Facebook

Grudzien_darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.84 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2015

Najbardziej opiniotwórczy miesięcznik poświęcony naukowym i prawnym zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości. Porusza aktualne problemy związane z interpretacją i stosowaniem prawa. Dzięki niemu kilka pokoleń prawników poznawało najnowsze kierunki rozwoju oraz interpretacji polskiego prawa.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
142,20 142,20
Cena regularna: 158,00
158,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 5 dni roboczych

Opis produktu

Miesięcznik zawiera artykuły i glosy do orzeczeń: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz międzynarodowych Trybunałów. Autorami są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, ale również młodzi adepci prawa. Wysoki poziom merytoryczny „Przeglądu Sądowego” potwierdza przez lata niesłabnące zainteresowanie miesięcznikiem.

„Przegląd Sądowy” to czasopismo o bogatej, ponad 70-letniej tradycji - tytuł znany od 1991 r. Historia „Przeglądu Sądowego” i jego poprzedników rozpoczęła się w roku 1944. W tym okresie miesięcznik nosił tytuł „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” (1944-1950) i był kontynuatorem przedwojennej myśli prawniczej wielkich profesorów i praktyków prawa. Pojawienie się zmienionego tytułu czasopisma „Nowe Prawo" (1950-1991) było zapewne wyrazem przemian prawnych i ustrojowych w Polsce, choć starano się nie odchodzić od dawnych wzorów....

Miesięcznik zawiera artykuły i glosy do orzeczeń: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz międzynarodowych Trybunałów. Autorami są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, ale również młodzi adepci prawa. Wysoki poziom merytoryczny „Przeglądu Sądowego” potwierdza przez lata niesłabnące zainteresowanie miesięcznikiem.

„Przegląd Sądowy” to czasopismo o bogatej, ponad 70-letniej tradycji - tytuł znany od 1991 r. Historia „Przeglądu Sądowego” i jego poprzedników rozpoczęła się w roku 1944. W tym okresie miesięcznik nosił tytuł „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” (1944-1950) i był kontynuatorem przedwojennej myśli prawniczej wielkich profesorów i praktyków prawa. Pojawienie się zmienionego tytułu czasopisma „Nowe Prawo" (1950-1991) było zapewne wyrazem przemian prawnych i ustrojowych w Polsce, choć starano się nie odchodzić od dawnych wzorów. Redaktorami naczelnymi byli prawnicy o wielkim autorytecie i dorobku naukowym, m.in. prof. Zbigniew Resich i prof. Jerzy Bafia. Od 1991 r. nieprzerwanie obejmuje to stanowisko profesor prawa Tadeusz Ereciński, autor wielu publikacji naukowych i były Prezes Sądu Najwyższego, kierujący pracami Izby Cywilnej (1996-2016).

Za publikację na łamach „Przeglądu Sądowego” Autor otrzymuje 70 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).  Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
ARTYKUŁY

dr hab. Andrzej Szlęzak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Kilka uwag o umowach gwarancyjnych - na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 9.10.2014 r. (IV CSK 29/14) | str. 7

dr hab. Zbigniew R. Kmiecik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zaburzenia psychiczne a małżeństwo w świetle prawa cywilnego i prawa kanonicznego | str. 21

Kamil
...
ARTYKUŁY

dr hab. Andrzej Szlęzak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Kilka uwag o umowach gwarancyjnych - na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 9.10.2014 r. (IV CSK 29/14) | str. 7

dr hab. Zbigniew R. Kmiecik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zaburzenia psychiczne a małżeństwo w świetle prawa cywilnego i prawa kanonicznego | str. 21

Kamil Federowicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Zakaz dowodowy z art. 168a kodeksu postępowania karnego (część I) | str. 39

dr Magdalena Wilejczyk, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Stosowanie konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego w dziedzinie prawa spadkowego | str. 53

dr hab. Marcin Trzebiatowski, radca prawny i rzecznik patentowy, prof. nadzw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Zawieszenie postępowania o naruszenie prawa własności przemysłowej ze względu na postępowanie o jego unieważnienie (na tle orzecznictwa) | str. 66

dr Krzysztof Czichy
Procedura stosowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym | str. 88

Katarzyna Brzozowska, sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku
Ewa Dawidowska-Myszka, sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku
Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z ubezpieczenia społecznego | str. 103

Piotr Fik, aplikant Izby Adwokackiej w Częstochowie, seminarzysta doktorancki w Zakładzie Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Piotr Staszczyk, aplikant Izby Adwokackiej w Krakowie, doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wątpliwości dotyczące możliwości dochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych | str. 119

dr Zygmunt Kukuła
Koncepcja oszustwa w słowackim kodeksie karnym | str. 128

dr Mariusz Nawrocki, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Pouczenie jako (nie)zbędny warunek odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań | str. 144

dr hab. Krzysztof Zagrobelny, Instytut Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Cztery kwestie - uwagi na marginesie pewnego wyroku | str. 158

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO

Pełnomocnik organu rentowego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 3.11.2010 r. (UZP 2/10) (Agnieszka Jurzec-Jasiecka, Andrzej Jasiecki, asystenci sędziów w Sądzie Okręgowym w Świdnicy) | str. 174

Wolność krytyki. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15.01.2014 r. (V KK 178/13) (dr Dorota Karczmarska, Katedra Kryminalistyki i Prawa Dowodowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) | str. 183

Zakres rozpoznania sprawy w postępowaniu ponownym. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.08.2013 r. (V KK 53/13) (dr Maciej Fingas, dr hab. Sławomir Steinborn, Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego) | str. 191

ORZECZNICTWO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Niedopuszczalna ingerencja władzy wykonawczej w uprawnienia władzy sądowniczej. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 27.05.2014 r. w sprawie Baka przeciwko Węgrom, skarga nr 20261/12 (Aleksandra Rutkowska, sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu) | str. 203

Table of contents

Rozwiń Zwiń
ARTICLES

Andrzej Szlęzak, Some Remarks on Guarantee-type Contracts - in the Context of the Supreme Court's Ruling of 9 October 2014 (IV CSK 29/14) p. 7

Zbigniew R. Kmiecik, Mental Disorders and Marriage in the Light of Polish Civil Law and Canon Law | p. 21

Kamil Federowicz, The prohibition on evidence under Article
...
ARTICLES

Andrzej Szlęzak, Some Remarks on Guarantee-type Contracts - in the Context of the Supreme Court's Ruling of 9 October 2014 (IV CSK 29/14) p. 7

Zbigniew R. Kmiecik, Mental Disorders and Marriage in the Light of Polish Civil Law and Canon Law | p. 21

Kamil Federowicz, The prohibition on evidence under Article 168a of the Code of Criminal Procedure | p. 39

Magdalenia Wilejczyk, The use of the structure of the subjective right abuse in the field of inheritance law | p. 53

Marcin Trzebiatowski, Suspension of proceedings for infringement of industrial property rights due to its invalidity proceedings (on the background of case law) | p. 66

Krzysztof Czichy, The procedure of applying the voluntary submission to liability in criminal fiscal law | p. 88

Katarzyna Brzozowska, Ewa Dawidowska-Myszka, The obligation of recovery of undue social security benefits | p. 103

Piotr Fik, Piotr Staszczyk, Doubts concerning the possibilities of claiming a compensation for the recovery costs on the basis of the law on payment dates in commercial transactions | p. 119

Zbigniew Kukuła, The concept of fraud in the Slovak Penal Code | p. 128

Mariusz Nawrocki, Instruction as (not) superfluous condition of criminal liability for false testimony | p. 144

Krzysztof Zagrobelny, Four issues - comments on a certain judgment | p. 158

JUDICIAL DECISIONS

Agnieszka Jurzec-Jasiecka, Andrzej Jasiecki, A Gloss to the resolution of the Supreme Court dated 3 November 2010 (I UZP 2/10) | p. 174

Dorota Karczmarska, A Gloss to the judgement of the Supreme Court dated 15 January 2014 (V KK 178/13) | p. 183

Maciej Fingas, Sławomir Steinborn, A Gloss to the judgement of the Supreme Court dated 28 August 2013 (V KK 53/13) | p. 191

Aleksandra Rutkowska, A Gloss to the judgement of the European Court of Human Rights dated 24 may 2014, files No. 20261/12 Baka v. Hungary | p. 203

Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redaktor Naczelny
Tadeusz Ereciński

Kolegium Redakcyjne
Leszek Garlicki, Małgorzata Gersdorf, Jacek Gudowski, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Krzysztof Pietrzykowski (redaktor merytoryczny), Marta Romańska, Stanisław Zabłocki, Andrzej Zoll

Sekretarz Redakcji
Klaudia Szawłowska-Milczarek

Redaktor statystyczny
Anna Kieszek-Sobczyńska

e-mail: pl.PrzegladSadowy@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie oraz http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/images/pdf/psd_zasady_new_final.pdf

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-sadowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Sądowy - Nr 10/2021

Przegląd Sądowy - Nr 9/2021

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2021

Przegląd Sądowy - Nr 6/2021

Przegląd Sądowy - Nr 5/2021

Przegląd Sądowy - Nr 4/2021

Przegląd Sądowy - Nr 3/2021

Przegląd Sądowy - Nr 2/2021

Przegląd Sądowy - Nr 1/2021

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2020

Przegląd Sądowy - Nr 10/2020

Przegląd Sądowy - Nr 9/2020

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2020

Przegląd Sądowy - Nr 6/2020

Przegląd Sądowy - Nr 5/2020

Przegląd Sądowy - Nr 4/2020

Przegląd Sądowy - Nr 3/2020

Przegląd Sądowy - Nr 2/2020

Przegląd Sądowy - Nr 1/2020

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2019

Przegląd Sądowy - Nr 10/2019

Przegląd Sądowy - Nr 9/2019

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2019

Przegląd Sądowy - Nr 6/2019

Przegląd Sądowy - Nr 5/2019

Przegląd Sądowy - Nr 4/2019

Przegląd Sądowy - Nr 3/2019

Przegląd Sądowy - Nr 2/2019

Przegląd Sądowy - Nr 1/2019

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2018

Przegląd Sądowy - Nr 10/2018

Przegląd Sądowy - Nr 9/2018

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2018

Przegląd Sądowy - Nr 6/2018

Przegląd Sądowy - Nr 5/2018

Przegląd Sądowy - Nr 4/2018

Przegląd Sądowy - Nr 3/2018

Przegląd Sądowy - Nr 2/2018

Przegląd Sądowy - Nr 1/2018

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2017

Przegląd Sądowy - Nr 10/2017

Przegląd Sądowy - Nr 9/2017

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2017

Przegląd Sądowy - Nr 6/2017

Przegląd Sądowy - Nr 5/2017

Przegląd Sądowy - Nr 4/2017

Przegląd Sądowy - Nr 3/2017

Przegląd Sądowy - Nr 2/2017

Przegląd Sądowy - Nr 1/2017

Przegląd Sądowy - 11-12/2016

Przegląd Sądowy - 10/2016

Przegląd Sądowy - Nr 9/2016

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2016

Przegląd Sądowy - Nr 6/2016

Przegląd Sądowy - Nr 5/2016

Przegląd Sądowy - Nr 4/2016

Przegląd Sądowy - Nr 3/2016

Przegląd Sądowy - Nr 2/2016

Przegląd Sądowy - Nr 1/2016

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2015

Przegląd Sądowy - Nr 10/2015

Przegląd Sądowy - Nr 9/2015

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2015

Przegląd Sądowy - Nr 6/2015

Przegląd Sądowy - Nr 5/2015

Przegląd Sądowy - Nr 4/2015

Przegląd Sądowy - Nr 3/2015

Przegląd Sądowy - Nr 2/2015

Przegląd Sądowy - Nr 1/2015

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2014

Przegląd Sądowy - Nr 10/2014

Przegląd Sądowy - Nr 9/2014

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2014

Przegląd Sądowy (6/2014) - 6/2014

Przegląd Sądowy - Nr 5/2014

Przegląd Sądowy - Nr 4/2014

Przegląd Sądowy - Nr 3/2014

Przegląd Sądowy - Nr 2/2014

Przegląd Sądowy (1/2014) - 1/2014

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2013

Przegląd Sądowy - Nr 10/2013

Przegląd Sądowy - Nr 9/2013

Przegląd Sądowy - Nr 07-08/2013

Przegląd Sądowy - Nr 6/2013

Przegląd Sądowy - Nr 5/2013

Przegląd Sądowy - Nr 4/2013

Przegląd Sądowy - Nr 3/2013

Przegląd Sądowy - Nr 2/2013

Przegląd Sądowy - Nr 1/2013

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2012

Przegląd Sądowy - Nr 10/2012

Przegląd Sądowy - Nr 9/2012

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2012

Przegląd Sądowy - Nr 6/2012

Przegląd Sądowy - Nr 5/2012

Przegląd Sądowy - Nr 4/2012

Przegląd Sądowy - Nr 3/2012

Przegląd Sądowy - Nr 2/2012

Przegląd Sądowy - Nr 1/2012

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2011

Przegląd Sądowy - Nr 10/2011

Przegląd Sądowy - Nr 9/2011

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2011

Przegląd Sądowy - Nr 6/2011

Przegląd Sądowy - Nr 5/2011

Przegląd Sądowy - Nr 4/2011

Przegląd Sądowy - Nr 3/2011

Przegląd Sądowy - Nr 2/2011

Przegląd Sądowy - Nr 1/2011

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty