  II. European Court of Human Rights (selected and prepared by Agnieszka Wilk-Ilewicz)
  What public funds were spent on? Infringement of Article 10 of the Convention regarding freedom of speech
  Judgement of the European Court of Human Rights of 1 June 2017 in case Kość vs. Poland (Application no. 34598/12) | p. 118

  III. Constitutional Tribunal (selected by Irena Chojnacka, prepared by Mieszko Nowicki)
  Judgment of the Constitutional Tribunal of 12 May 2017 (Case No. SK 49/13)
  [regarding the lack of a water company member's mandate to complain against the poviat starosts's (district governor's) failure to act] | p. 122IV. Supreme Court (selected and prepared by Dawid Miąsik)
  Resolution of the Supreme Court of 13 July 2016 (Case No. III CZP 14/16)
  [regarding insurance for loss suffered as a result of the issue of an invalid decision refusing to grant temporary ownership under the decree of 26 October 1945] | p. 129

  V. Supreme Administrative Court and voivodeship administrative courts

  A. Case-law of the Supreme Administrative Court (selected by Stefan Babiarz, Irena Chojnacka, prepared by Marcin Wiącek)

  1. Resolution of the panel of 7 judges of the Supreme Administrative Court of 6 March 2017 (Case No. I FPS 7/16)
  [regarding the granting by the Inspector General for Tax Control an authorisation to appoint the director of the tax control offi ce competent to initiate and conduct control proceedings] | p. 135

  2. Resolution of the panel of 7 judges of the Supreme Administrative Court of 5 June 2017 (Case No. II GPS 1/17)
  [regarding the admissibility of initiation of administrative proceedings during administrative court proceedings] | p. 139

  B. Case-law of voivodeship administrative courts (selected by Andrzej Gomułowicz,prepared by Marcin Wiącek)

  1. Judgment of Voivodeship Administrative Court in Gorzów Wielkopolski of 1 December 2016 (Case No. II SA/Go 773/16)
  [regarding refusal to apply by the court the provisions of the regulations issued by the high education institution's rector that are non-compliant with statutory laws] | p. 141

  2. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 17 January 2017 (Case No. I SA/Gl 967/16)
  [regarding interest on tax overpayment] | p. 143

  3. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Białystok of 19 January 2017 (Case No. II SA/Bk 765/16)
  [regarding the notion of "cost of forest protection and management"] | p. 145

  4. Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Poznań of 16 February 2017 (Case No. II SA/Po 976/16)
  [regarding the establishment of conditions for building "a house for the homeless"] | p. 147

  VI. Glosses

  Dariusz Dudra (judge of the Supreme Administrative Court)
  Note to the order of the Supreme Administrative Court of 9 December 2016 (Case No. I FSK 395/16)
  [regarding the complaint against the resumption of proceedings] | p. 149

  CHRONICLES

  Chronicles of administrative judiciary (May-June 2017)
  (prepared by Przemysław Florjanowicz-Błachut) | p. 159

  BIBLIOGRAPHY

  I. Reviews

  Paweł Daniel, Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym [Infringement of procedural provisions as a ground for revoking a decision or order in administrative court proceedings], Wydawnictwo CH.Beck, Warszawa 2016, 510 pages (review by Przemysław Szustakiewicz) | p. 181

  II. Publications on administrative proceedings and administrative court proceedings (May-June 2017)
  (prepared by Marta Jaszczukowa)
  Jacek Drosik
  Request for re-examination of financial statements of entities supervised by the Polish Financial Supervision Authority
  Within its supervisory powers, the Polish Financial Supervision Authority may require that a bank or a credit and savings union will commission a specific statutory auditor to examine irregularities and integrity of fi nancial statements drafted by such entities or commission the same examination directly to the entity authorised. The author made an attempt to answer a question whether the PFSA's activity is of civil law or administrative law nature. The answer to this question determines whether the legality of such actions taken by the PFSA may be examined under civil law or administrative law procedures, including in particular the possibility to challenge its activities before the Supreme Administrative Court.

  Back to top


  Krzysztof Kozłowski
  The issues of the right of access to public information under national and international standards
  This study is aimed at presenting basic national and international regulations that govern the rules of access to public information. The analysis conducted relates to the national law, but it also refers to the standard of international law (under conventions and treaties)and so-called soft law. Basic binding rules applied in the American law are also referred to for comparative purposes.
  Applicable models of granting access to public information are of particular importance not only from a perspective of paradigm, but they may also provide an answer to the question about the effectiveness of this institution and the need to preserve balance between the transparency of actions taken by public authorities and the protection of information that should not be made public.

  Back to top


  Marcin Rulka
  Lack of permanent place of residence on the date of elections or loss thereof during the term of office as a ground for declaring the expiry of the councillor's mandate
  This study refers to one of the grounds for the declaration of the expiry of the councillor's mandate, consisting in lack of permanent place of residence on the date of elections or loss thereof during the term of offi ce. The author analyses this ground in detail in the context of, first and foremost, the case-law of administrative courts. Based on the case-law, two grounds for the permanent place of residence may be concluded, i.e. corpus and animus. The case-law focuses on corpus in particular, which is discussed in detail in this study. The most decisive factors in the process of establishing where the councillor resides in physical sense are specified as well. In the second part of this paper, the author discusses the procedure of declaring the mandate expired on the ground of loss of the permanent place of residence within the territorial self-government unit within which the mandate is exercised. In the conclusions, a few de lege ferenda comments are raised, concerning, among others, the introduction of the obligation to file annual declarations in which councillors would provide information to confirm that they still have their permanent place of residence in the territorial self-government unit within which the mandate is exercised.

  Back to top


  Robert Talaga
  A cassation appeal in proceedings on the funding of a project under the Cohesion Policy
  The distribution of EU funds requires that national legislation be established to ensure legal protection of entities applying for funding for their projects. An administrative procedure pending before administration authorities is subject to review by administrative courts. Both proceedings before administration authorities and before administrative courts are two-instance proceedings. This means that decisions of administrative courts may may be subject to a right of appeal. For cases relating to the funding of projects from EU funds, a special procedure was introduced for the purpose of proceedings before administrative courts. Conditions for filing an appeal by entities applying for funds were modified accordingly. The subject matter of this study is the analysis of applicable legal regulations concerning a possibility of filing a cassation appeal.

  Back to top


  Andrzej Tokarz
  Evidence taken from a document in administrative court proceedings
  The subject matter referred to in the title is an attempt to explain the impact of the introduction to the legal system of a new evidence form in legal transactions, being a documentary form, on evidence procedures before administrative courts. The paper analyses an evidence measure being a "document" and forms of its recording, as well as the possibility of using such forms in administrative court proceedings. A document is the only evidence, apart from well-known facts, that may be used by administrative courts for the purpose of clarifying factual circumstances of the controlled administrative case, and the multitude of meanings taht could be derived from the term makes it relatively difficult to establish what can actually be considered a document. Apart from the analysis of normative definitions of the "document", the paper also provides specific lists of documents in traditional and electronic forms. It also includes an analysis of evidence, such as website and data made available via Internet included - for instance - data in public registers that may be accessed with the use of the communication medium. It is claimed in the conclusion that it is possible for administrative courts to use a "documentary form" as documentbased evidence.

  Back to top


  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zeszyty-naukowe-sadownictwa-administracyjnego

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2020 (92)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2020 (91)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2020 (90)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2020 (89)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2020 (88)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2019 (87)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2019 (86)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2019 (85)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2019 (84)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2019 (83)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2019 (82)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2018 (81)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2018 (80)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2018 (79)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2018 (78)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2018 (77)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2018

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2017

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2017

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2017

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2017 (72)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2017 (71)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2017 (70)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2016 (69)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2016 (68)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2016 (67)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2016 (66)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2016 (65)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2016 (64)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2015 (63)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2015 (62)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2015 (61)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2015 (60)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2015 (59)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2015 (58)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2014 (57)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5/2014 (56)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2014 (55)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2014 (54)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (2/2014) - 2/2014

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2014 (52)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2013 (51)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2013 (50)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2013 (49)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2013 (48)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2013 (47)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2013 (46)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2012 (45)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2012 (44)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2012 (43)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2012 (42)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2012 (41)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2012 (40)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2011 (39)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2011 (38)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2011 (37)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2011 (36)

  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2011 (35)

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty