Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2014 (158)

Czasopismo jest wydawane od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. Czasopismo zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
80,10 80,10
Cena regularna: 89,00
89,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w spr...

„Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” jest wydawana od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa Autorzy wyjaśniają kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów m.in. takich ustaw, jak Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo własności przemysłowej, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. 
Kwartalnik „Glosa” zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczące różnych dziedzin prawa gospodarczego. Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińPRAWO HANDLOWE

Paweł Popardowski

str. 5

Maciej Mataczyński, Maksymilian Saczywko

str. 16

Leszek Kot, Angelina Stokłosa

str. 33

Jacek Krauss

str. 41

Bogusław Lackoroński

str. 48

Artur Mączyński

str. 56

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

str. 63

Krzysztof Czub

str. 83

OCHRONA KONKURENCJI

Marcin Ożóg

str. 88

Anna Piszcz

str. 96

PODATKI

Wojciech Morawski

str. 103

Tomasz Kolanowski

str. 111

Grzegorz Borkowski

str. 128

Table of Contents & Abstracts
str. 134
Paweł Popardowski
Organy spółek kapitałowych i ich członkowie w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego
W 2013 r. istotny obszar orzecznictwa Sądu Najwyższego (dalej jako SN) w sprawach z zakresu prawa spółek był związany z szeroko rozumianą problematyką funkcjonowania organów spółek kapitałowych. W tej materii dominowały przede wszystkim zagadnienia dotyczące zaskarżania uchwał organów właścicielskich spółek kapitałowych (zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy). Charakterystyczne przy tym jest to, że w judykatach tych - odmienne niż w latach poprzednich - są eksponowane "istotowe" problemy prawne, które rzutują w sposób bezpośredni na określenie sposobu postrzegania przez SN ujętego w kodeksie spółek handlowych2 trybu zaskarżania uchwał organów właścicielskich spółek kapitałowych, w tym m.in. dotyczące kwalifikacji sankcji związanej ze sprzecznością uchwały z ustawą, skutków sprzeczności uchwały z zasadami współżycia społecznego, dopuszczalności uchylenia (stwierdzenia nieważności) uchwały w części. Poza problematyką zaskarżania uchwał w 2013 r. znaczące są również wypowiedzi SN dotyczące statusu członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych, a w szczególności trybu powołania członków rady nadzorczej, odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. oraz rezygnacji członka rady nadzorczej z pełnionej funkcji. Niewątpliwie istotne odniesienia dla doktryny i praktyki dostrzeganych na tle orzecznictwa SN płaszczyzn problemowych związanych z funkcjonowaniem organów spółek kapitałowych uzasadniają poświęcenie niniejszego przeglądu tej właśnie problematyce.

Początek strony


Maciej Mataczyński, Maksymilian Saczywko
Wybór członków rady nadzorczej spółki akcyjnej przez oddzielne grupy akcjonariuszy - cel instytucji a praktyka i orzecznictwo sądowe
Wykładnia przepisów składających się na regulację instytucji wyboru członków rady nadzorczej spółki akcyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przez walne zgromadzenie akcjonariuszy jest przedmiotem kontrowersji, które pojawiają się w praktyce stosowania prawa przez same spółki, a następnie znajdują odbicie w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego (dalej jako SN). Przy rozstrzyganiu wielu problemów interpretacyjnych, związanych z omawianą instytucją, jednoznaczne rozwiązanie może przynieść dopiero wykładnia funkcjonalna. Opracowanie obejmuje analizę przepisów art. 385 kodeksu spółek handlowych w kontekście liczebności rady nadzorczej w tych spółkach, których statut określa liczbę piastunów tego organu "widełkowo" oraz omówienie kilku orzeczeń sądowych dotyczących instytucji wyboru członków rady nadzorczej spółki akcyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Początek strony


Leszek Kot, Angelina Stokłosa
Interes jako centralna kategoria systemu ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych de lege lata
Posiadanie interesu w uzyskaniu zamówienia publicznego warunkuje skuteczne skorzystanie ze środków ochrony prawnej, o których mowa w przepisach art. 179-198 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Do środków tych zaliczają się de lega lata odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w czasie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której zamawiający był ustawowo zobowiązany, oraz skarga do sądu okręgowego wnoszona na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej też jako KIO), orzekającej w przedmiocie wspomnianego odwołania. Skuteczne uruchomienie środków ochrony prawnej, o których mowa, i - w konsekwencji - udzielanie ochrony na ich podstawie, jest możliwe, gdy zostaną spełnione łącznie trzy przesłanki: naruszenie przepisów o postępowaniu o udzielenie zamówienia, interes w uzyskaniu zamówienia przez podmiot wnoszący środek ochrony prawnej, który doznał lub może doznać szkody w wyniku takiego naruszenia, oraz istnienie związku przyczynowego między tym naruszeniem a powstaniem uszczerbku. W praktyce orzeczniczej problematyczna jest w szczególności rekonstrukcja pojęcia interesu w uzyskaniu zamówienia, zwłaszcza że wskutek dokonanej w 2009 r. nowelizacji prawa zamówień publicznych do wniesienia środka ochrony prawnej, wystarczające jest zagrożenie lub naruszenie interesu, nie zaś - jak dotychczas - uszczerbek w interesie prawnym. Ocena, czy doszło do naruszenia przepisów ustawy następuje ad casum, podobnie jak identyfikacja relacji kauzalnej między naruszeniem przepisów a zagrożeniem interesu odwołującego. W związku z powyższym, w opracowaniu podejmuje się wyłącznie próbę ustalenia adekwatnego sposobu rozumienia kategorii interesu w świetle przepisów art. 179 i n. p.z.p.

Początek strony


Jacek Krauss
Dopuszczalność stosowania przepisów o osobach prawnych do reprezentacji spółki jawnej
Glosa krytycznie ocenia możliwość zastosowania przepisów o osobach prawnych do reprezentacji spółki jawnej przez wspólnika. Prowadzi to do odrzucenia przyjmowanej konstrukcji przedstawicielstwa ustawowego. Autor glosy opowiada się za przedstawicielstwem ustawowym upatrując jego legitymację wprost w przepisach kodeksu spółek handlowych (art. 29), co wyklucza nawet odpowiednie zastosowanie przepisu o organach osób prawnych. Sąd Najwyższy (dalej jako SN) zakwestionował także dokonanie czynności prawnej przez wspólnika ze spółką oraz czynności procesowej tego wspólnika jako pozwanego, cofającego powództwo przeciw sobie w ramach reprezentacji spółki, stosując w drodze analogii art. 210 § 1 k.s.h. Sąd Najwyższy wywiódł ten zakaz z zakazu reprezentacji spółki z o.o. przez zarząd w sporach i umowach z członkiem zarządu. Glosa ocenia krytycznie to stanowisko SN. Autor glosy przyjmuje, że ten zakaz można również wywieść z przepisów o pełnomocnictwie. Zgodnie z art. 108 kodeksu cywilnego pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, co pozwala na zastosowanie tego przepisu zarówno do umowy wspólnika ze spółką, jak i do sporu wytoczonego przez spółkę przeciwko niemu.

Początek strony


Bogusław Lackoroński
Odpowiedzialność za szkody wspólników wynikłe z naruszenia dóbr spółki handlowej
Odpowiedzialność za szkody wynikłe z pośrednich naruszeń dóbr jest przedmiotem rozbieżności w doktrynie prawa cywilnego oraz w orzecznictwie. Osią rozbieżności w dyskusji dotyczącej tego wielopłaszczyznowego zagadnienia jest kwestia dopuszczalności dochodzenia roszczenia o naprawienie szkód wynikłych z pośrednich naruszeń dóbr na ogólnych podstawach takich, jak w szczególności art. 415 w zw. z art. 361 kodeksu cywilnego1. Zagadnienie to występuje w szczególności w stosunkach z udziałem spółek handlowych, w których zdarzenia naruszające dobra spółek handlowych mogą naruszać pośrednio również dobra wspólników. W glosowanym wyroku Sądu Najwyższego (dalej jako SN) autor opowiada się za stanowiskiem, zgodnie z którym jest dopuszczalne dochodzenie na ogólnych podstawach roszczeń o naprawienie szkód wynikłych z pośrednich naruszeń dóbr, w tym w szczególności szkód wspólników wynikłych z naruszenia dóbr spółki handlowej.

Początek strony


Artur Mączyński
Nadanie na podstawie art. 7781 k.p.c. klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki osobowej
Nie można się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (dalej jako SN), zgodnie z którym wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorców nie wyłącza nadania, na podstawie artykułu 7781 kodeksu postępowania cywilnego, tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce, klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność za zobowiązania wymienione w tytule egzekucyjnym. Glosowana uchwała SN dotyczy niezwykle istotnego dla praktyki gospodarczej art. 7781 k.p.c., który pozostaje w ścisłym związku z odpowiednimi przepisami kodeksu spółek handlowych odnoszącymi się do odpowiedzialności subsydiarnej wspólników spółek osobowych. Uchwała ta jest istotna także dlatego, że może być odpowiednio powoływana również w odniesieniu do tych sytuacji gdy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności został złożony przeciwko wspólnikowi, który wystąpił z handlowej spółki osobowej albo został z niej wyłączony.

Początek strony


Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
Ewolucja koncepcji wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
Ostatnich kilka lat pokazało, że wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy to temat ciągle aktualny w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS). Sformułowanie przyczyn niesłabnącego zainteresowania zagadnieniem wyczerpania nie jest proste. Z pewnością nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy, w obecnie funkcjonującym kształcie, jest dziełem TS i dokonywanych przez niego interpretacji. Być może to powoduje, że orzekające w sprawach wyczerpania sądy, w przypadku występowania stanów faktycznych odmiennych od tych, które były przedmiotem rozstrzygnięcia, kierują pytania w trybie prejudycjalnym. Jednocześnie formułowane przez TS poglądy nierzadko otwierają dalsze pytania. Może to być zarówno konsekwencją nieuwzględnienia przez Trybunał luksemburski w swoim rozumowaniu skutków, jakie w praktyce pociągnie zarówno stosowanie interpretacji zaproponowanej w orzeczeniu, jak i z reguły bardzo wąskiego ujęcia tezy orzeczenia, powodując wspomniane już powyżej wątpliwości stosowania tych poglądów na tle odmiennych stanów faktycznych.

Początek strony


Krzysztof Czub
Status prawny twórców projektów racjonalizatorskich chronionych oraz niechronionych wyłącznymi prawami własności przemysłowej
Glosa dotyczy problematyki twórczości racjonalizatorskiej, w szczególności praw podmiotowych (majątkowych i osobistych) twórców projektów racjonalizatorskich w przypadku zgłoszenia ich jako wynalazki (wzory użytkowe) w celu uzyskania patentu (prawa ochronnego), a także w sytuacji gdy nie dokonano takiego zgłoszenia. W kontekście glosowanego wyroku omówiono zarówno teoretyczne i praktyczne aspekty związane z nabyciem oraz wykonywaniem praw do tego typu projektów, jak i zagadnienia legitymacji procesowej twórców.

Początek strony


Marcin Ożóg
Karencja znaku towarowego w orzecznictwie Urzędu Patentowego RP i sądów administracyjnych
W ustawie - Prawo własności przemysłowej za przeszkodę do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy uznane zostało przysługiwanie na tym oznaczeniu prawa ochronnego innemu przedsiębiorcy w okresie 2 lat poprzedzających datę powtórnego zgłoszenia oznaczenia do ochrony (art. 133 p.w.p.). Przedmiotem artykułu jest analiza tej instytucji, powszechnie określanej jako instytucja karencji znaku towarowego.

Początek strony


Anna Piszcz
Kara pieniężna za zwłokę w wykonaniu decyzji Prezesa UOKiK o wyrażeniu warunkowej zgody na dokonanie koncentracji
Glosowany wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczy nakładania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako Prezes UOKiK) kar pieniężnych za zwłokę w wykonaniu decyzji Prezesa UOKiK o wyrażeniu warunkowej zgody na dokonanie koncentracji. Sąd Apelacyjny w Warszawie dokonał w nim m.in. oceny charakteru odpowiedzialności administracyjnoprawnej przedsiębiorcy z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Winie przedsiębiorcy (umyślności bądź nieumyślności naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) wyznaczono w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie ograniczoną rolę, która została sprowadzona do roli okoliczności wpływającej na wysokość nakładanej kary pieniężnej, ale nie przesłanki odpowiedzialności przedsiębiorcy. Stanowisko sądu apelacyjnego stanowi kolejny niekorzystny dla przedsiębiorców głos w dyskusji, kontynuację debaty na temat interpretacji umieszczonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów określeń takich, jak "zwłoka", "umyślnie albo nieumyślnie" oraz "choćby nieumyślnie".

Początek strony


Wojciech Morawski
Zmienne koleje opodatkowania elektrofiltrów podatkiem od nieruchomości
Poglądy sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów przemysłowych charakteryzują się brakiem stabilności. Orzecznictwo w zakresie opodatkowania elektrofiltrów jest tego dobrym przykładem. Wyroki sadów administracyjnych prezentują kilka poglądów na temat zasad opodatkowania elektrofiltrów, a dodatkowo - są niespójne z wyrokami dotyczącymi opodatkowania innych obiektów przemysłowych.

Początek strony


Tomasz Kolanowski
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
Jedną z funkcji, jakie spełnia instytucja przedawnienia zobowiązania podatkowego jest związana z jej gwarancyjnym charakterem. Po upływie terminu przedawnienia podatnik zyskuje pewność, że nie będzie ponosił konsekwencji w postaci konieczności zapłaty podatku. Charakter gwarancyjny mają w szczególności przepisy odnoszące się do długości terminu przedawnienia, w tym zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ordynacja podatkowa przewiduje wiele przesłanek skutkujących wydłużeniem terminu przedawnienia poprzez jego zawieszenie. Większość z nich zostało wprowadzonych do systemu prawnego w ciągu ostatnich kilku lat. Z tego względu orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie zaczęło się dopiero kształtować. W tej sytuacji istotne jest bieżące analizowanie sporów rozstrzyganych w zakresie tego zagadnienia, tym bardziej że ukazują one praktyczne aspekty stosowania tej stosunkowo młodej instytucji prawa podatkowego. Opracowanie jest przedstawieniem dotychczasowego dorobku orzeczniczego sądów administracyjnych dotyczącego zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Część z prezentowanych wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych jest nieprawomocna. Warto się jednak z nimi zapoznać, gdyż wskazują na realne problemy w stosowaniu przez organy podatkowe przepisów, odnoszących się do poszczególnych przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Początek strony


Grzegorz Borkowski
Podzwonne dla podatku od dochodów nieujawnionych
Trybunał Konstytucyjny (dalej jako TK) rozniósł "w proch i w pył" najbardziej dolegliwy dla nierzetelnych podatników przepis art. 20 ust. 3 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wypełnienie powstałej luki z zachowaniem określonych w wyroku standardów legislacyjnych to przysłowiowy "orzech do zgryzienia" dla ustawodawcy. Publikujemy orzeczenie o wielkiej doniosłości i to zarówno dla legislacji podatkowej, jak i orzecznictwa. Nie często się bowiem zdarza, by przepisy podatkowe zostały poddane tak wnikliwej i wszechstronnej ocenie i by ocena ta była tak miażdżąca dla ustawodawcy. Dostało się też sądom administracyjnym, które przez ponad 20 lat nie dostrzegły wytkniętych przez TK wadliwości przepisów. Doprowadziło to w konsekwencji do naruszenia wypracowanej przecież przez te sądy i utrwalonej w orzecznictwie zasady in dubio pro tributario. Krytykę tę przyjmuję z pokorą, bom sam "grzeszny i pełen winy". Reguła dura lex sed lex nie powinna być bezkrytycznie stosowana w państwie prawnym. Uzasadnienie wyroku liczy 85 stron - co uniemożliwia jego opublikowanie w całości. Powołuje tu jedynie końcowe fragmenty motywów stanowiących podsumowanie wieloaspektowej analizy przepisów w świetle "podwyższonego standardu poprawności legislacyjnej". Następstwem wyroku jest już uchylenie wielu decyzji wymiarowych zarówno przez sądy administracyjne, jak i w postępowaniach podatkowych. Utrata mocy obowiązującej art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. z 28.10.2013 r. (publikacja wyroku w Dzienniku Ustaw z 27.10.2013 r. poz. 985) uniemożliwia prowadzenie postępowań zmierzających do opodatkowania nieujawnionych dochodów. Wprawdzie TK, będąc związanym ograniczeniami skargi konstytucyjnej, ocenił przepis w nieobowiązującym już brzemieniu, to jednak zauważył, że znowelizowany art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. jest obarczony tymi samymi mankamentami, które były powodem stwierdzenia niekonstytucyjności jego poprzedniej wersji. Do czasu uchwalenia nowych przepisów nieuczciwi podatnicy skorzystają zatem ze swoistej amnestii podatkowej, co jest także skutkiem (niepożądanym) omawianego wyroku. Zapraszam do naprawdę fascynującej lektury rozważań TK..

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


COMMERCIAL LAW

Paweł Popardowski
 • Governing bodies of companies and their members in recent case law of the Supreme Court - case law review
 • p. 5

  Maciej Mataczyński, Maksymilian Saczywko
 • Election of supervisory board members of a joint-stock company by separate groups of shareholders - the purpose of the mechanism, legal and judicial practice - case law review
 • p. 16

  Leszek Kot, Angelina Stokłosa
 • Interest as a central category of legal protection in the Public Procurement Law de lege lata - case law review
 • p. 33

  Jacek Krauss
 • Possibility of applying the rules on legal persons to representation of a registered partnership - commentary on Supreme Court judgment of 8 February 2013 (IV CSK 332/12)
 • p. 41

  Bogusław Lackoroński
 • Liability for damage caused to shareholders by infringements of a company's interests - commentary on Supreme Court judgment of 22 June 2012 (V CSK 338/11)
 • p. 48

  Artur Mączyński
 • Granting on the basis of Art. 7781 of the Code of Civil Procedure an enforceability clause against a partner who is responsible without limitation for a partnership's liabilities - commentary on Supreme Court resolution of 4 September 2009 (III CZP 52/09)
 • p. 56

  INTELLECTUAL PROPERTY

  Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
 • Evolution of the conception of exhaustion of trade mark protection right in case law of the Court of Justice - case law review
 • p. 63

  Krzysztof Czub
 • The legal status of the creators of rationalization projects protected and unprotected by exclusive industrial property rights - commentary on Supreme Administrative Court judgment of 23 April 2013 (II GSK 149/12)
 • p. 83

  COMPETITION PROTECTION

  Marcin Ożóg
 • The trademark waiting period in the Polish Patent Office and case law of the Polish administrative courts - case law review
 • p. 88

  Anna Piszcz
 • Fine imposed for delay in enforcement of Polish anti-monopoly body President's decision on conditional clearance for concentration of undertakings - commentary on judgment of the Court of Appeal in Warsaw dated 17 May 2013 (VI ACa 1428/11)
 • p. 96

  TAXES

  Wojciech Morawski
 • Changes in real estate taxation of electrostatic precipitators - case law review
 • p. 103

  Tomasz Kolanowski
 • Suspension of limitation period for tax liabilities - case law review
 • p. 111

  Grzegorz Borkowski
 • Death knell for tax on non-disclosed income - decision of the quarter
 • p. 128

  Table of Contents & Abstracts
  p. 134
  Paweł Popardowski
  Governing bodies of companies and their members in recent case law of the Supreme Court - case law review
  In 2013, a significant area of the case law of the Supreme Court in matters of company law was associated with the functioning of companies in the broad sense. In this field, what dominated were primarily issues of appeal against resolutions of bodies of company owners (general meetings). In addition to the issues of appealing against resolutions, in 2013 we also witnessed the Supreme Court expressing important views on the status of members of the board and of the supervisory board in companies, in particular: the mode of appointment of members of the supervisory board, the responsibility of directors of a limited liability company and the resignation of a member of the supervisory board. Important conclusions for the theory and practice resulting from the problem areas perceived against the background of Supreme Court jurisprudence related to the functioning of company governing bodies justify devoting this review to precisely these issues.

  Back to top


  Maciej Mataczyński, Maksymilian Saczywko
  Election of supervisory board members of a joint-stock company by separate groups of shareholders - the purpose of the mechanism, legal and judicial practice - case law review
  The interpretation of provisions which introduce the mechanism of election of supervisory board members of a joint-stock company by means of voting in separate groups causes controversies which arise in the practice of companies and courts applying the law, which can be seen in judicial practice, including the case law of the Supreme Court. Many problems with the interpretation of these provisions can be unambiguously resolved only by functional interpretation. The study includes an analysis of Art. 385 of the Code of Commercial Partnerships and Companies in the context of the number of supervisory board members in the companies whose articles of association define that number as range, without specifying a precise number (e.g. from 5 to 7) and also an overview of several judgments which concern election of supervisory board members by means of voting in separate groups

  Back to top


  Leszek Kot, Angelina Stokłosa
  Interest as a central category of legal protection in the Public Procurement Law de lege lata - case law review
  Having an interest in obtaining a public contract determines an effective use of the legal remedies, referred to Art. 179-198 of the Public Procurement Law (Act of 29 January 2004 - Public Procurement Law (Journal of Laws of 2013 item 907; "PPL"). These remedies include, de lege lata, appeal against unlawful acts of the awarding entity undertaken during the procedure of awarding a public contract or against omission to perform an act to which said entity was legally bound, as well as and complaint to regional court against a judgment of the National Chamber of Appeal (the "NCA") deciding on the aforementioned appeal. Effective use of the legal remedies mentioned above, and - consequently - granting legal protection pursuant to them is possible when the following three conditions are fulfilled: infringement of the provisions on contract award procedure, interest in contract award of person seeking legal remedies, who suffered a damage or who could suffer damage as a consequence of such infringement and a causal relationship between this infringement and the damage. In the court practice what is particularly problematic is the reconstruction of the notion of interest in being awarded a public contract, especially due to amendments to the Public Procurement Law introduced in 2009 Act of 2 December 2009 amending the Act - Public Procurement Law and Certain Other Acts (Journal of Laws of 2009, No. 223, item 1778) in order to seek legal remedies a threat or infringement to interest is sufficient, and not - as until recently - detriment to legal interest. An evaluation of whether there has been a violation of the Act is done ad casum, just like identification of the causal relationship between a violation of regulations and the threat to the appellant's interest. Therefore, this article is only an attempt at determining the proper understanding the category of interest as used in Art. 179 and subs. PPL. Of course, besides proving that the conditions are met, for effective prosecution of the awarding entity's act it is also necessary to have the ability to appeal, that is, to have the status of an entity authorized to seek legal remedies according to Art. 179 and subs. PPL. Complaint about the awarding entity's acts, undertaken during the contract award procedure, does not have the character of actio popularis.

  Back to top


  Jacek Krauss
  Possibility of applying the rules on legal persons to representation of a registered partnership - commentary on Supreme Court judgment of 8 February 2013 (IV CSK 332/12)
  The commentary critically assesses the possibility of applying the rules on legal persons to a partner representing a registered partnership. This leads to a rejection of the construction of statutory representation. The author of the commentary is in favour of statutory representation, seeing its legitimacy directly in the provisions of the Commercial Partnerships and Companies Code (Art. 29 CPCC), which excludes even application mutatis mutandis of the provision on authorities of legal persons. The Supreme Court also called into question acts in law performed by a partner and a partnership and act of legal procedure of that partner as a defendant, withdrawing a suit against him/herself within the framework of his/her representation of the partnership - by applying Art. 210 par. 1 CPCC as an analogy. The Supreme Court deduced this prohibition from the prohibition of the management board representing a limited liability company in disputes and agreements with a management board member. The commentary critically assesses this standpoint of the Supreme Court. The author accepts that this prohibition can also be deduced from the provisions on power of attorney. Under Art. 108 of the Civil Code, an authorised representative cannot be the other party to an act in law, which enables this provision to be applied both to the partner's agreement with a partnership and to lawsuit instituted against him/her by the partnership.

  Back to top


  Bogusław Lackoroński
  Liability for damage caused to shareholders by infringements of a company's interests - commentary on Supreme Court judgment of 22 June 2012 (V CSK 338/11)
  Liability for damage arising out of indirect infringements of someone's interest is a subject on which civil law scholars and judges are divided. The crucial point in the discussion related to this multidimensional issue is the question of admissibility of claims for compensation of the damage arising out of indirect infringements of interests on the basis of general provisions of civil law, for instance Art. 415 in conjunction with Art. 361 of the Polish Civil Code. This issue arises in particular in the context of relations between companies in which infringements of a company's interests may also result in infringement of a shareholder's interests. In the judgment in question, the Supreme Court takes the stance that it is admissible to claim compensation for damage arising out of indirect infringement of someone's interests and in particular it is admissible to claim compensation for damage sustained by shareholders because of infringement of the company's interests.

  Back to top


  Artur Mączyński
  Granting on the basis of Art. 7781 of the Code of Civil Procedure an enforceability clause against a partner who is responsible without limitation for a partnership's liabilities - commentary on Supreme Court resolution of 4 September 2009 (III CZP 52/09)
  One may not agree with the opinion of the Supreme Court that removal of a partnership from entrepreneurs' register does not exclude providing, on the basis of Art. 7781 Code of Civil Procedure (CCP), an enforcement order which was issued against the partnership, with an enforceability clause against the partner responsible for the debts listed in the enforcement order. The commented Supreme Court resolution concerns Art. 7781 CCP, which is vital for commercial practice and which is closely linked with the relevant provisions of the Code of Commercial Partnerships and Companies relating to partners' subsidiary liability. This resolution is also important because it can be accordingly applied also to these situations where the motion for granting an enforceability clause was filed against the partner who left the partnership or was excluded from it.

  Back to top


  Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
  Evolution of the conception of exhaustion of trade mark protection right in case law of the Court of Justice - case law review
  The last few years have shown that exhaustion of a trade mark protection right is still a valid topic in the case law of the Court of Justice (CoJ). It is not easy to formulate the reasons for the unflagging interest in the issue of exhaustion. Certainly, it is not without importance that exhaustion of the trade mark protection right in its current shape was created by the CoJ and its interpretations. Perhaps this is why courts adjudicating in cases involving exhaustion refer the matters for preliminary rulings if the facts differ from those that have been decided on by the CoJ. At the same time, the views formulated by the CoJ often open further questions. This may be a consequence of the Luxembourg court failing to consider in its reasoning the effects that both applying the interpretation proposed in the judgment and the usually very narrow operative part of the judgment may have in practice, resulting in the aforementioned doubts as to the application of these views to different facts.

  Back to top


  Krzysztof Czub
  The legal status of the creators of rationalization projects protected and unprotected by exclusive industrial property rights - commentary on Supreme Administrative Court judgment of 23 April 2013 (II GSK 149/12)
  The commentary deals with the issues of rationalization creativity, in particular creators' economic and moral rights in the case of filing a project such as an invention (utility model) in order to obtain a patent (right of protection), and if no such filing takes place. In the context of the commented judgment both the theoretical and practical aspects relating to the acquisition and execution of the rights in such projects, as well as the issues of creators' locus standi are discussed.

  Back to top


  Marcin Ożóg
  The trademark waiting period in the Polish Patent Office and case law of the Polish administrative courts - case law review
  According to the Polish Industrial Property Law one of the grounds for refusal of trademark registration is the fact that the sign submitted for registration remained trademarked within the period of the past 2 years (Art. 133 IPL). This article discusses this mechanism, commonly known as the trademark waiting period.

  Back to top


  Anna Piszcz
  Fine imposed for delay in enforcement of Polish anti-monopoly body President's decision on conditional clearance for concentration of undertakings - commentary on judgment of the Court of Appeal in Warsaw dated 17 May 2013 (VI ACa 1428/11)
  The commented judgment of the Court of Appeal in Warsaw (CoA) refers to fines for delay in the enforcement of decisions of the President of the Office of Competition and Consumer Protection (OCCP) on conditional clearance for a concentration of undertakings, imposed by the OCCP President. The Court of Appeal assessed, among other things, the nature of the administrative responsibility of an undertaking for breach of its obligations under the Act of 16 February 2007 on the Protection of Competition and Consumers (APCC). In the judgment, the CoA acknowledged a limited role of an undertaking's fault (intentional or unintentional infringement of APCC provisions); it was reduced to the role of a circumstance affecting the amount of the fine imposed and not that of a condition for the undertaking's responsibility. The position of the CoA is yet another comment in the discussion, one which is unfavourable for undertakings; it is a continuation of the debate on the interpretation of terms used in the APCC, such as "delay", "intentionally or unintentionally" and "even if unintentionally".

  Back to top


  Wojciech Morawski
  Changes in real estate taxation of electrostatic precipitators - case law review
  The opinions of administrative courts in matters of real estate taxation in respect of industrial facilities are unstable. The case law on the taxation of electrostatic precipitators is an example of such instability. The judgments of administrative courts present several conflicting ideas on taxation of electrostatic precipitators. Moreover, the jurisprudence is inconsistent with the judgments concerning the taxation of other industrial facilities.

  Back to top


  Tomasz Kolanowski
  Suspension of limitation period for tax liabilities - case law review
  One of the features of tax liability limitation is that it is guaranteed by the law. Upon expiration of the period of limitation, a taxpayer gains certainty that the liability is no longer collectible. In particular the rules related to the length of the period of limitation are guaranteed by law, including the suspension of limitation period of tax liability. The Tax Ordinance provides for a number of reasons for prolongation of the period of limitation by its suspension. Most of them have been introduced to the legal system in the past few years. For this reason the case law of administrative courts has only began to be formed. In this situation it is important to regularly analyze disputes which are resolved in this regard, the more so that they show the practical aspects of using this relatively new mechanism of tax law. This study aims to present the current achievements in administrative courts' case law related to the suspension of the limitation period of tax liability. Some of the presented judgments of administrative courts are unlawful. However it is worthwhile to be aware of them as they demonstrate the real problems in how tax authorities use the rules relating to the various conditions of suspension of the limitation period for tax liabilities.

  Back to top


  Grzegorz Borkowski
  Death knell for tax on non-disclosed income - decision of the quarter
  The Constitutional Court (CC) completely shattered the most onerous provision for cheating taxpayers: Art. 20(3) of the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax. Filling the gap that has emerged while maintaining the legislative standards specified in the judgment is the proverbial 'tough nut to crack' for the legislator. What we publish is a judgment of great importance, both for tax legislation and for case law. It does not happen often that tax provisions are subjected to such in-depth and comprehensive assessment and that the assessment is so crushing for the legislator. Bitter words were also addressed to administrative courts which, for over 20 years, failed to notice the deficiencies of the provisions pointed at by the CC. As a consequence it led to infringement of the in dubio pro tributario principle, which the courts had developed themselves and enshrined in case law. I accept the criticism humbly, because I have sinned myself and I feel guilty. The dura lex sed lex principle should not be applied indiscriminately in a state ruled by law. The reasons for the judgment are 85 pages long, which makes it impossible to publish in full. Here, I quote only the final fragments of recitals, being a summary of the multifaceted analysis of provisions in the light of 'enhanced standard of legislative correctness'. As a consequence of the judgment, many taxassessment decisions have already been annulled, both those of administrative courts and those issued in tax proceedings. The loss of binding force of Art. 20(3) of the Act on PIT on 28 October 2013 (judgment published in Dziennik Ustaw of 27 October 2013, item 985) makes it impossible to conduct proceedings aimed at taxation of non-disclosed income. Although the CC, being bound by the limitations of the constitutional complaint, evaluated a provision in the wording which was no longer in force, but it observed that the amended Art. 20(3) of the Act on PIT showed the same flaws as those that caused the previous wording to be held unconstitutional. So until the new provisions are adopted dishonest taxpayers will take advantage of a tax amnesty of a kind, which also is a consequence (unintended) of the judgment in question. I invite you to read the fascinating reasoning of the CC.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Marek Grzybowski
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/glosa

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (3)

  Irek
  19-07-2017
  Ocena: 5/5
  Czasopismo kupuję w miarę regularnie. Jest to, według mnie, jedna z lepszych gazet prawniczych. Zastanawiam się nawet nad prenumeratą ;) Na razie zostanę jednak przy wersji papierowej, pojedynczej.
  Patryk
  29-03-2018
  Ocena: 5/5
  Omówienie orzeczenia, które znajduje się w nr 1/2018 "Glosy", a dotyczące nabycia nieruchomości przez obcokrajowców przebywających w Polsce, na tyle mnie ujęło (szczególnie rzeczowość i jasny komentarz), że z cierpliwością czekam na nowy nr.
  Artur
  19-08-2018
  Ocena: 5/5
  W Glosie 3/2018 Piotr Modrzejewski poruszył ważny temat korzystania z portali społecznościowych przez osoby prywatne do celów zawodowych. Problem ten jest coraz powszechniejszy. Dziękuję za taki przykład. Pozdrawiam i polecam czasopismo.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2021 [188]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2021 [187]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2021 [186]

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2020 (185)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2020 (184)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2020 (183)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2020 (182)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2019 (181)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2019 (180)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2019 (179)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2019 (178)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2018 (177)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2018 (176)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2018 (175)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2018 (174)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2017 (173)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2017 (172)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2017 (171)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach- Nr 1/2017 (170)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2016 (169)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2016 (168)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2016 (167)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2016 (166)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2015 (165)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2015 (164)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2015 (163)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2015 (162)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - 4/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2014 (161)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2014 (159)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2014 (158)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2013 (157)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2013 (156)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2013 (155)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2013 (154)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2012 (153)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2012 (152)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 2/2012 (151)

  Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 1/2012 (150)

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty