Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2020

Najbardziej opiniotwórczy miesięcznik poświęcony naukowym i prawnym zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości. Porusza aktualne problemy związane z interpretacją i stosowaniem prawa. Dzięki niemu kilka pokoleń prawników poznawało najnowsze kierunki rozwoju oraz interpretacji polskiego prawa.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
160,20 160,20
Cena regularna: 178,00
178,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik zawiera artykuły i glosy do orzeczeń: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz międzynarodowych Trybunałów. Autorami są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, ale również młodzi adepci prawa. Wysoki poziom merytoryczny „Przeglądu Sądowego” potwierdza przez lata niesłabnące zainteresowanie miesięcznikiem.

„Przegląd Sądowy” to czasopismo o bogatej, ponad 70-letniej tradycji - tytuł znany od 1991 r. Historia „Przeglądu Sądowego” i jego poprzedników rozpoczęła się w roku 1944. W tym okresie miesięcznik nosił tytuł „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” (1944-1950) i był kontynuatorem przedwojennej myśli prawniczej wielkich profesorów i praktyków prawa. Pojawienie się zmienionego tytułu czasopisma „Nowe Prawo" (1950-1991) było zapewne wyrazem przemian prawnych i ustrojowych w Polsce, choć starano się nie odchodzić od dawnych wzorów....

Miesięcznik zawiera artykuły i glosy do orzeczeń: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz międzynarodowych Trybunałów. Autorami są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, ale również młodzi adepci prawa. Wysoki poziom merytoryczny „Przeglądu Sądowego” potwierdza przez lata niesłabnące zainteresowanie miesięcznikiem.

„Przegląd Sądowy” to czasopismo o bogatej, ponad 70-letniej tradycji - tytuł znany od 1991 r. Historia „Przeglądu Sądowego” i jego poprzedników rozpoczęła się w roku 1944. W tym okresie miesięcznik nosił tytuł „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” (1944-1950) i był kontynuatorem przedwojennej myśli prawniczej wielkich profesorów i praktyków prawa. Pojawienie się zmienionego tytułu czasopisma „Nowe Prawo" (1950-1991) było zapewne wyrazem przemian prawnych i ustrojowych w Polsce, choć starano się nie odchodzić od dawnych wzorów. Redaktorami naczelnymi byli prawnicy o wielkim autorytecie i dorobku naukowym, m.in. prof. Zbigniew Resich i prof. Jerzy Bafia. Od 1991 r. nieprzerwanie obejmuje to stanowisko profesor prawa Tadeusz Ereciński, autor wielu publikacji naukowych i były Prezes Sądu Najwyższego, kierujący pracami Izby Cywilnej (1996-2016).

Za publikację na łamach „Przeglądu Sądowego” Autor otrzymuje 70 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).  Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

ARTYKUŁY

Paweł Borecki
Odpowiedzialność kościelnych osób prawnych za czyny pedofilskie duchownego. Uwagi do wyroku Sądu Najwyższego z 31.03.2020 r., II CSK 124/19 | str. 7

Paulina Jabłońska
Konstytucyjne podstawy rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa | str. 21

Justyna Sarkowicz
Nieterminowa wypłata odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego |
...

ARTYKUŁY

Paweł Borecki
Odpowiedzialność kościelnych osób prawnych za czyny pedofilskie duchownego. Uwagi do wyroku Sądu Najwyższego z 31.03.2020 r., II CSK 124/19 | str. 7

Paulina Jabłońska
Konstytucyjne podstawy rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa | str. 21

Justyna Sarkowicz
Nieterminowa wypłata odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego | str. 34

Katarzyna Tolko
Tajemnica statystyczna a prawo do informacji publicznej | str. 47

Aleksander Hyżorek
Procedura wykluczenia z koła łowieckiego a prawo do sądu – między wewnątrzorganizacyjną dowolnością i sądowym formalizmem | str. 58

Piotr Sławicki, Paweł Sławicki
Doręczenia pism za pośrednictwem komornika sądowego w postępowaniu zabezpieczającym, klauzulowym i egzekucyjnym | str. 75

Adam Bułat
Rozstrzygnięcie sądu odwoławczego po rozpoznaniu apelacji od wyroku konsensualnego | str. 88

Patrycja Bróżek
Utracone korzyści (lucrum cessans) i tzw. szkoda ewentualna w prawie karnym | str. 99

Paweł Pratkowiecki
O możliwości pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej pomimo wadliwego opisania czynu w wyroku skazującym | str. 111

Anna Dziergawka
Reguły intertemporalne związane z orzekaniem kary łącznej w warunkach art. 81 Tarczy 4.0 | str. 121

Mikołaj Iwański, Mikołaj Małecki, Szymon Tarapata, Witold Zontek
Dlaczego rozważania o „aspekcie formalnym kontratypu obrony koniecznej” są bezprzedmiotowe (na marginesie artykułu Kamila Siwka) | str. 135

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH CYWILNYCH

Joanna Derlatka
Zaskarżalność zarządzenia o wezwaniu do wniesienia zaliczki na wydatki. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 25.07.2019 r., III CZP 15/19 | str. 143

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH KARNYCH

Bartosz Łukowiak
Liczenie terminów w procesie karnym. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13.11.2019 r., I KZP 9/19 | str. 158

KONKURS „PRZEGLĄDU SĄDOWEGO”

Lista książek zgłoszonych do XII edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego” | str. 169

Skład sądu konkursowego | str. 172

Table of contents

Rozwiń Zwiń

ARTICLES

Paweł Borecki
Liability of ecclesiastical legal persons for the acts of a paedophilic clergyman. Commentary on the judgment of the Supreme Court of 31 March 2020, II CSK 124/19 | p. 7

Paulina Jabłońska
Constitutional grounds for the judicial review of the constitutionality of a law | p. 21

Justyna Sarkowicz
Late payment
...

ARTICLES

Paweł Borecki
Liability of ecclesiastical legal persons for the acts of a paedophilic clergyman. Commentary on the judgment of the Supreme Court of 31 March 2020, II CSK 124/19 | p. 7

Paulina Jabłońska
Constitutional grounds for the judicial review of the constitutionality of a law | p. 21

Justyna Sarkowicz
Late payment of compensation under a non-competition agreement after the termination of employment in the light of the case law of the Supreme Court | p. 34

Katarzyna Tolko
Statistical confidentiality vs. the right to public information | p. 47

Aleksander Hyżorek
The procedure of exclusion from a hunting club and the right to a court hearing – from intra-organizational freedom to judicial formalism  | p. 58

Piotr Sławicki, Paweł Sławicki
Service of correspondence through a bailiff in securing, enforcement clause and enforcement proceedings  | p. 75

Adam Bułat
Decision of an appellate court after hearing an appeal against a consensual judgment | p. 88

Patrycja Bróżek
Lost benefits (lucrum cessans) and so-called possible damage in criminal law | p. 99

Paweł Pratkowiecki
Ability to bring an offender to justice on criminal charges despite the defective description of the act in the convicting sentence  | p. 111

Anna Dziergawka
Intertemporal rules related to the imposition of a collective penalty in the conditions of Article 81 of Shield 4.0.  | p. 121

Mikołaj Iwański, Mikołaj Małecki, Szymon Tarapata, Witold Zontek
Why deliberations on the ‘formal aspect of self-defence’ are pointless (in response to Kamil Siwek’s article)  | p. 135

JUDGMENTS OF THE SUPREME COURT IN CIVIL CASES

Joanna Derlatka
Appealability of an order to make an advance payment for expenses. Commentary on the resolution of the Supreme Court of 25 July 2019, III CZP 15/19  | p. 143

JUDGMENTS OF THE SUPREME COURT IN CRIMINAL CASES

Bartosz Łukowiak
Calculating the deadlines prescribed in weeks, months or years in criminal proceedings. Commentary on the decision of the Supreme Court of 13 November 2019,I KZP 9/19  | p. 158

„COURT REVIEW” COMPETITION

List of books entered for the 12th edition of „Court Review” Competition | p. 169

Membership of the competition jury | p. 172

Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redaktor Naczelny
Tadeusz Ereciński

Kolegium Redakcyjne
Leszek Garlicki, Małgorzata Gersdorf, Jacek Gudowski, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Krzysztof Pietrzykowski (redaktor merytoryczny), Marta Romańska, Stanisław Zabłocki, Andrzej Zoll

Sekretarz Redakcji
Klaudia Szawłowska-Milczarek

Redaktor statystyczny
Anna Kieszek-Sobczyńska

e-mail: pl.PrzegladSadowy@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie oraz http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/images/pdf/psd_zasady_new_final.pdf

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-sadowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Sądowy - Nr 9/2021

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2021

Przegląd Sądowy - Nr 6/2021

Przegląd Sądowy - Nr 5/2021

Przegląd Sądowy - Nr 4/2021

Przegląd Sądowy - Nr 3/2021

Przegląd Sądowy - Nr 2/2021

Przegląd Sądowy - Nr 1/2021

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2020

Przegląd Sądowy - Nr 10/2020

Przegląd Sądowy - Nr 9/2020

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2020

Przegląd Sądowy - Nr 6/2020

Przegląd Sądowy - Nr 5/2020

Przegląd Sądowy - Nr 4/2020

Przegląd Sądowy - Nr 3/2020

Przegląd Sądowy - Nr 2/2020

Przegląd Sądowy - Nr 1/2020

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2019

Przegląd Sądowy - Nr 10/2019

Przegląd Sądowy - Nr 9/2019

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2019

Przegląd Sądowy - Nr 6/2019

Przegląd Sądowy - Nr 5/2019

Przegląd Sądowy - Nr 4/2019

Przegląd Sądowy - Nr 3/2019

Przegląd Sądowy - Nr 2/2019

Przegląd Sądowy - Nr 1/2019

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2018

Przegląd Sądowy - Nr 10/2018

Przegląd Sądowy - Nr 9/2018

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2018

Przegląd Sądowy - Nr 6/2018

Przegląd Sądowy - Nr 5/2018

Przegląd Sądowy - Nr 4/2018

Przegląd Sądowy - Nr 3/2018

Przegląd Sądowy - Nr 2/2018

Przegląd Sądowy - Nr 1/2018

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2017

Przegląd Sądowy - Nr 10/2017

Przegląd Sądowy - Nr 9/2017

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2017

Przegląd Sądowy - Nr 6/2017

Przegląd Sądowy - Nr 5/2017

Przegląd Sądowy - Nr 4/2017

Przegląd Sądowy - Nr 3/2017

Przegląd Sądowy - Nr 2/2017

Przegląd Sądowy - Nr 1/2017

Przegląd Sądowy - 11-12/2016

Przegląd Sądowy - 10/2016

Przegląd Sądowy - Nr 9/2016

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2016

Przegląd Sądowy - Nr 6/2016

Przegląd Sądowy - Nr 5/2016

Przegląd Sądowy - Nr 4/2016

Przegląd Sądowy - Nr 3/2016

Przegląd Sądowy - Nr 2/2016

Przegląd Sądowy - Nr 1/2016

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2015

Przegląd Sądowy - Nr 10/2015

Przegląd Sądowy - Nr 9/2015

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2015

Przegląd Sądowy - Nr 6/2015

Przegląd Sądowy - Nr 5/2015

Przegląd Sądowy - Nr 4/2015

Przegląd Sądowy - Nr 3/2015

Przegląd Sądowy - Nr 2/2015

Przegląd Sądowy - Nr 1/2015

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2014

Przegląd Sądowy - Nr 10/2014

Przegląd Sądowy - Nr 9/2014

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2014

Przegląd Sądowy (6/2014) - 6/2014

Przegląd Sądowy - Nr 5/2014

Przegląd Sądowy - Nr 4/2014

Przegląd Sądowy - Nr 3/2014

Przegląd Sądowy - Nr 2/2014

Przegląd Sądowy (1/2014) - 1/2014

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2013

Przegląd Sądowy - Nr 10/2013

Przegląd Sądowy - Nr 9/2013

Przegląd Sądowy - Nr 07-08/2013

Przegląd Sądowy - Nr 6/2013

Przegląd Sądowy - Nr 5/2013

Przegląd Sądowy - Nr 4/2013

Przegląd Sądowy - Nr 3/2013

Przegląd Sądowy - Nr 2/2013

Przegląd Sądowy - Nr 1/2013

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2012

Przegląd Sądowy - Nr 10/2012

Przegląd Sądowy - Nr 9/2012

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2012

Przegląd Sądowy - Nr 6/2012

Przegląd Sądowy - Nr 5/2012

Przegląd Sądowy - Nr 4/2012

Przegląd Sądowy - Nr 3/2012

Przegląd Sądowy - Nr 2/2012

Przegląd Sądowy - Nr 1/2012

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2011

Przegląd Sądowy - Nr 10/2011

Przegląd Sądowy - Nr 9/2011

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2011

Przegląd Sądowy - Nr 6/2011

Przegląd Sądowy - Nr 5/2011

Przegląd Sądowy - Nr 4/2011

Przegląd Sądowy - Nr 3/2011

Przegląd Sądowy - Nr 2/2011

Przegląd Sądowy - Nr 1/2011

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty