Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2021

Najbardziej opiniotwórczy miesięcznik poświęcony naukowym i prawnym zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości. Porusza aktualne problemy związane z interpretacją i stosowaniem prawa. Dzięki niemu kilka pokoleń prawników poznawało najnowsze kierunki rozwoju oraz interpretacji polskiego prawa.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
171,01 171,01
Cena regularna: 190,00
190,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik zawiera artykuły i glosy do orzeczeń: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz międzynarodowych Trybunałów. Autorami są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, ale również młodzi adepci prawa. Wysoki poziom merytoryczny „Przeglądu Sądowego” potwierdza przez lata niesłabnące zainteresowanie miesięcznikiem.

„Przegląd Sądowy” to czasopismo o bogatej, ponad 70-letniej tradycji - tytuł znany od 1991 r. Historia „Przeglądu Sądowego” i jego poprzedników rozpoczęła się w roku 1944. W tym okresie miesięcznik nosił tytuł „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” (1944-1950) i był kontynuatorem przedwojennej myśli prawniczej wielkich profesorów i praktyków prawa. Pojawienie się zmienionego tytułu czasopisma „Nowe Prawo" (1950-1991) było zapewne wyrazem przemian prawnych i ustrojowych w Polsce, choć starano się nie odchodzić od dawnych wzorów....

Miesięcznik zawiera artykuły i glosy do orzeczeń: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz międzynarodowych Trybunałów. Autorami są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, ale również młodzi adepci prawa. Wysoki poziom merytoryczny „Przeglądu Sądowego” potwierdza przez lata niesłabnące zainteresowanie miesięcznikiem.

„Przegląd Sądowy” to czasopismo o bogatej, ponad 70-letniej tradycji - tytuł znany od 1991 r. Historia „Przeglądu Sądowego” i jego poprzedników rozpoczęła się w roku 1944. W tym okresie miesięcznik nosił tytuł „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” (1944-1950) i był kontynuatorem przedwojennej myśli prawniczej wielkich profesorów i praktyków prawa. Pojawienie się zmienionego tytułu czasopisma „Nowe Prawo" (1950-1991) było zapewne wyrazem przemian prawnych i ustrojowych w Polsce, choć starano się nie odchodzić od dawnych wzorów. Redaktorami naczelnymi byli prawnicy o wielkim autorytecie i dorobku naukowym, m.in. prof. Zbigniew Resich i prof. Jerzy Bafia. Od 1991 r. nieprzerwanie obejmuje to stanowisko profesor prawa Tadeusz Ereciński, autor wielu publikacji naukowych i były Prezes Sądu Najwyższego, kierujący pracami Izby Cywilnej (1996-2016).

Za publikację na łamach „Przeglądu Sądowego” Autor otrzymuje 70 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).  Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

ARTYKUŁY

Barbara Nita-Światłowska, Andrzej Światłowski
Tryb ścigania przestępstw wymienionych w art. 294 § 1 k.k. popełnionych na szkodę
osoby najbliższej | str. 7

Grzegorz Borkowski, Katarzyna Gajda-Roszczynialska
Prawidłowość procesów nominacyjnych a prawo do sądu ustanowionego ustawą.
Uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 19.12.2020 r.,
Ástráðsson przeciwko Islandii – cz. 2 | str. 25

Elżbieta Czarny-Drożdżejko
Wyłączne prawo
...

ARTYKUŁY

Barbara Nita-Światłowska, Andrzej Światłowski
Tryb ścigania przestępstw wymienionych w art. 294 § 1 k.k. popełnionych na szkodę
osoby najbliższej | str. 7

Grzegorz Borkowski, Katarzyna Gajda-Roszczynialska
Prawidłowość procesów nominacyjnych a prawo do sądu ustanowionego ustawą.
Uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 19.12.2020 r.,
Ástráðsson przeciwko Islandii – cz. 2 | str. 25

Elżbieta Czarny-Drożdżejko
Wyłączne prawo do zwielokrotnienia utworu w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej na tle problematyki dzieła zależnego i inspirowanego | str. 41

Agnieszka Pilch, Marek Porzycki
Wykonanie kary grzywny a upadłość konsumencka | str. 62

Radosław Strugała
Zrzeczenie niewłaściwe. Możliwość uchylenia skutków przedawnienia przez
dłużnika-konsumenta w świetle znowelizowanych przepisów o przedawnieniu | str. 80

Adam Barczak
Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych wynikających z niewątpliwie niesłusznego
tymczasowego aresztowania i zatrzymania | str. 90

Kacper Wosiak
Tożsamość podmiotowa na gruncie art. 5841 i 5842 k.s.h. oraz jej konsekwencje
– uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego | str. 105

Anna Wochowska-Petrykowska
Kwalifikacja oszustwa sądowego | str. 119

Paulina Jabłońska
Wykładnia prokonstytucyjna w procesie sądowego stosowania prawa – przyczynek
do dyskusji | str. 134

Tobiasz Nowakowski
Koncepcje przyczynienia się poszkodowanego do wypadku komunikacyjnego
prezentowane w doktrynie i orzecznictwie | str. 146

Jakub Grygutis, Przemysław Jadłowski
Czynności aplikanta aplikacji sędziowskiej w trakcie rozprawy lub posiedzenia jawnego
w postępowaniu cywilnym | str. 158

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH CYWILNYCH

Bartosz Kucharski
Odpowiedzialność z ubezpieczenia OC za szkody wywołane ruchem tzw. pojazdów
specjalnych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4.09.2020 r., II CSK 749/18 | str. 174

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH KARNYCH

Zbigniew Kwiatkowski
Zakres kognicji sądu w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego.
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 25.02.2020 r., IV KK 78/19 | str. 182

ORZECZNICTWO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Dorota Pudzianowska
Sukcesja administracyjnoprawna zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
Glosa do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4.02.2020 r., II GSK 3025/17,
II GSK 3026/17, II GSK 3027/17, II GSK 3135/17, II GSK 3291/17, oraz 5.02.2020 r.,
II GSK 2478/17 | str. 189

KONKURS „PRZEGLĄDU SĄDOWEGO”
Ogłoszenie o XIII edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego” | str. 199

Regulamin Konkursu „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną
w praktyce wymiaru sprawiedliwości | str. 200

Table of contents

Rozwiń Zwiń

ARTICLES

Barbara Nita-Światłowska, Andrzej Światłowski
Method of prosecuting for the offences specified in Article 294 § 1 of the Penal
Code if a victim is a family member of the perpetrator | p. 7

Grzegorz Borkowski, Katarzyna Gajda-Roszczynialska
Correctness of the nomination processes and the right to a trial in a court
established by law. Comments on
...

ARTICLES

Barbara Nita-Światłowska, Andrzej Światłowski
Method of prosecuting for the offences specified in Article 294 § 1 of the Penal
Code if a victim is a family member of the perpetrator | p. 7

Grzegorz Borkowski, Katarzyna Gajda-Roszczynialska
Correctness of the nomination processes and the right to a trial in a court
established by law. Comments on the judgment of the European Court of
Human Rights of 19 December 2020, Ástráđsson v. Iceland – part 2 | p. 25

Elżbieta Czarny-Drożdżejko
The exclusive right to reproduce a work in the case law of the Court of Justice of
the European Union in the light of the issue of derivative and inspired works | p. 41

Agnieszka Pilch, Marek Porzycki
Enforcement of a fine in the case of consumer bankruptcy | p. 62

Radosław Strugała
Improper waiver. Ability of a debtor-consumer to avoid the effects of limitation in
the light of the amended regulations on limitation | p. 80

Adam Barczak
Limitation of claims for compensation arising from undoubtedly undue temporary
arrest and detention | p. 90

Kacper Wosiak
An entity’s personality under Articles 5841 and 5842 CCC and its consequences
– comments in the light of the case-law of the Supreme Court | p. 105

Anna Wochowska-Petrykowska
Qualification of judicial fraud. | p. 119

Paulina Jabłońska
Pro-Constitutional interpretation in the judicial process of applying the law
– a contribution to the discussion | p. 134

Tobiasz Nowakowski
Concepts of the victim contributing to a road accident presented in the legal
doctrine and judgments | p. 146

Jakub Grygutis, Przemysław Jadłowski
Activities of a trainee judge during a public hearing or session in civil proceedings | p. 158

JUDGMENTS OF THE SUPREME COURT IN CIVIL CASES

Bartosz Kucharski
Third party insurance liability for the losses caused by the motion of
so called special vehicles. Commentary on the judgment of Supreme Court of
4 September 2020, II CSK 749/18 | p. 174

JUDGMENTS OF THE SUPREME COURT IN CRIMINAL CASES

Zbigniew Kwiatkowski
Scope of a court’s jurisdiction in cumulative sentencing proceedings.
Commentary on the judgment of Supreme Court of 25 February 2020, IV KK 78/19 | p. 182

CASE LAW OF THE SUPREME ADMINISTRATIVE COURT

Dorota Pudzianowska

Administrative-law succession of a licence to operate a retail pharmacy.
Commentary on the judgments of the Supreme Administrative Court of
4 February 2020, II GSK 3025/17, II GSK 3026/17, II GSK 3027/17,
II GSK 3135/17, II GSK 3291/17, and 5 February 2020, II GSK 2478/17 | p. 189

COURT REVIEW’ COMPETITION
Announcement of the 13th edition of the „Court Review” Competition | p. 199

Rules of the „Court Review” Competition for the most useful legal book in
the practice of the administration of justice | p. 200

Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redaktor Naczelny
Tadeusz Ereciński

Kolegium Redakcyjne
Leszek Garlicki, Małgorzata Gersdorf, Jacek Gudowski, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Krzysztof Pietrzykowski (redaktor merytoryczny), Marta Romańska, Stanisław Zabłocki, Andrzej Zoll

Sekretarz Redakcji
Klaudia Szawłowska-Milczarek

Redaktor statystyczny
Anna Kieszek-Sobczyńska

e-mail: pl.PrzegladSadowy@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie oraz http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/images/pdf/psd_zasady_new_final.pdf

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-sadowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2021

Przegląd Sądowy - Nr 6/2021

Przegląd Sądowy - Nr 5/2021

Przegląd Sądowy - Nr 4/2021

Przegląd Sądowy - Nr 3/2021

Przegląd Sądowy - Nr 2/2021

Przegląd Sądowy - Nr 1/2021

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2020

Przegląd Sądowy - Nr 10/2020

Przegląd Sądowy - Nr 9/2020

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2020

Przegląd Sądowy - Nr 6/2020

Przegląd Sądowy - Nr 5/2020

Przegląd Sądowy - Nr 4/2020

Przegląd Sądowy - Nr 3/2020

Przegląd Sądowy - Nr 2/2020

Przegląd Sądowy - Nr 1/2020

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2019

Przegląd Sądowy - Nr 10/2019

Przegląd Sądowy - Nr 9/2019

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2019

Przegląd Sądowy - Nr 6/2019

Przegląd Sądowy - Nr 5/2019

Przegląd Sądowy - Nr 4/2019

Przegląd Sądowy - Nr 3/2019

Przegląd Sądowy - Nr 2/2019

Przegląd Sądowy - Nr 1/2019

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2018

Przegląd Sądowy - Nr 10/2018

Przegląd Sądowy - Nr 9/2018

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2018

Przegląd Sądowy - Nr 6/2018

Przegląd Sądowy - Nr 5/2018

Przegląd Sądowy - Nr 4/2018

Przegląd Sądowy - Nr 3/2018

Przegląd Sądowy - Nr 2/2018

Przegląd Sądowy - Nr 1/2018

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2017

Przegląd Sądowy - Nr 10/2017

Przegląd Sądowy - Nr 9/2017

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2017

Przegląd Sądowy - Nr 6/2017

Przegląd Sądowy - Nr 5/2017

Przegląd Sądowy - Nr 4/2017

Przegląd Sądowy - Nr 3/2017

Przegląd Sądowy - Nr 2/2017

Przegląd Sądowy - Nr 1/2017

Przegląd Sądowy - 11-12/2016

Przegląd Sądowy - 10/2016

Przegląd Sądowy - Nr 9/2016

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2016

Przegląd Sądowy - Nr 6/2016

Przegląd Sądowy - Nr 5/2016

Przegląd Sądowy - Nr 4/2016

Przegląd Sądowy - Nr 3/2016

Przegląd Sądowy - Nr 2/2016

Przegląd Sądowy - Nr 1/2016

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2015

Przegląd Sądowy - Nr 10/2015

Przegląd Sądowy - Nr 9/2015

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2015

Przegląd Sądowy - Nr 6/2015

Przegląd Sądowy - Nr 5/2015

Przegląd Sądowy - Nr 4/2015

Przegląd Sądowy - Nr 3/2015

Przegląd Sądowy - Nr 2/2015

Przegląd Sądowy - Nr 1/2015

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2014

Przegląd Sądowy (10/2014) - 10/2014

Przegląd Sądowy (9/2014) - 9/2014

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2014

Przegląd Sądowy (6/2014) - 6/2014

Przegląd Sądowy (5/2014) - 5/2014

Przegląd Sądowy (4/2014) - 4/2014

Przegląd Sądowy (3/2014) - 3/2014

Przegląd Sądowy - Nr 2/2014

Przegląd Sądowy - Nr 1/2014

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2013

Przegląd Sądowy - Nr 10/2013

Przegląd Sądowy - Nr 9/2013

Przegląd Sądowy - Nr 07-08/2013

Przegląd Sądowy - Nr 6/2013

Przegląd Sądowy - Nr 5/2013

Przegląd Sądowy - Nr 4/2013

Przegląd Sądowy - Nr 3/2013

Przegląd Sądowy - Nr 2/2013

Przegląd Sądowy - Nr 1/2013

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2012

Przegląd Sądowy - Nr 10/2012

Przegląd Sądowy - Nr 9/2012

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2012

Przegląd Sądowy - Nr 6/2012

Przegląd Sądowy - Nr 5/2012

Przegląd Sądowy - Nr 4/2012

Przegląd Sądowy - Nr 3/2012

Przegląd Sądowy - Nr 2/2012

Przegląd Sądowy - Nr 1/2012

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2011

Przegląd Sądowy - Nr 10/2011

Przegląd Sądowy - Nr 9/2011

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2011

Przegląd Sądowy - Nr 6/2011

Przegląd Sądowy - Nr 5/2011

Przegląd Sądowy - Nr 4/2011

Przegląd Sądowy - Nr 3/2011

Przegląd Sądowy - Nr 2/2011

Przegląd Sądowy - Nr 1/2011

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty