Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Sądowy - 11-12/2016

Najbardziej opiniotwórczy miesięcznik poświęcony naukowym i prawnym zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości. Porusza aktualne problemy związane z interpretacją i stosowaniem prawa. Dzięki niemu kilka pokoleń prawników poznawało najnowsze kierunki rozwoju oraz interpretacji polskiego prawa.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
146,71 146,71
Cena regularna: 163,00
163,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik zawiera artykuły i glosy do orzeczeń: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz międzynarodowych Trybunałów. Autorami są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, ale również młodzi adepci prawa. Wysoki poziom merytoryczny „Przeglądu Sądowego” potwierdza przez lata niesłabnące zainteresowanie miesięcznikiem.

„Przegląd Sądowy” to czasopismo o bogatej, ponad 70-letniej tradycji - tytuł znany od 1991 r. Historia „Przeglądu Sądowego” i jego poprzedników rozpoczęła się w roku 1944. W tym okresie miesięcznik nosił tytuł „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” (1944-1950) i był kontynuatorem przedwojennej myśli prawniczej wielkich profesorów i praktyków prawa. Pojawienie się zmienionego tytułu czasopisma „Nowe Prawo" (1950-1991) było zapewne wyrazem przemian prawnych i ustrojowych w Polsce, choć starano się nie odchodzić od dawnych wzorów....

Miesięcznik zawiera artykuły i glosy do orzeczeń: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz międzynarodowych Trybunałów. Autorami są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, ale również młodzi adepci prawa. Wysoki poziom merytoryczny „Przeglądu Sądowego” potwierdza przez lata niesłabnące zainteresowanie miesięcznikiem.

„Przegląd Sądowy” to czasopismo o bogatej, ponad 70-letniej tradycji - tytuł znany od 1991 r. Historia „Przeglądu Sądowego” i jego poprzedników rozpoczęła się w roku 1944. W tym okresie miesięcznik nosił tytuł „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” (1944-1950) i był kontynuatorem przedwojennej myśli prawniczej wielkich profesorów i praktyków prawa. Pojawienie się zmienionego tytułu czasopisma „Nowe Prawo" (1950-1991) było zapewne wyrazem przemian prawnych i ustrojowych w Polsce, choć starano się nie odchodzić od dawnych wzorów. Redaktorami naczelnymi byli prawnicy o wielkim autorytecie i dorobku naukowym, m.in. prof. Zbigniew Resich i prof. Jerzy Bafia. Od 1991 r. nieprzerwanie obejmuje to stanowisko profesor prawa Tadeusz Ereciński, autor wielu publikacji naukowych i były Prezes Sądu Najwyższego, kierujący pracami Izby Cywilnej (1996-2016).

Za publikację na łamach „Przeglądu Sądowego” Autor otrzymuje 70 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).  Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

ARTYKUŁY

dr hab. Radosław Krajewski, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Warunki dopuszczalności wręczania i przyjmowania zwyczajowych dowodów wdzięczności | str. 7

dr hab. Andrzej Szlęzak, profesor Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
O odpowiedzialności solidarnej z art. 6471 § 5 k.c. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 18.02.2016 r. (II CSK 215/15)| str. 16

dr Radosław
...

ARTYKUŁY

dr hab. Radosław Krajewski, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Warunki dopuszczalności wręczania i przyjmowania zwyczajowych dowodów wdzięczności | str. 7

dr hab. Andrzej Szlęzak, profesor Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
O odpowiedzialności solidarnej z art. 6471 § 5 k.c. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 18.02.2016 r. (II CSK 215/15) | str. 16

dr Radosław Tymiński, radca prawny
Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych jako przyczynienie się poszkodowanego w rozumieniu art. 362 k.c. | str. 27

dr Bogusław Lackoroński, Uniwersytet Warszawski
Waluta zobowiązania i waluta świadczenia po zmianie art. 358 k.c. z 10.07.2015 r. | str. 43

dr Jacek Zrałek, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
Bartłomiej Panfil, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
W sprawie zasiedzenia służebności przesyłu i jego skutków | str. 60

Magdalena Bławat, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Alicja Sieczych, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z art. 299 k.s.h. - wybrane zagadnienia | str. 78

Mateusz Grochowski, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN i w Instytucie
Wymiaru Sprawiedliwości, asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego
Przedmiot formy ad intabulationem | str. 92

dr Maciej Domański, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości
Rozstrzygnięcie w wyroku rozwodowym o miejscu pobytu dziecka | str. 107

Daniel Knaga, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego
Podmioty uprawnione do wniesienia skargi konstytucyjnej | str. 121

Arkadiusz Górski
Odpowiedzialność odszkodowawcza polskich związków sportowych w przypadku błędów popełnionych przy powoływaniu kadry narodowej | str. 138

Marcin Mrowicki, adwokat, Główny Specjalista w Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
Skuteczne, sprawne i rzetelne postępowanie karne - polskie problemy z art. 2 i 3 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 152

dr Tomasz Bakalarz, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Kwalifikacja prawna umów, których przedmiotem jest działalność dydaktyczna | str. 170

dr Mikołaj Małecki, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Charakter prawny art. 37a k.k. | str. 184

ORZECZNICTWO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Wolność zrzeszania się w związki zawodowe a zatrudnienie cywilnoprawne. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2.06.2015 r. (K 1/13)
(dr Piotr Grzebyk, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) | str. 199

Table of contents

Rozwiń Zwiń
ARTICLES

Radosław Krajewski, Conditions of permissibility regarding giving and receiving customary tokens of gratitude | p. 7

Andrzej Szlęzak, On joint and several liability referred to in Article 6471 § 5 of the law of 23 April 1964 - Civil Code. Comments on the margin of the Supreme Court's decision of 18 February
...
ARTICLES

Radosław Krajewski, Conditions of permissibility regarding giving and receiving customary tokens of gratitude | p. 7

Andrzej Szlęzak, On joint and several liability referred to in Article 6471 § 5 of the law of 23 April 1964 - Civil Code. Comments on the margin of the Supreme Court's decision of 18 February 2016 (II CSK 215/15) | p. 16

Radosław Tymiński, Non-compliance with recommendations for therapeutic procedures as a contributory conduct of an injured individual in the understanding of Article 362 of the Civil Code | p. 27

Bogusław Lackoroński, Currency of debt and currency of performance after the change of Article 358 of the Polish Civil Code as of 10 July 2015 | p. 43

Jacek Zrałek, Bartłomiej Panfil, On acquisitive prescription of utility servitude and its consequences | p. 60

Magdalena Bławat, Alicja Sieczych, Liability of a management board member for Limited Liability Company's obligations under article 299 of Polish Commercial Code - selected issues | p. 78

Mateusz Grochowski, The subject matter of the ad intabulationem formal requirement | p. 92

Maciej Domański, A resolution on the residence of a child in the divorce decree | p. 107

Daniel Knaga, The subjects entitled to lodge a constitutional complaint | p.121

Arkadiusz Górski, Compensational liability of Polish sports associations in case of errors committed in the process of national team nomination | p. 138

Marcin Mrowicki, The effective, adequate and speedy criminal proceedings - Polish problems with Articles 2 and 3 of the European Convention of Human Rights | p. 152

Tomasz Bakalarz, Legal classification of contracts relating to the teaching activities | p. 170

Mikołaj Małecki, Legal character of Article 37a of Criminal Code | p. 184

JUDICIAL DECISIONS

Piotr Grzebyk, Right to establish and join trade unions and civil law contractors. Commentary to the Constitutional Tribunal judgement (K 1/13) | p. 199

Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redaktor Naczelny
Tadeusz Ereciński

Kolegium Redakcyjne
Leszek Garlicki, Małgorzata Gersdorf, Jacek Gudowski, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Krzysztof Pietrzykowski (redaktor merytoryczny), Marta Romańska, Stanisław Zabłocki, Andrzej Zoll

Sekretarz Redakcji
Klaudia Szawłowska-Milczarek

Redaktor statystyczny
Anna Kieszek-Sobczyńska

e-mail: pl.PrzegladSadowy@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie oraz http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/images/pdf/psd_zasady_new_final.pdf

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-sadowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2021

Przegląd Sądowy - Nr 6/2021

Przegląd Sądowy - Nr 5/2021

Przegląd Sądowy - Nr 4/2021

Przegląd Sądowy - Nr 3/2021

Przegląd Sądowy - Nr 2/2021

Przegląd Sądowy - Nr 1/2021

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2020

Przegląd Sądowy - Nr 10/2020

Przegląd Sądowy - Nr 9/2020

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2020

Przegląd Sądowy - Nr 6/2020

Przegląd Sądowy - Nr 5/2020

Przegląd Sądowy - Nr 4/2020

Przegląd Sądowy - Nr 3/2020

Przegląd Sądowy - Nr 2/2020

Przegląd Sądowy - Nr 1/2020

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2019

Przegląd Sądowy - Nr 10/2019

Przegląd Sądowy - Nr 9/2019

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2019

Przegląd Sądowy - Nr 6/2019

Przegląd Sądowy - Nr 5/2019

Przegląd Sądowy - Nr 4/2019

Przegląd Sądowy - Nr 3/2019

Przegląd Sądowy - Nr 2/2019

Przegląd Sądowy - Nr 1/2019

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2018

Przegląd Sądowy - Nr 10/2018

Przegląd Sądowy - Nr 9/2018

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2018

Przegląd Sądowy - Nr 6/2018

Przegląd Sądowy - Nr 5/2018

Przegląd Sądowy - Nr 4/2018

Przegląd Sądowy - Nr 3/2018

Przegląd Sądowy - Nr 2/2018

Przegląd Sądowy - Nr 1/2018

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2017

Przegląd Sądowy - Nr 10/2017

Przegląd Sądowy - Nr 9/2017

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2017

Przegląd Sądowy - Nr 6/2017

Przegląd Sądowy - Nr 5/2017

Przegląd Sądowy - Nr 4/2017

Przegląd Sądowy - Nr 3/2017

Przegląd Sądowy - Nr 2/2017

Przegląd Sądowy - Nr 1/2017

Przegląd Sądowy - 11-12/2016

Przegląd Sądowy - 10/2016

Przegląd Sądowy - Nr 9/2016

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2016

Przegląd Sądowy - Nr 6/2016

Przegląd Sądowy - Nr 5/2016

Przegląd Sądowy - Nr 4/2016

Przegląd Sądowy - Nr 3/2016

Przegląd Sądowy - Nr 2/2016

Przegląd Sądowy - Nr 1/2016

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2015

Przegląd Sądowy - Nr 10/2015

Przegląd Sądowy - Nr 9/2015

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2015

Przegląd Sądowy - Nr 6/2015

Przegląd Sądowy - Nr 5/2015

Przegląd Sądowy - Nr 4/2015

Przegląd Sądowy - Nr 3/2015

Przegląd Sądowy - Nr 2/2015

Przegląd Sądowy - Nr 1/2015

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2014

Przegląd Sądowy (10/2014) - 10/2014

Przegląd Sądowy (9/2014) - 9/2014

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2014

Przegląd Sądowy (6/2014) - 6/2014

Przegląd Sądowy (5/2014) - 5/2014

Przegląd Sądowy (4/2014) - 4/2014

Przegląd Sądowy (3/2014) - 3/2014

Przegląd Sądowy - Nr 2/2014

Przegląd Sądowy - Nr 1/2014

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2013

Przegląd Sądowy - Nr 10/2013

Przegląd Sądowy - Nr 9/2013

Przegląd Sądowy - Nr 07-08/2013

Przegląd Sądowy - Nr 6/2013

Przegląd Sądowy - Nr 5/2013

Przegląd Sądowy - Nr 4/2013

Przegląd Sądowy - Nr 3/2013

Przegląd Sądowy - Nr 2/2013

Przegląd Sądowy - Nr 1/2013

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2012

Przegląd Sądowy - Nr 10/2012

Przegląd Sądowy - Nr 9/2012

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2012

Przegląd Sądowy - Nr 6/2012

Przegląd Sądowy - Nr 5/2012

Przegląd Sądowy - Nr 4/2012

Przegląd Sądowy - Nr 3/2012

Przegląd Sądowy - Nr 2/2012

Przegląd Sądowy - Nr 1/2012

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2011

Przegląd Sądowy - Nr 10/2011

Przegląd Sądowy - Nr 9/2011

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2011

Przegląd Sądowy - Nr 6/2011

Przegląd Sądowy - Nr 5/2011

Przegląd Sądowy - Nr 4/2011

Przegląd Sądowy - Nr 3/2011

Przegląd Sądowy - Nr 2/2011

Przegląd Sądowy - Nr 1/2011

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty