Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2012 (151)

Czasopismo jest wydawane od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. Czasopismo zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
68,04 68,04
Cena regularna: 75,60
75,60
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w spr...

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińPRAWO HANDLOWE

Konrad Osajda

str. 6

Michał Juśko

str. 26

Michał Bieniak

str. 39

Joanna Bodio

str. 43

Olga Maria Piaskowska

str. 49

Marta Mackiewicz

str. 55

Aleksandra Sikorska-Lewandowska

str. 64

Tomasz Szanciło

str. 71

Sławomir Czarnecki

str. 76

Jędrzej Jerzmanowski

str. 82

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Ryszard Skubisz

str. 88

Adrian Niewęgłowski

str. 94

OCHRONA KONKURENCJI

Grzegorz Materna

str. 101

Marek Krzysztof Kolasiński

str. 111

PODATKI

Konrad Aromiński

str. 117

Grzegorz Borkowski

str. 125

Table of Contents & Abstracts
str. 133
Konrad Osajda
Wadliwe uchwały organów spółek kapitałowych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego
Najważniejszą ilościowo i najistotniejszą praktycznie grupę orzeczeń Sądu Najwyższego (dalej jako SN) na tle kodeksu spółek handlowych wydanych w 2010 r. i 2011 r., stanowiły judykaty, w których centralnym problemem prawnym była ważność i skuteczność uchwał organów spółek kapitałowych. W przedstawianym przeglądzie orzecznictwa uwzględniono aż 10 orzeczeń na ten temat (w tym 2 uchwały). Dotyczyły one następujących problemów: legitymacji czynnej do zaskarżania uchwał wspólników, interpretacji przesłanek pozwalających na uchylenie uchwały wspólników, rodzaju sankcji wynikającej z art. 252 § 1 k.s.h. (art. 425 § 1 k.s.h.) i jego stosunku do rodzaju sankcji wynikającej z art. 249 k.s.h. (422 k.s.h.), możliwości oceny ważności uchwał wspólników przez pryzmat art. 58 kodeksu cywilnego3 oraz zagadnienia dopuszczalności i trybu zaskarżania uchwał rady nadzorczej spółki kapitałowej.

Początek strony


Michał Juśko
Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy cudzej we współczesnym orzecznictwie Sądu Najwyższego
Korzystanie z cudzej rzeczy bez tytułu prawnego jest zjawiskiem występującym w praktyce (także w obrocie gospodarczym) stosunkowo często. Obok podstawowego uprawnienia przysługującego w takiej sytuacji właścicielowi rzeczy w stosunku do jej posiadacza, tj. szeroko już w literaturze omówionego roszczenia windykacyjnego, przepisy o ochronie własności wyposażają właściciela także w tzw. roszczenia uzupełniające. Jednym z nich jest roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy. Roszczenie to funkcjonuje w naszym systemie prawnym w niezmienionym kształcie od ponad 40. lat. Mimo to orzecznictwo sądów niższych instancji, a niekiedy nawet sądów apelacyjnych, ukazuje, że praktyka jego stosowania jest niejednolita i nie zawsze prawidłowa. Uzasadnia to potrzebę poświęcenia powyższemu roszczeniu nieco uwagi; tym bardziej, że jak do tej pory nie doczekało się ono w literaturze odrębnego omówienia. W niniejszym przeglądzie omówiono orzeczenia SN z ostatniego 10-lecia (niekiedy nieco starsze), dotyczące stosowania przepisów o wynagrodzeniu za bezumowne korzystanie z rzeczy cudzej.

Początek strony


Michał Bieniak
Legitymacja byłego wspólnika do zaskarżania uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Legitymacja byłego wspólnika do zaskarżenia uchwały zgromadzenia wspólników stanowi element szerszego zagadnienia, w skład którego wchodzi również m.in. legitymacja byłego członka zarządu do zaskarżenia uchwały zgromadzenia wspólników. Teza glosowanej uchwały zasługuje na akceptację, jednak jednocześnie nakazuje postawić pytanie o zasadność całej linii orzecznictwa Sądu Najwyższego (dalej jako SN), odmawiającej byłym członkom zarządu legitymacji do zaskarżenia uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Początek strony


Joanna Bodio
Zdolność sądowa jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi
Sąd Najwyższy (dalej jako SN) w wyroku stwierdził, że placówki niepubliczne, utworzone na podstawie art. 82 ustawy o systemie oświaty, nie mają zdolności sądowej. Autorka aprobuje tezę wyroku i porusza dwie kwestie: klasyfikuje jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, które mają zdolność prawną i sądową oraz określa relację zdolności sądowej do zdolności prawnej tych jednostek.

Początek strony


Olga Maria Piaskowska
Reprezentacja procesowa w sprawach cywilnych na podstawie stałego stosunku zlecenia
Przedmiotem glosowanego orzeczenia jest problematyka istotna dla praktyki orzeczniczej w sprawach cywilnych, związana z dopuszczeniem do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika procesowego strony osoby pozostającej ze stroną w stałym stosunku zlecenia (art. 87 § 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Początek strony


Marta Mackiewicz
Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej nie musi stanowić podstawy ustalenia parytetu wymiany akcji w procesie łączenia się spółek kapitałowych przez przejęcie
W procesie łączenia się spółek przez przejęcie istotnym elementem procedury połączeniowej zapewniającym bezpieczeństwo prawne połączenia jest właściwie przygotowany i sporządzony plan połączenia. W przeciwnym razie uchwała połączeniowa może zostać skutecznie zakwestionowana przez akcjonariuszy, którzy niekoniecznie szukają w ten sposób ochrony przysługujących im praw, a częściej stosują powództwa o zaskarżenie uchwały jako formę szantażu korporacyjnego w celu "podwyższenia wartości wymienianych przez nich akcji". Pomimo to, że możliwość kwestionowania parytetu wymiany akcji jest wyłączona w trybie zaskarżenia uchwał połączeniowych, załączniki do planu połączenia w postaci ustalenia wartości majątku spółki przejmowanej i wartości księgowej spółki przejmującej wobec niejednoznaczności ich znaczenia i celu mogą się okazać skutecznymi narzędziami szantażu w rękach akcjonariuszy.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 31.05.2011 r. (I ACa 328/11)
Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej, stanowiące załącznik do planu połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, stanowić powinno podstawę ustalenia parytetu wymiany akcji łączących się spółek kapitałowych.

Początek strony


Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Zarzut nieważności uchwały zgromadzenia wspólników
Powodowa spółka nie może podnosić w procesie o stwierdzenie nieważności umowy "zarzutu nieważności uchwały" własnego organu, po kilku latach od jej podjęcia. Stanowi to obejście przepisów kodeksu spółek handlowych1 o zaskarżaniu uchwał zgromadzeń. Sąd może uwzględnić nieważność uchwały tylko na zarzut poniesiony przez pozwanego.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 17.03.2010 r. (I ACa 150/10)
Zarzut wadliwego podjęcia uchwały przez właściwy organ spółki prawa handlowego w kwestii zgody na dokonanie czynności nie jest skuteczny w postępowaniu o stwierdzenie nieważności tej czynności, jeśli sama uchwała nie została skutecznie zaskarżona we właściwym trybie.

Początek strony


Tomasz Szanciło
Niedozwolone postanowienia umowne w obrocie z konsumentami
Umowy zawierane z konsumentami, będącymi słabszą stroną, muszą spełniać określone warunki. Dotyczą one indywidualnego uzgodnienia postanowień umownych, kształtowania praw i obowiązków konsumentów w sposób, który nie jest sprzeczny z dobrymi obyczajami, a także braku rażącego naruszenia ich interesów. W związku z tym istotne jest ustalenie, czy można utożsamiać postanowienie umowne nieważne z mocy prawa z postanowieniem umownym niedozwolonym w obrocie z konsumentami.
Uchwała SN z 13.01.2011 r. (III CZP 119/10)
Postanowienie wzorca umowy, sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem ustawy, nie może być uznane za niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 kodeksu cywilnego).

Początek strony


Sławomir Czarnecki
Realizacja wierzytelności z weksla gwarancyjnego in blanco po upływie terminu przedawnienia roszczenia zabezpieczonego
Zagadnienie wpływu przedawnienia roszczenia zabezpieczonego wekslem in blanco na skuteczność dochodzenia praw z takiego weksla (po jego uzupełnieniu) jest bez wątpienia jednym z bardziej spornych zarówno w judykaturze, jak i nauce prawa wekslowego. W piśmiennictwie są prezentowane w tej mierze rozmaite poglądy, tym bardziej rozbieżne, im bardziej poszczególni autorzy różnią się w kwestii zasadniczej, czyli w ocenie charakteru prawnego zobowiązania związanego z tego rodzaju wekslem. Jednocześnie w zbliżeniu stanowisk nie pomaga chwiejne orzecznictwo Sądu Najwyższego (dalej jako SN). Jest ono sukcesywnie wzbogacane, począwszy od okresu międzywojennego, trudno jednak mówić o znalezieniu zadowalającego rozwiązania problemu, choć potrzeba taka występuje niewątpliwie z uwagi na jego doniosły wymiar praktyczny. Od przyjętego punktu widzenia na tę kwestię zależy bowiem poniekąd odpowiedź na pytanie, ile jest warty weksel wystawiony in blanco w rękach pierwszego wekslobiorcy (remitenta). Jeżeli przyjąć założenie, że na jego podstawie wierzyciel nie jest w stanie uzyskać nic ponad to, co mu przysługuje w ramach stosunku podstawowego (nawet w zakresie długości terminu przeznaczonego na dochodzenie roszczeń), to mogłoby się zrodzić pytanie o sens ustanawiania tego rodzaju zabezpieczeń w praktyce. Na przeciwległym biegunie tego zagadnienia leży jednak problem ochrony dłużnika przed skutkami w zasadzie nieograniczonego w czasie związania go stosunkiem zobowiązaniowym o charakterze wekslowym, w sytuacji gdy samo roszczenie ze stosunku podstawowego uległo już przedawnieniu. Celem glosy jest zasadniczo próba ustosunkowania się do stanowiska zaprezentowanego w wyroku SN z 14.02.2008 r. Pozwoli to jednocześnie na przedstawienie i uzasadnienie własnego poglądu na tę kwestię.
Wyrok SN z 14.02.2008 r. (II CSK 522/07)
1. Czym innym jest przedawnienie roszczenia ze stosunku podstawowego a czym innym przedawnienie wekslowe. Obie instytucje różnią się istotnie m.in., co do początku biegu przedawnienia. Termin przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego, zgodnie z regułą art. 120 kodeksu cywilnego, rozpoczyna bieg od dnia, w którym świadczenie ze stosunku podstawowego stało się wymagalne. Początek biegu terminu przedawnienia roszczenia z weksla własnego skierowanego przeciwko wystawcy weksla własnego, zgodnie z art. 70 w zw. z art. 103 i art. 104 prawa wekslowego, liczy się od dnia płatności weksla. Tę samą zasadę stosuje się do weksli in blanco. Przedawnienie praw z weksla in blanco nie rozpoczyna biegu do czasu jego wypełnienia. Przedawnienie roszczenia z weksla wręczonego bez wypełnienia daty płatności i bez zastrzeżeń, co do tej daty, rozpoczyna się z dniem płatności wpisanym na wekslu przez wierzyciela wekslowego.
2. Treścią upoważnienia zawartego w deklaracji wekslowej towarzyszącej wystawieniu weksla in blanco, wręczanego dla zabezpieczenia określonego roszczenia, jest objęte uzupełnienie weksla przed upływem terminu przedawnienia roszczenia podlegającego zabezpieczeniu. Odnosi się to również do przypadków użycia w deklaracji wekslowej zwrotu przewidującego możliwość wypełnienia weksla w każdym czasie oraz opatrzenia go datą płatności według uznania wierzyciela.

Początek strony


Jędrzej Jerzmanowski
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej w toku tzw. połączenia odwrotnego
"Połączenie odwrotne", w toku którego spółka zależna przejmuje spółkę dominującą, jest od lat źródłem kontrowersji. Są bowiem wątpliwości co do tego, czy udziały albo akcje spółki zależnej, które wskutek połączenia trafi ają do jej majątku (stając się jej udziałami albo akcjami własnymi) mogą być wydane wspólnikom spółki przejmowanej w zamian za wcześniej posiadane przez nich udziały albo akcje w spółce dominującej. Rozstrzygnięcie tego problemu jest natomiast warunkiem skutecznego przeprowadzenia procedury połączeniowej, stanowiąc podstawę do określenia, o jaką kwotę powinien w toku połączenia odwrotnego ulec podwyższeniu kapitał zakładowy spółki przejmującej. Tą ważną kwestią zajął się Sąd Okręgowy w Kaliszu w glosowanym orzeczeniu z 15.12.2009 r. Co istotne, sąd odniósł się w nim także do innej kontrowersyjnej kwestii, tj. charakteru prawnego zgłoszenia planu połączenia do sądu rejestrowego i związanego z nim zakresu kognicji sądu.
Postanowienie Sądu Okręgowego w Kaliszu z 15.12.2009 r. (VI Ga 71/09)
1. Nie jest możliwe przeprowadzenie uproszczonej procedury łączeniowej poprzez rezygnację z częściowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej z uwagi na nabycie w wyniku tej procedury (połączenia odwrotnego) akcji własnych tej spółki.
2. Zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego nie jest wnioskiem o wpis w rozumieniu art. 19 ustawy o Krajowym Rrejestrze Sądowym i nie podlega badaniu w zakresie wynikającym z art. 23 tej ustawy. Postanowienie sądu rejestrowego o złożeniu dokumentów do akt rejestrowych w trybie art. 9 ust. 2 ustawy o KRS nie jest orzeczeniem co do istoty sprawy wiążącym sąd w dalszym toku postępowania.

Początek strony


Ryszard Skubisz
Widoczność części składowej jako ustawowa przesłanka rejestracji wzoru przemysłowego
Przedmiotem glosy jest zagadnienie zdolności rejestrowej, jako wzoru przemysłowego, części składowej wytworu złożonego mogącej być przedmiotem samodzielnego obrotu (art. 102 ust. 3 prawa własności przemysłowej). Chodzi w szczególności o ocenę znaczenia przesłanki widoczności tej części składowej w toku używania tego wytworu. Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako NSA) w glosowanym wyroku stwierdził, że część składowa wzoru przemysłowego jest pozbawiona zdolności rejestrowej, jeżeli nie jest wyposażona w cechę widoczności podczas zwykłego używania. Dotyczy to także części składowych, które stanowią przedmiot samodzielnego obrotu. To stanowisko jest trafne. Przesłanka widoczności jest bowiem wymogiem zdolności rejestrowej wszystkich wzorów przemysłowych, jak to wynika z regulacji dyrektywy 98/71/WE Parlamentu i Rady z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów. Przesłanka ta, co trafnie podkreślił NSA, wynika z istoty wzoru przemysłowego jako zewnętrznej postaci produktu lub jego części, i znajduje wyraz w przepisach bowiązującego prawa własności przemysłowej (art. 102 ust. 1 i art. 102 ust. 4).
Wyrok NSA z 12.01.2011 r. (II GSK 20/10)
Przepis art. 102 ust. 3 pkt 3 p.w.p. nie stanowi podstawy dla rejestracji w charakterze wzoru przemysłowego części składowej mogącej być przedmiotem samodzielnego obrotu, bez spełnienia przez ten wytwór wszystkich ustawowych wymogów przewidzianych dla wzoru przemysłowego, w tym przesłanki widoczności w czasie zwykłego użytkowania wytworu przez użytkownika końcowego.

Początek strony


Adrian Niewęgłowski
Dzierżawa egzemplarzy utworu w świetle prawa autorskiego
Glosowane orzeczenie porusza istotny dla teorii i praktyki prawa problem. Chodzi o relację umów uregulowanych w kodeksie cywilnym1 do kontraktów, które stanowią przedmiot ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mimo odrębnych przepisów dotyczących obrotu prawami autorskimi w tej ostatniej ustawie (rozdział V), uczestnicy obrotu częściej sięgają do kodeksowych konstrukcji prawnych, dzięki czemu zyskał popularność obrót prawami autorskimi na podstawie umowy o dzieło. Dzierżawa praw autorskich stanowi instrument rzadziej wykorzystywany, ale może nawet bardziej problematyczny niż umowa o dzieło, czego ilustracją jest glosowane orzeczenie. Widoczne jest to zwłaszcza, gdy chodzi o pewne zagadnienia szczegółowe, które wyłania przedstawiany judykat. Wśród nich pojawia się m.in. kwestia, czy licencjobiorca może zawrzeć umowę dzierżawy z osobą trzecią bez zgody podmiotu praw autorskich
Wyrok Sądu Najwyższego z 26.01.2011 r. (IV CSK 274/10)
1. Unormowanie w prawie autorskim umów mających za przedmiot prawa autorskie nie eliminuje stosowania przepisów kodeksu cywilnego, w tym jego części szczególnej. Nie jest więc wykluczone zawieranie umów innych, aniżeli przewidziane w prawie autorskim umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych albo umowy o korzystanie z utworu (licencyjne), przy uwzględnieniu specyfiki praw autorskich. Nie ma też więc podstaw do wyłączenia - z zasady - dopuszczalności ustanowienia dzierżawy na prawach autorskich, oczywiście przy spełnieniu przesłanek określonych w art. 709 k.c. Dzierżawa musiałaby obejmować przynajmniej jedno pole eksploatacji i związaną z nim możliwość uzyskiwania pożytków, np. dawać dzierżawcy prawo odpłatnego wystawiania utworu.
2. Wystawa fotografii może stanowić opracowanie w rozumieniu art. 2 ust. 1 p.a.p.p. Podobnie jednak, jak w przypadku innych dzieł, końcowa ocena zależy od wyniku badania dokonanego pod kątem ustawowych kryteriów utworu, przy uwzględnieniu, że także w definiowaniu opracowania podstawową rolę odgrywa przesłanka twórczości.

Początek strony


Grzegorz Materna
Granice zastosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej do działalności organizatorskiej samorządu terytorialnego
Jednostki samorządu terytorialnego (dalej jako JST) mają w sferze usług o charakterze użyteczności publicznej szczególną rolę organizatora tych usług. Ustanawiane przez JST zasady świadczenia usług użyteczności publicznej mogą niekiedy wpływać negatywnie na warunki konkurencji na lokalnych rynkach usług o charakterze użyteczności publicznej. W praktyce JST są stosunkowo częstym adresatem decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako Prezes UOKiK). W związku z tym, duże znaczenie praktyczne ma kwestia granic zastosowania do działalności organizatorskiej JST zakazu nadużywania pozycji dominującej, określonego w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Jak wynika z omawianego w artykule orzecznictwa Sądu Najwyższego (dalej jako SN), zakaz nadużywania pozycji dominującej nie zawsze znajdzie zastosowanie do organizatorskiej działalności organów JST w sferze użyteczności publicznej.

Początek strony


Marek Krzysztof Kolasiński
Dopuszczalność ograniczania tajemnicy adwokacko-radcowskiej w imię zapewnienia skuteczności prawa konkurencji Unii Europejskiejo
W ewolucji unijnego systemu prawnego można zaobserwować dwie charakterystyczne tendencje, między którymi występuje pewne napięcie. Pierwszą z nich jest dążenie do zwiększenia efektywności egzekwowania prawa konkurencji, a drugą akcentowanie znaczenia ochrony praw podstawowych. W wyroku w sprawie Akzo Nobel Chemicals Ltd TS zajął stanowisko w kwestii dopuszczalności ograniczania tajemnicy adwokacko-radcowskiej w imię zapewnienia skuteczności prawa konkurencji Unii Europejskiej.
Wyrok TS z 14.09.2010 r. w sprawie C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd
Prawnie chroniona tajemnica komunikacji nie rozciąga się "na wewnętrzną wymianę poglądów i informacji między organami zarządzającymi przedsiębiorstwa i zatrudnionym w nim radcą prawnym" lub adwokatem.

Początek strony


Konrad Aromiński
Zwolnienie wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonego do spółki prawa handlowego
Zwolnienie wniesionych nieruchomości aportem do spółki i obowiązek dokonania korekty podatku od towarów i usług (dalej jako VAT) odliczonego powoduje liczne spory z organami podatkowymi. Wraz z wydaniem glosowanego orzeczenia, potwierdzona została linia orzecznicza w tej kwestii. Komentowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej jako NSA) z 6.05.2011 r. wskazuje, że wprowadzenie niezgodnego z prawem wspólnotowym (obecnie prawem unijnym) zwolnienia od podatku VAT nie może pozbawić podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 1 i ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Jak stwierdził NSA, czynność wniesienia aportu jest czynnością opodatkowaną i podatnikowi powinno przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego, co wynika z art. 168 dyrektywy 2006/112/WE3.
Wyrok NSA z 6.05.2011 r. (I FSK 671/10)
Wprowadzenie niezgodnego z prawem wspólnotowym (obecnie prawem unijnym) zwolnienia wniesionych nieruchomości aportem do spółki, nie może pozbawiać podatnika prawa do odliczenia także poprzez konieczność dokonania korekty podatku naliczonego i zmniejszenie pierwotnej kwoty odliczenia. Podatnik wnoszący aportem nieruchomość do spółki prawa handlowego lub cywilnego nie ma konieczności dokonywania korekty (potrącenia) podatku naliczonego, związanego z zakupem tych towarów, o której mowa w art. 91 ust. 1-5 i ust. 7 ustawy o VAT.

Początek strony


Grzegorz Borkowski
Podatek od garażu w budynku wielorodzinnym
Stawka podatku od nieruchomości od garaży stanowiących odrębne nieruchomości, usytuowanych w budynkach mieszkalnych była przedmiotem rozbieżności w orzecznictwie. Rozstrzygnięcie tej kwestii miało duże znaczenie dla podatników, a także dla budżetów samorządów.
Uchwała NSA z 27.02.2012 r. (II FPS 4/11)
W świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e u.p.o.l.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


COMMERCIAL LAW

Konrad Osajda
 • Corporate law: defective resolutions in the newest Supreme Court case law
  - case law review
 • p. 6

  Michał Juśko
 • A claim for remuneration for non-contractual usage of other person's property in recent case law of the Supreme Court
  - case law review
 • p. 26

  Michał Bieniak
 • Entitlement of a former shareholder to challenge a resolution of the general meeting
  - commentary on Supreme Court judgment of 9 September 2010 (I CSK 530/09)
 • p. 39

  Joanna Bodio
 • The capacity of the organizational units without legal personality to be a party to a case
  - commentary on Supreme Court judgment of 12 March 2009 (V CSK 366/08)
 • p. 43

  Olga Maria Piaskowska
 • Representation in litigation in civil matters based on permanent relationship of order
  - approving commentary on Supreme Court judgment of 23 September 2010 (III CZP 52/10)
 • p. 49

  Marta Mackiewicz
 • The establishment of the value of the estate of the target company does not have to constitute the grounds for determination of the share exchange ratio in a takeover procedure
  - commentary on judgment of the Court of Appeal in Łódź of 31 May 2011 (I ACa 328/11)
 • p. 55

  Aleksandra Sikorska-Lewandowska
 • Plea to declare resolution of the general meeting void
  - commentary on the judgment of the Court of Appeal in Cracow of 17 March 2010 (I ACa 150/10)
 • p. 64

  Tomasz Szanciło
 • Prohibited contractual clauses in business-to-customer trading
  - commentary on Supreme Court resolution of 13 January 2011 (III CZP 119/10)
 • p. 71

  Sławomir Czarnecki
 • Pursuing claims on the basis of a promissory note issued 'in blank' after the expiry of a limitation period of claims based on the underlying legal relationship
  - commentary on Supreme Court judgment of 14 February 2008 (II CSK 522/07)
 • p. 76

  Jędrzej Jerzmanowski
 • Increase in the capital of an acquiring company as a result of a downstream merger
  - commentary on the decision of the Regional Court in Kalisz of 15 December 2009 (VI Ga 71/09)
 • p. 82

  INTELLECTUAL PROPERTY

  Ryszard Skubisz
 • The visibility of a component part as a statutory condition for registration of an industrial design
  - commentary on Supreme Administrative Court judgment of 12 January 2011 (II GSK 20/10)
 • p. 88

  Adrian Niewęgłowski
 • Contract of lease in copyright law
  - commentary on Supreme Court judgment of 26 January 2011 (IV CSK 274/10)
 • p. 94

  COMPETITION PROTECTION

  Grzegorz Materna
 • Limits of application of the rules on the abuse of dominant position to the organisational activities of local government units
  - review of Supreme Court case law
 • p. 101

  Marek Krzysztof Kolasiński
 • Permissibility of limiting the scope of legal professional privilege in order to ensure the efficiency of the EU competition law
  - commentary on CoJ judgment of 14 September 2010 in case C-550/07 P Akzo Nobel Chemicals Ltd and Akcros Chemicals Ltd v European Commission
 • p. 111

  TAXES

  Konrad Aromiński
 • Tax exemption of non-cash contribution made to a company
  - commentary on Supreme Administrative Court judgment of 6 May 2011 (I FSK 671/10)
 • p. 117

  Grzegorz Borkowski
 • Tax on garage parking space in a multi-family building
  - commentary on Supreme Administrative Court resolution of 27 February 2012 (II FPS 4/11)
  - the decision of the quarter
 • p. 125

  Table of Contents & Abstracts
  p. 133
  Konrad Osajda
  Corporate law: defective resolutions in the newest Supreme Court case law
  - case law review

  Quantitatively the most important and most significant group of the Supreme Court judgments concerning corporate law released in 2010 and 2011 were cases on validity and effectiveness of resolutions adopted by shareholders and supervisory boards in corporations. This paper reviews, comments, and critically assesses these cases. It deals with 10 cases relating to the following issues: legitimacy to challenge shareholders' resolutions, the interpretation of the grounds for setting aside shareholders' resolutions, the type of sanction resulting from the Art. 252 para. 1 of the Code of Commercial Companies (Art. 425 para. 1 CCC) and its relation to the type of sanction resulting from the Art. 249 CCC (Art. 422 CCC), the possibility of determining the validity of shareholders' resolutions on the ground of infringing the Art. 58 of the Civil Code, and, finally, admissibility as well as procedure of challenging supervisory boards' resolutions.

  Back to top


  Michał Juśko
  A claim for remuneration for non-contractual usage of other person's property in recent case law of the Supreme Court
  - case law review

  A usage of other person's property without any legal basis, also among entrepreneurs, is a quite common problem. In such situation the owner has, except for his fundamental and widely described right, i.e. vindicative claim, supplementary claims against the possessor. One of them is a claim for remuneration for the usage of a property. It has been present in our legal system in an unchanged form for over 40 years. Despite that, judgments of lower and, occasionally, appeal courts show that the judicial practice in this area is ambiguous and often improper. This causes the need of giving some more attention to the abovementioned issue, notably due to the fact that it has not been a subject of a separate analysis yet. In the present study the author reviews Supreme Court's judgments from past 10 years (or over) concerning the application of regulations on remuneration for non-contractual usage of other person's property.

  Back to top


  Michał Bieniak
  Entitlement of a former shareholder to challenge a resolution of the general meeting
  - commentary on Supreme Court judgment of 9 September 2010 (I CSK 530/09)

  The entitlement of a former shareholder to challenge a resolution of a Shareholders' Meeting is an element of a legal issue which is wider in its scope and also embraces, amongst others, the entitlement of a former member of a Management Board to challenge a resolution of a Shareholders' Meeting. The thesis of the resolution referred to in the notes to the judgment deserves merit, yet at the same time it is justifiable to question the entire line of the case law of the Supreme Court, whereupon former members of Management Boards are denied entitlement to challenge resolutions of Shareholders' Meetings in limited liability companies.

  Back to top


  Joanna Bodio
  The capacity of the organizational units without legal personality to be a party to a case
  - commentary on Supreme Court judgment of 12 March 2009 (V CSK 366/08)

  The Supreme Court in the judicial decision stated that no-public institution, which was formed on the basis of Art. 82 act of the education system, haven't the capacity to be a party to a case. The author approves theses of the glossed judicial decision and considers two issues: qualification organizational units without legal personality which are equipped with legal capacity and the capacity to be a party to a case and qualification the relationship between the capacity to be a party to a case to the legal capacity those organizational units.

  Back to top


  Olga Maria Piaskowska
  Representation in litigation in civil matters based on permanent relationship of order
  - approving commentary on Supreme Court judgment of 23 September 2010 (III CZP 52/10)

  The voted resolution concerns a legal matter important for the judicial practice in civil matters related to admission to participate in the civil case as a representative process of the person who has constant ratio of the order (Art. 87 para. 1 of the Code of Civil).

  Back to top


  Marta Mackiewicz
  The establishment of the value of the estate of the target company does not have to constitute the grounds for determination of the share exchange ratio in a takeover procedure
  - commentary on judgment of the Court of Appeal in Łódź of 31 May 2011 (I ACa 328/11)

  In any merger of companies through a take over, an important element ensuring legal security of the merger is a properly developed and made merger plan. Otherwise, the merger resolution may be successfully challenged by the shareholders who are not necessarily keen on such protection of their rights but use suits filed to appeal against the resolution as a form of corporate blackmail to "increase the value of the shares exchanged thereby". Although the right to challenge the share exchange ratio is excluded from the procedure of appealing against the merger resolutions, the schedules to the merger plan which determine the value of the target entity and the book value of the surviving entity, because of the ambiguity of their meaning, may prove to constitute effective blackmail tools in the hands of the shareholders.

  Back to top


  Aleksandra Sikorska-Lewandowska
  Plea to declare resolution of the general meeting void
  - commentary on the judgment of the Court of Appeal in Cracow of 17 March 2010 (I ACa 150/10)

  In court proceedings to establish nullity of a contract, the claimant company cannot lodge "a plea for voidness of a resolution" of its own body few years after its adoption. It is a circumvention of the provisions of commercial law for appealing against resolutions of general meetings. The court can consider voidness of the resolution only in response to a plea raised by the defendant.

  Back to top


  Tomasz Szanciło
  Prohibited contractual clauses in business-to-customer trading
  - commentary on Supreme Court resolution of 13 January 2011 (III CZP 119/10)

  Contracts concluded with consumers, who are the weaker party, must meet certain conditions. These conditions concern individual arrangements of contractual terms, the absence of serious infringement of consumers' interests as well as the formulation of rights and obligations of consumers in a way that is not contrary to general good practices. Thus, it is important to determine whether contractual clauses void by virtue of the law could be equated with prohibited clauses in Business-to-Customer Trading.

  Back to top


  Sławomir Czarnecki
  Pursuing claims on the basis of a promissory note issued 'in blank' after the expiry of a limitation period of claims based on the underlying legal relationship
  - commentary on Supreme Court judgment of 14 February 2008 (II CSK 522/07)

  There is no doubt that the question of the impact of the expiry of a limitation period of claims based on the legal relationship secured by a blank promissory note on the effectiveness of pursuing claims based on such instrument is one of the most controversial in the Polish bills of exchange law. It is, in large measure, a result of divergent opinions on the legal nature of the negotiable instruments (promissory notes and bills of exchange) issued 'in blank'. This publication contains partially critical commentary on the standpoint presented by Supreme Court in the decision of 14 February 2008 (II CSK 522/07).

  Back to top


  Jędrzej Jerzmanowski
  Increase in the capital of an acquiring company as a result of a downstream merger
  - commentary on the decision of the Regional Court in Kalisz of 15 December 2009 (VI Ga 71/09)

  The so-called "downstream merger", in which a subsidiary takes over the parent company, for years has been the source of controversy. For there are doubts as to whether the shares of the subsidiary, which, as a result of the merger, are included in its assets (becoming its treasury shares), may be issued to the shareholders of the acquired company in exchange for their previously held shares in the parent company. The solution of this problem is the condition for efficient execution of the merger procedure, providing a basis to determine the amount of increase in the capital of the acquiring company as a result of the downstream merger. The District Court in Kalisz dealt with this important issue in the decision that is subject to glossing. Importantly, the court also referred to another controversial issue, namely the legal nature of the notification of the merger plan to the registry court and the associated scope of cognition of the court.

  Back to top


  Ryszard Skubisz
  The visibility of a component part as a statutory condition for registration of an industrial design
  - commentary on Supreme Administrative Court judgment of 12 January 2011 (II GSK 20/10)

  The subject of the present commentary is the registrability, as a design right, of a component part of a complex product, if it may, by itself, be subject of commercialization (Art. 102 para. 3 Industrial Property Law). In particular, it is with regard to the assessment of the criteria of visibility of such a component part in the course of use of the complex product. The Supreme Administrative Court, in the commented judgment, has stated that the component part of an industrial design, is not registrable, if it is not visible during the course of normal use. This is also with regard to those component parts, which are by themselves subject of individual commercialization. Such position is accurate. The criteria of visibility is a common requirement for protection of all industrial designs, this results from the Directive 98/71 of the European Parliament and the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs. This principle, which was accurately pointed out by the Supreme Administrative Court, is a consequence of the nature of an industrial design itself which constitutes the appearance of the whole or a part of product resulting from its features, this principle is also encompassed in the existing provisions of Industrial Property Law (Art. 102 para. 1 and Art. 102 para. 4).

  Back to top


  Adrian Niewęgłowski
  Contract of lease in copyright law
  - commentary on Supreme Court judgment of 26 January 2011 (IV CSK 274/10)

  In the judicial decision that was glossed the problem of relation of contract of lease which is regulated in the civil code to contracts which are subject of the copyright and related rights act (chapter five), and namely the contracts which transfer copyrights and licence agreements. Although the copyright agreements are not code-regulated, it is still not excluded for parties, instead of a contract which transfers copyrights or licence agreement, to conclude an agreement which is regulated in the civil code (contract of lease, contract of specific works). The more detailed problem relates to the issue whether the lessor can also be licensee. Due to specific regulation relating to sublicense in copyright, in some case conclusion of the contract of lease by a licensee with a third party, requires the consent of the party of property copyright.

  Back to top


  Grzegorz Materna
  Limits of application of the rules on the abuse of dominant position to the organisational activities of local government units
  - review of Supreme Court case law

  Local government units (hereinafter LGU) have a special role of the organiser of public utility services. Rules on the provision of public utility services established by LGU can hamper competition on local markets. In practice LGU are relatively frequent addressees of the decisions of the President of Competition and Consumer Protection. Therefore the problem of limits of application of the rules on the abuse of dominant position to the organisational activities of LGU is of great practical importance. The article shows that according to the case law of the Supreme Court the abovementioned prohibition will not always be applied to LGU organising public utility services.

  Back to top


  Marek Krzysztof Kolasiński
  Permissibility of limiting the scope of legal professional privilege in order to ensure the efficiency of the EU competition law
  - commentary on CoJ judgment of 14 September 2010 in case C-550/07 P Akzo Nobel Chemicals Ltd and Akcros Chemicals Ltd v European Commission

  It is possible to find two characteristic tendencies between which there has been some tension in the evolution of the European Union (European Community) law. One of them is an attempt to increase the efficiency of the European Union competition law. The other one is the emphasis put on the meaning of fundamental rights. In the Akzo Nobel Chemicals Ltd case the Court of Justice expressed its view as regards the possibility to limit the scope of the Legal Professional Privilege in order to ensure the efficiency of the EU competition law.

  Back to top


  Konrad Aromiński
  Tax exemption of non-cash contribution made to a company
  - commentary on Supreme Administrative Court judgment of 6 May 2011 (I FSK 671/10)

  The following decision relates to the exemption of the contribution tax made to the company in form of a property and the duty to correct the tax on goods and services (hereinafter referred as VAT) deducted. The introduction of an exemption of the contribution tax made to the company in form of a property which was agains the Community (and now is against Union) law can not deprive the taxpayer the right to deduct the input tax also by correcting it and the reducting the original amount of the reduction. The act of contribution is a taxable activity and the taxpayer should have the right to deduct its put tax. The taxpayer making a contribution in form of a property to the company or a partnership is not obligated to make the correction of deduct tax, associated with the purchase of these goods.

  Back to top


  Grzegorz Borkowski
  Tax on garage parking space in a multi-family building
  - commentary on Supreme Administrative Court resolution of 27 February 2012 (II FPS 4/11)
  - the decision of the quarter

  The rate of property tax on garage parking spaces which constitute separate properties, located in residential buildings, was the subject of differences of view in case law. Resolving the issue was of great importance for taxpayers, as well as for budgets of local authorities.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Marek Grzybowski
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/glosa

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (3)

  Irek
  19-07-2017
  Ocena: 5/5
  Czasopismo kupuję w miarę regularnie. Jest to, według mnie, jedna z lepszych gazet prawniczych. Zastanawiam się nawet nad prenumeratą ;) Na razie zostanę jednak przy wersji papierowej, pojedynczej.
  Patryk
  29-03-2018
  Ocena: 5/5
  Omówienie orzeczenia, które znajduje się w nr 1/2018 "Glosy", a dotyczące nabycia nieruchomości przez obcokrajowców przebywających w Polsce, na tyle mnie ujęło (szczególnie rzeczowość i jasny komentarz), że z cierpliwością czekam na nowy nr.
  Artur
  19-08-2018
  Ocena: 5/5
  W Glosie 3/2018 Piotr Modrzejewski poruszył ważny temat korzystania z portali społecznościowych przez osoby prywatne do celów zawodowych. Problem ten jest coraz powszechniejszy. Dziękuję za taki przykład. Pozdrawiam i polecam czasopismo.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2021 [188]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2021 [187]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2021 [186]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2020 (185)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2020 (184)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2020 (183)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2020 (182)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2019 (181)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2019 (180)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2019 (179)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2019 (178)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2018 (177)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2018 (176)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2018 (175)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2018 (174)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2017 (173)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2017 (172)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2017 (171)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach- Nr 1/2017 (170)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2016 (169)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2016 (168)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2016 (167)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2016 (166)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2015 (165)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2015 (164)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2015 (163)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2015 (162)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - 4/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2014 (159)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2014 (158)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2013 (157)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2013 (156)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2013 (155)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2013 (154)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2012 (153)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2012 (152)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2012 (151)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2012 (150)

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty