Facebook

BLACK_FRIDAY_banner_1920x60.jpg [23.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2017

Najbardziej opiniotwórczy miesięcznik poświęcony naukowym i prawnym zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości. Porusza aktualne problemy związane z interpretacją i stosowaniem prawa. Dzięki niemu kilka pokoleń prawników poznawało najnowsze kierunki rozwoju oraz interpretacji polskiego prawa.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
147,58 147,58
Cena regularna: 163,98
163,98
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik zawiera artykuły i glosy do orzeczeń: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz międzynarodowych Trybunałów. Autorami są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, ale również młodzi adepci prawa. Wysoki poziom merytoryczny „Przeglądu Sądowego” potwierdza przez lata niesłabnące zainteresowanie miesięcznikiem.

„Przegląd Sądowy” to czasopismo o bogatej, ponad 70-letniej tradycji - tytuł znany od 1991 r. Historia „Przeglądu Sądowego” i jego poprzedników rozpoczęła się w roku 1944. W tym okresie miesięcznik nosił tytuł „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” (1944-1950) i był kontynuatorem przedwojennej myśli prawniczej wielkich profesorów i praktyków prawa. Pojawienie się zmienionego tytułu czasopisma „Nowe Prawo" (1950-1991) było zapewne wyrazem przemian prawnych i ustrojowych w Polsce, choć starano się nie odchodzić od dawnych wzorów....

Miesięcznik zawiera artykuły i glosy do orzeczeń: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz międzynarodowych Trybunałów. Autorami są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, ale również młodzi adepci prawa. Wysoki poziom merytoryczny „Przeglądu Sądowego” potwierdza przez lata niesłabnące zainteresowanie miesięcznikiem.

„Przegląd Sądowy” to czasopismo o bogatej, ponad 70-letniej tradycji - tytuł znany od 1991 r. Historia „Przeglądu Sądowego” i jego poprzedników rozpoczęła się w roku 1944. W tym okresie miesięcznik nosił tytuł „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” (1944-1950) i był kontynuatorem przedwojennej myśli prawniczej wielkich profesorów i praktyków prawa. Pojawienie się zmienionego tytułu czasopisma „Nowe Prawo" (1950-1991) było zapewne wyrazem przemian prawnych i ustrojowych w Polsce, choć starano się nie odchodzić od dawnych wzorów. Redaktorami naczelnymi byli prawnicy o wielkim autorytecie i dorobku naukowym, m.in. prof. Zbigniew Resich i prof. Jerzy Bafia. Od 1991 r. nieprzerwanie obejmuje to stanowisko profesor prawa Tadeusz Ereciński, autor wielu publikacji naukowych i były Prezes Sądu Najwyższego, kierujący pracami Izby Cywilnej (1996-2016).

Za publikację na łamach „Przeglądu Sądowego” Autor otrzymuje 70 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).  Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

ARTYKUŁY

Maciej Jakub Zieliński
Kilka uwag na marginesie sporu o legalność obsady stanowisk sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym w 2015 r. | str. 7

Elżbieta Czarny-Drożdżejko
Anonimowość ogłoszeniodawcy i reklamodawcy na gruncie przepisów Prawa prasowego  | str. 23

Joanna Dominowska
Separacja faktyczna jako podstawa sądowego orzeczenia rozdzielności majątkowej  | str. 45

Krystian Górniak
Jawność
...

ARTYKUŁY

Maciej Jakub Zieliński
Kilka uwag na marginesie sporu o legalność obsady stanowisk sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym w 2015 r. | str. 7

Elżbieta Czarny-Drożdżejko
Anonimowość ogłoszeniodawcy i reklamodawcy na gruncie przepisów Prawa prasowego  | str. 23

Joanna Dominowska
Separacja faktyczna jako podstawa sądowego orzeczenia rozdzielności majątkowej  | str. 45

Krystian Górniak
Jawność posiedzeń sądowych w postępowaniu nieprocesowym  | str. 58

Magdalena Wilejczyk
Znajomość czy nieznajomość pochodzenia genetycznego rzeczywistym dobrem osoby urodzonej w wyniku procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Uwagi na marginesie ustawy o leczeniu niepłodności  | str. 69

Błażej Boch
Kwalifikacja prawna czynu polegającego na samowolnym oddaleniu się skazanego z miejsca pracy poza zakładem karnym w systemie bez konwojenta  | str. 81

Julian Sutor
Immunitet państwa i immunitet dyplomatyczny a ściganie i karanie zbrodni o charakterze międzynarodowym w świetle statutu rzymskiego  | str. 94

Radosław Strugała
Odpowiedzialność dłużnika w razie wykonywania zobowiązania przez osoby trzecie (art. 474 k.c.)  | str. 104

Mateusz Kotowicz
Odpowiedzialność przewoźnika kolejowego za niezwłoczne zorganizowanie przewozu zastępczego  | str. 114

Joanna Misztal-Konecka
O udziale w postępowaniu cywilnym osób, które doznają przeszkód faktycznych w osobistym dokonywaniu czynności procesowych  | str. 123

Konrad Zacharzewski
Obrót walutami cyfrowymi w reżimie obrotu instrumentami finansowymi  | str. 140

Joanna Bodio, Wojciech Graliński
Kilka uwag o statusie radców i referendarzy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej  | str. 153

Radosław Krajewski
Umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków w nieznacznej ilości na własny użytek sprawcy  | str. 167

Łukasz Węgrzynowski
Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej i jego zaskarżenie  | str.  177

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH CYWILNYCH

Adrianna Pabian
Ocena skutków prowadzenia rozprawy pod nieobecność oskarżonego przez pryzmat znowelizowanych przepisów karnoprocesowych. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 22.06.2016 r., IV KK 3/16  | str. 188

ORZECZNICTWO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Arkadiusz Lach
Wykładnia art. 54 Konwencji wykonawczej do układu z Schengen (ne bis in idem). Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 29.06.2016 r., C-486/14  | str. 195

KONKURS „PRZEGLĄDU SĄDOWEGO”

Lista książek zgłoszonych do IX edycji konkursu „Przeglądu Sądowego”  | str. 201

 

Table of contents

Rozwiń Zwiń

ARTICLES

Maciej Jakub Zieliński
Side notes on the legality of filling the Constitutional Court vacancies in 2015 | p. 7

Elżbieta Czarny-Drożdżejko
The anonymity of the advertiser under the provisions of the Press Law  | p. 23

Joanna Dominowska
Separation as a legal basis for court decision on separation of estates  
...

ARTICLES

Maciej Jakub Zieliński
Side notes on the legality of filling the Constitutional Court vacancies in 2015 | p. 7

Elżbieta Czarny-Drożdżejko
The anonymity of the advertiser under the provisions of the Press Law  | p. 23

Joanna Dominowska
Separation as a legal basis for court decision on separation of estates  | p. 45

Krystian Górniak
Public nature of court hearings in non-contentious proceedings  | p. 58

Magdalena Wilejczyk
Knowledge or ignorance of the genetic origin the real good of the person born as a result of procedure of the medically assisted procreation. Comments on the margins of the law on the treatment of infertility  | p. 69

Błażej Boch
Legal qualification of the act consisting of regains liberty arbitrary by convicted from workplace outside the prison in a system without a guard  | p. 81

Julian Sutor
State and diplomatic immunities with relations to prosecution and punishment for international crimes in the light of the Rome statute  | p. 94

Radosław Strugała
The debtor’s liability for non-performance of the obligation performed by the auxiliaries  | p. 104

Mateusz Kotowicz
Liability of rail carrier for organizing alternative transport services as soon as possible  | p. 114

Joanna Misztal-Konecka
About the participation of people who experience factual obstacles related to performing procedural actions in civil proceedings personally  | p. 123

Konrad Zacharzewski
The digital currencies trading in financial instruments trading regime  | p. 140

Joanna Bodio, Wojciech Graliński
A few comments on the status of counselors and referendary of the General Counsel of the Republic of Poland  | p. 153

Radosław Krajewski
Discontinuation of proceedings in connection with the offence of possessing drugs in a negligible quantity for personal use  | p. 167

Łukasz Węgrzynowski
Termination of the lease of allotment gardens and its appeal  | p. 177

JUDICIAL DECISIONS

Adrianna Pabian
Evaluation of the impact of hearing taking place in the absence of the accused by the Amendment of 27 September 2013. Gloss to the decision of Supreme Court of 22.06.2016, IV KK 3/16  | p. 188

Arkadiusz Lach
Interpretation of the article 54 of the Convention Implementing Schengen Agreement (ne bis in idem). Comments to the judgment of the Court of Justice from 29.06.2016 in the case C-486/14 | p. 195

 

Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redaktor Naczelny
Tadeusz Ereciński

Kolegium Redakcyjne
Leszek Garlicki, Małgorzata Gersdorf, Jacek Gudowski, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Krzysztof Pietrzykowski (redaktor merytoryczny), Marta Romańska, Stanisław Zabłocki, Andrzej Zoll

Sekretarz Redakcji
Klaudia Szawłowska-Milczarek

Redaktor statystyczny
Anna Kieszek-Sobczyńska

e-mail: pl.PrzegladSadowy@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie oraz http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/images/pdf/psd_zasady_new_final.pdf

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-sadowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Sądowy - Nr 10/2021

Przegląd Sądowy - Nr 9/2021

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2021

Przegląd Sądowy - Nr 6/2021

Przegląd Sądowy - Nr 5/2021

Przegląd Sądowy - Nr 4/2021

Przegląd Sądowy - Nr 3/2021

Przegląd Sądowy - Nr 2/2021

Przegląd Sądowy - Nr 1/2021

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2020

Przegląd Sądowy - Nr 10/2020

Przegląd Sądowy - Nr 9/2020

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2020

Przegląd Sądowy - Nr 6/2020

Przegląd Sądowy - Nr 5/2020

Przegląd Sądowy - Nr 4/2020

Przegląd Sądowy - Nr 3/2020

Przegląd Sądowy - Nr 2/2020

Przegląd Sądowy - Nr 1/2020

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2019

Przegląd Sądowy - Nr 10/2019

Przegląd Sądowy - Nr 9/2019

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2019

Przegląd Sądowy - Nr 6/2019

Przegląd Sądowy - Nr 5/2019

Przegląd Sądowy - Nr 4/2019

Przegląd Sądowy - Nr 3/2019

Przegląd Sądowy - Nr 2/2019

Przegląd Sądowy - Nr 1/2019

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2018

Przegląd Sądowy - Nr 10/2018

Przegląd Sądowy - Nr 9/2018

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2018

Przegląd Sądowy - Nr 6/2018

Przegląd Sądowy - Nr 5/2018

Przegląd Sądowy - Nr 4/2018

Przegląd Sądowy - Nr 3/2018

Przegląd Sądowy - Nr 2/2018

Przegląd Sądowy - Nr 1/2018

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2017

Przegląd Sądowy - Nr 10/2017

Przegląd Sądowy - Nr 9/2017

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2017

Przegląd Sądowy - Nr 6/2017

Przegląd Sądowy - Nr 5/2017

Przegląd Sądowy - Nr 4/2017

Przegląd Sądowy - Nr 3/2017

Przegląd Sądowy - Nr 2/2017

Przegląd Sądowy - Nr 1/2017

Przegląd Sądowy - 11-12/2016

Przegląd Sądowy - 10/2016

Przegląd Sądowy - Nr 9/2016

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2016

Przegląd Sądowy - Nr 6/2016

Przegląd Sądowy - Nr 5/2016

Przegląd Sądowy - Nr 4/2016

Przegląd Sądowy - Nr 3/2016

Przegląd Sądowy - Nr 2/2016

Przegląd Sądowy - Nr 1/2016

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2015

Przegląd Sądowy - Nr 10/2015

Przegląd Sądowy - Nr 9/2015

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2015

Przegląd Sądowy - Nr 6/2015

Przegląd Sądowy - Nr 5/2015

Przegląd Sądowy - Nr 4/2015

Przegląd Sądowy - Nr 3/2015

Przegląd Sądowy - Nr 2/2015

Przegląd Sądowy - Nr 1/2015

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2014

Przegląd Sądowy - Nr 10/2014

Przegląd Sądowy - Nr 9/2014

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2014

Przegląd Sądowy (6/2014) - 6/2014

Przegląd Sądowy - Nr 5/2014

Przegląd Sądowy - Nr 4/2014

Przegląd Sądowy - Nr 3/2014

Przegląd Sądowy - Nr 2/2014

Przegląd Sądowy (1/2014) - 1/2014

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2013

Przegląd Sądowy - Nr 10/2013

Przegląd Sądowy - Nr 9/2013

Przegląd Sądowy - Nr 07-08/2013

Przegląd Sądowy - Nr 6/2013

Przegląd Sądowy - Nr 5/2013

Przegląd Sądowy - Nr 4/2013

Przegląd Sądowy - Nr 3/2013

Przegląd Sądowy - Nr 2/2013

Przegląd Sądowy - Nr 1/2013

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2012

Przegląd Sądowy - Nr 10/2012

Przegląd Sądowy - Nr 9/2012

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2012

Przegląd Sądowy - Nr 6/2012

Przegląd Sądowy - Nr 5/2012

Przegląd Sądowy - Nr 4/2012

Przegląd Sądowy - Nr 3/2012

Przegląd Sądowy - Nr 2/2012

Przegląd Sądowy - Nr 1/2012

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2011

Przegląd Sądowy - Nr 10/2011

Przegląd Sądowy - Nr 9/2011

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2011

Przegląd Sądowy - Nr 6/2011

Przegląd Sądowy - Nr 5/2011

Przegląd Sądowy - Nr 4/2011

Przegląd Sądowy - Nr 3/2011

Przegląd Sądowy - Nr 2/2011

Przegląd Sądowy - Nr 1/2011

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty